Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Dalfsen 2021

Geldend van 10-04-2021 t/m heden

Intitulé

Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Dalfsen 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen;

de burgemeester van de gemeente Dalfsen;

de heffingsambtenaar van de gemeente Dalfsen;

gelezen het voorstel van 29 oktober 2020 (nr.410555 );

overwegende dat het uit een oogpunt van efficiency wenselijk is de in dit besluit genoemde bevoegdheden van het college, de burgemeester en de heffingsambtenaar op te dragen aan ambtenaren via mandaat, volmacht of machtiging;

gelet op artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet;

b e s l u i t (e n):

vast te stellen de “Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Dalfsen 2021

Onder de voorwaarden opgenomen in bijlage 1 bij dit besluit

Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Dalfsen 2021

Begripsomschrijving

In dit besluit wordt een aantal begrippen gehanteerd, waaronder het volgende wordt verstaan:

 • 1.

  Ten aanzien van mandaat

  • a.

   mandaat: onder mandaat wordt verstaan: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen;

  • b.

   mandaatgever: het bestuursorgaan dat het mandaat verleent

  • c.

   gemandateerde: degene, die van de mandaatgever de bevoegdheid heeft gekregen om in naam van de mandaatgever besluiten te nemen.

 • 2.

  Ten aanzien van volmacht

  • a.

   volmacht: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan (de volmacht verlener) te besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen en deze te verrichten;

  • b.

   volmacht verlener: degene die de volmacht verleent;

  • c.

   volmacht ontvanger: degene die de volmacht ontvangt.

 • 3.

  Ten aanzien van machtiging

  • a.

   machtiging: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan (de machtiging verlener) te besluiten tot feitelijke handelingen en deze te verrichten;

  • b.

   machtiging verlener: degene die machtiging verleent;

  • c.

   machtiging ontvanger: degene die de machtiging ontvangt.

Artikel 1

De volgende bevoegdheden tot het afhandelen van zaken, onder de voorwaarden opgenomen in bijlage 1 bij dit besluit, op te dragen via mandaat, volmacht of machtiging aan:

I Algemeen

Omschrijving

Bevoegdheid/

Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

verzorgen van correspondentie ter uitvoering van raads- en b&w besluiten en m.b.t. informatie over vastgesteld beleid en enquêtes

bestuursorganen

beleidsmedewerker, strategisch adviseur V&S, griffier en concerncontroller

directie, eenheidsmanager, teamleider(s),

Bij college- en raadsvoorstellen dienen de uitgaande conceptbrieven aan de stukken te worden toegevoegd

het indienen van aanvragen om subsidie bij derden (zoals Rijk en provincie)

bestuursorganen

beleidsmedewerker, strategisch adviseur V&S en concerncontroller

directie, eenheidsmanagers, teamleider(s),

Conform de voorschriften van de bijdrageregelingen.

Vooraf overleg met budget-

houder. Passend binnen beleid/kredieten

openbare bekendmakingen en kennisgevingen t.a.v. krachtens verleend mandaat genomen c.q. voorgenomen besluiten

bestuursorganen

(beleids)medewerker

directie, eenheidsmanagers en concerncontroller, teamleider(s)

invullen CBS statistieken

b&w

(beleids)medewerker

alle eenheidsmanagers, concerncontroller en teamleider(s)

beslissen op verzoeken om (voorlopige) subsidies

b&w

directie, eenheidsmanagers en aangewezen strategisch adviseur V&S

-Voorlopige subsidies: voor zover de bedragen zijn opgenomen in de begroting

-Definitieve subsidies: voor zover de bedragen de voorlopige bedragen niet overschrijden. Dit onder de voorwaarde dat conform de Subsidieverordening en de beleidsregels wordt uitgevoerd

Toepassen hardheidsclausule

b&w

artikel 22 Algemene subsidieverordening gemeente Dalfsen

eenheidsmanagers

Directie

Inkoop

Definitie inkoper: zoals aangewezen in organogram Inkopers.

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

Schriftelijke marktconsultatie/-verkenning houden

b&w art. 160 Gemeentewet

inkoper

inkoper van dezelfde eenheid

m.b.v. vakinhoudelijke

opvragen van offertes incl. uitnodigingsbrief

b&w art. 160 Gemeentewet

inkoper

inkoper van dezelfde eenheid

met inachtneming van het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Dalfsen.

vaststellen, goedkeuren van de Offerteaanvraag EO, MvO

b&w art. 160 Gemeentewet

inkoper

budgethouder

bij EU/Nat. door budgethouder

beslissen op verzoeken om af te wijken van het inkoopbeleid in voorkomende gevallen

b&w art. 160 Gemeentewet

directie

beslissen op verzoeken om af te wijken van het inkoopbeleid, waar dit de organisatie en werkzaamheden van raad en griffie betreft.

b&w art. 160 Gemeentewet

presidium van de gemeenteraad

voorafgaand overleg met de budgethouder

houden van schouw/aanwijzing/inlichtingenbijeenkomst, geven van verduidelijkingen

b&w art. 160 Gemeentewet

inkoper

inkoper van dezelfde eenheid

i.s.m. vakinhoudelijke

vaststellen, goedkeuren, versturen nota van inlichtingen

b&w art. 160 Gemeentewet

inkoper

inkoper van dezelfde eenheid

opstellen proces-verbaal van ontvangst/opening

b&w art. 160 Gemeentewet

inkoper

inkoper van dezelfde eenheid

overige correspondentie met de markt (bijv. verificatie, nadere toelichting, klachten, bezwaren)

b&w art. 160 Gemeentewet

inkoper

inkoper van dezelfde eenheid

i.g.v. klachten, bezwaren en andere gevoelige kwesties contact opnemen met de inkoopadviseur

instemmen en ondertekenen afwijzingsbrief

b&w art. 160 lid 1 sub e Gemeentewet burgemeester art. 171 Gemeentewet

budgethouder

budgethouder andere eenheid

instemmen en ondertekenen brief voorlopige gunning

b&w art. 160 lid 1 sub e Gemeentewet burgemeester art. 171 Gemeentewet

budgethouder

Budgethouder andere eenheid

instemmen met opdrachtbrief of overeenkomst, ondertekenen van de opdrachtbrief of overeenkomst

b&w art. 160 lid 1 sub e Gemeentewet. burgemeester art. 171 Gemeentewet

budgethouder

budgethouder van andere eenheid

houden van een minicompetitie i.g.v. (raam) overeenkomsten, incl. gunningsbesluiten en het doen van mededelingen.

b&w art. 160 lid 1 sub e Gemeentewet. burgemeester art. 171 Gemeentewet

inkoper, budgethouder

inkoper van dezelfde eenheid

In afstemming met budgetbeheerder.

Budgethouder voor inhuur externe medewerkers

opdrachtverlening binnen bestaande (raam) overeenkomsten o.a. bestellingen / nadere opdrachten, incl., indien van toepassing, het opvragen van een nadere offerte.

b&w

art. 160 lid 1 sub e Gemeentewet burgemeester art. 171 Gemeentewet

budgetbeheerder, budgethouder

alle eenheidsmanagers

Budgethouder voor inhuur externe medewerkers.

voorbereiden van, incl. afstemming met opdrachtnemer, resp. opstellen meer-/minderwerkopdrachten (Addendum)

b&w

art. 160 lid 1 sub e Gemeentewet burgemeester art. 171 Gemeentewet

inkoper

inkoper van dezelfde eenheid

i.s.m. vakinhoudelijke

beslissen en ondertekenen van meer-/minderwerkopdrachten (Addendum)

b&w art. 160 lid 1 sub e Gemeentewet. burgemeester art. 171 Gemeentewet

budgethouder, tenzij anders is bepaald

budgethouder andere eenheid

In de overeenkomst of op een andere wijze kan geregeld zijn dat tot een x bedrag de budgetbeheerder of de inkoper mag beslissen en ondertekenen.

voorbereiden, incl. afstemming met opdrachtnemer resp. opstellen van een wijziging van de opdracht/overeenkomst (Addendum)

b&w

art. 160 lid 1 sub e Gemeentewet

inkoper

inkoper van dezelfde eenheid

i.s.m. vakinhoudelijke

beslissen en ondertekenen van de wijzigingsovereenkomst (Addendum)

b&w

art. 160 lid 1 sub e Gemeentewet burgemeester art. 171 Gemeentewet

budgethouder

budgethouder andere eenheid

In de overeenkomst of op een andere wijze kan geregeld zijn dat tot een x bedrag de budgetbeheerder of de inkoper mag beslissen en ondertekenen

beëindiging van overeenkomsten

b&w

art. 160 lid e Gemeentewet,

burgemeester art. 171 Gemeentewet

budgethouder

budgethouder andere eenheid

Afhandelen ingediend bezwaar:

verstrekken van advies n.a.v. ingediend bezwaar

nemen van beslissingen over het bezwaar

opstellen brief (i.s.m. inkoopadviseur)

instemmen met de brief

ondertekenen van de brief

verzenden van de brief

b&w

art. 160 lid e Gemeentewet,

burgemeester art. 171 Gemeentewet

inkoopadviseur

budgethouder

inkoper

budgethouder

budgethouder

inkoper

Bezwaren zijn mogelijk bij diverse beslissingen door aanbesteder in het inkoop-/aanbestedingsproces. Bezwaren worden bij de aanbesteder ingediend.

Afhandelen ingediende klacht:

nemen van beslissingen op basis van het advies

opstellen brief (i.s.m. inkoopadviseur) aan klager

instemmen met de brief

ondertekenen van de brief

verzenden van de brief

b&w

art. 160 lid e Gemeentewet,

burgemeester art. 171 Gemeentewet

budgethouder

inkoper

budgethouder

budgethouder

inkoper

Klacht wordt ingediend bij onafhankelijk klachtenmeldpunt van SSC-ONS of bij landelijke Commissie van Aanbestedingsexperts

(CvA). Zij vragen, indien nodig, info op bij de beklaagde en bij klager. Zij brengen advies uit aan budgethouder en klager.

i.g.v. een kortgeding, aanwijzen van een advocaat en eventueel medewerkers die de gemeente (mede-) vertegenwoordigen.

b&w

art. 160 lid e Gemeentewet,

burgemeester art. 171 Gemeentewet

directielid

College wordt z.s.m. geïnformeerd.

Personeel

De gemeente is in het kader van het privaatrecht (BW) de werkgever. Het college is bevoegd te besluiten tot privaatrechtelijke handeling van de gemeente. De burgermeester vertegenwoordigd de gemeente. Toevoeging ten aanzien van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra): voor de toepassing van deze regeling en de daarop berustende bepalingen wordt met de verlening van mandaat gelijkgesteld de verlening van volmacht om namens de gemeente privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten ten aanzien van aangelegenheden die behoren tot het personele werkterrein van de gemandateerde.

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

vaststellen functiebeschrijving en indelingsadvies

b&w

hoofdstuk 3, paragraaf 1 Cao Gemeenten

hoofdstuk 3.8 Personeelshandboek

directie

Conform HR21 functieboek en procesbeschrijving

het aangaan, het beëindigen van een wederzijdse arbeidsovereenkomst en ondertekenen

b&w, burgemeester

art. 7:610, 7:672 BW

hoofdstuk 2 Cao Gemeenten

directie, eenheidsmanager

het nemen van de eed of belofte ten behoeve van de indiensttreding van de werknemer

art. 5 Ambtenarenwet

gemeentesecretaris, adjunct gemeentesecretaris - directeur

aangaan stageovereenkomst

b&w, burgemeester

hoofdstuk 2 Cao Gemeenten

hoofdstuk 2.1 Personeelshandboek

eenheidsmanager

het opzeggen van de arbeidsovereenkomst wegens ziekte of gebreken

art. 7:669 lid 3 sub b BW

eenheidsmanager, directie

directie

het opzeggen van de arbeidsovereenkomst wegens een dringende reden (ontslag op staande voet)

art. 7:677 lid 1 BW

directie

het opzeggen van een arbeidsovereenkomst tijdens de proeftijd

art. 7:676 BW

eenheidsmanager, directie

directie

het schorsen van de werknemer

hoofdstuk 11 Cao Gemeenten

directie

herplaatsing in passende arbeid

art. 7:629 lid 10 t/m 12 BW

directie

nemen van een beheersbeslissing, te weten het toekennen van een salarisverhoging, salarisverlaging of promotie

b&w

Personeelshandboek

directie

ondertekening beoordelingsformulier bij functioneren

b&w, burgemeester

hoofdstuk 8 Personeelshandboek

directie, eenheidsmanager

directie, gemeentesecretaris

ondertekening beoordelingsformulier bij disfunctioneren

b&w, burgemeester

hoofdstuk 8 Personeelshandboek

directie, eenheidsmanager

Indien nodig, na besluit van directie

inhuren van tijdelijk personeel

b&w

art. 160 Gemeentewet

directie

detachering van vast personeel

b&w

art. 160 Gemeentewet

eenheidsmanager

verlenen (buitengewoon) verlof, onbetaald verlof

b&w

boek 7, titel 10, afdeling 3 BW

hoofdstuk 6, paragraaf 2.3 Cao Gemeenten

directie, eenheidsmanager en aangewezen strategisch adviseur V&S, concerncontroller en teamleider(s)

te beslissen op verzoeken om studiefaciliteiten

b&w

Strategisch Opleidingsplan (SOP)

Hoofdstuk 8 Cao Gemeenten

directie, eenheidsmanagers en aangewezen strategisch adviseur V&S, concerncontroller en teamleider(s)

In overleg met team HR

beslissen op verzoeken om wijziging werktijd

b&w

art. 2 Wet flexibel werken

directie, eenheidsmanager en aangewezen strategisch adviseur V&S, concerncontroller en teamleider(s)

adviseur Bedrijfsvoering (team HR)

declaraties overwerkvergoedingen

b&w

hoofdstuk 3, paragraaf 3 Cao Gemeenten

art. 7:628 BW

eenheidsmanager, wijkuitvoerder en aangewezen strategisch adviseur V&S, concerncontroller en teamleider(s)

directie

uitvoering regeling Toelage Onregelmatige Dienst

b&w

hoofdstuk 3, paragraaf 3 Cao Gemeenten

eenheidsmanager, wijkuitvoerder

directie

het geven van opdrachten aan werknemers tot het verrichten van overwerk

hoofdstuk 5 Cao Gemeenten

directie, eenheidsmanager, teamleider

het weigeren van toestemming om nevenwerkzaamheden te verrichten

hoofdstuk 11.1 Personeelshandboek

eenheidsmanager

directie

beslissen op verzoeken regeling deeltijdontslag

b&w

hoofdstuk 8.3 Personeelshandboek

eenheidsmanager

directie

Onder voorwaarde dat het goed geadministreerd en verwerkt wordt in de formatie (begroting). Meedelen met MT vereist.

