Verordening van de raad van de gemeente Edam-Volendam houdende regels over de basisregistratie adressen en gebouwen (Verordening naamgeving en nummering (adressen) Edam-Volendam)

Geldend van 20-03-2021 t/m heden

Intitulé

Verordening van de raad van de gemeente Edam-Volendam houdende regels over de basisregistratie adressen en gebouwen (Verordening naamgeving en nummering (adressen) Edam-Volendam)

De raad van de gemeente Edam-Volendam;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 29 september 2020, nr. D-RVS-2076397;

gelet op artikel 6 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen en artikel 149 van de Gemeentewet;

B E S L U I T:

vast te stellen de Verordening naamgeving en nummering (adressen) Edam-Volendam.

Artikel 1 Definities

 • 1. In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  • adres;

  • ligplaats;

  • openbare ruimte;

  • pand;

  • standplaats;

  • verblijfsobject;

  • woonplaats;

 • dat wat daaronder wordt verstaan in de Wet basisregistratie adressen en gebouwen.

 • 2. In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verder verstaan onder:

  • nummeraanduiding: dat wat daaronder wordt verstaan in de Wet basisregistratie adressen en gebouwen, met dien verstande dat deze bestaat uit een of meer Arabische cijfers, al dan niet met toevoeging van een letter- of cijfercombinatie.

  • rechthebbende: een ieder die krachtens eigendom of een beperkt zakelijk recht of een persoonlijk recht zodanig beschikking heeft over een onroerende zaak dat hij naar burgerlijk recht bevoegd is om in die zaak te handelen zoals in de verordening is voorgeschreven, alsmede de beheerder.

Artikel 2 Naamgeving woonplaatsen en openbare ruimte

 • 1. Burgemeester en wethouders stellen de grens en de naam van een of meer woonplaatsen vast en kunnen deze in wijken en buurten verdelen conform de eisen die het Centraal Bureau voor de Statistiek aan deze indeling verbindt.

 • 2. Burgemeester en wethouders kennen per woonplaats namen toe aan delen van de openbare ruimte en zo nodig aan gemeentelijke gebouwen en bouwwerken.

 • 3. Onder vaststellen, verdelen en toekennen als bedoeld in het eerste en tweede lid wordt tevens begrepen het wijzigen en intrekken daarvan.

Artikel 3 Nummering objecten

 • 1. Burgemeester en wethouders stellen de lig- en standplaatsen vast.

 • 2. Burgemeester en wethouders kennen nummeraanduiding toe aan verblijfsobjecten, lig- en standplaatsen.

 • 3. Zij bepalen de afbakening van panden, verblijfsobjecten, lig- en standplaatsen.

 • 4. De toekenning of afbakening, bedoeld in het tweede en derde lid, kan ook op voor personen toegankelijke objecten, niet zijnde verblijfsobjecten worden toegepast.

 • 5. Onder vaststellen, toekennen en bepalen als bedoeld in het eerste tot en met vierde lid wordt tevens begrepen het wijzigen en intrekken daarvan.

Artikel 4 Aanbrengen aanduiding

 • 1. De door burgemeester en wethouders aan de openbare ruimte of een gedeelte daarvan toegekende namen, bedoeld in artikel 2, worden door of in opdracht van de gemeente blijvend zichtbaar en in voldoende aantallen ter plaatse aangebracht.

 • 2. De door burgemeester en wethouders aan een object toegekende nummers, bedoeld in artikel 3, tweede en vierde lid, worden daaraan op doeltreffende wijze aangebracht.

 • 3. Het is eenieder die daartoe niet bevoegd is verboden namen aan de openbare ruimte of delen daarvan, dan wel nummers aan een pand of verblijfsobject, lig- of standplaats of afgebakend terrein toe te kennen door deze op zichtbare wijze aan te brengen.

Artikel 5 Gedoogplicht naamaanduiding

 • 1. Als burgemeester en wethouders het nodig oordelen dat de door hen toegekende aanduidingen, bedoeld in artikel 2, tweede lid, aan een bouwwerk, gebouw, muur, paal, schutting of een andere soort terreinafscheiding worden aangebracht, draagt de rechthebbende er zorg voor dat de hier bedoelde aanduidingen vanwege of op verzoek en overeenkomstig de aanwijzingen van burgemeester en wethouders worden aangebracht, onderhouden, gewijzigd of verwijderd.

