Regeling vervallen per 01-01-2022

Beleidsregel van de directeur Maatschappelijke Ondersteuning van het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Rotterdam houdende regels omtrent de tijdelijke ondersteuning voor noodzakelijke kosten (Beleidsregels TONK 010)

Geldend van 07-07-2021 t/m 31-12-2021 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2021

Intitulé

Beleidsregel van de directeur Maatschappelijke Ondersteuning van het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Rotterdam houdende regels omtrent de tijdelijke ondersteuning voor noodzakelijke kosten (Beleidsregels TONK 010)

De directeur Maatschappelijke Ondersteuning van het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling,

gelet op:

 • -

  titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  artikel 35 Participatiewet;

overwegende dat:

 • -

  het wenselijk is om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden een burger in aanmerking kan komen voor bijzondere bijstand op grond van de Participatiewet in de vorm van de tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten;

 • -

  het hier gaat om de tijdelijke verlening van bijzondere bijstand op grond van artikel 35 van de Participatiewet met criteria die afwijken van de criteria zoals vastgelegd in de Rotterdamse beleidsregels voor individuele bijzondere bijstand;

 • -

  het daarom wenselijk is voor dit doel aparte beleidsregels vast te stellen;

besluit:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • -

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam;

 • -

  inkomen: totaal van inkomen van het huishouden uit of in verband met arbeid, sociale zekerheidsuitkeringen, onderneming, verhuur, studiefinanciering en partneralimentatie;

 • -

  inkomensterugval: onvoorzienbare, onvermijdelijke en plotselinge terugval in het inkomen als gevolg van de economische crisis in verband met de Covid-19 pandemie;

 • -

  inwoner: persoon die in de Basisregistratie Personen is ingeschreven als ingezetene van de gemeente Rotterdam en die op 1 januari 2021 achttien jaar of ouder was maar op die datum nog niet de pensioengerechtigde leeftijd had bereikt;

 • -

  peildatum: 1 januari 2021 voor aanvragen die betrekking hebben op de periode vanaf 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021, 1 juli 2021 voor aanvragen die betrekking hebben op de periode vanaf 1 juli 2021 tot 31 december 2021;

 • -

  wet: Participatiewet;

 • -

  woonlasten: kosten van de kale huur en servicekosten of de hypotheekkosten en bijdrage aan de vereniging van eigenaren van een zelfstandige woning welke door de inwoner als hoofdverblijf wordt gebruikt;

 • -

  woonquote: de verhouding tussen enerzijds de toepasselijke woonlasten en anderzijds het actuele inkomen, uitgedrukt in een percentage;

 • -

  zelfstandige woning: woning voorzien van een eigen toegang waarbij geen wezenlijke woonfuncties zoals woon- en slaapruimte, was- en kookgelegenheid en toilet met andere woningen worden gedeeld, een woonwagen op een erkende standplaats of een woonschip.

Artikel 2 Doelgroep

Een tegemoetkoming als bedoeld in deze beleidsregels is bedoeld voor de inwoner die te maken heeft met een inkomensterugval en die daardoor de noodzakelijke kosten niet meer kan voldoen.

Artikel 3 Voorwaarden tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten

 • 1. Het college kan bijzondere bijstand verstrekken aan de inwoner die op de peildatum:

  • a.

   een inkomensterugval van ten minste 15% heeft ten opzichte van 1 januari 2020, tenzij de inwoner naar het oordeel van het college voldoende aannemelijk maakt dat een andere datum voor 1 maart 2020 een juistere afspiegeling biedt van de inkomensterugval;

  • b.

   een woonquote heeft die uitkomt boven de voor het huishouden van de inwoner geldende grenswaarden in de staffel van Bijlage 1.

 • 2. Indien de inwoner naar het oordeel van het college voldoende aannemelijk maakt dat een andere na 1 maart 2020 gelegen datum een juistere afspiegeling van de inkomensterugval biedt dan de peildatum, hanteert het college die datum als peildatum.

 • 3. Het college gaat, behoudens tegenindicaties, ervan uit dat een terugval in het inkomen die plaats heeft gevonden na 1 maart 2020 het gevolg is van de economische crisis in verband met de Covid-19 pandemie.

 • 4. Het college verstrekt per huishouden eenmaal de tegemoetkoming voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 en eenmaal voor de periode van 1 juli tot en met 31 december 2021.

 • 5. Het college verstrekt geen tegemoetkoming indien de aanvrager woonkostentoeslag of huurtoeslag ontvangt of kan ontvangen.

Artikel 4 Reikwijdte

De Beleidsregels bijzondere bijstand Rotterdam 2019 zijn niet van toepassing op de aanvragen op grond van deze beleidsregels.

Artikel 5 Noodzakelijke kosten

De tegemoetkoming heeft uitsluitend betrekking op de volgende kosten van een zelfstandig woning die door de inwoner als hoofdverblijf wordt gebruikt:

 • a.

  de kosten van de kale huur, en servicekosten tot een maximum van € 48,- per maand; of

 • b.

  de hypotheekkosten, en bijdrage aan de vereniging van eigenaren tot een maximum van € 100,- per maand.

Artikel 6 Hoogte tegemoetkoming

 • 1. Het college bepaalt de hoogte van de tegemoetkoming aan de hand van de woonquote in Bijlage 1 bij deze beleidsregels.

 • 2. De tegemoetkoming bedraagt:

  • a.

   € 750,- indien de woonquote gelijk is aan de enkele waarde of die overstijgt, maar de dubbele waarde niet bereikt;

  • b.