verlof i.v.m. vakbondsactiviteiten conform Cao Gemeenten

b&w

hoofdstuk 12 Cao Gemeenten

adviseur Bedrijfsvoering (team HR)

beslissen aanvraag (aanvullend) zwangerschaps- en bevallingsverlof

b&w

hoofdstuk 6, paragraaf 2 Cao Gemeenten

directie, eenheidsmanager, teamleider

beslissen aanvraag ouderschapsverlof

b&w

hoofdstuk 6, paragraaf 2 Cao Gemeenten

eenheidsmanager

directie

uitvoering vergoedingsregeling voor reis- en verblijfskosten ter zake van dienstreizen

b&w

hoofdstuk 3, paragraaf 4 Cao Gemeenten

directie, eenheidsmanager, wijkuitvoerder en aangewezen strategisch adviseur V&S, concerncontroller en teamleider(s)

adviseur bedrijfsvoering

(team HR)

Verzoeken om informatie

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

beslissen op verzoeken om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur

bestuursorganen

artikel 6 Wob

directie, griffier, eenheidsmanagers, concerncontroller en teamleider(s)

Beleidsmedewerkers

beslissen op verzoeken op grond van de Wet hergebruik van overheidsinformatie (Who)

met publieke taak belaste instelling

art. 3 en 4 Who

directie, eenheidsmanagers en aangewezen strategisch adviseur V&S, concerncontroller en teamleider(s)

Beleidsmedewerkers

Rechtsgedingen

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

vertegenwoordigen bestuursorganen in gerechtelijke procedures

bestuursorganen

doorlopende machtiging aan de aangewezen personen (zie lijst gemachtigde (beleids)medewerkers)

directie, eenheidsmanagers, concerncontroller en teamleider(s)

Voordat van deze bevoegdheid gebruik wordt gemaakt b&w informeren. De gemandateerden kunnen een functionaris binnen de eenheid hiervoor aanwijzen.

Bij bezwaar/ beroep tegen raadsbesluiten griffier informeren.

vertegenwoordigen bestuursorganen bij bezwaarzaken bij de ‘Commissie voor de behandeling van bezwaarschriften’.

bestuursorganen

doorlopende machtiging aan de aangewezen (beleids)medewerkers (zie lijst gemachtigde (beleids)medewerkers)

directie, eenheidsmanagers, concerncontroller en teamleider(s)

De gemandateerden kunnen een functionaris binnen de eenheid hiervoor aanwijzen.

Beschikkingen

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

het horen van belanghebbenden o.g.v. de Algemene wet bestuursrecht

b&w en burgemeester

art. 4:7/4:8 Algemene wet bestuursrecht

beleidsmedewerkers en eenheidsmanagers en concerncontroller en teamleider(s)

Directie

Submandaat

verdagen van de beslissing op een aanvraag

b&w en burgemeester

art. 4:14 Algemene wet bestuursrecht

beleidsmedewerkers en eenheidsmanagers en concerncontroller en teamleider(s) en consulent(en) maatschappelijke ondersteuning

Directie

het stellen van een termijn om een niet complete aanvraag aan te vullen

b&w en burgemeester

art. 4:5 Algemene wet bestuursrecht

beleidsmedewerkers en eenheidsmanagers en concerncontroller en teamleider(s) en consulent(en) maatschappelijke ondersteuning

Directie

besluiten over de verschuldigdheid en hoogte van de dwangsom wegens niet tijdig beslissen

bestuursorganen

art. 4:18 Algemene wet

bestuursrecht

directie, eenheidsmanagers en teamleider(s)

Bezwaar- en beroepschriften

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

verdagen van de beslissing op een bezwaar- of beroepschrift

bestuursorganen

art. 7:10, lid 3 Awb

eenheidsmanagers, beleidsmedewerkers, concerncontroller en teamleider(s)

Directie

besluit op bezwaar bij niet ontvankelijk van het bezwaarschrift

art. 7:11 Awb

eenheidsmanager

directie

Het primaire besluit moet niet genomen zijn door iemand in dezelfde functie.

besluit op bezwaar, primaire besluit blijft volledig in stand

art. 7:11 Awb

eenheidsmanagers

Directie

Het primaire besluit moet niet genomen zijn door iemand in dezelfde functie.

Digitale dienstverlening

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

de bevoegdheid om producten aan te wijzen die via de elektronische weg (e-mail) aangevraagd kunnen worden

bestuursorganen

art. 2:15 Awb

directie

het aangaan van verwerkingsovereenkomsten op grond van de AVG

art. 28 lid 3 AVG

B&W art. 160 lid e Gemeentewet

Burgemeester art. 171 Gemeentewet

eenheidsmanager Bedrijfsvoering

het actualiseren van de bijlagen en het vaststellen van bijlagen die betrekking hebben op de uitvoering van de AVG

B&W art. 160 Gemeentewet

eenheidsmanager Bedrijfsvoering

II EENHEID MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

Sociale zaken

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

beslissingen inzake participatiewet

b&w

art. 7 participatiewet

Consulenten Maatschappelijke Ondersteuning en teamleider uitvoering Maatschappelijke ondersteuning

Directie,

Eenheidsmanager Maatschappelijke Ondersteuning

beslissingen inzake sociale regelingen IOAZ, IOAW

b&w

art. 7 participatiewet

art. 11 IOAW

art. 11 IOAZ

Consulenten Maatschappelijke ondersteuning en teamleider uitvoering Maatschappelijke Ondersteuning

Directie,

Eenheidsmanager Maatschappelijke Ondersteuning,

beslissen over bijdrage o.g.v. Besluit bijzondere bijstand

b&w

art. 7 participatiewet

Consulenten Maatschappelijke Ondersteuning, medewerkers uitkeringsadministratie

Teamleider uitvoering Maatschappelijke Ondersteuning en eenheidsmanager Maatschappelijke Ondersteuning

aangifte van loonbelasting en premie

b&w

art. 8, Algemene Wet inzake Rijksbelasting

medewerker uitkeringsadministratie

Eenheidsmanager Maatschappelijke Ondersteuning

beslissingen i.k.v. verordening loonkosten participatiewet gemeente Dalfsen

b&w

art. 1, 2 & 3 verordening loonkostensubsidie Participatiewet, IOAW, IOAZ gemeente Dalfsen 2017

Consulenten Maatschappelijke Ondersteuning, loopbaanbegeleider

Teamleider uitvoering Maatschappelijke Ondersteuning, eenheidsmanager Maatschappelijke Ondersteuning

Verordening re-integratie Participatiewet, IOAW, IOAZ gemeente Dalfsen 2017

b&w

art. 2 t/m15 Re-integratie verordening

Consulenten Maatschappelijke Ondersteuning loopbaanbegeleider

Teamleider uitvoering Maatschappelijke Ondersteuning, eenheidsmanager Maatschappelijke Ondersteuning

beslissen op aanvragen op tegemoet- koming in de kosten kinderopvang

b&w

art. 3 en 7 Verordening wet Kinderopvang Dalfsen

Consulenten Maatschappelijke Ondersteuning

Teamleider uitvoering Maatschappelijke Ondersteuning, eenheidsmanager Maatschappelijke Ondersteuning

beslissen op aanvragen maatwerkvoorzieningen of persoonsgebonden budget

b&w

art. 2.3.5 en art. 2.3.6 Wet maatschappelijke ondersteuning2015

Consulenten Maatschappelijke Ondersteuning

Teamleider uitvoering Maatschappelijke Ondersteuning, eenheidsmanager Maatschappelijke Ondersteuning

aangaan bruikleen- en dienst-verleningsovereenkomst met leveranciers en gebruikers binnen bestaande (raam) overeenkomsten

b&w

art. 161 lid 1 sub e Gemeentewet

Consulenten Maatschappelijke ondersteuning, screeners

Teamleider uitvoering Maatschappelijke Ondersteuning, eenheidsmanager Maatschappelijke Ondersteuning

Met inachtneming van het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid

ondertekenen bruikleen- en dienst-verleningsovereenkomst met leveranciers en gebruikers binnen bestaande (raam) overeenkomsten

burgemeester

art. 171 Gemeentewet

Consulenten Maatschappelijke Ondersteuning, screeners

Teamleider uitvoering Maatschappelijke Ondersteuning, eenheidsmanager Maatschappelijke Ondersteuning

Met inachtneming van het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid

aanvragen advies

b&w

art. 7. Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2019

Consulenten Maatschappelijke Ondersteuning, screeners

Teamleider uitvoering Maatschappelijke Ondersteuning, eenheidsmanager Maatschappelijke Ondersteuning

Aanvragen advies

herzien en/of intrekken van een voorziening

b&w

art. 15 en 15a Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2019

Consulenten Maatschappelijke Ondersteuning, screeners

Teamleider uitvoering Maatschappelijke Ondersteuning, eenheidsmanager Maatschappelijke Ondersteuning

Intrekken van een voorziening

terugvordering van een financiële tegemoetkoming, persoonsgebonden budget of in eigendom verstrekte voorziening

b&w

art. 15 en 15a Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2019

Consulenten Maatschappelijke Ondersteuning, screeners

Teamleider uitvoering Maatschappelijke Ondersteuning, eenheidsmanager Maatschappelijke Ondersteuning

benoemen van de voorzitter van de participatieraad

b&w

art. 6 Verordening Participatieraad gemeente Dalfsen 2017

eenheidsmanager Maatschappelijke Ondersteuning

Directie

Vooraf overleg met college

Jeugdhulp

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

treffen van een individuele jeugdhulpvoorziening

b&w

art. 2.3 Jeugdwet

Consulenten Maatschappelijke Ondersteuning

Directie,

Teamleider uitvoering Maatschappelijke Ondersteuning, eenheidsmanager Maatschappelijke Ondersteuning,

Kwaliteitskader Jeugdwet moet in acht genomen worden.

herzien en/of intrekken van een individuele jeugdhulpvoorziening

b&w

art. 15 en 15a Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2019

Consulenten Maatschappelijke Ondersteuning en screeners

Directie,

Teamleider uitvoering Maatschappelijke Ondersteuning, eenheidsmanager Maatschappelijke Ondersteuning,

terugvorderen van een financiële tegemoetkoming of een persoonsgebonden budget

b&w

art. 15 en 15a Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2019

Consulenten Maatschappelijke Ondersteuning, medewerkers uitkeringsadministratie

Directie,

Teamleider uitvoering Maatschappelijke Ondersteuning, eenheidsmanager Maatschappelijke Ondersteuning,

De bevoegdheid tot het nemen van alle noodzakelijk besluiten in het kader van de verstrekking van subsidie voor activiteiten op het terrein van jeugdbescherming en jeugdreclassering en op het terrein van jeugd- en opvoedhulp op grond van de Jeugdwet, daaronder in ieder geval begrepen het verlenen en vaststellen van subsidie, het verlenen, intrekken of wijzigen van voorschotten, het geheel of gedeeltelijk weigeren van subsidie, het intrekken of wijzigen van de subsidieverlening en subsidievaststelling, het terugvorderen en verrekenen van subsidie, het verlenen, weigeren, intrekken of wijzigen van uitstel van betaling, het aanmanen tot betaling en het invorderen van onverschuldigde subsidies en voorschotten, zonodig middels dwangbevel. Bij vermelde bevoegdheid mede wordt begrepen het nemen en verrichten van alle noodzakelijk voorbereidingshandelingen en –beslissingen, alsmede de bevoegdheid te besluiten tot het niet behandelen van aanvragen. De bevoegdheid te beslissen op bezwaar gericht tegen de hiervoor genoemde besluiten.

b&w

Titel 4.2 (Subsidies) en Titel 4.4. (Bestuursrechtelijke geldschulden) en de artikelen 4:23, derde lid, onder a, artikel 10:3, eerste lid en 10:4, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

het bestuur van de Bedrijfsvoeringsorganisatie Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland

ter zake van dit mandaat in te stemmen met het verlenen van ondermandaat

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Omschrijving

Bevoegdheid/wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

Besluiten over toelating tot en weigeren van schuldhulpverlening, het doen van een bepaald aanbod, het wijzigen of beëindigen van een bepaald aanbod, op te leggen voorwaarden en/of verplichtingen.

b&w

artikel 3 Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Consulenten Maatschappelijke Ondersteuning,

Directeur Sociaal.nl

De gemandateerde is bevoegd de hem opgedragen bevoegdheden, bij schriftelijke besluit, rechtstreeks te ondermandateren aan zijn medewerkers bij Sociaal.nl.

het opleggen van boeten en/of maatregelen aan uitkeringsontvangers wegens het niet nakomen van wettelijke verplichtingen

b&w

art. 20a IOAW en IOAZ en art. 18a Participatiewet

Consulenten Maatschappelijke Ondersteuning

Teamleider uitvoering Maatschappelijke Ondersteuning, eenheidsmanager Maatschappelijk Ondersteuning

Mandaat geldt uitsluitend binnen de kaders van de wet en het daarop gebaseerde Besluit.

