Regeling vervallen per 01-10-2021

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Langedijk houdende regels omtrent de tijdelijke ondersteuning van noodzakelijke kosten (Beleidsregels TONK gemeente Langedijk)

Geldend van 18-03-2021 t/m 21-07-2021 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2021

Intitulé

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Langedijk houdende regels omtrent de tijdelijke ondersteuning van noodzakelijke kosten (Beleidsregels TONK gemeente Langedijk)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Langedijk,

gelet op:

 • -

  titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  artikel 35 Participatiewet;

overwegende dat:

 • -

  het college het wenselijk vindt om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden een burger in aanmerking kan komen voor een tegemoetkoming Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijk Kosten (TONK);

 • -

  het daarom wenselijk is voor dit doel aparte, tijdelijke, beleidsregels vast te stellen;

besluit:

vast te stellen de navolgende beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  wet: Participatiewet;

 • b.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Langedijk;

 • c.

  inkomensterugval: een onvoorzienbare, onvermijdelijke en substantiële terugval van minimaal 25% in het inkomen als gevolg van de coronacrisis;

 • d.

  bescheiden vermogen: een vermogen van maximaal het in artikel 34 lid 3 van de wet genoemde bedrag.

 • e.

  peildatum: 1 januari 2021, dan wel, indien de inkomensterugval op een later moment heeft plaatsgevonden, de eerste dag van de maand waarin de terugval heeft plaatsgevonden.

Artikel 2 Doelgroep TONK

Een tegemoetkoming TONK is bedoeld voor de aanvrager:

 • a.

  die door de huidige omstandigheden als gevolg van de coronacrisis te maken heeft met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in zijn of haar inkomen;

 • b.

  die daardoor noodzakelijke kosten, als bedoeld in artikel 5, niet meer kan voldoen uit het inkomen en het vermogen en;

 • c.

  waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende soelaas bieden.

Artikel 3 Voorwaarden tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten

 • 1. Het college kan een tegemoetkoming TONK verstrekken aan de aanvrager die te maken heeft met een inkomensterugval van 25% of meer (1 januari 2020 ten opzichte van de peildatum) waardoor de betaling van noodzakelijke kosten als bedoeld in artikel 5, niet mogelijk is uit het inkomen en het vermogen.

 • 2. Er kan volstaan worden met een verklaring van de aanvrager dat de substantiële terugval van minimaal 25% in het inkomen het gevolg is van de maatregelen in verband met het coronavirus (Covid-19).

 • 3. Het college verstrekt geen tegemoetkoming TONK indien een voorliggende voorziening van toepassing is.

Artikel 4 Draagkracht

 • 1. Bij de vaststelling van de tegemoetkoming TONK wordt rekening gehouden met de aanwezige draagkracht in het inkomen en vermogen.

 • 2. Bij de draagkrachtberekening wordt uitgegaan van het inkomen, als bedoeld in artikel 10, inclusief vakantietoeslag in de peilmaand en het vermogen, als bedoeld in artikel 11.

 • 3. Voor de vaststelling van het inkomen worden alle inkomsten van de aanvrager en diens partner, als bedoeld in artikel 3 van de wet, op het moment van de peildatum bij elkaar geteld, voor zover die niet op grond van artikel 31 lid 2 van de wet buiten beschouwing worden gelaten.

 • 4. Indien de aanvrager meer inkomsten ontvangt dan de voor hem van toepassing zijnde bijstandsnorm, wordt van het meer inkomen 100% in aanmerking genomen voor de draagkracht.

 • 5. Bij een negatief inkomen wordt het inkomen op nul gesteld.

 • 6. Bij de bepaling van de draagkracht wordt de kostendelersnorm als bedoeld in artikel 22a van de wet buiten beschouwing gelaten.

 • 7. Voor de draagkrachtberekening wordt 100% van het vermogen, voor zover dit het bedrag van het bescheiden vermogen overschrijdt, meegenomen.

Artikel 5 Noodzakelijke kosten

De tegemoetkoming TONK heeft betrekking op de volgende voor de aanvrager noodzakelijke

maandelijkse kosten van het bestaan:

 • a.

  kosten van huur inclusief servicekosten;

 • b.

  kosten van de hypotheek(rente en aflossing) voor de woning.

Artikel 6 Aanvraag

 • 1. De aanvraag voor de tegemoetkoming wordt digitaal ingediend via de aanvraagprocedure op de website van Halte Werk. In afwijking van deze digitale aanvraag is een schriftelijke aanvraag mogelijk op verzoek van belanghebbende middels een aanvraagformulier.

 • 2. Aanvrager overlegt bij de aanvraag:

  • a.

   kopie van geldig identiteitsbewijs zoals een paspoort of identiteitskaart.

  • b.

   de bewijzen van de noodzakelijke kosten in de peilmaand.

 • 3. Er worden geen bewijzen opgevraagd van het maandinkomen en van het vermogen in de peilmaand. Er kan worden volstaan met een eigen verklaring dat de hoogte van het inkomen en het vermogen naar waarheid is ingevuld.

 • 4. Een aanvraag tegemoetkoming TONK kan worden ingediend tot 1 juli 2021;

Artikel 7 Terugwerkende kracht

Een aanvraag voor een tegemoetkoming TONK kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd vanaf 1 januari 2021.

Artikel 8 Duur

De tegemoetkoming wordt verstrekt voor ten hoogste de periode van 1 januari 2021 tot 1 juli 2021.

Artikel 9. Hoogte tegemoetkoming

 • 1. Een vast bedrag van € 400,-- wordt in mindering gebracht op de noodzakelijke kosten genoemd in artikel 5 van deze beleidsregels. Dit bedrag wordt geacht ook van een minimuminkomen te kunnen worden voldaan.

 • 2. De maximale tegemoetkoming op basis van deze beleidsregels bedraagt € 1.000,-- per maand per huishouden.

Artikel 10 Inkomen

Het in aanmerking te nemen inkomen wordt bepaald aan de hand van het inkomen op het moment van de peildatum. Onder inkomen wordt in ieder geval verstaan:

 • a.

  inkomen uit arbeid;

 • b.

  inkomen uit eigen onderneming;

 • c.

  inkomen uit een uitkering;

 • d.

  inkomen uit verhuur; en

 • e.

  inkomen uit partner- en/of kinderalimentatie.

Artikel 11 Vermogen

 • 1. Als vermogen wordt aangemerkt de geldmiddelen waarover de aanvrager beschikt of redelijkerwijs kan beschikken.

 • 2. Het betreft de beschikbare geldmiddelen van de aanvrager en de partner van de aanvrager.

 • 3. Onder beschikbare geldmiddelen wordt verstaan:

  • a.

   contant geld;

  • b.

   geld op betaal- en spaarrekeningen.

 • 4. Het vermogen in de eigen woning wordt niet in aanmerking genomen.

Artikel 12 Afzien opleggen verhuisverplichting

Het college legt aan de aanvrager die op basis van deze beleidsregels in aanmerking komt voor de tegemoetkoming TONK, geen verhuisverplichting op.

Artikel 13 Uitbetaling

De uitbetaling vindt maandelijks plaats.

Artikel 14 Inlichtingenplicht

De inlichtingenplicht conform artikel 17 van de wet is onverkort van toepassing.

Artikel 15 Inwerkingtreding en duur beleidsregels

 • 1. De beleidsregels treden in werking op de dag na bekendmaking en werken terug tot en met 1 januari 2021.

 • 2. De beleidsregels vervallen op 1 juli 2021.

Artikel 16 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels TONK gemeente Langedijk.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 2 maart 2021