Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland van 16 maart 2021, nr. 999181/1585492 houdende regels omtrent subsidie voor duurzaamheidsinitiatieven van burgercollectieven (Uitvoeringsregeling subsidie duurzaamheidsinitiatieven burgercollectieven Noord-Holland 2021)

Geldend van 26-03-2021 t/m heden

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland van 16 maart 2021, nr. 999181/1585492 houdende regels omtrent subsidie voor duurzaamheidsinitiatieven van burgercollectieven (Uitvoeringsregeling subsidie duurzaamheidsinitiatieven burgercollectieven Noord-Holland 2021)

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011;

Overwegende dat het gewenst is om subsidie te verstrekken aan burgercollectieven om burgers te stimuleren te investeren in duurzaamheidsmaatregelen;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten in het kader van rechtvaardiging van de staatssteun, de volgende steunmaatregelen van toepassing achten:

Verordening (EG) Nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun (PbEU, L 352) (De-minimisverordening)

Besluiten vast te stellen:

Uitvoeringsregeling subsidie duurzaamheidsinitiatieven burgercollectieven Noord-Holland 2021

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  de-minimisverordening: Verordening (EU) Nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun (PbEU, L 352);

 • b.

  duurzaamheidsinitiatief: een initiatief dat leidt tot de productie van duurzame energie, opslag van duurzame energie, energiebesparing of het gebruik van elektrische deelauto’s.

Artikel 2

Subsidie wordt verstrekt aan een vereniging, coöperatie of stichting die tot statutair doel heeft om duurzaamheidsinitiatieven te realiseren.

Artikel 3

Subsidie kan worden verstrekt voor het verrichten van activiteiten die leiden tot concrete investeringen in duurzaamheidsinitiatieven door burgers in de provincie Noord-Holland.

Artikel 4

Een aanvraag om subsidie bevat ten minste:

 • a.

  een begroting van de kosten van de activiteit;

 • b.

  een financieringsplan van de kosten van de activiteit;

 • c.

  de statuten van de vereniging, coöperatie of de stichting;

 • d.

  een inhoudelijke beschrijving van de activiteit en het beoogde resultaat.

Artikel 5

 • 1. Een aanvraag om subsidie is tijdig ingediend indien de aanvraag is ontvangen binnen de periode:

  • a.

   voor het jaar 2021 van woensdag 31 maart 9:00 uur tot en met donderdag 28 oktober 2021 vóór 17.00 uur.

  • b.

   voor het jaar 2022 tot en met donderdag 27 oktober 2022 vóór 17.00 uur;

  • c.

   voor het jaar 2023 tot en met donderdag 26 oktober 2023 vóór 17.00 uur;

 • 2. Een aanvraag die buiten de in het eerste lid genoemde periode wordt ontvangen, wordt geweigerd.

 • 3. Gedeputeerde Staten beslissen binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag om subsidie.

Artikel 6

 • 1. Het subsidieplafond voor 2021 bedraagt € 500.000,-.

 • 2. Gedeputeerde Staten stellen voor 2022 en 2023 jaarlijks een subsidieplafond vast.

Artikel 7

 • 1. Aanvragen om subsidie worden behandeld op volgorde van ontvangst.

 • 2. Wanneer een aanvrager op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag, de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

 • 3. Indien meerdere aanvragen op dezelfde dag worden ontvangen en door honorering van deze aanvragen het subsidieplafond wordt overschreden, wordt rangschikking van die aanvragen bepaald door loting.

Artikel 8

Subsidie wordt geweigerd indien:

 • a.

  de activiteit financieel niet haalbaar is;

 • b.

  op grond van deze uitvoeringsregeling in het lopende kalenderjaar reeds twee aanvragen van de aanvrager zijn ingewilligd door Gedeputeerde Staten;

 • c.

  reeds subsidie is verstrekt aan de aanvrager voor dezelfde activiteiten;

 • d.

  tegen de aanvrager een terugvorderingsbevel is gegeven omdat eerdere steun onrechtmatig en onverenigbaar is verklaard met de interne markt.

Artikel 9

 • 1. Subsidie wordt verstrekt voor de rechtstreeks aan de activiteit gerelateerde kosten.

 • 2. Subsidie wordt niet verstrekt voor:

  • a.

   organisatie- of bestuurskosten van de aanvrager;

  • b.

   kosten van vrijwilligers;

  • c.

   de concrete investering in duurzaamheidsinitiatieven.

Artikel 10

 • 1. De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten tot maximaal €10.000,-.

 • 2. Indien toepassing van het eerste lid zou leiden tot het overtreden van het verbod op het geven van staatssteun in de zin van artikel 107, eerste lid, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, wordt het subsidiebedrag in afwijking van het eerste lid zodanig vastgesteld dat het totaal van alle subsidies voor de activiteit niet hoger is dan het bedrag dat op grond van de de-minimisverordening van de Europese Commissie verstrekt mag worden.

 • 3. Gedeputeerde Staten verstrekken geen subsidies van minder dan € 5.000,-.

 • 4. Aan de beschikking tot subsidievaststelling gaat geen beschikking tot subsidieverlening vooraf.

Artikel 11

In de beschikking tot subsidieverlening wordt een termijn gesteld waarbinnen de activiteit moet zijn afgerond.

Artikel 12

 • 1. Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin zij wordt geplaatst.

 • 2. Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2024.

 • 3. De Uitvoeringsregeling subsidie duurzaamheidsinitiatieven burgercollectieven Noord-Holland 2018 wordt ingetrokken.

 • 4. Deze regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling subsidie duurzaamheidsinitiatieven burgercollectieven Noord-Holland 2021

Ondertekening

Haarlem, 16 maart 2021

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

A.Th.H. van Dijk, voorzitter.

R.M. Bergkamp, provinciesecretaris.