Welzijn

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

beslissen op verzoeken om ontheffing van de sluitingstijden van de sportvelden

b&w

beleidsondersteuner Maatschappelijke Ondersteuning

beleidsmedewerker Maatschappelijke Ondersteuning

Na overleg eenheid

verhuren sportvelden (incl. opstellen roosters)

b&w

beleidsondersteuner Maatschappelijke Ondersteuning

beleidsmedewerker Maatschappelijke Ondersteuning

Volgens vastgestelde uitgangspunten

tussentijds bijstelling educatie-

programma Web

b&w

Beleidsmedewerker Maatschappelijke Ondersteuning

eenheidsmanager Maatschappelijke Ondersteuning

inhuren tijdelijk personeel zwembaden

b&w

bedrijfsleider zwembaden

eenheidsmanager Openbare Ruimte

Met inachtneming van het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid/ algemene inkoopvoorwaarden gemeente Dalfsen Via team HR

Vaststellen tarieven gebruik sportvelden en overige terreinen

b&w

Manager eenheid Maatschappelijke Ondersteuning

Op basis van besluitvorming gemeentebegroting door de gemeenteraad

Onderwijs

Omschrijving

Bevoegdheid/wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

beslissen op verzoeken om vervangende leerplicht en vrijstelling Leerplichtwet

b&w

art. 3a, 3b

art. 15 Leerplichtwet

medewerker Maatschappelijke Ondersteuning en Leerplicht

beleidsmedewerker Maatschappelijke Ondersteuning belast met onderwijsbeleid

Conform instructie leerplicht-

ambtenaar

zorgen voor aanbod van opleidingen educatie

b&w

art. 2.3.1 lid 1 Wet educatie en beroepsonderwijs

beleidsmedewerker Maatschappelijke Ondersteuning

eenheidsmanager Maatschappelijke Ondersteuning

zorgen voor een goede administratie

b&w

art. 2.3.5 lid 1 Wet educatie en beroepsonderwijs

beleidsmedewerker Maatschappelijke Ondersteuning

eenheidsmanager Maatschappelijke Ondersteuning

zorg dragen voor registratie van de gegevens en voor een systeem van doorverwijzing naar onderwijs of arbeidsmarkt van voortijdige schoolverlaters

b&w

art. 8.3.2 lid 1 Wet educatie en beroepsonderwijs

medewerker Maatschappelijke Ondersteuning

beleidsmedewerker Maatschappelijke Ondersteuning belast met onderwijsbeleid

verantwoording van uitvoering Wet op de Kinderopvang aan ministerie

b&w

art. 67 en 69 Wet kinderopvang

beleidsmedewerker Maatschappelijke Ondersteuning

eenheidsmanager Maatschappelijke Ondersteuning

beslissen op aanvraag tot inschrijving in het register kinderopvang en peuterspeelzalen

b&w

art. 1.46 en art. 2.3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

beleidsondersteuner Maatschappelijke Ondersteuning

beleidsmedewerker Maatschappelijke Ondersteuning

het bijhouden van het register kinderopvang

b&w

art. 1.47 en art. 2.4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

beleidsondersteuner Maatschappelijke Ondersteuning

beleidsmedewerker Maatschappelijke Ondersteuning

het geven van schriftelijke aanwijzingen

b&w

art. 1.65 en art. 2.23 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

eenheidsmanager Maatschappelijke Ondersteuning

Directie

het aanwijzen van de directeur publieke gezondheid van de GGD als toezichthouder

b&w

art. 1.61 en 2.19 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen;

Hoofdstuk Va van de Wet publieke gezondheid gestelde regels in de kinderopvang, artikel 58r, vijfde lid, Wet publieke gezondheid

eenheidsmanager Maatschappelijke Ondersteuning

directie

Het is toegestaan dat de directeur publieke gezondheidszorg in zijn plaats één of meerdere medewerkers machtigen om onder verantwoordelijkheid van de directeur publieke gezondheidszorg op te treden als toezichthouder in het kader van de Wet kinderopvang en de Wet publieke gezondheid, voor zover het toezicht op de naleving betreft van de bij of krachtens hoofdstuk Va van die wet gestelde regels in de kinderopvang.

Het aanwijzen van de directeur publieke gezondheid van de GGD als toezichthouder om de bevelen te geven die nodig zijn voor de beëindiging van een gedraging of activiteit in of vanuit een kindercentrum, indien door die gedraging of activiteit een ernstige vrees voor de onmiddellijke verspreiding van het coronavirus ontstaat, een en ander binnen de kaders van artikel 58n Wet publieke gezondheid

burgmeester

artikel 58n Wet publieke gezondheid

Eenheidsmanager Maatschappelijke Ondersteuning

directie

Het is toegestaan dat de directeur publieke gezondheid in zijn plaats één of meerdere medewerkers ondermandaat geeft om in zijn plaats deze bevelen te geven.

het vermelden van handhavingsbesluiten in het register

b&w

art. 1.81 en 2.28 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

beleidsondersteuner Maatschappelijke Ondersteuning

beleidsmedewerker Maatschappelijke Ondersteuning

Verkeerswetgeving

Omschrijving

Bevoegdheid/wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

beslissen op verzoeken om een gehandicaptenparkeerkaart

b&w

art 49 Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

Consulenten Maatschappelijke Ondersteuning, beleidsondersteuner Maatschappelijke Ondersteuning, screeners

Teamleider uitvoering Maatschappelijke Ondersteuning, eenheidsmanager Maatschappelijke Ondersteuning

III EENHEID PUBLIEKSDIENSTVERLENING

Begraafplaatsenadministratie

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

overschrijving graven

b&w

art. 17 Beheersverorde-ning Begraafplaatsen

medewerker KCC backoffice (burgerzaken)

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

vergunning grafsteen

b&w

art. 20 Beheersverorde-ning Begraafplaatsen

medewerker KCC backoffice (burgerzaken)

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

Advies Openbare Ruimte bij afwijking nadere regels

afgeven/verlengen grafakten

b&w

art. 15 Beheersverorde-ning Begraafplaatsen

medewerker KCC backoffice (burgerzaken)

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

beslissen op verzoeken om vergunning begraven op gangbare tijden/dagen

b&w

art. 10 Beheersverorde-ning Begraafplaatsen

medewerker KCC backoffice (burgerzaken)

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

Na overleg wijkteam

beslissen op verzoeken onderhoud graf zelf te verrichten

b&w

art. 24 Beheersverorde-ning Begraafplaatsen

medewerker KCC backoffice (burgerzaken)

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

intrekking onderhoud graf zelf te verrichten

b&w

art. 24 Beheersverorde-ning Begraafplaatsen

medewerker KCC backoffice (burgerzaken)

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

Na opgave Openbare Ruimte

uitstel begraven/crematie

b&w

art. 17 Wet op de Lijkbezorging

medewerker KCC backoffice (burgerzaken)

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

uitgifte urnennis/urnengraf

b&w

art. 15 Beheersverorde-ning Begraafplaatsen

medewerker KCC backoffice (burgerzaken)

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

beslissen op verzoeken om recht op eigen graf of nis

b&w

art. 14 Beheersverorde-ning Begraafplaatsen

medewerker KCC backoffice (burgerzaken)

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

het overschrijven van verleende rechten

b&w

art. 16 Beheersverorde-ning Begraafplaatsen

medewerker KCC backoffice (burgerzaken)

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

 

b&w

art. 19 Beheersverorde-ning Begraafplaatsen

medewerker KCC backoffice (burgerzaken)

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

beslissen op verzoek onderhoud grafbedekking

b&w

art. 22 Beheersverorde-ning Begraafplaatsen

medewerker KCC backoffice (burgerzaken)

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

afwijken uitgeven graven voor directe begraving en in volgorde van ligging

b&w

art. 12 Beheersverorde-

ning Begraafplaatsen

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

Directie

Lijkbezorging van gemeentewege

Burgemeester Wet op de lijkbezorging art. 21 en 22

Eenheidsmanager Publieksdienstverlening

Reisdocumenten en rijbewijzen

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Omschrijving

intake en afgifte rijbewijzen

burgemeester

art. 113 WVR

medewerker KCC backoffice (burgerzaken)/medewerker KCC

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

afgifte rijbewijzen

verantwoording aan de Rijksdienst voor Wegverkeer over de voorraadadministratie en financiële afwikkeling van rijbewijzen

correspondentie m.b.t. afgifte rijbewijzen

medewerker KCC backoffice (burgerzaken)

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

verantwoording aan de Rijksdienst voor wegverkeer over de voorraadadministratie en financiële afwikkeling van rijbewijzen

intake en afgifte reisdocumenten

burgemeester

art. 26 Paspoortwet

medewerker KCC backoffice (burgerzaken)/medewerker KCC

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

afgifte reisdocumenten

verantwoording voorraadadministratie en financiële afwikkeling van paspoorten

burgemeester

art. 40 Paspoortwet

medewerker KCC backoffice (burgerzaken)

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

verantwoording voorraadadministratie en financiële afwikkeling van paspoorten

correspondentie m.b.t. reisdocumenten

Burgemeester

art. 41 Paspoortwet

medewerker KCC backoffice (burgerzaken)

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

correspondentie m.b.t. reisdocumenten

Afgifte diverse stukken

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Omschrijving

attestatie de vita (bewijs van in leven zijn)

burgemeester

art. 3.7 Wet BRP

medewerker KCC backoffice (burgerzaken)/medewerker KCC

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

attestatie de vita (bewijs van in leven zijn)

bewijzen van Nederlanderschap

burgemeester

art. 3.7 Wet BRP

medewerker KCC backoffice (burgerzaken)/medewerker KCC

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

bewijzen van Nederlanderschap

legalisatie handtekening

burgemeester

medewerker KCC backoffice (burgerzaken)/medewerker KCC

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

legalisatie handtekening

verstrekken van inlichtingen uit de GBA

b&w

art. 3.7 Wet BRP

medewerker KCC backoffice (burgerzaken)/medewerker KCC

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

verstrekken van inlichtingen uit de GBA

afgifte uittreksels GBA

b&w

art. 3.7 Wet BRP

medewerker KCC backoffice (burgerzaken)/medewerker KCC

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

afgifte uittreksels GBA

waarmerken kopieën

burgemeester

medewerker KCC backoffice (burgerzaken)/medewerker KCC

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

waarmerken kopieën

opgave sterfgevallen aan inspecteur der Registratie en Successie

burgemeester

medewerker KCC backoffice (burgerzaken)/medewerker KCC

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

opgave sterfgevallen aan inspecteur der Registratie en Successie

opvragen inlichtingen strafregister voor andere bestuursorganen

burgemeester

medewerker KCC backoffice (burgerzaken)/medewerker KCC

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

opvragen inlichtingen strafregister voor andere bestuursorganen

medewerking te verlenen aan de in art. 5 van het ‘Privacyreglement gemeente Dalfsen’ genoemde instanties

b&w

art. 5 Privacyreglement gemeente Dalfsen

eenheidsmanager Bedrijfsvoering

directie

medewerking te verlenen aan de in art. 5 van het ‘Privacyreglement gemeente Dalfsen’ genoemde instanties

het in ontvangst nemen van aangetekende stukken

burgemeester

art. 171 Gemeentewet

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

Directie

Verkiezingen

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

verstrekken inlichtingen uit het kiezersregister

b&w

art. D4 Kieswet

medewerker KCC backoffice (burgerzaken) / medewerker KCC

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

indeling stemdistricten

b&w

art. E2 Kieswet

medewerker KCC backoffice (burgerzaken) / medewerker KCC

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

 

b&w

art. J4 Kieswet

medewerker KCC backoffice (burgerzaken)

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

uitreiken nieuwe oproepingskaarten

burgemeester

art. J8 Kieswet

medewerker KCC backoffice (burgerzaken)

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

benoeming leden en plv. leden stembureaus

b&w

art. E4 Kieswet

medewerker KCC backoffice (burgerzaken)

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

in ontvangst nemen kandidatenlijsten

voorz. hoofdstembureau

art. H1 Kieswet

medewerker KCC backoffice (burgerzaken)

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

afgeven kiezerspas (stembureau naar keuze)

burgemeester

art. K3 Kieswet

medewerker KCC backoffice (burgerzaken)

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

afgeven volmachtbewijs

burgemeester

art. L11 Kieswet

medewerker KCC backoffice (burgerzaken)

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

afgeven briefstembewijs

burgemeester

art. M4 Kieswet

medewerker KCC backoffice (burgerzaken)

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

in ontvangst nemen proces-verbaal en verzegelde pakken

burgemeester

art. N11 Kieswet

medewerker KCC backoffice (burgerzaken)

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

stellen van verklaring registratie als kiezer

burgemeester

art. H4 Kieswet

medewerker KCC backoffice (burgerzaken)

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

Diversen

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

behandelen optie- en naturalisatie-verzoeken

burgemeester

art. 6 en 8 Rijkswet Nederlanderschap

medewerker KCC backoffice (burgerzaken)

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

ambtshalve over-, in- en uitschrijving in het kader van de BRP

b&w

art. 2.4 lid 2 Wet BRP

medewerker KCC

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

correspondentie m.b.t. uitvoering wet BRP

b&w

medewerker KCC

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

Aanwijzen van buitengewoon ambtenaren burgerlijke stand

b&w

Art 1:16 Burgerlijk Wetboek

Besluit Burgerlijke Stand 1994. Reglement burgerlijke stand 2015

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

directie

aanwijzing tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Dalfsen voor een eenmalige huwelijksvoltrekking

b&w

art.16, lid 2 Burgerlijk Wetboek

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

Directie

verhuren volkstuinencomplexen

b&w

art. 160 lid 1 sub e Gemeentewet

eenheidsmanager Ruimtelijke Ontwikkeling

directie, eenheidsmanager Publieksdienstverlening

toepassen van wegsleepverordening t.b.v. wekelijkse warenmarkt

b&w

artikel 170 Wegenverkeerswet

marktmeester

wijkuitvoerders

In overleg met politie.

