Regeling vervallen per 01-01-2024

Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls recreatief fietsnetwerk Drenthe

Geldend van 23-12-2022 t/m 06-07-2023

Intitulé

Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls recreatief fietsnetwerk Drenthe

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

gelet op de Algemene subsidieverordening Drenthe 2017 en de Algemene wet bestuursrecht;

BESLUITEN:

de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls recreatief fietsnetwerk Drenthe vast te stellen.

Dit besluit treedt in werking op 1 april 2021 en vervalt van rechtswege op 31 december 2021.

Gedeputeerde Staten voornoemd,

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

W.F. Brenkman MSc, secretaris

Assen, 23 maart 2021

Kenmerk 4.3/2021000514

Uitgegeven: 25 maart 2021

Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls recreatief fietsnetwerk Drenthe

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Asv: Algemene subsidieverordening Drenthe 2017;

 • b.

  fietsstroken: fietspaden die direct deel uitmaken van de rijbaan;

 • c.

  recreatief fietsnetwerk: fietspaden die kernen en recreatiegebieden/voorzieningen met elkaar verbinden en/of natuur en landschap ontsluiten. Fietspaden die voornamelijk dienen ter ontsluiting van een woonwijk en bedrijventerrein maken bijvoorbeeld géén deel uit van het recreatief fietsnetwerk;

 • d.

  VAT-kosten: voorbereiding, administratie en toezicht van een project.

Artikel 2 Doel

De subsidie heeft tot doel Drenthe te ontwikkelen naar een fiets(ers)provincie waarbij nog meer bezoekers en inwoners gaan fietsen en gebruik kunnen maken van een aantrekkelijke en veilige fietsinfrastructuur. De kwaliteitsimpuls beoogt een multipliereffect te sorteren op investeringen in het fietsnetwerk.

Artikel 3 Subsidiabele activiteiten

Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verlenen voor het verbeteren van de kwaliteit van bestaande recreatieve fietspaden in Drenthe en de realisering van nieuwe fietspaden voor zover deze bijdragen aan de verdere optimalisering van het recreatieve fietsnetwerk in Drenthe.

Artikel 4 Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan:

 • a.

  gemeenten in de provincie Drenthe;

 • b.

  Stichting Natuurmonumenten;

 • c.

  Stichting Het Drentse Landschap;

 • d.

  Staatsbosbeheer;

 • e.

  particuliere grondeigenaren.

Artikel 5 Aanvraagperiode

Een aanvraag voor subsidie kan worden ingediend tot en met 31 oktober 2023.

Artikel 6 Aanvraag

Een aanvraag voor subsidie wordt ingediend met behulp van een door Gedeputeerde Staten vastgesteld aanvraagformulier en gaat vergezeld van de volgende bescheiden:

 • a.

  een inhoudelijke beschrijving van het project waarin is omschreven:

  • i.

   de doelstelling van het project,

  • ii.

   de huidige situatie,

  • iii.

   de maatregelen benodigd voor het realiseren van de nieuwe situatie,

  • iv.

   de nieuwe situatie,

  • v.

   het recreatieve gebruik van het fietspad (o.a. doelgroep en soort fietser);

 • b.

  een voor uitvoering gereed ontwerp;

 • c.

  de uitvoeringsplanning;

 • d.

  een sluitende en realistische begroting.

Artikel 7 Weigeringsgronden

 • 1.

  Een subsidie wordt geweigerd indien:

  • a.

   de activiteit al is aanbesteed;

  • b.

   de subsidieverlening naar het oordeel van Gedeputeerde Staten leidt tot een onevenredige concentratie van subsidiemiddelen en maatregelen binnen een bepaald gebied;

  • c.

   de aanvraag betrekking heeft op de aanleg van fietsstroken.

 • 2.

  Een subsidie voor de doelgroep in artikel 4, onder a, wordt tevens geweigerd indien een activiteit slechts gericht is op onderhoud zonder dat er sprake is van een substantiële kwaliteitsverbetering ten opzichte van de oorspronkelijke situatie.

