Regeling vervallen per 01-07-2021

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Heemstede tot vaststelling van regels over de Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten TONK gemeente Heemstede 2021)

Geldend van 24-03-2021 t/m 30-06-2021 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2021

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Heemstede tot vaststelling van regels over de Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten TONK gemeente Heemstede 2021)

Het college van Heemstede;

gezien de Kamerbrief, d.d. 9 december 2020, van de minister van Economische Zaken en Klimaat e.a. inzake Aanpassingen in het economische steun- en herstelpakket als gevolg van de ontwikkeling in de bestrijding van het coronavirus;

gelet op

- titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

- artikel 35 Participatiewet;

overwegende dat:

het college het wenselijk vindt om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden een burger in aanmerking kan komen voor een tegemoetkoming Tijdelijke ondersteuning noodzakelijk kosten (TONK);

het daarom wenselijk is voor dit doel aparte, tijdelijke, beleidsregels vast te stellen;

besluit vast te stellen de:

Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) gemeente Heemstede 2021

Artikel 1 Definities

 • 1.

  In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • aanvrager: de alleenstaande die de tegemoetkoming TONK aanvraagt dan wel de gehuwden die de tegemoetkoming TONK gezamenlijk aanvragen;

 • alleenstaande ouder: de ongehuwde die de volledige zorg heeft voor een of meer tot zijn last komende kinderen en geen gezamenlijke huishouding voert met een ander;

 • college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heemstede;

 • eigen woning: door de aanvrager bewoonde zelfstandige woning, woonschip of woonwagen, waarvan aanvrager eigenaar of mede-eigenaar is;

 • gehuwde: degene die duurzaam een gezamenlijke huishouding voert met een ander als bedoeld in de wet;

 • huurwoning: door de aanvrager bewoonde zelfstandige woning, woonschip of woonwagen waarvan aanvrager huurder is;

 • ingangsdatum: een eerste dag van de maand gelegen in de TONK periode;

 • netto woonkosten: de woonkosten minus de huurtoeslag die over de maand januari 2021 is ontvangen;

 • tegemoetkoming TONK: tijdelijke tegemoetkoming voor noodzakelijke woonkosten ingevolge deze beleidsregels;

 • ten laste komend kind: het kind jonger dan 18 jaar voor wie de alleenstaande ouder of de gehuwde aanspraak kan maken op kinderbijslag;

 • TONK periode: de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021, of wanneer de ingangsdatum ligt na 1 januari 2021 de periode van die datum tot en met 30 juni 2021;

 • wet: Participatiewet;

 • woonkosten: de maandelijkse kosten van de huur of de hypotheek én de maandelijkse kosten van gas, water en elektra over de maand januari 2021;

 • woonkostentoeslag: bijzondere bijstand voor periodieke woonkosten, als bedoeld in het ‘Verstrekkingenboek bijzondere bijstand 2018’.

 • 2.

  Begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en niet nader zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als in de wet.

Artikel 2 Voorwaarden tegemoetkoming TONK

 • 1.

  Het college kan een tegemoetkoming TONK verstrekken aan de aanvrager bij wie sprake is van een netto inkomensterugval op de gewenste ingangsdatum van minimaal 25% ten opzichte van januari 2020 en die volgens opgave van de aanvrager verband houdt met de coronacrisis, waardoor de financiële draagkracht niet meer toereikend is voor de betaling van de netto woonkosten, mits wordt voldaan aan de voorwaarden in deze beleidsregels.

 • 2.

  Als voorwaarden voor een tegemoetkoming TONK geldt dat de aanvrager op de peildatum 1 januari 2021:

 • a.

  behoort tot de kring van rechthebbenden als bedoeld in artikel 11 van de Participatiewet,

 • b.

  zijn of haar hoofdverblijf heeft in de gemeente Heemstede,

 • c.

  van de door hem of haar bewoonde woning huurder is of (mede) eigenaar, en

 • d.

  ouder is dan 18 jaar.

 • 3.

  Verder geldt als voorwaarde dat de aanvrager op de aanvraagdatum voor tegemoetkoming TONK daadwerkelijk in de onder b bedoelde woning woont.

 • 4.

  Niet in aanmerking voor een tegemoetkoming TONK komen personen die:

 • zijn uitgesloten van het recht op bijstand op grond van artikel 13 van de Participatiewet,

 • over de TONK periode een woonkostentoeslag ontvangen ingevolge de bijzondere bijstand.

 • 5.

  De beleidsregels beschreven in het ‘Verstrekkingenboek bijzondere bijstand 2018’ zijn niet van toepassing op aanvragen voor tegemoetkoming TONK.

Artikel 3 Noodzakelijke woonkosten

 • 1.

  De tegemoetkoming TONK heeft betrekking op de volgende voor de aanvrager bestaande woonkosten:

 • a.

  kosten van huur; of

 • b.

  kosten van de hypotheek (rente en aflossing) voor de woning; en

 • c.

  kosten van elektriciteit, gas en water voor de woning.

 • 2.

  Voor het bepalen van de hoogte van de voor de aanvrager bestaande netto woonkosten wordt als peilmaand 1 januari 2021 gehanteerd.

Artikel 4 Vermogensgrens

 • 1.

  De aanvrager komt niet in aanmerking voor de tegemoetkoming TONK wanneer het beschikbare privévermogen op 31 december 2020 meer dan € 31.340 bedroeg indien de aanvrager een alleenstaande, of alleenstaande ouder is, dan wel meer dan € 62.680 bedroeg indien een aanvrager gehuwd is.

 • 2.