Wet milieubeheer

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

niet behandelen aanvraag omgevingsvergunning wegens ontbreken (gegevens bij de) melding

bevoegd gezag

art. 8.41a lid 2 Wm

Medewerker vergunningverlening

coördinator vergunningverlening, toezicht en handhaving

directie,

eenheidsmanager Publieksdienstverlening,

Het 4 ogen principe is hierbij van toepassing

stellen, aanvullen, wijzigen of intrekken van voorschriften bij melding activiteitenbesluit of besluit landbouw

bestuursorgaan

art. 8.42 lid 3 en lid 4 Wm

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

directie, coördinator vergunningverlening, toezicht en handhaving

bestuursrechtelijke handhaving voorschriften Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit), algemene milieuzorg (art. 1.1a Wm), (bedrijfs)afvalstoffen (art. 10.1; art. 10.29 en art. 10.52 Wm) en de afvalstoffenverordening

b&w

art. 18.2 en art. 18.2a Wm

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

directie, coördinator vergunningverlening, toezicht en handhaving

Na overleg met de portefeuillehouder

te beslissen op verzoeken om ontheffing van het verbod afvalstoffen te verbranden

b&w

art. 10.2 lid 2 en art. 10.63 Wm

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

directie, controleur leefomgeving Publieksdienstverlening

Conform beleidsnotitie

Vormvrije m.e.r.-beoordeling als bedoeld in artikel 2, vijfde lid, onder b, van het Besluit milieueffectrapportage (Besluit mer)

bevoegd gezag artikel 7.17 en 7.28 e.v. Wet milieubeheer

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

directie, coördinator vergunningverlening, toezicht en handhaving

Bouwverordening/Bouwbesluit/Woningwet/Apv

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

beslissen op verzoeken om afwijking van de bouwverordening

bevoegd gezag

art. 2.5.8 lid 1; art. 2.5.9; art. 2.5.10 lid 4; art. 2.5.11 lid 3; art. 2.5.14; art. 2.5.15 lid 3; art. 2.5.16; art. 2.5.17 lid 2; art. 2.5.18 lid 2; art. 2.5.19 lid 3; art. 2.5.22 lid 2; art. 2.5.25 lid 2; art. 2.5.28; art. 2.5.29; art. 2.5.30 lid 4 Bouwverordening

Medewerker Publieksdienstverlening (vergunningverlening)

Coördinator vergunningverlening, toezicht en handhaving,

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

Het 4 ogen principe is hierbij van toepassing

verbinden van voorwaarden aan omgevingsvergunning voor het bouwen

bevoegd gezag

art. 2.4.2 Bouwverordening

Medewerker Publieksdienstverlening (vergunningverlening)

Coördinator vergunningverlening, toezicht en handhaving,

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

Het 4 ogen principe is hierbij van toepassing

wijzigen nadere voorwaarden

bevoegd gezag

art. 1.30 Bouwbesluit 2012

Medewerker Publieksdienstverlening (vergunningverlening)

Coördinator vergunningverlening, toezicht en handhaving,

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

Het 4 ogen principe is hierbij van toepassing

bevestigen ontvangst sloopmelding

bevoegd gezag

art. 1.28 Bouwbesluit 2012

Medewerker Publieksdienstverlening (handhaving en of vergunningverlening)

Coördinator vergunningverlening, toezicht en handhaving,

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

Het 4 ogen principe is hierbij van toepassing

beslissen om af te wijken van de termijn van 4 weken voor het doen van een sloopmelding

bevoegd gezag

art. 1.26 lid 4 Bouwbesluit 2012

Medewerker Publieksdienstverlening (handhaving en of vergunningverlening)

Coördinator vergunningverlening, toezicht en handhaving,

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

Het 4 ogen principe is hierbij van toepassing

het bevoegd gezag kan na een sloopmelding als bedoeld in artikel 1.26 nadere voorwaarden opleggen aan het slopen

bevoegd gezag

art. 1.29 Bouwbesluit 2012

Medewerker Publieksdienstverlening (handhaving en of vergunningverlening))

Coördinator vergunningverlening, toezicht en handhaving,

eenheidsmanager Publieksdienstverleningvergunningverlening, toezicht en handhaving

Het 4 ogen principe is hierbij van toepassing

Brandpreventie

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

beslissen op verzoeken omgevingsvergunning voor zover het uitsluitend het brandveilig gebruik van bouwwerken betreft

bevoegd gezag

Artikel 2.1 lis 1 sub d Wabo

Medewerker Publieksdienstverlening (handhaving en of vergunningverlening)

Coördinator vergunningverlening, toezicht en handhaving, eenheidsmanager Publieksdienstverlening

Het 4 ogen principe is hierbij van toepassing

beslissen op aanvraag gebruiksmelding

bevoegd gezag

Bouwbesluit paragraaf 1.5

Medewerker Publieksdienstverlening (handhaving en of vergunningverlening)

Coördinator vergunningverlening, toezicht en handhaving, eenheidsmanager Publieksdienstverlening

Het 4 ogen principe is hierbij van toepassing

beslissen op aanvraag gebruiksvergunning voor inrichtingen die niet vallen onder de werkingssfeer van de Woningwet

b&w

Bouwbesluit 2012

Medewerker Publieksdienstverlening (handhaving en of vergunningverlening)

Coördinator vergunningverlening, toezicht en handhaving, eenheidsmanager Publieksdienstverlening

Het 4 ogen principe is hierbij van toepassing

verlenen van ontheffing om meer dan 100kg gevaarlijke stoffen op te slaan als bedoeld in artikel 2.1.8 lid 2a

bevoegd gezag

Bouwbesluit artikel 7.6

Medewerker Publieksdienstverlening (handhaving en of vergunningverlening)

Coördinator vergunningverlening, toezicht en handhaving,

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

Met advies van omgevingsdienst en indien nodig VR

Het 4 ogen principe is hierbij van toepassing

vaststellen PvE brandmeldinstallatie

bevoegd gezag

Bouwbesluit artikel 6.20

Medewerker Publieksdienstverlening (handhaving en of vergunningverlening)

Coördinator vergunningverlening, toezicht en handhaving,

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

Advies brandweer

Het 4 ogen principe is hierbij van toepassing

vaststellen PvE ontruimingsinstallatie en ontruimingsplan

bevoegd gezag

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

Directie en coördinator vergunningverlening, toezicht en handhaving

Advies brandweer

waarmerken documenten brandblusinstallatie of rook

beheersingssysteem

bevoegd gezag

eenheidsmanager Publieksdienstverlening,

Directie en coördinator vergunningverlening, toezicht en handhaving

Advies brandweer

aanwijzen van medewerkers, voor zover zij in dienst zijn van de genoemde gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio IJsselland, belast met het toezicht op de naleving van de bij of krachtens de:

Woningwet en de daarmee samenhangende regelgeving zoals het Bouwbesluit en ministeriële regelingen voor zover betrekking hebbend op de brandveiligheid en Bouwverordening;

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

Algemene plaatselijke verordening gemeente Dalfsen

Bouwbesluit 2012.

Divers, bijvoorbeeld:

- Wabo, artikel 5.10, derde lid;

- Algemene plaatselijke verordening, artikel 6:2

commandant brandweer (GR Veiligheidsregio IJsselland)

Algemene Plaatselijke Verordening

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

beslissen omtrent een verzoek om ontheffing inzake het verbod inzake plaatsing van voorwerpen of stoffen op, aan of boven de weg of openbare plaats

b&w

art. 2:10 Apv

Medewerker Publieksdienstverlening (vergunningverlening)

Coördinator vergunningverlening, toezicht en handhaving,

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

Het 4 ogen principe is hierbij van toepassing

beslissen op verzoeken om een evenementenvergunning (o.a. voor het houden van circussen en kermissen)

burgemeester

art. 2:25 Apv

Medewerker Publieksdienstverlening (vergunningverlening)

Coördinator vergunningverlening, toezicht en handhaving,

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

Beslissen op verzoeken om complexe en grote evenementen worden door de burgemeester behandeld en niet gemandateerd.

Het 4 ogen principe is hierbij van toepassing

beslissen op verzoeken om ontheffing geluidhinder in het kader van een evenement

b&w

art. 4:6 Apv

Medewerker Publieksdienstverlening (vergunningverlening)

Coördinator vergunningverlening, toezicht en handhaving,

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

Het 4 ogen principe is hierbij van toepassing

beslissen op verzoeken om ontheffing voor recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen

b&w

art. 4:18 Apv

Medewerker Publieksdienstverlening (vergunningverlening)

Coördinator vergunningverlening, toezicht en handhaving,

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

Het 4 ogen principe is hierbij van toepassing

beslissen op verzoeken om vergunning inzamelen geld & goed/kleding en het houden van collectes

b&w

art. 5:13 Apv

Medewerker Publieksdienstverlening (vergunningverlening)

Coördinator vergunningverlening, toezicht en handhaving,

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

Het 4 ogen principe is hierbij van toepassing

beslissen op verzoeken om standplaats-vergunning

b&w

art. 5:18 Apv

Medewerker Publieksdienstverlening (vergunningverlening)

Coördinator vergunningverlening, toezicht en handhaving,

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

Het 4 ogen principe is hierbij van toepassing

beslissen op verzoeken om omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden

bevoegd gezag

art. 2.2 lid 1 sub g Wabo j° art. 4:11.2 Apv en art.2.1 lid 1 sub b Wabo

Medewerker Publieksdienstverlening (vergunningverlening)

Coördinator vergunningverlening, toezicht en handhaving,

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

Conform beleidsregels

Het 4 ogen principe is hierbij van toepassing

beslissen op verzoeken om vergunning voor het houden van een snuffelmarkt

burgemeester

artikel 5:23 Apv

Medewerker Publieksdienstverlening (vergunningverlening)

Coördinator vergunningverlening, toezicht en handhaving,

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

Het 4 ogen principe is hierbij van toepassing

beslissen op verzoeken om gebruiks-vergunning of gebruiksmelding (voor semi-permanente bouwwerken bijv. tenten)

b&w

Bouwbesluit 2012

Medewerker Publieksdienstverlening (vergunningverlening)

Coördinator vergunningverlening, toezicht en handhaving,

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

Het 4 ogen principe is hierbij van toepassing

brieven n.a.v. controle en toezicht op verleende gebruiksvergunningen Brandveilig gebruik (voor semi-permanente bouwwerken bijv. tenten, marktkramen)

b&w

Bouwbesluit 2012

Medewerker Publieksdienstverlening (handhaving en vergunningverlening)

Coördinator vergunningverlening, toezicht en handhaving,

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

Het 4 ogen principe is hierbij van toepassing

Drank- en horecawet

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

voorwaarden

beslissen op verzoeken om drank- en horecavergunning

burgemeester

artikel 3 en 27 Drank- en Horecawet

Medewerker Publieksdienstverlening (vergunningverlening)

Coördinator vergunningverlening, toezicht en handhaving,

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

Het 4 ogen principe is hierbij van toepassing

beslissen op verzoeken om ontheffing t.a.v. het incidenteel verstrekken van zwak alcoholische drank

burgemeester

artikel 35 Drank- en Horecawet

Medewerker Publieksdienstverlening (vergunningverlening)

Coördinator vergunningverlening, toezicht en handhaving,

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

Het 4 ogen principe is hierbij van toepassing

aanschrijvingen tot het treffen van voorzieningen o.g.v. het Inrichtingenbesluit Drank- en Horecawet

burgemeester

artikel 32 Drank- en Horecawet

Medewerker Publieksdienstverlening (vergunningverlening)

Coördinator vergunningverlening, toezicht en handhaving,

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

Het 4 ogen principe is hierbij van toepassing

opvragen inlichtingen straf- en politieregister

burgemeester

art. 1 Besluit inlichtingen

strafregisters en art. 7

Besluit inlichtingen justitiële documentatie

Medewerker Publieksdienstverlening (vergunningverlening)

Coördinator vergunningverlening, toezicht en handhaving,

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

Het 4 ogen principe is hierbij van toepassing

Winkeltijdenwet

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

beslissen op verzoeken om vrijstelling van het verbod (artikel 2) winkel geopend te hebben

b&w

art. 5:67 en 5:68 Apv

Medewerker Publieksdienstverlening (vergunningverlening)

Coördinator vergunningverlening, toezicht en handhaving,

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

m.u.v. de zondag.

Het 4 ogen principe is hierbij van toepassing

Zondagswet

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

het verlenen van ontheffingen op grond van de Zondagswet

burgemeester

Zondagswet art. 3 lid 3 & art. 4 lid 3

Medewerker Publieksdienstverlening (vergunningverlening)

Coördinator vergunningverlening, toezicht en handhaving,

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

Het 4 ogen principe is hierbij van toepassing

Verkeerswetgeving/APV

beslissen op verzoeken om ontheffing verbod kampeerwagen e.d. langer dan 3 achtereenvolgende dagen op de weg te parkeren

b&w

art. 5:6 Apv

Medewerker Publieksdienstverlening (vergunningverlening)

Coördinator vergunningverlening, toezicht en handhaving,

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

Het 4 ogen principe is hierbij van toepassing

beslissen op verzoeken om ontheffing verbod voertuig langer dan 6 meter op aangewezen wegen te parkeren

b&w

art. 5:8 Apv

Medewerker Publieksdienstverlening (vergunningverlening)

Coördinator vergunningverlening, toezicht en handhaving,

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

Het 4 ogen principe is hierbij van toepassing

beslissen op verzoeken van GS op grond van art 148, lid 1b Wegenverkeerswet om verklaring van geen bezwaar

burgemeester

werkinstructie provincie

Medewerker Publieksdienstverlening (vergunningverlening)

Coördinator vergunningverlening, toezicht en handhaving,

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

Het 4 ogen principe is hierbij van toepassing

Wegenverkeerswet

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

het treffen van tijdelijke verkeers-

maatregelen t.b.v. evenementen

b&w

art. 12 en 34 BABW

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

Directie

In overleg met politie en eenheid Openbare Ruimte

aanstellen van verkeersregelaar(s)

burgemeester

art. 56 BABW

Medewerker Publieksdienstverlening (vergunningverlening)

Coördinator vergunningverlening, toezicht en handhaving,

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

Het 4 ogen principe is hierbij van toepassing

Kansspelen

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

correspondentie betreffende de melding van kleine kansspelen

b&w

art. 5:39 Apv

Medewerker Publieksdienstverlening (vergunningverlening)

Coördinator vergunningverlening, toezicht en handhaving,

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

Het 4 ogen principe is hierbij van toepassing

Weekmarkt

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

beslissen op verzoeken om vergunning voor innemen standplaats op de weekmarkt

b&w

art. 5:50 Apv

Medewerker Publieksdienstverlening (vergunningverlening)

Coördinator vergunningverlening, toezicht en handhaving,

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

In overleg met marktmeester

Het 4 ogen principe is hierbij van toepassing

bepalen van de afmetingen en opstelling van de standplaatsen op de weekmarkt

b&w

art. 5:47 Apv

Medewerker Publieksdienstverlening (vergunningverlening)