Artikel 8 Toetsingscriteria

Om voor subsidie in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • a.

  de aanvraag heeft betrekking op een bestaand fietspad in Drenthe of ontbrekende schakel in het recreatieve fietsnetwerk in Drenthe;

 • b.

  de aanvraag heeft betrekking op een fietspad dat aantoonbaar deel uitmaakt of deel uit gaat maken van het recreatieve fietsnetwerk;

 • c.

  de activiteiten resulteren in een fietspad met een minimale breedte van 2,0 meter;

 • d.

  de uitvoering van de activiteiten start binnen twaalf maanden na subsidieverlening;

 • e.

  de activiteit wordt volgens planning uiterlijk in 2025 afgerond.

Artikel 9 Subsidiabele kosten

 • 1.

  De volgende kosten komen voor subsidie in aanmerking:

  • a.

   noodzakelijke kosten voor de verbetering van een fietspad voor zover dat deel uit maakt van het recreatieve fietsnetwerk;

  • b.

   onderhoudskosten voor zover sprake is van een substantiële kwaliteitsverbetering ten opzichte van de oorspronkelijke situatie;

  • c.

   de noodzakelijke kosten voor grondverwerving ter realisatie van een fietspad of fietsroute;

  • d.

   kosten van de noodzakelijke vergunningen en leges.

 • 2.

  In afwijking van artikel 9, lid 1, onder b, geldt voor de doelgroepen zoals genoemd artikel 4, onder b, c en d dat onderhoudskosten die een fietspad op het oorspronkelijke kwaliteitsniveau brengen, subsidiabel zijn.

Artikel 10 Niet subsidiabele kosten

De volgende kosten komen niet voor subsidie in aanmerking:

 • a.

  kosten voor activiteiten ten behoeve van fietspaden die niet openbaar toegankelijk zijn;

 • b.

  VAT-kosten voor infrastructuurprojecten, voor zover die hoger zijn dan 10% van de totale subsidiabele kosten;

 • c.

  kosten voor onvoorziene omstandigheden, voor zover die betrekking hebben op kosten genoemd in artikel 9, lid 1, onder a tot en met c, voor zover die hoger zijn dan 5% van de totale subsidiabele kosten.

Artikel 11 Subsidiehoogte

 • 1.

  Indien subsidie wordt verstrekt aan gemeenten of particuliere grondeigenaren in de provincie Drenthe bedraagt de hoogte van de subsidie 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 400.000,-- per project.

 • 2.

  Indien subsidie wordt verstrekt aan Stichting Natuurmonumenten, Stichting Het Drentse Landschap, of Staatsbosbeheer, bedraagt de hoogte van de subsidie 70% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 400.000,-- per project.

Artikel 12 Verdeelsystematiek

 • 1.

  Subsidie wordt verdeeld op volgorde van datum van binnenkomst van de subsidieaanvragen.

 • 2.

  Voor zover door verstrekking van subsidie voor aanvragen, die op dezelfde dag zijn ontvangen, het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de onderlinge rangschikking van die aanvragen vastgesteld door middel van loting.

Artikel 13 Subsidieplafond

Gedeputeerde Staten stellen jaarlijks het subsidieplafond vast.

Artikel 14 Verplichtingen van de subsidieontvanger

De subsidieontvanger is verplicht om de activiteit volgens planning uiterlijk in 2025 te verrichten.

Artikel 15 Inwerkingtreding en horizonbepaling

Dit besluit treedt in werking op 1 april 2021 en vervalt van rechtswege op 1 januari 2024.

Artikel 16 Overgangsrecht

Deze regeling blijft na 31 december 2023 van toepassing op aanvragen op subsidies die zijn verstrekt voor 1 januari 2024.

Artikel 17 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling kwaliteitsimpuls recreatief fietsnetwerk Drenthe.

