Beleidsregels besluit bijstandsverlening zelfstandigen gemeente Westerkwartier 2021

Geldend van 19-03-2021 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels besluit bijstandsverlening zelfstandigen gemeente Westerkwartier 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier;

gelezen het advies met registratienummer 196951313;

gelet op de artikelen 4:81 Algemene wet bestuursrecht en 7, 8 en 10 Participatiewet;

B E S L U I T:

vast te stellen de Beleidsregels Besluit bijstandsverlening zelfstandigen gemeente Westerkwartier 2021.

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1. In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

  • a.

   Pw: de Participatiewet;

  • b.

   Bbz: het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004;

  • c.

   college: het college van burgemeester en wethouders;

  • d.

   zelfstandige: een belanghebbende van 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd, die voor de voorziening in het bestaan is aangewezen op arbeid in eigen bedrijf in Nederland en die voor het overige voldoet aan de in artikel 1 sub b van het Bbz gestelde voorwaarden.

  • e.

   bedrijf: een bedrijf of een zelfstandig beroep.

 • 2. Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en die niet nader worden omschreven, hebben dezelfde betekenis als in de Pw en het Bbz.

Artikel 2 De aanvraag

Het college stelt het recht op bijstand dan wel begeleiding in het kader van het Bbz op schriftelijke aanvraag van betrokkene vast.

Artikel 3 Onderzoeksbevoegdheid

Het college maakt gebruik van de bevoegdheid tot:

 • a. het instellen van een onderzoek naar de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens zoals beschreven in artikel 53a lid 6 van de Pw;

 • b. het instellen van een onderzoek naar de levensvatbaarheid van het bedrijf of zelfstandig beroep.

Artikel 4 Voorbereidingskosten

 • 1. De in artikel 29 Bbz bedoelde bijstand in de met de voorbereiding samenhangende kosten bedraagt ten hoogste € 3.100, --.

 • 2. Het in het eerste lid genoemde bedrag geldt per 1 januari 2021 en wordt jaarlijks geïndexeerd.

Artikel 5 Begeleidingskosten beginnende zelfstandigen

 • 1. Indien noodzakelijk kan door het college aan een belanghebbende begeleiding worden geboden. Het college kan hier zelf uitvoering aan geven. Eventueel kan deze uitvoering ook plaatsvinden door een door het college aangewezen derde. Kosten verboden aan de begeleiding kunnen, tot een maximaal bedrag van € 2.000, -- worden vergoed.

 • 2. Het in het eerste lid genoemde bedrag geldt per 1 januari 2021 en wordt jaarlijks geïndexeerd.

Artikel 6 Levensvatbaarheidsonderzoek

Indien nodig geeft het college opdracht aan een externe deskundige voor het instellen van een levensvatbaarheidsonderzoek.

Artikel 7 (her) Onderzoek beginnende zelfstandige

 • 1. Na toekenning van bijstand op grond van het Bbz voor een beginnende zelfstandige onderzoekt het college met toepassing van artikel 23 lid 3 Bbz elke 12 maanden of het bedrijf nog levensvatbaar is.

 • 2. Indien het college dit noodzakelijk acht kan voor een onderzoek als bedoeld in het eerste lid een andere termijn worden gehanteerd.

Artikel 8 Periodiek heronderzoek levensvatbaarheid gevestigde zelfstandige

Het college is met toepassing van artikel 53a Pw bevoegd te onderzoeken of het bedrijf of zelfstandig beroep nog levensvatbaar is, als daartoe naar het oordeel van het college aanleiding bestaat.

Artikel 9 Beëindigingsonderzoek

 • 1. Als een zelfstandige zijn bedrijf beëindigt terwijl er nog een rentedragende geldlening openstaat, stelt het college uiterlijk binnen zes maanden nadat het bedrijf is beëindigd een beëindigingsonderzoek in. Als uit dit onderzoek blijkt dat er sprake is van een verwijtbare beëindiging blijven de bestaande aflossingsafspraken en het rentepercentage gelijk.

 • 2. In geval de beëindiging niet verwijtbaar is dan zet het college de lening om in een renteloze lening.

Artikel 10 Terugvordering

Het college maakt voor de uitvoering van het Bbz ten volle gebruik van de Beleidsregels Terug- en invordering Participatiewet BBZ 2004, IOAW en IOAZ gemeente Westerkwartier, de Beleidsregels verhaal Participatiewet gemeente Westerkwartier en de terugvorderingsbevoegdheden beschreven in de Pw en het Bbz.

Artikel 11 Moment van terugvordering

Het college vordert het bedrijfskapitaal dat is toegekend op grond van het Bbz (artikel 20 en 24) terug als belanghebbende ook na een tweede aanmaning niet aan zijn rente- en aflosverplichting voldoet.

Artikel 12 Onvoorziene gevallen

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van belanghebbende afwijken van de beleidsregels indien toepassing tot onbillijkheden leidt.

Artikel 13 Citeertitel

Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als Beleidsregels Besluit bijstandverlening zelfstandigen gemeente Westerkwartier 2021.

Artikel 14 Inwerkingtreding

 • 1. Deze beleidsregels treden in werking op de eerste dag na de bekendmaking ervan.

 • 2. Deze beleidsregels werken terug tot en met 1 januari 2021.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering

van burgemeester en wethouders

van de gemeente Westerkwartier,

d.d. 9 maart 2021

A. van der Tuuk, burgemeester

A. Schulting, secretaris