Coördinator vergunningverlening, toezicht en handhaving,

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

Na overleg marktmeester

Het 4 ogen principe is hierbij van toepassing

inschrijven wachtlijst voor een standplaats

b&w

art. 5:57 Apv

Medewerker Publieksdienstverlening (vergunningverlening)

Coördinator vergunningverlening, toezicht en handhaving,

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

Het 4 ogen principe is hierbij van toepassing

overschrijven standplaatsvergunning

b&w

art. 5:60 Apv

Medewerker Publieksdienstverlening (vergunningverlening)

Coördinator vergunningverlening, toezicht en handhaving,

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

In overleg met marktmeester

Het 4 ogen principe is hierbij van toepassing

beslissen op verzoeken om ontheffing en vervanging vergunninghouder m.b.t. standplaatsvergunning

b&w

art. 5:63 Apv

Medewerker Publieksdienstverlening (vergunningverlening)

Coördinator vergunningverlening, toezicht en handhaving,

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

In overleg met marktmeester

Het 4 ogen principe is hierbij van toepassing

Onderwijs

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

beslissen op verzoeken om leerlingenvervoer

b&w

Verordening Leerlingen-vervoer

medewerker KCC (backoffice)

eenheidsmanager Publieksdienstverlening/ Maatschappelijke Ondersteuning

Luchtvaartwet

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

beslissen op verzoeken van GS o.g.v. art 35 Regeling veilig gebruik luchthavens en andere terreinen

burgemeester

werkinstructie provincie

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

Coördinator vergunningverlening, toezicht en handhaving

Vuurwerkbesluit

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

beslissen op verzoeken van GS om verklaring van geen bezwaar om te beschikken op verzoeken om toepassingsvergunning o.g.v. artikel 3B 3a lid 7 Vuurwerkbesluit.

burgemeester

art. 3B.3a lid 7 Vuurwerk-besluit

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

Coördinator vergunningverlening, toezicht en handhaving

Brandweer vooraf informeren

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

beslissen op (gefaseerde) aanvragen om omgevingsvergunning (inclusief weigeren), als bedoeld in artikel 2.1 en artikel 2.2 van de Wabo

bevoegd gezag

art. 2.1; art. 2.2;

art. 2.4 lid 1 en lid 5;

art. 2.5 lid 2; art. 2.10 t/m art. 2.13; art. 2.14 lid 3;

art. 2.16 t/m 2.21; art. 2.23 lid 1 en lid 6; art. 3.5 lid 3 Wabo

Medewerker Publieksdienstverlening (vergunningverlening)

Coördinator vergunningverlening, toezicht en handhaving,

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

Omgevingsvergunning moet betrekking hebben op bouwen, milieu of slopen.

Omgevingsvergunning voor zover (mede) betrekking op:

- opslag roerende zaken op of aan de weg (art. 2.2 lid 1 sub j. en k.) in overleg met eenheid Ruimtelijke Ontwikkeling

- uitvoeren werk/werkzaamheden indien dit bij bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit is bepaald (art. 2.1 lid 1 sub b) in overleg met eenheid Ruimtelijke Ontwikkeling

- gebruik van gronden in strijd met bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan, krachtens art. 4.1 lid 3, of 4.3 lid 3 Wro gestelde regels, of voorbereidingsbesluit (art. 2.1 lid 1 sub c) met inachtneming van art. 2.12 lid 1 sub a, onder 2° en 3° in overleg met eenheid Ruimtelijke Ontwikkeling tenzij:

a. binnenplanse afwijking (art. 2.12

lid 1 sub a, onder 1°)

b. buitenplanse afwijking:

   - voldoet aan provinciaal/

     gemeentelijk beleid;

   - er is vooraf overleg geweest

     tussen de eenheden RO en Publieksdienstverlening.

- slopen verstoren, verplaatsen, wijzigen beschermd monument, of herstellen of (laten) gebruiken op een wijze waardoor het wordt ontsierd, of in gevaar gebracht (art. 2.1 lid 1 sub f) in overleg met eenheid Ruimtelijke Ontwikkeling

- het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald (art. 2.1 lid 1 sub g) in overleg met eenheid Ruimtelijke Ontwikkeling

- het in gebruik nemen of gebruiken van een bouwwerk in met het oog op de brandveiligheid bij AMvB aangewezen categorieën gevallen (art. 2.1 lid 1 sub d) in overleg met de VR IJsselland

Tijdelijke afwijking bestemmingsplan met omgevingsvergunning volgens (art. 2.12 lid 1 sub a, onder 2° /  Bijlage II artikel 4 lid 11 Besluit Omgevingsrecht)  in samenhang met een Tijdelijke omgevingsvergunning als bedoeld in art. 2.23 Wabo, waarbij overleg plaatsvindt tussen de eenheden RO en Publieksdienstverlening.

Tijdelijke omgevingsvergunning als bedoeld in art. 2.23 Wabo in overleg met eenheid Ruimtelijke Ontwikkeling

Omgevingsvergunning indien deze mede betrekking heeft op het vellen van houtopstanden

Het 4 ogen principe is hierbij van toepassing

aanhouden aanvraag om omgevingsvergunning

bevoegd gezag

art. 3.4 lid 1; art. 3.5 lid 1 Wabo

Medewerker Publieksdienstverlening (vergunningverlening)

Coördinator vergunningverlening, toezicht en handhaving,

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

Omgevingsvergunning moet betrekking hebben op bouwen, milieu of slopen.

Het 4 ogen principe is hierbij van toepassing

doorbreken aanhoudingsplicht

bevoegd gezag

art. 3.3 lid 3 en lid 6 Wabo

Medewerker Publieksdienstverlening (vergunningverlening)

Coördinator vergunningverlening, toezicht en handhaving,

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

Het moet hier gaan om zaken die betrekking hebben op bouwen, milieu of slopen.

Het 4 ogen principe is hierbij van toepassing

corresponderen over aanvragen om omgevingsvergunning (inclusief kennisgeving)

bevoegd gezag

art. 2.34 lid 3; art. 3.1;

art. 3.6 lid 1; art. 3.8;

art. 3.9 lid 2 en lid 4;

art. 3.10 lid 3; art. 3.11;

art. 3.12 lid 2 en lid 4; art. 3.13 lid 1, lid 4 en lid 5; art. 3.19 lid 2; art. 4.2 lid 3;

art. 6.2c lid 2 Wabo

Medewerker Publieksdienstverlening (vergunningverlening)

Coördinator vergunningverlening, toezicht en handhaving,

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

Omgevingsvergunning moet betrekking hebben op bouwen, milieu of slopen

Het 4 ogen principe is hierbij van toepassing

besluiten tot het volgen van afwijkende procedure

bevoegd gezag

art. 3.10 lid 2 Wabo

Medewerker Publieksdienstverlening (vergunningverlening)

Coördinator vergunningverlening, toezicht en handhaving,

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

Het moet hier gaan om zaken die betrekking hebben op bouwen, milieu of slopen

Het 4 ogen principe is hierbij van toepassing

verlengen beslistermijn aanvragen om omgevingsvergunning

bevoegd gezag

art. 3.9 lid 2; art. 3.12 lid 8

Wabo

Medewerker Publieksdienstverlening (vergunningverlening)

Coördinator vergunningverlening, toezicht en handhaving,

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

Omgevingsvergunning moet betrekking hebben op bouwen, milieu of slopen

Het 4 ogen principe is hierbij van toepassing

doorzenden aanvraag

b&w/bestuursorgaan

art. 3.1 Wabo j° art. 2:3 Awb

Medewerker Publieksdienstverlening (vergunningverlening)

Coördinator vergunningverlening, toezicht en handhaving,

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

Aanvragen moeten betrekking hebben op bouwen, milieu of slopen

Het 4 ogen principe is hierbij van toepassing

vragen van advies of verklaring van geen bedenkingen

bevoegd gezag

art. 2.26; art. 2.27 Wabo Hoofdstuk 6 Bor

Medewerker Publieksdienstverlening (vergunningverlening)

Coördinator vergunningverlening, toezicht en handhaving,

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

Het moet hier gaan om zaken die betrekking hebben op bouwen, milieu of slopen

Het 4 ogen principe is hierbij van toepassing

buiten behandeling laten van een aanvraag

bevoegd gezag/bestuursorgaan

art. 3.18 lid 2 en lid 3 Wabo; art. 4:5 Awb

Medewerker Publieksdienstverlening (vergunningverlening)

Coördinator vergunningverlening, toezicht en handhaving,

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

Aanvragen moeten betrekking hebben op bouwen, milieu of slopen

Het 4 ogen principe is hierbij van toepassing

verbinden van voorschriften aan de omgevingsvergunning

bevoegd gezag

art. 2.22 j° Hoofdstuk 5 Bor; art. 2.26 lid 2 en lid 4;

art. 3.17 Wabo

Medewerker Publieksdienstverlening (vergunningverlening)

Coördinator vergunningverlening, toezicht en handhaving,

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

Omgevingsvergunning moet betrekking hebben op bouwen, milieu of slopen

Het 4 ogen principe is hierbij van toepassing

(gedeeltelijk) intrekken/wijzigen van (voorschriften van) een omgevingsvergunning

bevoegd gezag

art. 2.5 lid 5 en lid 6;

art. 2.33; art. 3.23;

art. 2.30; art. 2.31;

art. 2.33; art. 5.19 Wabo

Medewerker Publieksdienstverlening (vergunningverlening)

Coördinator vergunningverlening, toezicht en handhaving,

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

Omgevingsvergunning moet betrekking hebben op bouwen, milieu of slopen

Het 4 ogen principe is hierbij van toepassing

uitbrengen van advies over aanvragen om omgevingsvergunning

bestuursorgaan

art. 2.27; art. 2.29 Wabo

Medewerker Publieksdienstverlening (vergunningverlening)

Coördinator vergunningverlening, toezicht en handhaving,

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

Omgevingsvergunning moet betrekking hebben op bouwen, milieu of slopen

Het 4 ogen principe is hierbij van toepassing

beheren van de in de landelijke voorziening opgenomen gegevens en bescheiden

bevoegd gezag

art. 7.6 lid 2 Wabo

Medewerker Publieksdienstverlening (vergunningverlening)

Coördinator vergunningverlening, toezicht en handhaving,

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

Het moet hier gaan over zaken die betrekking hebben op bouwen, milieu of slopen

Het 4 ogen principe is hierbij van toepassing

Handhaving Wabo

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

opleggen last onder bestuursdwang/dwangsom wegens overtredingen

bevoegd gezag/b&w

art. 125 Gemeentewet jº art. 5:4/ art. 5:32 Awb

Medewerker Publieksdienstverlening (toezichthouder en juridisch adviseur handhaving)

Coördinator vergunningverlening, toezicht en handhaving,

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

Na overleg met betreffende portefeuillehouder

Het 4 ogen principe is hierbij van toepassing

Intrekken last onder bestuursdwang/dwangsom

bestuursorgaan

art. 5:34 Awb

Medewerker Publieksdienstverlening (toezichthouder en juridisch adviseur handhaving)

Coördinator vergunningverlening, toezicht en handhaving,

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

Het 4 ogen principe is hierbij van toepassing

corresponderen over handhavingsprocedures

bestuursorgaan

art. 5.16; art. 5.22; art. 5.23; art. 5.24 lid 2 Wabo

Medewerker Publieksdienstverlening (toezichthouder en juridisch adviseur handhaving)

Coördinator vergunningverlening, toezicht en handhaving,

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

Het 4 ogen principe is hierbij van toepassing

aanvullende handhavingsbevoegdheden (stilleggen activiteiten; handhaving jegens rechtsopvolger; (gedeeltelijk) intrekken omgevingsvergunning)

bestuursorgaan

art. 5.17; art. 5.18; art. 5.19 Wabo

Medewerker Publieksdienstverlening (toezichthouder en juridisch adviseur handhaving)

Coördinator vergunningverlening, toezicht en handhaving,

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

Het 4 ogen principe is hierbij van toepassing

Beslissen op verzoeken om handhaving (tot oplegging van een last onder bestuursdwang/dwangsom of afwijzing hiervan of intrekking van een vergunning of ontheffing

bevoegd bestuursorgaan

art. 5.21 Wabo

Medewerker Publieksdienstverlening (toezichthouder en juridisch adviseur handhaving)

Coördinator vergunningverlening, toezicht en handhaving,

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

Het 4 ogen principe is hierbij van toepassing

IV EENHEID RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

elektronisch waarmerken en publiceren van Wro-instrumenten en het manifest

b&w

art. 1.2.1 lid 1 en 1.2.2 lid 2 Bro

medewerkers Ruimtelijke Ontwikkeling (RO)

openbare bekendmakingen en kennisgevingen van planologische procedures (inclusief publicaties)

art. 3.8 Wro, art. 3.12-3.15 Wabo

Medewerkers Ruimtelijke Ontwikkeling

het verschuldigde bedrag van de leges vast te stellen, bekend te maken en in eerste aanleg op te leggen als bedoeld in hoofdstuk 3 en hoofdstuk 8 van titel 2 van de bij de legesverordening behorende tarieventabel

heffingsambtenaar

art. 231 lid 2 sub b

Gemeentewet

eenheidsmanager Ruimtelijke ontwikkeling/

(Beleids)medewerker Ruimtelijke Ontwikkeling/ eenheidsmanager Publieksdienstverlening

Directie

Ondermandaat of ondermachtiging van genoemde bevoegdheden is niet mogelijk.

besluitvorming over het aangaan van een anterieure overeenkomst

b&w

art. 6.2.4. Wro en art. 6.2.12 Bro

eenheidsmanager Ruimtelijke Ontwikkeling

beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling

Interne instructie voor gemandateerde:

alleen bij complexe en bestuurlijk gevoelige ontwikkelingen, wordt het aangaan van een overeenkomst aan het college voorgelegd.

