Besluit van het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Regio Rivierenland houdende regels omtrent de vaststelling van een subsidieplafond en sluitingsdata onder de Subsidieverordening Regionaal Investeringsfonds (Besluit subsidieplafond en sluitingsdata RIF 2021)

Geldend van 20-03-2021 t/m heden

Intitulé

Besluit van het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Regio Rivierenland houdende regels omtrent de vaststelling van een subsidieplafond en sluitingsdata onder de Subsidieverordening Regionaal Investeringsfonds (Besluit subsidieplafond en sluitingsdata RIF 2021)

Het Dagelijks Bestuur van Regio Rivierenland

Overwegende dat

ter uitvoering van het Regionaal Ambitiedocument is de Subsidieverordening Regionaal Investeringsfonds RIF Regio Rivierenland 2017 vastgesteld op grond waarvan subsidies kunnen worden verleend.

Gelet op

artikel 4:25 Algemene wet bestuursrecht en artikel 4 van de Subsidieverordening Regionaal Investeringsfonds RIF Regio Rivierenland 2017;

Besluit

vast te stellen:

het Besluit Subsidieplafond en sluitingsdata RIF 2021

Artikel 1 Subsidieplafond

  • a. Het subsidieplafond voor het kalenderjaar 2021 bedraagt € 988.000.

  • b. Per tijdvak is maximaal € 494.000 beschikbaar.

  • c. Indien het plafond over het eerste tijdvak niet wordt bereikt, wordt het restant overgeheveld naar en toegevoegd aan het tweede tijdvak.

Artikel 2 Tijdvakken en sluitingsdata

  • a. In 2021 zijn twee tijdvakken voor het indienen van subsidieaanvragen.

  • b. Het eerste tijdvak loopt vanaf 19 maart 2021 tot en met 30 april 2021. De sluitingsdatum voor het eerste tijdvak is 30 april 2020, uiterlijk 23.59 uur.

  • c. Het tweede tijdvak loopt vanaf 17 september 2021 tot en met 29 oktober 2021. De sluitingsdatum voor het tweede tijdvak is 29 oktober 2021, uiterlijk 23.59 uur.

Artikel 3: Bekendmaking en inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag nadat het is bekendgemaakt.

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit subsidieplafond en sluitingsdata RIF 2021.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 10 maart 2021.

Het Dagelijks Bestuur van Regio Rivierenland

de secretaris,

drs. L.H. Derksen

de voorzitter

ir. J. Beenakker