Extern mandaat college inzake bijtincidenten met honden

Geldend van 01-10-2020 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-10-2020

Intitulé

Extern mandaat college inzake bijtincidenten met honden

Het college van de gemeente Heerde;

gelet op de artikelen 10:1 en verder van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 2:59 van de Algemene plaatselijke verordening;

overwegende dat;

 • artikel 2.59 Algemene plaatselijke verordening (hierna: de APV) voor het college van de gemeente Heerde de bevoegdheid bevat tot het opleggen van een aanlijngebod of een aanlijn- en muilkorfgebod indien een dergelijk gebod in verband met het gedrag van een hond noodzakelijk is;

 • bijtincidenten met honden die bij de politie Eenheid Oost, District Noord Oost Gelderland, team Veluwe Noord van de politie binnenkomen, worden doorgeleid naar het Team surveillancehonden. Daarop wordt er door één van de hondengeleiders een onderzoek gedaan. Op basis van de inschatting van de geleider wordt bepaald of er sprake is van een gevaarlijke hond zoals bedoeld in de APV. In die gevallen wordt er een advies voor een aanlijngebod of een aanlijn- en muilkorfgebod voorgelegd aan het bevoegde orgaan van de betreffende gemeente. Vervolgens neemt deze een besluit;

 • burgemeesters of colleges binnen het politieteam Veluwe Noord alleen voor de eigen gemeente een gebod kunnen opleggen. Dit is onwenselijk, omdat het gevaar van een gevaarlijke hond zich niet tot de gemeentegrenzen beperkt. Na mandaat van iedere gemeente, kan de burgemeester of het college van de gemeente waar de hond verblijft het gebod ook meteen opleggen geldend binnen alle gemeenten van het politieteam Veluwe Noord;

 • dat het derhalve wenselijk is om aan de burgemeesters/colleges van de gemeenten in het politieteam Veluwe-Noord voornoemd mandaat te verstrekken;

 • dat de burgemeesters van de gemeenten Hattem, Oldebroek, Elburg, Epe en Nunspeet overeenkomstig artikel 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht hebben ingestemd met dit mandaat.

Besluit:

 • 1.

  De burgemeesters van de gemeenten Hattem, Oldebroek, Elburg, Epe en Nunspeet mandaat te verlenen tot het opleggen van aanlijn- en muilkorfgeboden als bedoeld in artikel 2.59 van de APV;

 • 2.

  Te bepalen dat, tenzij de vereiste spoed het onmiddellijk opleggen van een gebod noodzakelijk maakt, de burgemeester of het college van Heerde van een voornemen tot opleggen van een gebod vooraf in kennis gesteld wordt;

 • 3.

  Te bepalen dat van ieder opgelegd gebod onverwijld een afschrift aan ons college of de burgemeester wordt toegezonden e.e.a afhankelijk welk orgaan als bevoegd orgaan is aangewezen in het betreffende APV-artikel;

 • 4.

  Dit besluit te publiceren op de gebruikelijke wijze;

 • 5.

  Te bepalen dat dit besluit in werking treedt per 1 oktober 2020 .

Heerde, 29 september 2020.

Het college van de gemeente Heerde,

Secretaris, burgemeester,

B. van Zuthem, Mr. J.A. Koops-Scheele