Gronduitgifte

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

het doen van aanbiedingen particuliere woningbouw

b&w

art. 160 lid 1 sub e Gemeentewet

beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling

directie/ eenheidsmanager Ruimtelijke Ontwikkeling

conform het vastgestelde uitgifte-systeem bouwgrond. M.u.v. het toepassen van de hardheids-clausule.

verkoopbesluiten particuliere woning-bouw

b&w

art. 160 lid 1 sub e Gemeentewet

beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling

directie /eenheidsmanager Ruimtelijke Ontwikkeling

m.u.v. afwijking van vastgestelde bedragen, dan overleg met eenheidsmanager Ruimtelijke Ontwikkeling

het (besluiten tot het) doen van aanbiedingen bedrijventerreinen

Burgemeester

Artikel 171, lid 1 Gemeentewet in samenhang met

B&W

Artikel 160 lid 1 sub d Gemeentewet

beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling

directielid/ eenheidsmanager Ruimtelijke Ontwikkeling

in overleg met portefeuillehouder

het sluiten van intentieovereenkomsten voor de verkoop van een bouwkavel

burgemeester

art. 171 Gemeentewet

eenheidsmanager Ruimtelijke Ontwikkeling

beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling

m.u.v. afwijking van vastgestelde bedragen, dan overleg met eenheidsmanager Ruimtelijke Ontwikkeling

het aangaan en ondertekenen van overeenkomsten voor het (jaarlijks) verpachten, verhuren en in bruikleen geven van gemeentelijke gronden/gebouwen

B&W / Burgemeester

Art. 160 lid 1 sub d / art. 171 Gemeentewet

beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling

directielid/

eenheidsmanager Ruimtelijke Ontwikkeling

afwijking van de door B&W vastgestelde overeenkomsten i.o.m. portefeuillehouder

ondertekenen ontheffing bewoningverplichting

/vervreemdingsbeperking

B&W

Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling

directielid/

eenheidsmanager Ruimtelijke Ontwikkeling

m.u.v verzoeken die niet passend zijn binnen de voorwaarden van de betreffende clausule (in dat geval ter besluitvorming voorleggen aan B&W)

tekenen van notariële akten

Burgemeester

art. 171 Gemeentewet

Afzonderlijk besluit d.m.v. volmacht aan medewerker notariskantoor

Diversen

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

aangaan van mestafzetovereenkomsten

b&w

art. 160 lid 1 sub e Gemeentewet

beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling

directie/eenheidsmanager Ruimtelijke Ontwikkeling

tekenen van mestafzettingsovereenkomsten

burgemeester

art. 171 Gemeentewet

het vestigen van beperkt zakelijke rechten op onroerende zaken die in eigendom zijn bij de gemeente

b&w

art. 160 lid 1 sub e Gemeentewet

beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling

directie/eenheidsmanager Ruimtelijke Ontwikkeling

het nemen van besluiten en het voeren van correspondentie in het kader van de procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade

b&w

procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade

eenheidsmanager Ruimtelijke Ontwikkeling

directie

het voeren van correspondentie over een besluit over tegemoetkoming in planschade

b&w procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade

beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling

eenheidsmanager Ruimtelijke Ontwikkeling

Volmacht

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

volmacht verlenen voor de uitvoering van privaatrechtelijke rechtshandelingen voor het vestigen van rechten van opstal

burgemeester

eenheidsmanager Ruimtelijke Ontwikkeling

Monumentenwet

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

beslissen op verzoeken om ingrepen in archeologisch waardevol gebied of archeologisch onderzoeksgebied

b&w

art. 16, 17, 18 erfgoedverordening 2012

beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling

eenheidsmanager Ruimtelijke Ontwikkeling

beslissen op verzoeken om subsidie voor werkzaamheden aan monumenten

b&w

art. 2 Subsidieverordening instandhouding monumen-ten

beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling

eenheidsmanager Ruimtelijke Ontwikkeling

Startersleningen

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

ondertekening van stukken met betrekking tot startersleningen

b&w

beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling

Directie,

eenheidsmanager Ruimtelijke Ontwikkeling

Mits binnen de regeling vastgestelde bedragen anders via de eenheidsmanager Ruimtelijke Ontwikkeling

Duurzaamheidsleningen

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

ondertekening van stukken met betrekking tot duurzaamheidsleningen

b&w

beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling

Directie,

eenheidsmanager Ruimtelijke Ontwikkeling

Mits binnen de regeling vastgestelde bedragen anders via de eenheidsmanager Ruimtelijke Ontwikkeling

Subsidie warmteactie

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

De algemene coördinatie van de warmteactie en de toekenning van deze projectsubsidie

b&w (Gemeenteblad 2018 nr. 459526 maart 2018)

beleidsmedewerker Milieu

Naast deze actievoorwaarden is de gemeentelijke algemene subsidieverordening 2013 van toepassing.

Wet geluidhinder

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

beslissen op verzoeken toekenning hogere grenswaarde

b&w

art. 110a Wet geluidhinder

beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling

Directie,

eenheidsmanager Ruimtelijke Ontwikkeling

Leegstandswet

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

ondertekenen van verlening vergunning voor tijdelijke verhuur

b&w

art. 15 lid 4 Leegstandswet

beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling

Directie,

eenheidsmanager Ruimtelijke Ontwikkeling

Binnen wettelijke normen

Wet ruimtelijke ordening

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

ter inzage leggen ontwerpbestemmingsplan

b&w

art. 3.8 Wro jo. Afd. 3.4 Awb

beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling

Directie,

eenheidsmanager Ruimtelijke Ontwikkeling

Het college heeft ingestemd met het voorontwerpbestemmingsplan en tegen het voorontwerpbestemmingsplan zijn geen inspraakreacties ingediend en de overheidsdiensten hebben aangegeven dat de plannen kunnen worden voortgezet.

Wet Milieubeheer

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

accepteren van de melding grond te verzetten

b&w

art. 3 Vrijstellingsregeling

beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling

Directie,

controleur leefomgeving Publieksdienstverlening

accepteren van de melding een bouwstof op of in de bodem te gebruiken

b&w

art. 32 lid 1 Besluit bodemkwaliteit

beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling

Directie,

controleur leefomgeving Publieksdienstverlening

Verkeer

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

verlenen van ontheffingen en vrijstellingen

b&w

art. 87 RVV 1990

beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling (verkeer en vervoer)

Directie,

eenheidsmanager Ruimtelijke Ontwikkeling

nemen van verkeersbesluiten

b&w

art. 18, lid 1d WVW

beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling (verkeer en vervoer)

Directie,

eenheidsmanager Ruimtelijke Ontwikkeling

nemen van tijdelijke verkeersmaat-regelen t.b.v. werken in uitvoering

b&w

art. 34 BABW

beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling (verkeer en vervoer)

Directie,

eenheidsmanager Ruimtelijke Ontwikkeling

ontheffing verlenen van het bepaalde in art. 29 Wet vervoer gevaarlijke stoffen

b&w

art. 24 en 29 Wvgs

(beleids)medewerker Ruimtelijke Ontwikkeling (ruimtelijke ordening)

Directie,

eenheidsmanager Ruimtelijke Ontwikkeling

Verkeerswetgeving

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

beslissen op verzoeken om ontheffing verbod om 3 of meer voertuigen op de weg te parkeren ter uitoefening (neven)bedrijf

b&w

art. 5:2 Apv

eenheidsmanager Publieksdienstverlening en beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling (verkeer en vervoer)

eenheidsmanager Ruimtelijke Ontwikkeling

beslissen op verzoeken om tijdelijke ontheffingen parkeerschijfzone centrum Dalfsen

b&w

art. 87 RVV

eenheidsmanager Publieksdienstverlening en beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling (verkeer en vervoer)

eenheidsmanager Ruimtelijke Ontwikkeling

RREW-subsidie Energiebesparing Eigen Woning

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

De algemene actiecoördinatie en de toekenning van deze projectsubsidie

b&w (artikel 4:23 Awb en artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Dalfsen 2013)

beleidsmedewerker Milieu

Naast deze actievoorwaarden is de algemene subsidieverordening gemeente Dalfsen 2013 van toepassing.

V EENHEID OPENBARE RUIMTE

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

afwerking van brieven waarin het gaat om meldingen van derden over onderhoudszaken die direct zijn uitgevoerd en waar het gaat om zaken waarin het beleid is vastgesteld en zonder meer duidelijk is te nemen

b&w

wijkuitvoerders, beleidsmedewerker groen en landschap, beleidsmedewerker openbare ruimte (riolering/wegen)

eenheidsmanager Openbare Ruimte

Er dient sprake te zijn van een duidelijke beleidslijn.

invullen CBS statistieken

b&w

wijkuitvoerders,

beleidsmedewerkers & senior openbare ruimte

aanschrijven bewoners inzake overhangende takken in bebouwde kom; uitzichtbelemmering (niet de formele aanschrijving)

b&w

wijkuitvoerders

senior & eenheidsmanager Openbare Ruimte

formele aanschrijving bewoners inzake overhangende takken in bebouwde kom

b&w

beleidsmedewerker Openbare Ruimte (groen en landschap)

eenheidsmanager Openbare Ruimte

beslissen op subsidieaanvragen voor aanleg + onderhoud landschappelijke beplantingen van particuliere objecten

b&w

beleidsmedewerker Openbare Ruimte (groen en landschap)

eenheidsmanager Openbare Ruimte of

senior Openbare Ruimte

data sluiting sportvelden voor groot onderhoud

b&w

senior Openbare Ruimte

wijkuitvoerders

Na overleg met afdeling W&O.

verbieden van het maken of veranderen van een uitweg

b&w

artikel 2:12, lid 2 Apv

eenheidsmanager Openbare Ruimte

directie

beslissen op verzoeken om vergunning voor het leggen of vervangen van leidingen

b&w

senior Openbare Ruimte

eenheidsmanager Openbare Ruimte

beslissen op verzoeken om vergunning voor rioolaansluitingen incl. vaststelling van de te betalen kosten.

b&w

beleidsmedewerker Openbare Ruimte (riolering/wegen)

senior Openbare Ruimte & eenheidsmanager Openbare Ruimte

Conform beleidsnotitie vergunningen.

aangifte bij politie in geval van vandalisme, diefstal e.d. m.b.t. gemeente-eigendommen en zaken in gemeentelijk beheer

b&w

wijkuitvoerders of

senior Openbare Ruimte

eenheidsmanager Openbare Ruimte

eenheidsmanager

Bedrijfsvoering

beschikbaar stellen van afzetmaterialen en van dranghekken

b&w

wijkuitvoerders

senior Openbare Ruimte

Conform beleidsregels beschikbaar stellen dranghekken.

het aanvragen van een omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden door gemeente Dalfsen m.b.t. gemeentelijke bomen

b&w

wijkuitvoerders

senior Openbare Ruimte

Het geven van toestemming voor kappen om redenen van veiligheid of op basis van de plantenziektewet (noodkap)

Artikel 45 bestemmingsplan Buitengebied ( CHW 3e verzamelplan) en artikel 56 CHW bestemmingsplan Kernen,

Wijkuitvoerder Openbare Ruimte

Medewerker Openbare ruimte (groen en landschap)

Conform beleidsregels

verkopen openhaard hout

b&w

wijkuitvoerders

senior Openbare Ruimte

beslissen op aanvragen afstoten openbaar groen(snippergroen) en het aangaan en ondertekenen van verkoopovereenkomsten van openbaar groen (snippergroen)

b&w art. 160 lid 1 sub e Gemeentewet

burgemeester art. 171 Gemeentewet

eenheidsmanager Openbare Ruimte

senior Openbare Ruimte

(beleids)medewerker Openbare Ruimte (groen en landschap)

Conform groenstructuurplan. (Uitzonderingen blijven voorbehouden aan eenheidsmanager)

beslissen op aanvragen om (ver)huur en in gebruik geven van openbaar groen (snippergroen) en het aangaan en ondertekenen van overeenkomsten inzake verhuur of ingebruikgeving van openbaar groen (snippergroen)

b&w art. 160 lid 1 sub e Gemeentewet

burgemeester art. 171 Gemeentewet

eenheidsmanager Openbare Ruimte

senior Openbare ruimte

(beleids)medewerker Openbare Ruimte (groen en landschap)

Conform groenstructuurplan.

(Uitzonderingen blijven voorbehouden aan eenheidsmanager)

vaststellen van een gladheidsbestrijdingsplan

b&w

eenheidsmanager Openbare Ruimte

directie

het bepalen van de locaties van de displays

b&w

art. 4:19 en 2:5 Apv en art. 3 overeenkomst plaatsing, onderhoud en exploitatie displays

wijkuitvoerders

eenheidsmanager Openbare Ruimte

of senior openbare ruimte

het vastleggen en wijzigen van de Wegenlegger

raad (zie delegatiebesluit GS d.d. nov. 1994).

art.35 Wegenwet

b&w

toepassen van wegsleepverordening t.b.v. wekelijkse warenmarkt

b&w

art. 170 Wegenverkeerswet

marktmeester

wijkuitvoerders

In overleg met politie.

