Stimuleringsregeling dorpen en wijken Emmen 2021

Geldend van 18-03-2021 t/m heden

Intitulé

Stimuleringsregeling dorpen en wijken Emmen 2021

Behorende bij de Algemene subsidieverordening van de gemeente Emmen

Artikel 1: Bijzondere begripsomschrijvingen

 • Stimuleringsfonds: Het Stimuleringsfonds Dorpen en wijken ingesteld bij raadsbesluit van 26 maart 2015.

 • Erkende overlegpartner: Overlegpartner zoals bedoeld in de ‘Verordening op de Overlegstructuren in de gemeente Emmen 2012’ van 22 december 2011.

Artikel 2: Doelgroep

Op de subsidie uit het Stimuleringsfonds kan uitsluitend een beroep gedaan worden door rechtspersonen die een activiteit of investering willen doen die bijdraagt aan de verwezenlijking van de doelen volgens artikel 4 van deze beleidsregel.

Artikel 3: Begrenzing toepassingsgebied

De toepassing van het Stimuleringsfonds is beperkt tot de dorpen en de woonwijken in de gemeente Emmen. De gebieden aangewezen voor industrie- en bedrijventerreinen, de (glas)tuinbouw, het agrarische gebied en Emmen centrum zijn van deze regeling uitgesloten.

Artikel 4: Doel

Het doel van subsidieverstrekking op basis van deze beleidsregel is om toepassing te kunnen geven aan het Stimuleringsfonds. Door middel van subsidie worden bewonersinitiatieven gestimuleerd en ondersteund die gericht zijn op het versterken van de leefbaarheid en vitaliteit van dorpen en wijken.

De subsidie is bedoeld om concrete kleinschalige projecten te ondersteunen die:

 • A. helpen om verpaupering tegen te gaan;

 • B. centrumvoorzieningen in stand houden en versterken;

 • C. economische potenties van de dorpen en wijken benutten; of

 • D. bijdragen aan sociaaleconomische versterking van wijken en dorpen.

Hieronder volgt een richtinggevende, maar niet uitputtende uitleg, van deze kaders:

 • A. Verpaupering tegengaan

  • Beheer en regelmatig onderhoud van braakliggende terreinen

  • Opruimen en/of (tijdelijk) inrichten van erven

  • Tijdelijk gebruik van terreinen

 • Verloedering of verval in de leefomgeving treedt op door leegstand, braakligging, buiten gebruik stelling, ontbrekend onderhoudsbudget of ernstige nalatigheid. Hierdoor kunnen moeilijk oplosbare knelpunten ontstaan die van invloed zijn op de leefbaarheid in straat of buurt. Te denken valt aan situaties waarbij het niet mogelijk is om eigenaren op hun eigen verantwoordelijkheid aan te spreken. Indien met reguliere middelen geen duurzame aanpak kan worden gerealiseerd, kan een beroep worden gedaan op het stimuleringsfonds.

 • B. Centrumvoorzieningen in stand houden en versterken

  • Aanpak leegstaande gebouwen door hergebruik, herbestemming of afbraak

  • Tijdelijk gebruik of tijdelijk inrichten ( bijv. etalages)

   • a.

    Het koopgedrag (onder meer aankopen via internet), de samenstelling van de bevolking (veroudering en vertrek jongeren) en de behoefte aan bedrijfs-huisvesting zijn veranderd. Daardoor staan winkelpanden vaker en langer leeg. Ook treedt soms achterstallig onderhoud op. Dit kan grote invloed hebben op de beleving en waardering van centrumgebieden, aanloopstraten en plekken die sterk beeldbepalend zijn. De gemeente steunt initiatieven en investeringen om leegstand en dreigende verloedering tegen te gaan. Het ontwikkelen van alternatieve gebruiksmogelijkheden wordt gestimuleerd.

  • Herontwikkeling dorpshuizen, buurtcentra, clubhuizen en schoolgebouwen

   • b.

    Maatschappelijke activiteiten veranderen. Buurt- en clubhuizen, scholen en andere maatschappelijke gebouwen beantwoorden vaak niet meer aan de behoefte. In dorpen en wijken wordt nagedacht over de mogelijkheden om deze gebouwen door aanpassing beter te laten aansluiten bij specifieke behoeften en omstandigheden. Ook worden andere gebruiksmogelijkheden onderzocht of wordt afbraak overwogen. De gemeente steunt hierop gerichte activiteiten en investeringen.

 • C. Economische potenties benutten

  • Stimuleren bedrijfsontwikkeling langs de recreatievaart

  • Aanpassingen in dorpscentra ter ondersteuning nieuwe bedrijvigheid

 • De nieuwe vaarverbinding heeft veel reuring teweeg gebracht in de aanliggend dorpen. Dit biedt kansen voor nieuwe bedrijvigheid die ondernemers en particulieren graag willen benutten. Om deze economische initiatieven kansrijk te maken ondersteunt de gemeente daarmee samenhangende activiteiten en investeringen in de dorpscentra langs de vaarverbinding en in winkelgebieden met een bovenlokale functie. Hiermee sluiten we aan bij de ‘Kadernota Vitaal Platteland; Platteland in Balans’.

