Gemeente Voorst - Mandaatbesluit IOAZ, Bbz 2004 en Handhaving sociale zekerheidswetgeving

Geldend van 19-03-2021 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2020

Intitulé

Gemeente Voorst - Mandaatbesluit IOAZ, Bbz 2004 en Handhaving sociale zekerheidswetgeving

Het college van de gemeente Voorst;

overwegende dat;

 • de in de titel genoemde taken voor Werk en Inkomen van de gemeente Voorst (gedeeltelijk) door de gemeente Apeldoorn worden uitgevoerd;

 • de gemeente Apeldoorn deze taken uitvoert en hiervoor door de gemeente Voorst was gemandateerd;

 • deze mandatering is geëindigd per 1 januari 2020 als gevolg van wijziging in het mandaatstelsel van de gemeente Voorst;

 • dat de taken ook in 2020 uitgevoerd worden en hiervoor mandaat verleend moet worden;

 • dat op grond van onderdeel 13 van de Uitvoeringsovereenkomst Dienstverlening 2021-2023 is bepaald dat de gemeente Voorst bij separaat besluit de gemeente Apeldoorn mandateert en machtigt;

gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en boek 3 Titel 3 van het Burgerlijk Wetboek;

B E S L U I T:

 • 1.

  het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn met ingang van 1 januari 2020 mandaat te verlenen tot het nemen van besluiten en het verrichten van de taken als genoemd in bijlage 1 bij de Uitvoeringsovereenkomst Dienstverlening gemeente Apeldoorn en gemeente Voorst;

 • 2.

  dat ter uitvoering van dit besluit, voor zover nodig, ook machtiging en volmacht verleend wordt;

 • 3.

  dat het college van Apeldoorn ondermandaat kan verlenen;

 • 4.

  dat uit de ondertekening van een krachtens (onder) mandaat genomen besluit duidelijk blijkt dat dit namens het college van burgemeester en wethouders van Voorst genomen is;

 • 5.

  dat dit mandaatbesluit overeenkomstig artikel 10.8 van de Algemene wet bestuursrecht te allen tijde kan worden ingetrokken;

 • 6.

  dat dit besluit in werking treedt een dag na de bekendmaking en terugwerkt tot 1 januari 2020 en van kracht is gedurende de looptijd van de uitvoeringsovereenkomst;

 • 7.

  dat het mandaat wordt uitgeoefend met inachtneming van de door de raad en het college van burgemeester en wethouders van Voorst ter zake vastgestelde (beleids)kaders.

Ondertekening

Twello, 9 maart 2021

drs. Jos Penninx, burgemeester

Lisette Wolbers-Cents secretaris