 • 2. Als burgemeester en wethouders het nodig oordelen een naamaanduiding, waarop de vervallen naam is doorgehaald, gedurende ten hoogste een jaar naast de naamaanduiding met de nieuwe naam te handhaven laat de rechthebbende dit toe.

 • 3. De rechthebbende draagt er zorg voor dat de in het eerste en tweede lid bedoelde aanduidingen vanaf de openbare weg duidelijk leesbaar blijven.

Artikel 6 Aanbrengplicht nummeraanduiding

 • 1. Tenzij burgemeester en wethouders anders hebben besloten, draagt de rechthebbende van een object er zorg voor dat de nummers, bedoeld in artikel 3, tweede lid, worden aangebracht overeenkomstig het krachtens artikel 7 bepaalde.

 • 2. De rechthebbende draagt er zorg voor dat de nummers binnen vier weken na kennisgeving van het besluit van burgemeester en wethouders zijn aangebracht.

 • 3. Als een verblijfsobject, lig- of standplaats of afgebakend terrein nog niet gereed is gekomen, wordt het nummer binnen vier weken na het gereedkomen daarvan aangebracht.

 • 4. Als burgemeester en wethouders het nodig oordelen een nummeraanduiding, waarop het vervallen nummer is doorgehaald, gedurende ten hoogste een jaar naast de nummeraanduiding met het nieuwe nummer te handhaven laat de rechthebbende dit toe of geeft de rechthebbende daaraan uitvoering.

 • 5. Burgemeester en wethouders kunnen de in het tweede en derde lid genoemde termijnen verlengen.

Artikel 7 Nadere regels

 • 1. Burgemeester en wethouders kunnen nadere regels stellen over het proces en de wijze van:

  • a.

   naamgeving en begrenzing van woonplaatsen, wijken, buurten en bouwblokken;

  • b.

   naamgeving en begrenzing van de openbare ruimte;

  • c.

   nummering van verblijfsobjecten, lig- en standplaatsen en afgebakende terreinen;

  • d.

   opmaak van formulieren, besluiten en verklaringen.

 • 2. De nadere regels zijn niet strijdig met het Convenant inzake postcodes.

Artikel 8 Handhaving

 • 1. Overtreding van artikel 4, tweede en derde lid, artikel 5 en artikel 6, eerste tot en met vierde lid, wordt gestraft met een geldboete van de eerste categorie.

 • 2. Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze verordening bepaalde zijn belast:

 • a.

  de opsporingsambtenaren zoals bedoeld in artikel 141, aanhef en onder b van het Wetboek van Strafvordering;

 • b.

  de buitengewoon opsporingsambtenaren zoals bedoeld in artikel 142, eerste lid, onder a en c van het Wetboek van Strafvordering die bevoegd zijn voor het grondgebied van de gemeente Edam-Volendam;

 • c.

  de functionarissen die bij de teams Veiligheid en Bouwen en Milieu van de gemeente Edam-Volendam werkzaam zijn in de functie van specialist handhaving, medewerker toezicht of beleidsadviseur.

 • 3. Burgemeester en wethouders kunnen daarnaast andere personen met dit toezicht belasten.

Artikel 9 Intrekking oude verordening

De Verordening naamgeving en nummering (adressen) gemeente Edam-Volendam van 28 januari 2016 wordt ingetrokken.

Artikel 10 Overgangsbepaling

 • 1. Besluiten, genomen krachtens de verordening bedoeld in artikel 9, die golden op het moment van de inwerkingtreding van deze verordening en waarvoor deze verordening overeenkomstige besluiten kent, gelden als besluiten genomen krachtens deze verordening.

 • 2. Burgemeester en wethouders kunnen in afwijking van het eerste lid besluiten dat de op grond van de in het eerste lid genoemde regels en voorschriften aangebrachte namen en nummers binnen een door hen te bepalen termijn moeten worden vervangen door namen en nummers die voldoen aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

Ondertekening

Aldus besloten door de gemeenteraad van

Edam-Volendam in zijn openbare vergadering

d.d. 17 december 2020,

de griffier,

mr. M. van Essen.

de voorzitter,

L.J. Sievers.