Besluit van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Groengebied Amstelland houdende regels omtrent het aanwijzen van openbare terreinen en het hondenverbod in het recreatiegebied Overdiemen

Geldend van 15-07-1999 t/m heden

Intitulé

Besluit van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Groengebied Amstelland houdende regels omtrent het aanwijzen van openbare terreinen en het hondenverbod in het recreatiegebied Overdiemen

Het Algemeen bestuur van Groengebied Amstelland

bijeen in haar vergadering van 30 juni 1999, AB 1-99

overwegende:

 • -

  dat het recreatiegebied Overdiemen voor het publiek toegankelijk is, en dat het gewenst is, dat er dan overeenkomstige gebruiksregels gelden als in de overige recreatiegebieden van Groengebied Amstelland. Dat het daarom gewenst is, dat de Algemene Verordening Groengebied Amstelland ook voor recreatiegebied Overdiemen van toepassing is;

 • -

  dat in verband met de rust voor het vee honden uit de weidepercelen geweerd dienen te worden;

 • -

  dat bij brief d.d. 21-9-1998 de deelnemers in de gemeenschappelijk regeling en het betrokken waterschap in de gelegenheid zijn gesteld hun mening over dit besluit te geven,

besluit:

 • -

  aan te wijzen als openbare terreinen als bedoeld in artikel 1 onder f en openbare wateren als bedoeld onder artikel 1 onder h van de Algemene Verordening Groengebied Amstelland:

  het recreatiegebied Overdiemen, gelegen in de gemeente Diemen, zoals aangegeven op bijgevoegde kaart en als volgt omschreven:

  “het gebied in het oosten begrensd door de dijksloot van het Amsterdam-Rijn kanaal, in het zuiden begrenst door de afwateringssloot van de A1 en het knooppunt A1/A9, in het westen en noorden begrenst door de weilanden in de Overdiemerpolder”

 • -

  de terreinen op tekening “Algemene verordening Overdiemen” met een schuine arcering aangegeven aan te wijzen als gebied, waar artikel 15, tweede lid (verboden voor honden) van toepassing is;

 • -

  dit besluit treedt in werking op de dag volgend op de bekendmaking van de vaststelling;

 • -

  het Dagelijks bestuur op te dragen te zorgen voor bekendmaking van dit besluit.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het Algemeen bestuur van Groengebied Amstelland in zijn vergadering gehouden op

30 juni 1999.

Voorzitter

Mevr. A.A.E. Goijert

secretaris

Drs. ing. W. Nieuwenhuis

Bijlage 1:

afbeelding binnen de regeling