Civiel

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

verlenen toestemming tot het leggen van kabels en leidingen in gemeentegrond in nieuwe bestemmingsplannen

b&w

senior Openbare ruimte

eenheidsmanager openbare ruimte

Aandacht voor de rol van heffings ambtenaar i.v.m leges vanuit telecomwet.

aanschrijven omwonenden bij werkzaamheden in uitvoering

b&w

senior Openbare ruimte

eenheidsmanager openbare ruimte

vertegenwoordiging van de gemeente bij grensaanwijzingen door het kadaster

b&w

beleidsondersteunend medewerker Openbare Ruimte (NW&V)

medewerker gegevens beheer en GEO informatie openbare ruimte

aanschrijven omwonenden bij werk-zaamheden in uitvoering (kleine pro-jecten op wijkniveau)

b&w

wijkuitvoerders

Hemelwater

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

beslissen op verzoeken om subsidies voor het afkoppelen van hemelwater

b&w

art. 6 Subsidieverordening afkoppelen hemelwater

beleidsmedewerker water

eenheidsmanager Ruimtelijke Ontwikkeling

Binnen het beschikbaar gestelde subsidiebudget/-subsidieplafond

VI EENHEID BEDRIJFSVOERING

Financieel beheer

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

aangifte omzetbelasting

b&w

medewerker Bedrijfsvoering (team financiën)

Teamleider financiën

het opnemen van kasmiddelen, het - zij in de rekening-courant, hetzij in de vorm van kas- of callgeldleningen

b&w

adviseur financieel beheer

Teamleider financiën

Conform instructie.

uitzetten van gelden (belegging over-schot)

b&w

Adviseur financieel beheer

Teamleider financiën

Conform instructie.

het aangaan, wijzigen en opzeggen van verzekeringen voor alle in beheer zijnde gebouwen en andere accommodaties met inventaris en apparatuur alsmede van voertuigen en voorwerpen en het aanmelden en afwikkelen van schadegevallen

b&w

Teamleider financiën

medewerker Bedrijfsvoering (belastingen en verzekeringen)

het aansprakelijk stellen ter zake van beschadiging van gemeente-eigendommen en mededeling aan-gaande verschuldigd schade-vergoedingsbedrag en wijze van betaling daarvan

b&w

Teamleider financiën

medewerker Bedrijfsvoering (belastingen en verzekeringen)

het verstrekken van informatie aan derden (toezichthouder en CBS)

b&w

art. 8 Wet Fido

medewerker Bedrijfsvoering (team financiën)

adviseur financieel beheer

Invorderen van private vorderingen van de gemeente

b&w

Artikel 160, eerste lid, onder e, van de Gemeentewet

Burgerlijk Wetboek (BW)

Teamleider financiën

Conform invorderingsbeleid private vorderingen gemeente Dalfsen

Belastingen

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

het geheel of gedeeltelijk oninbaar ver-klaren van gemeentelijke belastingen

b&w

art. 255, lid 5 Gemeentewet

invorderings-ambtenaar

Submandaat is niet toegestaan.

Het indienen van een bezwaarschrift tegen aanslagen gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen die zijn opgelegd door het GBLT

bevoegd gezag

Teamleider financiën

Eenheidsmanager Bedrijfsvoering

Personele aangelegenheden

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

plaatsen advertenties bij vacatures intern/extern

b&w

team HR

brieven ontvangstbevestiging

b&w

medewerkers HR

uitnodiging voor sollicitatiegesprek (1e en 2e ronde)

b&w

medewerkers HR

afschrijven sollicitanten/mededeling in portefeuille

b&w

medewerkers HR

regelen geneeskundig onderzoek

b&w, burgemeester

Wet op de medische keuringen

medewerkers HR

waarnemingsvergoeding

b&w

hoofdstuk 3, paragraaf 3 Cao Gemeenten

directie

adviseur Bedrijfsvoering (team HR)

uitvoering regeling Toelage Onregelmatige Dienst

b&w

art. 3:12 Cao Gemeenten

eenheidsmanagers, wijkuitvoerders

directie

vaststelling uitbetaling gratificaties bij jubilea

b&w

art. 3:18 Cao Gemeenten

eenheidsmanager Bedrijfsvoering

adviseur Bedrijfsvoering (team HR)

uitvoering regelingen t.b.v. bedrijfs-vereniging en ABP/loyalis/Belasting-dienst/UWO

b&w

SSC-ONS

Op basis van overeenkomt met SSC-ONS

Ondertekenen, beslissing, verzoeken om wijziging werktijd

b&w, burgemeester

hoofdstuk 5, paragraaf 2 Cao Gemeenten

art. 2 Wet flexibel werken

edirectie (besluitvorming),

eenheidsmanager (ondertekening

beslissen op verzoeken regeling deeltijdontslag

b&w

art. 2 Regeling deeltijdontslag gemeente Dalfsen

eenheidsmanager Bedrijfsvoering

directie

Aanvragen eerst bespreken in MT voor besluit.

verlof i.v.m. vakbondsactiviteiten

b&w

art. 12:4 Cao Gemeenten

eenheidsmanager Bedrijfsvoering

adviseur Bedrijfsvoering (team HR)

beslissen toekenning ouderschapsverlof

b&w

art. 6:10 Cao Gemeenten

eenheidsmanager en aangewezen strategisch adviseur V&S

beslissen op verzoek het bevallingsverlof na 6 weken op te splitsen

b&w

Wet arbeid en zorg, hoofdstuk 3:1, lid 6

eenheidsmanager

Team HR

beslissen op vergoedingsregeling voor verhuis plichtige en niet-verhuis-plichtige werknemers

b&w

Personeelshandboek hoofdstuk 3.3

directie

eenheidsmanager

adviseur Bedrijfsvoering (team HR)

te beslissen over doorbetaling van het salaris bij arbeidsongeschiktheid

b&w

Cao Gemeenten hoofdstuk 7 Arbeidsongeschiktheid, artikel 7:1 lid 6 en 7

directie

adviseur Bedrijfsvoering (team HR)

aangaan van werkervaringsovereenkomst

b&w, burgemeester

Hoofdstuk 2 Cao Gemeenten

Team HR

aangaan stageovereenkomst

b&w, burgemeester Cao gemeenten, artikel 2.9 en Personeelshandboek, 2.1 Stageregeling

team HR

Conform regeling stagiaires.

afgifte van inkomensverklaringen en verklaringen van dienstverband

b&w

SSC-ONS

Tekenen van inkomensverklaringen en verklaringen van dienstverband

burgemeester

Eenheidsmanager / Team HR

beslissen op verzoeken over het toekennen van schadevergoeding wegens schade aan kleding e.d.

b&w

art. 7:658 BW

eenheidsmanager Bedrijfsvoering

adviseur Bedrijfsvoering (team HR)

Het vertegenwoordigen van de gemeente in het lokaal overleg over onderwerpen die vermeld zijn in artikel 12.2 leden 1 en 2 van de Cao Gemeenten, zoals deze geldt op 1-1-2020.

b&w art. 160 Gemeentewet

Burgemeester art. 171 Gemeentewet

Gemeentesecretaris

Adjunct gemeentesecretaris

Besluitvorming over de (kerst)attenties/verstrekking van een (kerst)attentie

b&w art. 160 Gemeentewet

Directie

het aanwijzen van een vertrouwenspersoon

hoofdstuk 11.4 Personeelshandboek

directie

het vaststellen van een opleidingsplan voor de organisatie

hoofdstuk 8 Cao Gemeenten

directie

afgeven en weigeren van werkgeversverklaringen en het ondertekenen daarvan

b&w, burgemeester

art. 160, 171 Gemw

ONS

vorderingen op de werknemer verrekenen met het loon van de werknemer

b&w, burgemeester

art. 7:632 BW

ONS

Servicedesk

Algemeen

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

opstellen planning voor de exposities in de Foyer

b&w

art. 160 lid 1 sub b Gemeentewet

medewerker Bedrijfsvoering (Servicedesk)

Geo-informatie

Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (WKPB)

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

het ter inschrijving aanbieden van een beperkingenbesluit dan wel een daarop betrekking hebbende beslissing in administratief beroep of rechterlijke uitspraak

artikel 15, eerste lid van de Wkpb.

medewerker Bedrijfsvoering (geo-informatie)

adviseur Bedrijfsvoering (geo-informatie)

het ter inschrijving aanbieden van een verklaring met betrekking tot het vervallen van een beperking

artikel 15, derde lid van de Wkpb.

medewerker Bedrijfsvoering (geo-informatie)

adviseur Bedrijfsvoering (geo-informatie)

het aanwijzen van een vervangend object als werkingsgebied indien een aangewezen object blijkens de bijbehorende registratie niet langer actueel is

artikel 7 Regeling kpb

medewerker Bedrijfsvoering (geo-informatie)

adviseur Bedrijfsvoering (geo-informatie)

het opstellen van een verklaring dat de aan te leveren essentialia overeenkomen met de inhoud van het brondocument

artikel 5 Regeling kpb

medewerker Bedrijfsvoering (geo-informatie)

adviseur Bedrijfsvoering (geo-informatie)

het  aanleveren van de in het gemeentelijke beperkingenregister ingeschreven beperkingenbesluiten en daarop betrekking hebbende beslissingen in administratief beroep of rechterlijke uitspraken

artikel 17a, eerste lid van de Wkpb.

medewerker Bedrijfsvoering (geo-informatie)

adviseur Bedrijfsvoering (geo-informatie)

Wet basisregistraties adressen en gebouwen (BAG)

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

de afbakening van panden en verblijfsobjecten en het benoemen en afbakenen van standplaatsen en ligplaatsen

b&w

art. 6 Wet BAG en art. 3 van de Verordening naamgeving en nummering gemeente Dalfsen

medewerker Bedrijfsvoering (geo-informatie)

adviseur Bedrijfsvoering (geo-informatie)

het nemen van besluiten tot het toekennen, wijzigen en intrekken van nummeraanduidingen

b&w

art. 6 Wet BAG en art. 3 van de Verordening naamgeving en adressering gemeente Dalfsen

medewerker Bedrijfsvoering (geo-informatie)

adviseur Bedrijfsvoering (geo-informatie)

het houden van een geautomatiseerde basisregistratie adressen en gebouwen, zoals bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen, conform hetgeen daarover in de Wet basisregistratie adressen en gebouwen, het Besluit basisregistratie adressen en gebouwen en de Regeling basisregistratie adressen en gebouwen is bepaald;

b&w

art. 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (Wet BAG)

medewerker Bedrijfsvoering (geo-informatie)

adviseur Bedrijfsvoering (geo-informatie)

het ingevolge artikel 13 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen zorgdragen dat brondocumenten waaraan een in de basisregistratie opgenomen gegeven is ontleend, blijvend bewaard worden;

b&w

art. 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (Wet BAG)

medewerker Bedrijfsvoering (geo-informatie)

adviseur Bedrijfsvoering (geo-informatie)

het, ingevolge artikel 14 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen, zorg dragen voor een goede beschikbaarheid, werking en beveiliging van de basisregistratie adressen en gebouwen

b&w

art. 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (Wet BAG)

medewerker Bedrijfsvoering (geo-informatie)

adviseur Bedrijfsvoering (geo-informatie)

het onderhouden dan wel doen onderhouden van het berichtenverkeer met de Landelijke Voorziening basisregistratie adressen en gebouwen zoals bedoeld in artikel 31 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen;

b&w

art. 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (Wet BAG)

medewerker Bedrijfsvoering (geo-informatie)

adviseur Bedrijfsvoering (geo-informatie)

het op verzoek aan eenieder verlenen van inzage in de basisregistratie adressen en gebouwen, alsmede het aan eenieder verstrekken van de in de basisregistratie opgenomen gegevens, zoals bedoeld in artikel 32, eerste lid, onder a, van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen;

b&w

art. 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (Wet BAG)

medewerker Bedrijfsvoering (geo-informatie)

adviseur Bedrijfsvoering (geo-informatie)

het ontvangen, doorgeleiden en afhandelen van meldingen zoals bedoeld in artikel 37 en verzoeken zoals bedoeld in artikel 38 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen, inclusief de verwerking daarvan zoals bedoeld in de artikelen 31, 39, 40 en 41 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen;

b&w

art. 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (Wet BAG)

medewerker Bedrijfsvoering (geo-informatie)

adviseur Bedrijfsvoering (geo-informatie)

het ingevolge artikel 42 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen één maal per jaar controleren van de inrichting en de werking van de basisregistratie alsmede de verwerking van gegevens in de basisregistratie, en het zenden van een afschrift van de controleresultaten aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

b&w

art. 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (Wet BAG)

adviseur Bedrijfsvoering (geo-informatie)

eenheidsmanager Bedrijfsvoering

Jaarlijks wordt rapportage c.q. zelfevaluatie voorgelegd aan b&w en gemeenteraad.

het vaststellen van geometrische gegevens van panden en verblijfsobjecten, zoals bedoeld in artikel 8 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen

b&w

art. 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (Wet BAG)

medewerker Bedrijfsvoering (geo-informatie)

adviseur Bedrijfsvoering (geo-informatie)

het opmaken van documenten waarin constateringen zijn vastgelegd, zoals bedoeld in artikel 10, onder b, van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen

b&w

art. 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (Wet BAG)

medewerker Bedrijfsvoering (geo-informatie)

adviseur Bedrijfsvoering (geo-informatie)

het opstellen van een verklaring, zoals bedoeld in artikel 7, onder m, van het Besluit basisregistratie adressen en gebouwen

b&w

art. 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (Wet BAG)

medewerker Bedrijfsvoering (geo-informatie)

adviseur Bedrijfsvoering (geo-informatie)

Wet basisregistratie grootschalige topografie (BGT)

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

het zorgdragen voor het bijhouden van de geografische gegevens in de BGT door levering van de gegevens, zoals bedoeld in de artikelen 7, tweede en derde lid, en 8 aan de Dienst

b&w

art. 10 en 11 van de Wet basisregistratie grootschalige topografie (BGT)

medewerker Bedrijfsvoering (geo-informatie)

adviseur

Bedrijfsvoering (geo-informatie)

het zorgdragen voor afstemming met andere bronhouders over de begrenzing en de onderlinge aansluiting van de geografische objecten, voor zover dat nodig is om overlap van die objecten te voorkomen en om een landsdekkend topografisch bestand te waarborgen

b&w

art. 10 en 12 van de Wet basisregistratie grootschalige topografie (BGT)

medewerker Bedrijfsvoering (geo-informatie)

adviseur

Bedrijfsvoering (geo-informatie)

het zorgdragen dat bij het leveren van een geografisch gegeven, zoals bedoeld in artikel 11, het geografisch gegeven voldoet aan de kwaliteitseisen zoals gesteld in de catalogus

b&w

art. 10 en 13 van de Wet basisregistratie grootschalige topografie (BGT)

medewerker Bedrijfsvoering (geo-informatie)

adviseur

Bedrijfsvoering (geo-informatie)

het zorgdragen dat een in de BGT weergegeven geografisch object in overeenstemming is met de fysieke werkelijkheid, binnen de regels ten aanzien van actualiteit die daarover in de catalogus worden gesteld

b&w

art. 10 en 14 van de Wet basisregistratie grootschalige topografie (BGT)

medewerker Bedrijfsvoering (geo-informatie)

adviseur

Bedrijfsvoering (geo-informatie)

het leveren van geografische gegevens via de elektronische weg, zoals bedoeld in artikel 15 van de Wet BGT

b&w

art. 10 en 15 van de Wet basisregistratie grootschalige topografie (BGT)

medewerker Bedrijfsvoering (geo-informatie)

adviseur

Bedrijfsvoering (geo-informatie)

het opvolgen van een aanwijzing welke in het belang van een goede registratie geboden is door de Minister, zoals bedoeld in artikel 16 van de Wet BGT

b&w

art. 10 en 16 van de Wet basisregistratie grootschalige topografie (BGT)

medewerker Bedrijfsvoering (geo-informatie)

adviseur

Bedrijfsvoering (geo-informatie)

het ontvangen, doorgeleiden en afhandelen van meldingen zoals bedoeld in artikel 25 en 26 van de Wet BGT, inclusief de verwerking daarvan zoals bedoeld in artikel 27 en 28 van de Wet BGT

b&w

art. 10, 25, 26, 27 en 28 van de Wet basisregistratie grootschalige topografie (BGT)

medewerker Bedrijfsvoering (geo-informatie)

adviseur

Bedrijfsvoering (geo-informatie)

het jaarlijks verrichten van een onderzoek naar de uitvoering van de voor de Wet BGT geldende verplichtingen en de rapportage daarvan aan de Minister zoals bedoeld in artikel 30 van de Wet BGT

b&w

art. 10 en 30 van de Wet basisregistratie grootschalige topografie (BGT)

adviseur Bedrijfsvoering (geo-informatie)

eenheidsmanager Bedrijfsvoering

Jaarlijks wordt rapportage c.q. zelfevaluatie voorgelegd aan b&w en gemeenteraad.

