Regeling vervallen per 01-10-2021

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende openstelling en vaststelling subsidieplafond aanleggen groen dak

Geldend van 01-04-2021 t/m 30-09-2021

Intitulé

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende openstelling en vaststelling subsidieplafond aanleggen groen dak

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland van 16 maart 2021,kenmerk 23740, aangaande het vaststellen van een subsidieplafond en het openstellen van de mogelijkheid tot het indienen van een aanvraag voor subsidie in het kader van hoofdstuk 19 'Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie ten behoeve van het aanleggen van een groen dak' van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013.

Gedeputeerde staten van Zeeland

  • overwegende dat voor verstrekking van subsidie in het kader van hoofdstuk 19 'Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie ten behoeve van het aanleggen van een groen dak' van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 een subsidieplafond en een openstellingsperiode dient te worden vastgesteld;

  • gelet op artikel 19.7 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013;

besluiten:

Artikel I

Aanvragen voor het verstrekken van subsidies in het kader van hoofdstuk 19 'Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie ten behoeve van het aanleggen van een groen dak' van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013, kunnen worden ingediend met ingang van 1 april 2021 tot en met 1 november 2021.

Artikel II

Het subsidieplafond voor het verstrekken van subsidies in het kader van hoofdstuk 19 'Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie ten behoeve van het aanleggen van een groen dak' van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 voor de openstellingsperiode, bedoeld in artikel I, bedraagt € 150.000.

Artikel III

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van 16 maart 2021.

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Uitgegeven 24 maart 2021

De secretaris, A.W. Smit