Subsidieregeling energiezuinig en duurzaam warm buiten zitten horeca Drenthe

Geldend van 27-04-2021 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-04-2021

Intitulé

Subsidieregeling energiezuinig en duurzaam warm buiten zitten horeca Drenthe

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

gelet op Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening provincie Drenthe 2017;

BESLUITEN:

de Subsidieregeling energiezuinig en duurzaam warm buiten zitten horeca Drenthe vast te stellen.

Dit besluit treedt in werking op 1 april 2021 en vervalt op 31 december 2021.

Gedeputeerde Staten voornoemd,

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

W.F. Brenkman MSc, secretaris

Assen, 16 maart 2021

Kenmerk 4.4/2021000465

Uitgegeven: 25 maart 2021

Subsidieregeling energiezuinig en duurzaam warm buiten zitten horeca Drenthe

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Asv: Algemene subsidieverordening Drenthe 2017;

 • b.

  De-minimisverordening: de Verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) op de-minimissteun, Pb EU L 352/9 van 24 december 2013;

 • c.

  erkende installateur: vakbekwame installateur die is aangesloten bij de branchevereniging Techniek Nederland dan wel een andere branchevereniging;

 • d.

  horecaonderneming: onderneming die volgens de registratie bij de Kamer van Koophandel valt onder een van de volgende SBl-codes:

  • -

   55.10.1 Hotel-restaurants

  • -

   56.1 Restaurants, cafetaria's en dergelijke

  • -

   56.10 Restaurants, cafetaria's en dergelijke en ijssalons

  • -

   56.10.1 Restaurants

  • -

   56.10.2 Cafetaria's, lunchrooms, snackbars, ijssalons, eetkramen en dergelijke

  • -

   56.3 Cafés

 • e.

  warmtekussen: energiezuinige terrasverwarming in de vorm van warmtekussens, die elektrisch opgeladen kunnen worden.

Artikel 2 Doel

De subsidie heeft tot doel ondernemers die hun buitenseizoen willen verlengen vanwege de COVID-19-maatregelen te stimuleren om energiezuinige en duurzame warme terrassen te realiseren.

Artikel 3 Subsidiabele activiteiten

Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verstrekken voor:

 • a.

  warmtekussens inclusief bijbehorende lader

 • b.

  verduurzaming van bestaande terrasverwarming door deze energiezuinig te maken

Artikel 4 Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan horecaondernemingen die gevestigd zijn in Drenthe.

Artikel 5 Aanvraag

Een aanvraag kan worden ingediend bij het SNN via een daarvoor ontwikkeld web portal dat bereikbaar is via www.snn.nl.

Daarbij moeten de volgende documenten worden aangeleverd:

 • a.

  een sluitende begroting of offerte van de kosten indien de kosten nog niet zijn gemaakt dan wel facturen of betaalbewijzen indien de kosten al wel zijn gemaakt;

 • b.

  een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel van maximaal één jaar oud;

 • c.

  een ingevulde de-minimisverklaring.

Artikel 6 Weigeringsgronden

Een subsidie wordt geweigerd indien:

 • a.

  de horecaonderneming niet beschikt over documenten waaruit blijkt dat zij gerechtigd is om het terras te exploiteren;

 • b.

  de aanvrager voor de desbetreffende onderneming met hetzelfde KvK-nummer al subsidie heeft ontvangen op grond van deze regeling of andere provinciale regeling voor dezelfde activiteit;

 • c.

  de kosten zijn gemaakt voor 15 maart 2020;

 • d.

  de subsidie minder bedraagt dan € 500,--, dit in afwijking van het bepaalde in artikel 2.7, lid 1, onder f, van de Asv.

Artikel 7 Toetsingscriteria

Om voor subsidie in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • a.

  de aanvrager is een horecaonderneming met een vestiging in Drenthe;

 • b.

  de maatregelen voor een energiezuinig en duurzaam bestendig terras worden gerealiseerd bij de vestiging van de aanvrager;

 • c.

  de kosten zijn gemaakt op of na 15 maart 2020.

Artikel 8 Subsidiabele kosten

De volgende kosten komen voor een subsidie in aanmerking:

 • a.

  de aanschafkosten van warmtekussens inclusief bijbehorende lader;

 • b.

  de kosten van materialen en werkzaamheden door een erkende installateur om bestaande terrasverwarming energiezuiniger en duurzamer te maken.

Artikel 9 Subsidiehoogte

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 75% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 5.000,-- per aanvrager.

Artikel 10 Verdeelsystematiek

 • 1.

  Subsidie wordt verleend op volgorde van datum van binnenkomst van de subsidieaanvragen.

 • 2.

  Voor zover door verstrekking van subsidie voor aanvragen, die op dezelfde dag zijn ontvangen, het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de onderlinge rangschikking van die aanvragen vastgesteld door middel van loting.

Artikel 11 Subsidieplafond

Het subsidieplafond bedraagt € 400.000,--.

Artikel 12 Verplichtingen van de subsidieontvanger

De subsidieontvanger is verplicht om de activiteiten binnen zes maanden na subsidieverlening te verrichten.

Artikel 13 Staatssteun

Subsidies in het kader van deze regeling worden alleen verstrekt voor zover dit mogelijk is met toepassing van de De-minimisverordening.

Artikel 14 Inwerkingtreding en horizonbepaling

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 april 2021 en vervalt op 31 december 2021.

Toelichting Subsidieregeling energiezuinig en duurzaam warm buiten zitten horeca Drenthe

De Drentse horeca heeft sinds 15 maart 2020 door de verschillende lockdowns vanwege COVID-19 te kampen gehad met een groot omzetverlies. Door de anderhalvemetermaatregel is de capaciteit in de restaurants en cafés beperkt. Veel horecabedrijven hebben daarom hun terrassen vergroot. Ter verhoging van het comfort verwarmen veel horecaondernemers het terras met gasgestookte dan wel elektrische terrasverwarmers. Dat is een kostbare oplossing, zowel in aanschaf als in gebruik. Deze regeling biedt de mogelijkheid om duurzame, zuinige warmtekussens aan te schaffen die de bezoeker rechtstreeks verwarmen in plaats van de buitenlucht te verwarmen. De regeling biedt verder de mogelijkheid om bestaande terrasverwarming waar nodig te optimaliseren door het aanbrengen van bijvoorbeeld bewegingssensoren en/of tijdklokken.

Ondertekening