Regeling vervallen per 01-07-2021

Gemeente Voorst - Beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Geldend van 25-03-2021 t/m 30-06-2021

Intitulé

Gemeente Voorst - Beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Voorst;

gelet op:

titel 4:3 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 35 van de Participatiewet;

overwegende:

dat het college het nodig vindt kaders te maken voor een tegemoetkoming TONK.

Artikel 1. Begrippen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Voorst;

 • b.

  het huidige inkomen: het in aanmerking te nemen inkomen als bedoeld in artikel 1, onder f, in de maand januari 2021;

 • c.

  het huidige vermogen: het vermogen als bedoeld in artikel 34 van de wet op 1 januari 2021;

 • d.

  inkomen voor de coronacrisis: het in aanmerking te nemen inkomen als bedoeld in artikel 1, onder g, in de maand januari 2020;

 • e.

  inkomensterugval: een terugval in het inkomen als gevolg van de coronacrisis;

 • f.

  inwoner: een belanghebbende die zijn woonplaats als bedoeld in artikel 40, eerste lid, van de wet, in gemeente Voorst heeft;

 • g.

  in aanmerking te nemen inkomen: het volledige inkomen waarover een inwoner redelijkerwijs kan beschikken als bedoeld in artikel 32, eerste lid, van de wet. Het inkomen uit bedrijf of zelfstandig beroep wordt in aanmerking genomen conform artikel 6 van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers;

 • h.

  voor de leefvorm toepasselijke bijstandsnorm: de bijstandsnorm die van toepassing zou zijn in de leefsituatie van de inwoner als recht zou bestaan op algemene bijstand, waarbij geen rekening wordt gehouden met de kostendelersnorm;

 • i.

  wet: Participatiewet;

 • j.

  woonkosten: de kosten als bedoeld in artikel 4 van deze beleidsregel.

Artikel 2. Voorwaarden tegemoetkoming TONK

Een inwoner heeft recht op een tegemoetkoming TONK voor zover:

 • a.

  sprake is van een inkomensterugval van ten minste 25%;

 • b.

  de woonkosten hoger zijn dan de bestedingsruimte. De bestedingsruimte is:

 • i.

  50% van het huidige inkomen tot de voor de leefvorm toepasselijke bijstandsnorm; en

 • ii.

  80% van het huidige inkomen boven de voor de leefvorm toepasselijke bijstandsnorm; en

 • c.

  het huidige vermogen niet meer bedraagt dan de voor de leefvorm toepasselijke vermogensgrens als bedoeld in artikel 34, derde lid, van de wet; en

 • d.

  de inwoner de woonkosten niet kan dragen als gevolg van een terugval in inkomen wegens de coronacrisis.

Artikel 3. Aanvraag

 • 1.

  De aanvraag voor een tegemoetkoming TONK wordt digitaal ingediend via het aanvraagformulier TONK op de website van de gemeente Voorst.

 • 2.

  Aanvrager verstrekt bij de aanvraag de volgende stukken:

 • a.

  bewijzen van het inkomen over de maand januari 2020;

 • b.

  bewijzen van het inkomen over de maand januari 2021;

 • c.

  bewijzen van het vermogen per 1 januari 2021;

 • d.

  de bewijzen van de woonkosten over de maand januari 2021.

 • 3.

  Een aanvraag tegemoetkoming TONK kan worden ingediend uiterlijk op 30 juni 2021.

Artikel 4. Welke kosten komen in aanmerking voor een tegemoetkoming TONK

De tegemoetkoming TONK is een tegemoetkoming in de kosten van:

 • a.

  huur van een door de aanvrager bewoonde woning; of

 • b.

  rente en aflossing in verband met een voor de financiering van de door de aanvrager bewoonde woning afgesloten hypotheek; en

 • c.

  een forfaitair bedrag van € 166 voor de kosten van elektriciteit, gas en water verbonden aan de door de aanvrager bewoonde de woning.

Artikel 5. Hoogte tegemoetkoming TONK

De hoogte van de tegemoetkoming TONK is per maand gelijk aan:

 • a.

  de woonkosten in die maand; verminderd met:

 • b.

  50% van het huidige inkomen tot de voor de leefvorm toepasselijke bijstandsnorm en 80% van het huidige inkomen boven de voor de leefvorm toepasselijke bijstandsnorm; en

 • c.

  de tegemoetkoming TONK wordt berekend naar een maandbedrag, onverlet het bepaalde onder a en b, en is niet hoger dan € 3.500 voor de totale periode van 6 maanden.

Artikel 6. Duur en vorm

 • 1.

  De tegemoetkoming wordt verstrekt voor ten hoogste de periode van 1 januari tot 1 juli 2021.

 • 2.

  De tegemoetkoming TONK wordt verleend om niet.

 • 3.

  In afwijking van het tweede lid, wordt de tegemoetkoming TONK verleend in de vorm van een geldlening als:

 • a.

  redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de inwoner op korte termijn over voldoende middelen zal beschikken om over de betreffende periode in de woonkosten te voorzien;

 • b.

  de noodzaak tot het verlenen van een tegemoetkoming TONK het gevolg is van een tekortschietend besef van verantwoordelijkheid voor de voorziening in het bestaan.

Artikel 7. Betaling tegemoetkoming TONK

De betaling vindt maandelijks plaats. De tegemoetkoming TONK bedraagt per maand maximaal € 583,33, en is over de periode januari 2021 tot en met 30 juni 2021 in totaal niet hoger dan € 3.500.

Artikel 8. Geen verhuisplicht

Het college verbindt aan de verstrekking van de tegemoetkoming TONK geen verhuisverplichting.

Artikel 9. Hardheidsclausule

Als de aanvrager niet in aanmerking komt voor een tegemoetkoming TONK kan het college, gelet op alle omstandigheden waaronder een terugval in inkomen van de aanvrager als gevolg van de coronacrisis, in het individuele geval beoordelen of de aanvrager in afwijking van de beleidsregels alsnog in aanmerking komt voor een tegemoetkoming TONK, indien zeer dringende redenen hiertoe noodzaken.

Artikel 10. Inwerkingtreding en eindigen beleidsregels en toepassingsbereik

 • 1.

  De beleidsregels treden in werking met ingang van de dag na publicatie in het Gemeenteblad en werken terug tot en met 1 januari 2021.

 • 2.

  De beleidsregels eindigen op 1 juli 2021.

Artikel 11. Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten gemeente Voorst.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 16 maart 2021.

Het college van burgemeester en wethouders

drs. Jos Penninx, burgemeester

Lisette Wolbers-Cents, secretaris