Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Mill en Sint Hubert houdende regels omtrent coronasteun (Nadere regel coronasteun gemeente Mill en Sint Hubert 2021)

Geldend van 20-03-2021 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Mill en Sint Hubert houdende regels omtrent coronasteun (Nadere regel coronasteun gemeente Mill en Sint Hubert 2021)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Mill en Sint Hubert;

gelet op de Algemene Subsidieverordening gemeente Mill en Sint Hubert (ASV) 2017 en de negatieve financiële effecten van de door de Rijksoverheid ingestelde coronamaatregelen,

besluit vast te stellen,

de Nadere regel coronasteun gemeente Mill en Sint Hubert 2021.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze Nadere regel wordt verstaan onder:

 • a.

  Coronasteun: een incidentele bijdrage voor de instandhouding van het voorzieningenniveau in gemeente Mill en Sint Hubert door ondersteuning van vrijwilligersorganisaties die een accommodatie beheren en exploiteren.

 • b.

  Accommodatie: een op gemeentegrond gevestigd gebouw met als doel uitvoering van activiteiten door de doelgroepen zoals vermeld in artikel 3.

 • c.

  Budgetplafond: het maximaal beschikbare budget voor deze Nadere regel.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze Nadere regel is enkel van toepassing op de verstrekking van een incidentele bijdrage door burgemeester en wethouders voor de in artikel 3 bedoelde doelgroep en activiteiten.

Artikel 3. Doelgroep en activiteiten

Een incidentele bijdrage wordt op grond van deze Nadere regel uitsluitend verstrekt aan statutair in gemeente Mill en Sint Hubert gevestigde beheerstichtingen en/of besturen van de volgende vrijwilligersorganisaties:

 • -

  buitensportverenigingen;

 • -

  gemeenschapsaccommodaties;

 • -

  scouting/jeugdverenigingen;

 • -

  cultuurverenigingen en –instellingen.

Artikel 4. Grondslagen voor een incidentele bijdrage

 • 1. De aanvrager behoort tot de doelgroep als genoemd in artikel 3.

 • 2. Aanvrager dient een schriftelijk verzoek in conform artikel 5.

 • 3. Een incidentele bijdrage geldt als tegemoetkoming van de vaste lasten.

Artikel 5. Specifieke voorwaarden

De aanvrager:

 • 1.

  toont aan dat niet meer kan worden voldaan aan zijn/haar financiële verplichtingen voor het beheer en de exploitatie van de betreffende accommodatie als gevolg van de landelijke coronamaatregelen;

 • 2.

  voegt jaarrekening 2019 en 2020 toe waarin aangetoond wordt niet meer over algemene reserves te beschikken;

 • 3.

  geeft inzage in reeds ontvangen gelden vanuit het corona steun- en herstelpakket van de Rijksoverheid.

Artikel 6. Weigeringsgronden

Bijdrage op grond van deze regeling kan worden geweigerd in geval:

 • a.

  niet wordt voldaan aan artikel 4 en 5;

 • b.

  het budgetplafond wordt overschreden.

Artikel 7. Aanvraag

Een aanvraag inclusief bijlagen kan worden ingediend per brief of mail gericht aan het college van burgemeester en wethouders van gemeente Mill en Sint Hubert onder vermelding van ‘aanvraag coronasteun gemeente Mill en Sint Hubert 2021’.

Artikel 8. Aanvraagtermijn

Een aanvraag om een bijdrage kan in afwijking van artikel 8 van de Algemene Subsidie-verordening gemeente Mill en Sint Hubert 2017 het hele jaar worden ingediend.

Artikel 9. Budgetplafond.

Er is sprake van een budgetplafond à € 109.410,-.

Artikel 10. Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, een artikel of artikelen van deze Nadere regel niet van toepassing verklaren of daarvan afwijken, voor zover toepassing gelet op het belang van de aanvrager of bijdrageverstrekker leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 11. Slotbepalingen

 • 1. Deze Nadere regel treedt in werking op de dag na de datum van bekendmaking.

 • 2. Deze Nadere regel wordt aangehaald als: Nadere regel coronasteun gemeente Mill en Sint Hubert 2021.

 • 3. Deze Nadere regel wordt ingetrokken per 31 december 2021.

Ondertekening

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Mill en Sint Hubert,

J.P.P.S. Ruyters

secretaris

Ing. A.A.M.J. Walraven

Burgemeester