   € 1.500,- indien de woonquote gelijk is aan de dubbele waarde of die overstijgt, maar de 3-voudige waarde niet bereikt;

  • c.

   € 2.250,- indien de woonquote gelijk is aan de 3-voudige waarde of die overstijgt, maar de 4-voudige waarde niet bereikt;

  • d.

   € 3.000,- indien de woonquote gelijk is aan de 4-voudige waarde of die overstijgt.

Artikel 7 Aanvraag

 • 1. De aanvraag voor de tegemoetkoming wordt digitaal ingediend via www.rotterdam.nl/tonk. Een schriftelijke aanvraag is uitsluitend mogelijk indien naar het oordeel van het college bijzondere omstandigheden in het individuele geval hiertoe aanleiding geven.

 • 2. Aanvrager overlegt bij de aanvraag:

  • a.

   de bewijzen van de inkomensterugval en het inkomen op de peildatum;

  • b.

   de bewijzen van de kosten, bedoeld in artikel 5, op de peildatum.

 • 3. In afwijking van artikel 44, eerste lid van de wet, kan de aanvraag worden ingediend tot en met:

  • a.

   30 september 2021 indien de kosten zijn gemaakt of opgekomen tussen 1 januari 2021 en 30 juni 2021;

  • b.

   31 december 2021 indien de kosten zijn gemaakt of opgekomen na 1 juli 2021;

  en het college nog kan vaststellen dat de kosten die zich voordoen, noodzakelijk zijn en voortvloeien uit bijzondere omstandigheden als bedoeld in artikel 35 van de wet.

Artikel 8 Duur tegemoetkoming

De tegemoetkoming wordt eenmalig verleend voor de periode vanaf 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021, alsmede eenmalig voor de periode van 1 juli 2021 tot en met 31 december 2021.

Artikel 9 Inwerkingtreding beleidsregels

 • 1. Deze beleidsregels treden in werking op de dag na de datum van uitgifte van het gemeenteblad waarin zij worden geplaatst en werken terug tot en met 1 januari 2021.

 • 2. Deze beleidsregels vervallen met ingang van 31 december 2021, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op aanvragen die voor deze datum zijn ingediend.

Artikel 10 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels TONK 010.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 10 maart 2021.

Namens het college van burgemeester en wethouders,

Ruud Bakker,

Directeur Maatschappelijke Ondersteuning

Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling

Bijlage 1. Grenswaarde woonquote

(bijlage als bedoeld in de artikelen 3 en 6 van de Beleidsregels tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten Rotterdam)

afbeelding binnen de regeling

Eenpersoonshuishouden: alleenwonende volwassene zonder kinderen

Meerpersoonshuishouden: huishouden van ten minste twee volwassenen of ten minste één volwassene met minimaal één inwonend kind

Dit gemeenteblad is uitgegeven op 11 maart 2021 en ligt op dins-, woens- en donderdagen van 9.00 tot 13.00 uur ter inzage bij het Bestuurlijk Informatiecentrum Rotterdam (BIR), locatie Wachtruimte Timmerhuis, Halvemaanpassage 1 (trap op, melden bij Informatiebalie)

(Zie ook: www.bis.rotterdam.nl – Regelgeving of Gemeentebladen chronologisch)

Toelichting

Algemene toelichting

Op 9 december heeft het Kabinet in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven € 130 miljoen vrij te maken voor een nieuwe tijdelijke regeling voor huishoudens die door Corona-gerelateerde omstandigheden in ernstige financiële problemen dreigen te komen, de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijk Kosten (TONK). Voor deze tijdelijke ondersteuning wil het kabinet het bestaande instrument van de bijzondere bijstand gebruiken.

De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is een tijdelijke tegemoetkoming in noodzakelijke kosten voor huishoudens die te maken hebben met een inkomensterugval en daardoor de noodzakelijke kosten niet meer kunnen betalen uit het resterende inkomen. Het gaat hierbij niet om een inkomensondersteunende regeling maar om een vergoeding voor daadwerkelijke noodzakelijke kosten. Via de tijdelijke noodmaatregel TONK wordt een ruimere toegang tot specifieke kostensoorten binnen het instrumentarium van de bijzondere bijstand geboden in de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 5

Voor de bepaling van de hoogte van de kosten van de hypotheek wordt uitgegaan van het bruto bedrag. Zowel de rente component als de eventuele aflossingscomponent worden meegerekend bij de beoordeling van de hoogte van de kosten.

De tegemoetkoming wordt uitsluitend verstrekt indien de kosten betrekking hebben op de eigen woning van de inwoner.

Artikel 6

De woonlasten, namelijk de kosten van de kale huur en servicekosten of de hypotheekkosten en bijdrage aan de Vereniging van Eigenaren, worden in relatie bekeken met het actuele huishoud-inkomen na de inkomensterugval. Dit noemen we de woonquote. Afhankelijk van de hoogte van de woonquote in bijlage 1 bestaat recht op een enkele, dubbele, 3-voudige of 4-voudige TONK.

De grenswaarden van de woonquote zijn mede afgeleid van de huurquote zoals gehanteerd door het NIBUD. De TONK-uitkering is een eenmalig bedrag, dat is bedoeld als bijdrage in de kosten van de woonlasten.

Artikel 7

Bij de beoordeling van de aanvraag wordt vastgesteld of recht bestaat op de tegemoetkoming. Indien dit recht bestaat, geldt het recht voor de gehele duur van de tegemoetkoming.

Desalniettemin is de ontvanger gehouden om te voldoen aan de inlichtingenplicht op grond van artikel 17 van de Participatiewet.