 • D. Sociaaleconomische versterking

  • Stimuleren maatschappelijke functies in (bestaande) bedrijven

  • Ontwikkelen leer- en stageprojecten voor toetreding tot de arbeidsmarkt

  • Bevorderen broedplaatsen voor ondernemerscreativiteit

  • Stimuleren / ondersteunen breedband als onderdeel van projecten die bijdragen aan sociale cohesie en leefbaarheid.

  Door nadruk te leggen op het sociale domein kunnen economische initiatieven in wijken en dorpen een duurzame bijdrage leveren aan vitaliteit en samenhang. Ook helpt dit om vitale voorzieningen in stand te houden. Zo kan bijvoorbeeld de dorpswinkel een ontmoetingsplaats zijn voor de inwoners, maar ook een leer- en stageproject gericht op toetreding tot de arbeidsmarkt.

  Om ondernemerschap vanuit creativiteit een kans te geven kunnen in dorpen en wijken broedplaatsen worden ingericht waar mensen elkaar stimuleren en mogelijkheden verkennen. Ook beschikbaarstelling en inrichting van startersplekken in (collectieve) bedrijfsruimten en ontwikkeling/aanleg van glasvezel, dragen bij aan een vitale samenleving.

  Het totaal of een deel van de kosten zijn subsidiabel voor zover het project, of onderdelen daarvan, het hoofddoel dienen en binnen meer dan één van de bovengenoemde kaders vallen.

Artikel 5: De aanvraag

 • 1. De subsidieaanvraag kan schriftelijk worden ingediend binnen een tweetal openstellingen/tijdvakken in 2021, te weten de maanden april/mei en de maanden september/oktober, middels het door het college vastgestelde aanvraagformulier, zoals bedoeld in artikel 4:4 van de Algemene Wet Bestuursrecht.. Deze data en het aanvraagformulier worden door het college gepubliceerd op de speciale projectenpagina van de gemeente Emmen via de link https://gemeente.emmen.nl/producten/stimuleringsregeling-dorpen-en-wijken.

 • 2. Uit de aanvraag moet blijken dat het plan vanuit het dorp of de wijk is voorbereid, welk draagvlak dit heeft van bewoners, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven en welk advies de erkende overlegpartner ten aanzien van het plan geeft.

Artikel 6: Toetsingscriteria voor subsidieverlening

 • 1. Subsidie wordt slechts verleend, indien andere financiële regelingen niet toereikend of niet beschikbaar zijn.

 • 2. De activiteit of investering heeft een aantoonbare meerwaarde voor de leefbaarheid van wijk of dorp en heeft een duidelijk draagvlak in wijk of dorp.

 • 3. Minimaal 25% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen, is gedekt uit bijdragen van derden en/of door actieve deelname van vrijwilligers.

 • 4. Voor initiatieven en projecten volgens kader D van artikel 4 moet er sprake zijn van cofinanciering door de erkende overlegpartner uit de hun ter beschikking staande middelen; tenzij dit de financiële reserves van de betreffende erkende overlegpartner overstijgt, is deze cofinanciering ten minste € 5.000.

 • 5. Bij de uitvoering van initiatieven en projecten volgens kader D van artikel 4 en indien nodig en mogelijk in de personele bezetting ná de totstandkoming van de activiteit, moeten medewerkers worden ingeschakeld van de ketenpartners in het domein van de Participatiewet. De mogelijkheid stagiaires c.q. leerlingen in te schakelen dient nadrukkelijk te worden bezien en waar mogelijk te worden gerealiseerd.

Artikel 7: Hoogte subsidie

 • 1. Subsidie voor activiteiten en investeringen volgens de kaders A, B en C van artikel 4 bedraagt maximaal 75% van de totale projectkosten tot een maximum van € 50.000,- per project.

 • 2. Voor kader D van artikel 4 is de subsidie gemaximeerd op € 10.000,-

Artikel 8: Subsidieplafond

 • 1. Voor de kaders A, B en C geldt voor het jaar 2021 een subsidieplafond van €100.000,-.

 • 2. Voor kader D geldt voor het jaar 2021 een subsidieplafond van €15.000,-.

Artikel 9: Verlening en vaststelling

 • 1. Met inachtneming van het betreffende subsidieplafond in artikel 8, wordt na afloop van de in artikel 5 genoemde termijn op de ingediende aanvragen beschikt.

 • 2. De subsidieaanvragen worden met elkaar vergeleken en zo nodig (als het subsidieplafond is bereikt) gerangschikt op een prioriteitenlijst. Op basis van de prioriteitenlijst wordt het beschikbare subsidiebedrag verdeeld over de hoogst scorende aanvragen.

Artikel 10: Nadere verplichtingen

In de subsidiebeschikking kunnen nadere verplichtingen worden opgenomen.

Artikel 11: Bevoorschotting en betaling

Bevoorschotting en betaling van verleende subsidies vindt plaats op basis van het bepaalde in de geldende Algemene Subsidieverordening van de gemeente Emmen.

Artikel 12: Inwerkingtreding

 • 1. Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de bekendmaking.

 • 2. De ‘Stimuleringsregeling Dorpen en Wijken 2015’ wordt per 16 maart 2021 ingetrokken.

Artikel 13: Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: ‘Stimuleringsregeling Dorpen en Wijken Emmen 2021’.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen, gehouden op 9 maart 2021.

De gemeentesecretaris, De burgemeester,

M. Plantinga - Leenders H.F. van Oosterhout