  Onder het beschikbare privévermogen wordt in deze beleidsregel uitsluitend verstaan:

 • a.

  contant geld;

 • b.

  tegoeden op bank- en spaarrekeningen;

 • c.

  geld in de vorm van cryptovaluta; en

 • d.

  beleggingen op een effectenrekening of in een effectendepot en overige aandelen, met uitzondering van aandelen in het eigen bedrijf.

 • 3.

  (Spaar)rekeningen op naam van minderjarige kinderen worden buiten beschouwing gelaten.

Artikel 5 Financiële draagkracht in het inkomen

 • 1.

  De financiële draagkracht in het inkomen van de aanvrager wordt bepaald aan de hand van de ontvangen netto inkomsten over januari 2021.

 • 2.

  Onder inkomen van de aanvrager wordt verstaan:

 • a.

  winst uit onderneming;

 • b.

  inkomen uit arbeid in loondienst;

 • c.

  inkomen uit een uitkering;

 • d.

  inkomen uit verhuur van woonruimte;

 • e.

  inkomen uit partner- en/of kinderalimentatie.

 • 3.

  Wanneer de aanvrager in de peilmaand alimentatie betaalde, wordt het inkomen verminderd met dit bedrag.

 • 4.

  Winst uit onderneming wordt verminderd met 18% met het oog op belasting en premies die daarover naar verwachting verschuldigd zijn. Inkomsten uit verhuur worden met hetzelfde percentage verminderd vanwege de daarover verschuldigde belasting.

Artikel 6 Aanvraag

 • 1.

  De aanvraag voor de tegemoetkoming TONK wordt bij voorkeur digitaal ingediend via www.iasz.nl/tonk. Een schriftelijke aanvraag is uitsluitend mogelijk via een daartoe verstrekt aanvraagformulier indien naar het oordeel van het college bijzondere omstandigheden in het individuele geval hiertoe aanleiding geven.

 • 2.

  Een aanvraag tegemoetkoming TONK kan worden ingediend tot en met 31 juli 2021.

 • 3.

  De aanvrager overlegt bij de aanvraag kopieën van:

 • a.

  een identiteitsbewijs van zichzelf en een eventuele partner;

 • b.

  bewijzen van het inkomen op 1 januari 2020 en 1 januari 2021. Ondernemers kunnen voor wat betreft het inkomen uit het bedrijf of beroep volstaan met een ondertekende verklaring over de winst uit onderneming in beide maanden;

 • c.

  een specificatie van de verschuldigde woonkosten met betrekking tot januari 2021:

 • in geval van een huurwoning: de huurspecificatie en eventuele andere bewijsstukken waarnaar bij de digitale of schriftelijke aanvraag wordt gevraagd, of

 • in geval van een eigendomswoning: bewijzen van hypothecaire lasten en eventuele

 • andere bewijsstukken waarnaar bij de digitale of schriftelijke aanvraag wordt gevraagd;

 • een specificatie van de kosten van elektriciteit, gas en water met ingang van 1 januari 2021; en

 • saldo-afschriften van alle privé bankrekeningen met ingang van 30 december 2020.

 • 4.

  Wanneer door de aanvrager wordt gekozen voor een latere ingangsdatum dan 1 januari 2021 moeten, in plaats van bewijzen van het inkomen per 1 januari 2021, bewijzen worden overgelegd van het inkomen per die ingangsdatum.

Artikel 7 Verstrekking tegemoetkoming TONK

 • 1.

  Wanneer de netto woonkosten de financiële draagkracht te boven gaan, wordt het bedrag aan tegemoetkoming TONK per huishouden op maat bepaald.

 • 2.

  De woonkosten gaan de financiële draagkracht te boven wanneer van het netto inkomen, na aftrek van de netto woonkosten, minder resteert dan:

 • voor een alleenstaande: € 595 per maand;

 • voor een alleenstaande ouder: € 924 per maand;

 • voor gehuwden: € 968 per maand.

 • 3.

  De tegemoetkoming TONK per maand is: het verschil tussen het netto inkomen minus de netto woonkosten en het in het tweede lid genoemde bedrag.

 • 4.

  De tegemoetkoming TONK per maand wordt gemaximeerd op het in tweede lid genoemde bedrag.

 • 5.

  De tegemoetkoming TONK wordt als eenmalig bedrag over de gehele TONK-periode betaalbaar gesteld.

 • 6.

  Een verandering in de financiële situatie van de aanvrager in de periode tussen de aanvraagdatum en 1 juli 2021 heeft geen invloed op het toegekende bedrag.

 • 7.

  Het college verbindt aan de tegemoetkoming TONK niet de verplichting om op zoek te gaan naar goedkopere woonruimte.

Artikel 8 Terugvordering

Verstrekkingen die ten onrechte dan wel tot een te hoog bedrag zijn uitgekeerd, kunnen van de aanvrager worden teruggevorderd.

Artikel 9 Hardheidsclausule

Als de aanvrager niet in aanmerking komt voor een tegemoetkoming TONK kan het college, gelet op alle omstandigheden waaronder een terugval in inkomen van de aanvrager als gevolg van de coronacrisis, in het individuele geval beoordelen of de aanvrager in afwijking van de beleidsregels alsnog in aanmerking komt voor een tegemoetkoming TONK, indien zeer dringende redenen hiertoe noodzaken.

Artikel 10 Inwerkingtreding en duur beleidsregels

 • 1.

  De beleidsregels treden met terugwerkende kracht in werking met ingang van 1 januari 2021.

 • 2.

  De beleidsregels vervallen op 1 juli 2021 maar blijven van toepassing op aanvragen die zien op de tegemoetkoming TONK en die zijn ingediend voor 1 augustus 2021.

Artikel 11 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten TONK gemeente Heemstede 2021.

Ondertekening

Vastgesteld bij collegebesluit van 16 maart 2021.