Koninklijke onderscheiding

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

alle van de burgemeester uitgaande bescheiden die vooruitlopen op een voordracht voor een Koninklijke onderscheiding

burgemeester

art. 9 Reglement op de Orde van de Nederlandse Leeuw en de Orde van Oranje Nassau

medewerker bestuurs- & managementondersteuning

eenheidsmanager Bedrijfsvoering

aanvragen om inlichtingen uit het strafregister en het politieregister voor aanvraag Koninklijke onderscheiding

burgemeester

art. 1 Besluit inlichtingen

strafregisters en art. 7

Besluit inlichtingen justitiële documentatie

eenheidsmanager Bedrijfsvoering, medewerker bestuurs- & managementondersteuning

eenheidsmanager Bedrijfsvoering

Algemene plaatselijke verordening

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

Beslissen tot structureel gebruik van het gemeentewapen door personen, verenigingen, organisaties en instellingen

b&w

art. 5:70 Apv

communicatieadviseur

eenheidsmanager Bedrijfsvoering

Flora- en faunawet

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

het aangaan van overeenkomsten met de Wildbeheereenheden en de Jagersvereniging Nieuwleusen voor de (ver)huur van het genot van de jacht

b&w/burgemeester

Art. 3.23 Wet natuurbescherming

eenheidsmanager Bedrijfsvoering

directie

Archiefzorg

De zorgdrager neemt besluiten over archiefzorg o.a. openbaarmakingsbeperkingen

b&w Archiefwet 1995

eenheidsmanager Bedrijfsvoering

zorgdrager: degene die bij of krachtens de wet belast is met de zorg voor de archiefbescheiden

Heffingsambtenaar

Omschrijving

Bevoegdheid Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

het verschuldigde bedrag van de leges vast te stellen, bekend te maken en in eerste aanleg op te leggen als bedoeld in hoofdstuk 14 van titel 1 algemene dienstverlening van de bij de legesverordening behorende tarieventabel

heffingsambtenaar

art. 231 lid 2 sub b

Gemeentewet

eenheidsmanager Maatschappelijke Ondersteuning

directie

ondermandaat of ondermachtiging van genoemde bevoegdheden is niet mogelijk.

het verschuldigde bedrag van de leges vast te stellen, bekend te maken en in eerste aanleg op te leggen als bedoeld in hoofdstuk 5 van artikel 2 algemene dienstverlening van de bij de legesverordening behorende tarieventabel

heffingsambtenaar

art. 231 lid 2 sub b

Gemeentewet

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

directie + coördinator vergunningverlening, toezicht en handhaving

ondermandaat of ondermachtiging van genoemde bevoegdheden is niet mogelijk.

het verschuldigde bedrag van de leges vast te stellen, bekend te maken en in eerste aanleg op te leggen als bedoeld in titel 2 dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

heffingsambtenaar

art. 231 lid 2 sub b

Gemeentewet

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

directie + coördinator vergunningverlening, toezicht en handhaving

ondermandaat of ondermachtiging van genoemde bevoegdheden is niet mogelijk.

het verschuldigde bedrag van de leges vast te stellen, bekend te maken en in eerste aanleg op te leggen en het innen van leges als bedoeld in hoofdstukken 1 tot en met 6 van titel 1 algemene dienstverlening van de bij de legesverordening behorende tarieventabel

heffingsambtenaar

art. 231 lid 2 sub b

Gemeentewet Invorderingsambtenaar

art. 231 lid 2 sub c

Gemeentewet

medewerker KCC backoffice (burgerzaken)

medewerker KCC

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

ondermandaat of ondermachtiging van genoemde bevoegdheden is niet mogelijk

het verschuldigde bedrag van de leges vast te stellen, bekend te maken en in eerste aanleg op te leggen en het innen van leges als bedoeld in hoofdstuk 5 van titel 1 algemene dienstverlening van de bij de legesverordening behorende tarieventabel

heffingsambtenaar

art. 231 lid 2 sub b

Gemeentewet Invorderingsambtenaar

art. 231 lid 2 sub c

Gemeentewet

medewerker KCC backoffice (burgerzaken)

medewerker KCC

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

ondermandaat of ondermachtiging van genoemde bevoegdheden is niet mogelijk

 

heffingsambtenaar

art. 231 lid 2 sub b

Gemeentewet Invorderingsambtenaar

art. 231 lid 2 sub c

Gemeentewet

medewerker KCC backoffice (burgerzaken)

medewerker KCC

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

ondermandaat of ondermachtiging van genoemde bevoegdheden is niet mogelijk

het verschuldigde bedrag van de leges vast te stellen, bekend te maken en in eerste aanleg op te leggen en het innen van leges als bedoeld in hoofdstuk 9 van titel 1 algemene dienstverlening van de bij de legesverordening behorende tarieventabel

heffingsambtenaar

art. 231 lid 2 sub b

Gemeentewet Invorderingsambtenaar

art. 231 lid 2 sub c

Gemeentewet

medewerker KCC backoffice (burgerzaken)

medewerker KCC

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

ondermandaat of ondermachtiging van genoemde bevoegdheden is niet mogelijk

het verschuldigde bedrag van de leges vast te stellen, bekend te maken en in eerste aanleg op te leggen en het innen van leges voor bemiddeling kalligraferen en het in behandeling nemen van een aanvraag voor het luiden van de klokken als bedoeld in hoofdstuk 15 van titel 1 algemene dienstverlening van de bij de legesverordening behorende tarieventabel

heffingsambtenaar

art. 231 lid 2 sub b

Gemeentewet

Invorderingsambtenaar

art. 231 lid2 sub c

Gemeentewet

medewerker KCC backoffice (burgerzaken)

medewerker KCC

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

ondermandaat of ondermachtiging van genoemde bevoegdheden is niet mogelijk

het verschuldigde bedrag van de leges vast te stellen, bekend te maken en in eerste aanleg op te leggen en het innen van leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden als bedoeld in artikel 2 van hoofdstuk 3 van titel 2 dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning van de bij de legesverordening behorende tarieventabel

heffingsambtenaar

art. 231 lid 2 sub b

Gemeentewet

Invorderingsambtenaar

art. 231 lid2 sub c

Gemeentewet

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

eenheidsmanager Openbare Ruimte

ondermandaat of ondermachtiging van genoemde bevoegdheden is niet mogelijk

het verstrekken van gegevens aan belanghebbende op basis van de Wet WOZ

heffingsambtenaar

art. 40 Wet WOZ

medewerker KCC backoffice (burgerzaken)

medewerker KCC

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

ondermandaat of ondermachtiging van genoemde bevoegdheden is niet mogelijk

het verschuldigde bedrag van de Lijkbezorgingsrechten vast te stellen, bekend te maken en in eerste aanleg op te leggen als bedoeld in de verordening Lijkbezorgingsrechten.

heffingsambtenaar

art. 231 lid 2 sub b

Gemeentewet

medewerker KCC backoffice (burgerzaken)

medewerker KCC

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

ondermandaat of ondermachtiging van genoemde bevoegdheden is niet mogelijk

het verschuldigde bedrag van de Precariobelasting vast te stellen, bekend te maken en in eerste aanleg op te leggen en te innen als bedoeld in hoofdstuk 3 en 4 van de tarieventabel behorende bij de verordening Precariobelasting.

heffingsambtenaar

art. 231 lid 2 sub b

Gemeentewet Invorderingsambtenaar

art. 231 lid 2 sub c

Gemeentewet

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

eenheidsmanager Bedrijfsvoering

ondermandaat of ondermachtiging van genoemde bevoegdheden is niet mogelijk

het verschuldigde bedrag van de leges vast te stellen, bekend te maken en in eerste aanleg op te leggen als bedoeld in hoofdstuk 2.3.10 van titel 2 dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

heffingsambtenaar

art. 231 lid 2 sub b

Gemeentewet

medewerker KCC backoffice (burgerzaken)

medewerker KCC backoffice (publiekszaken)

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

ondermandaat of ondermachtiging van genoemde bevoegdheden is niet mogelijk

het verschuldigde bedrag van de leges vast te stellen, bekend te maken en in eerste aanleg op te leggen als bedoeld in hoofdstuk 11 en 12 van titel 1 algemene dienstverlening van de bij de legesverordening behorende tarieventabel

heffingsambtenaar

art. 231 lid 2 sub b

Gemeentewet

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

directie

ondermandaat of ondermachtiging van genoemde bevoegdheden is niet mogelijk.

het verschuldigde bedrag van de leges vast te stellen, bekend te maken en in eerste aanleg op te leggen als bedoeld in hoofdstuk 1, 2 en 3 van titel 3 dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn van de bij de legesverordening behorende tarieventabel

heffingsambtenaar

art. 231 lid 2 sub b

Gemeentewet

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

directie

ondermandaat of ondermachtiging van genoemde bevoegdheden is niet mogelijk.

het verschuldigde bedrag van de leges vast te stellen, bekend te maken en in eerste aanleg op te leggen als bedoeld in hoofdstuk 4 van titel 3 dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn van de bij de legesverordening behorende tarieventabel

heffingsambtenaar

art. 231 lid 2 sub b

Gemeentewet

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

directie

ondermandaat of ondermachtiging van genoemde bevoegdheden is niet mogelijk.

het verschuldigde bedrag van de leges vast te stellen, bekend te maken en in eerste aanleg op te leggen als bedoeld in hoofdstuk 15.1 van titel 1 algemene dienstverlening van de bij de legesverordening behorende tarieventabel

heffingsambtenaar

art. 231 lid 2 sub b

Gemeentewet

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

directie

ondermandaat of ondermachtiging van genoemde bevoegdheden is niet mogelijk.

het toepassen van art. 63 Alg. wet inzake rijksbelastingen (tegemoet komen aan onbillijkheden van overwegende aard)

b&w

art. 63 Alg. wet inzake rijksbelastingen jo. art. 231 Gemeentewet

heffingsambtenaar

eenheidsmanager bedrijfsvoering

submandaat is niet toegestaan.

het verschuldigde bedrag van de leges vast te stellen, bekend te maken en in eerste aanleg op te leggen als bedoeld in artikel 1 tot en met 4 van hoofdstuk 14 van titel 1 van de bij de legesverordening behorende tarieventabel

heffingsambtenaar

art. 231 lid 2 sub b

Gemeentewet

(Beleids) medewerker Ruimtelijke Ontwikkeling

eenheidsmanager Ruimtelijke Ontwikkeling

ondermandaat of ondermachtiging van genoemde bevoegdheden is niet mogelijk.

het verschuldigde bedrag van de leges vast te stellen, bekend te maken en in eerste aanleg op te leggen als bedoeld in hoofdstuk 13 van titel 1 algemene dienstverlening van de bij de legesverordening behorende tarieventabel

heffingsambtenaar

art. 231 lid 2 sub b

Gemeentewet

eenheidsmanager Openbare Ruimte

directie

ondermandaat of ondermachtiging van genoemde bevoegdheden is niet mogelijk.

het verschuldigde bedrag van de leges vast te stellen, bekend te maken en in eerste aanleg op te leggen als bedoeld in hoofdstuk 8 van titel 1 algemene dienstverlening van de bij de legesverordening behorende tarieventabel

heffingsambtenaar

art. 231 lid 2 sub b

Gemeentewet

adviseur Bedrijfsvoering (geo-informatie)

eenheidsmanager Bedrijfsvoering

ondermandaat of ondermachtiging van genoemde bevoegdheden is niet mogelijk.

het verschuldigde bedrag van de leges vast te stellen, bekend te maken en in eerste aanleg op te leggen als bedoeld in hoofdstuk 10 van titel 1 algemene dienstverlening van de bij de legesverordening behorende tarieventabel

heffingsambtenaar

art. 231 lid 2 sub b

Gemeentewet

allround medewerker Bedrijfsvoering (documentatie en informatie)

eenheidsmanager Bedrijfsvoering

ondermandaat of ondermachtiging van genoemde bevoegdheden is niet mogelijk.

Artikel 2

Dit besluit kan worden aangehaald als Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Dalfsen 2021.

Artikel 3

Met de inwerkingtreding van dit Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Dalfsen 2021 wordt het Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Dalfsen 2020 en de 1e wijziging van het Mandaat-volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Dalfsen 2020, respectievelijk vastgesteld op 28 januari 2020 en 15 december 2020, ingetrokken..

Artikel 4

Dit besluit treedt met terugwerkende kracht in werking met ingang van 1 januari 2021.

Ondertekening

Aldus besloten te Dalfsen,

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,

de burgemeester, adjunct-gemeentesecretaris / Directeur

drs. E. van Lente H.J. van der Woude

Burgemeester van Dalfsen,

drs. E. van Lente

De heffingsambtenaar van de gemeente Dalfsen,

H. de Wit