Instellingsbesluit commissie naamgeving openbare ruimte (CNOR)

Geldend van 25-03-2021 t/m heden

Intitulé

Instellingsbesluit commissie naamgeving openbare ruimte (CNOR)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Beemster,

gelet op de Verordening op de naamgeving en nummering (adressen) Beemster,

gelet op artikel 84 van de Gemeentewet;

B E S L U I T E N:

vast te stellen het

Instellingsbesluit commissie naamgeving openbare ruimte (CNOR)

Artikel 1 De commissie

Er is een commissie die adviseert aan het college over de naamgeving van de openbare ruimte, de Commissie Naamgeving Openbare Ruimte (CNOR ), hierna: de commissie.

Artikel 2 Samenstelling en lidmaatschap

 • 1.

  De commissie bestaat uit zes leden, te weten:

  • a.

   De wethouder met de portefeuille Naamgeving van de gemeente Purmerend

  • b.

   Een beheerder van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) van de gemeente Purmerend

  • c.

   Een stedenbouwkundige van het Ruimtelijk Domein van de gemeente Purmerend

  • d.

   Een verkeerskundige van het Ruimtelijk Domein van de gemeente Purmerend

  • e.

   Een lid van de Vereniging Historisch Purmerend

  • f.

   Een lid van het Historisch Genootschap Beemster

 • 2.

  De wethouder treedt op als voorzitter. De commissie bepaalt welk lid de voorzitter vervangt.

 • 3.

  De teammanager IV van de gemeente Purmerend wijst een ambtelijke secretaris en een plaatsvervangend ambtelijk secretaris van de commissie aan. De secretaris dient de commissie desgevraagd van advies. De secretaris is geen lid van de commissie.

 • 4.

  De secretaris heeft de volgende taken:

  • -

   het ontvangen en verzamelen van verzoeken voor naamgeving openbare ruimte;

  • -

   het organiseren van vergaderingen van de commissie;

  • -

   het doen van verslaglegging van besluiten van vergaderingen van de commissie;

  • -

   het voorbereiden van de bestuurlijke besluitvorming;

  • -

   het verzenden van bestuurlijk besluiten naar de beheerders van de BAG;

  • -

   het desgevraagd advies geven aan de commissie.

 • 5.

  De voorzitter is bevoegd ambtenaren en andere deskundigen uit te nodigen tot het deelnemen aan de vergaderingen van de commissie.

Artikel 3 Taak

 • 1.

  De commissie adviseert hetzij uit eigen beweging, hetzij op verzoek, aan burgemeester en wethouders van de gemeenten Purmerend en Beemster en doet hen voorstellen inzake de naamgeving en afbakening van openbare ruimten, zoals beschreven in de Wet bag.

 • 2.

  De commissie adviseert burgemeester en wethouders desgevraagd over naamgeving en afbakening van woonplaatsen, zoals beschreven in de Wet bag.

Artikel 4 Werkwijze

 • 1.

  De voorzitter roept de commissie in vergadering bijeen zo vaak hij of een ander lid dit nodig oordeelt. De oproeping geschiedt schriftelijk en vermeldt de agenda alsmede dag en uur van de vergadering.

 • 2.

  De commissie vergadert slechts als ten minste 3 leden, onder wie de voorzitter of de plaatsvervangend voorzitter, aanwezig zijn. Wanneer het vereiste aantal leden niet aanwezig is, belegt de voorzitter binnen één week een nieuwe vergadering en stelt de leden daarvan terstond schriftelijk in kennis. In deze laatste vergadering kunnen besluiten worden genomen ongeacht het aantal aanwezige leden.

Artikel 5 Besluitvorming

 • 1.

  Alle besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen, waarbij in geval de stemmen gelijk verdeeld zijn de stem van de voorzitter doorslaggevend is.

 • 2.

  De voorstellen en adviezen dienen steeds schriftelijk te worden gedaan c.q. gegeven en behelzen, indien ten aanzien van een bepaald onderwerp door de commissie geen eenstemmig voorstel c.q. advies uitgebracht kan worden, het gevoelen van de minderheid.

Artikel 6 Tekenen van stukken

 • 1.

  De stukken van de commissie worden ondertekend door de voorzitter.

 • 2.

  Stukken van procedurele aard worden ondertekend door de secretaris.

 • 3.

  De voorzitter kan de secretaris machtigen bepaalde stukken namens hem/haar te ondertekenen.

Artikel 7 Slotbepalingen

In gevallen waarin dit besluit niet voorziet, beslist de voorzitter van de commissie.

Artikel 8 Inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na de bekendmaking.

 • 2.

  Op de datum genoemd in het eerste lid wordt het instellingsbesluit commissie naamgeving ingetrokken en de commissie naamgeving opgeheven.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering d.d. 2 februari 2021

Beemster,

burgemeester en wethouders van Beemster,

H.J.C. Welage

gemeentesecretaris

H.C. Heerschop

burgemeester