Toelichting op de subsidieregeling

Algemeen

In de kwaliteitsimpuls Toerisme & Recreatie, onderdeel Verbeteren van de recreatieve fietsvoorzieningen (statenstuk 2020-974), is geconstateerd dat het aanbod aan recreatieve fietsroutes in Drenthe voldoende is. Substantiële uitbreiding is niet nodig. Belangrijker is het om de kwaliteit van de bestaande fietsinfrastructuur op peil te houden en te borgen dat deze voldoet aan de huidige gebruikseisen. Het gebruik van e-bikes, speed pedelecs en bredere fietsen als rolstoelfietsen en bakfietsen, stelt bijvoorbeeld andere eisen aan fietspaden. Bovendien neemt de drukte op fietspaden toe. Daarnaast ervaren verschillende gebruikers fietspaden als smal en laat de kwaliteit van recreatieve fietspaden hier en daar te wensen over.

Met de kwaliteitsimpuls wordt ingezet op onderhoud en verbetering van de fietsinfrastructuur. Daarbij is er speciale aandacht voor verbreding van een aantal fietspaden, waardoor ze beter geschikt zijn voor de huidige gebruikers en/of de intensiteit van het huidige gebruik.

Essentiele verbindingen (ontbrekende schakels) in het recreatieve fietsnetwerk kunnen deel uitmaken van de kwaliteitsimpuls als deze de kwaliteit van het fietsnetwerk verbeteren.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 7 lid 2

Gelet op de beperkte bekostigingsmogelijkheden van de terreinbeherende organisaties voor het onderhoud van recreatieve voorzieningen, waaronder fietspaden, wordt een aanvraag van deze doelgroep niet geweigerd als de opgevoerde kosten slechts betrekking hebben op het herstel van fietspaden op het oorspronkelijke kwaliteitsniveau. Een substantiële kwaliteitsverbetering ten opzichte van de oorspronkelijke situatie is weliswaar wenselijk doch niet strikt noodzakelijk.

Artikel 8 onder a

Intensief gebruikte fietspaden moeten van goede kwaliteit zijn. Het comfort voor en de veiligheid van gebruikers staat daarbij voorop. Denk bij verbetering van de kwaliteit bijvoorbeeld aan onderhoud én het tegelijkertijd verbreden of aanpassen van de verharding van een fietspad. Ook kan gedacht worden aan maatregelen die de verkeersveiligheid van een fietspad verbeteren, waarbij o.a.:

 • -

  de verkeersstromen (fietsverkeer en motorisch verkeer) zoveel mogelijk van elkaar worden gescheiden;

 • -

  de afwerking tussen de kant van de verharding en de berm wordt verbeterd;

 • -

  een fietspad wordt uitgevoerd met een comfort- verbeterende deklaag.

Daarnaast kan gedacht worden aan verbetering van de kwaliteit van het gebruik van het fietspad door een maatregel met een innovatief karakter (bijv. onderhoudsvrije fietspaden).

Verder kan verbetering van de kwaliteit van het fietspad een bijdrage leveren aan de uitstraling van het fietspad en de aantrekkingskracht en beleving van het gebied.

In de regel zal de kwaliteitsverbetering van fietspaden resulteren in een (breder) fietspad van gesloten verharding. In natuurgebieden kan de kwaliteitsverbetering ook resulteren in optimalisering van een halfverharding omdat dit type verharding passender is bij het karakter van het gebied.

Artikel 8 onder a

Met vernieuwing wordt een nieuwe recreatieve fietsverbinding bedoeld. Het gaat hierbij om de aanleg van een essentiële verbinding in het recreatief fietsnetwerk (ontbrekende schakel) die de kwaliteit van het recreatief fietsnetwerk verbetert.

Artikel 9 lid 2

Zie toelichting onder artikel 7 lid 2.

Artikel 10 onder b

Niet subsidiabele kosten zijn investeringen in fietspaden die niet openbaar toegankelijk zijn. Hiermee wordt bedoeld dat fietspaden openbaar toegankelijk moeten zijn tijdens normaal gangbare openingstijden voor de beoogde doelgroep.

Ondertekening