Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland houdende nadere regels omtrent subsidie voor de aanleg van groene daken en gevels

Geldend van 16-03-2021 t/m heden

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland houdende nadere regels omtrent subsidie voor de aanleg van groene daken en gevels

Gedeputeerde Staten maken bekend dat zij het volgende besluit tot hebben genomen:

Gedeputeerde Staten van Flevoland,

overwegende dat:

Provinciale Staten bij besluit van 27 januari 2021 budget beschikbaar hebben gesteld voor het stimuleren van de aanleg van groene daken en gevels en daarbij hebben aangegeven dat deze middelen beschikbaar moeten worden gesteld door middel van subsidiering;

De Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012 een procedureel kader geeft voor subsidiering van activiteiten die passen in het provinciaal beleid;

In deze Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012 aan Gedeputeerde Staten de bevoegdheid is toegekend om nadere regels vast te stellen die onder meer betrekking hebben op subsidiecriteria;

Het wenselijk is om voor het beschikbaar stellen van subsidie voor de aanleg van groene daken en gevels deze nadere regels vast te stellen. Deze nadere regels worden aangehaald als Subsidieregeling Groene daken en gevels 2021;

In artikel 2, tweede lid van de ASF hebben Provinciale Staten aan GS de bevoegdheid toegekend om deze nadere regels te mogen vaststellen.

Gelet op het bepaalde in artikel 2, tweede lid van de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012.

BESLUITEN:

De volgende nadere regels vast te stellen:

Nadere regels Subsidieregeling Groene daken en gevels 2021

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze nadere regels wordt verstaan onder:

 • a.

  ASF 2012: de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012;

 • b.

  bebouwde kom: een gebied dat door aaneengesloten bebouwing overwegend een woon- en verblijffunctie heeft en waarbij de woningen op korte afstand van elkaar zijn gelegen;

 • c.

  bedrijfspand: een gebouw waarin één of meerdere bedrijven kantoor houden dan wel dat bestemd is om daarin een bedrijf uit te oefenen, met een individueel adres en eigen nutsaansluiting en waaronder tevens begrepen een bijgebouw gelegen op hetzelfde perceel;

 • d.

  pand: een woning, bedrijfspand, instelling of appartementencomplex als genoemd in deze begripsbepalingen, met een individueel adres en eigen nutsaansluiting, tevens begrepen een bijgebouw gelegen op hetzelfde perceel;

 • e.

  gecertificeerd bedrijf: een bedrijf gecertificeerd met het keurmerk ‘(BRL) Beoordelingsrichtlijn Dak- & Gevelbegroening’, verschaft door Stichting Groenkeur, of een bedrijf dat een persoon in dienst heeft en/of eigenaar is met het persoonsgebonden certificaat ‘Dak- & Gevel Basismedewerker’ of ‘Dak- & Gevel Gevorderde’ of ‘medewerker Dak- & Gevelbegroening aanleg;

 • f.

  gezamenlijke aanvraag in buurt- of wijkverband: een aanvraag voortkomend uit een buurtinitiatief en betrekking hebbend op minimaal twee verschillende panden van minimaal twee verschillende eigenaren, huurders, bedrijven of instellingen;

 • g.

  groen dak: een plat of hellend dak dat is opgebouwd uit een wortelwerende laag, een drainagelaag, een substraat laag en een vegetatielaag, beplant met droogteresistente soorten als sedum;

 • h.

  groene gevel: een verticale constructie tegen of voor de gevel waarbij planten in de gehele constructie worden geplant in cassettes of vergelijkbaar. Hieronder wordt niet verstaan beplanting in bakken of volle grond, die langs een gevel of constructie omhoog groeien;

 • i.

  instelling: organisatie of anderszins met enig gezag bekleed instituut, met een individueel adres en eigen nutsaansluiting;

 • j.

  samenwerkingsverklaring: een door alle partijen ondertekende verklaring waaruit blijkt dat gezamenlijk en gelijktijdig groene daken en/of gevels worden gerealiseerd;

 • k.

  subsidieplafond: het bedrag dat gedurende het jaar 2021 ten hoogste beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies in het kader van deze regeling;

 • l.

  subsidieregeling: nadere regels subsidiering groene daken;

 • m.

  VvE: een bij de Kamer van Koophandel geregistreerde vereniging van eigenaars van de appartementsrechten van de woningen die tot een appartementencomplex behoren;

 • n.

  woning: een pand welke is bestemd om in te wonen, met een individueel adres en eigen nutsaansluiting, bedoeld en geschikt om in te wonen en waaronder tevens begrepen een bijgebouw gelegen op het zelfde perceel.

Artikel 2. Reikwijdte subsidieregeling

 • 1. De subsidieregeling is van toepassing op subsidies die Gedeputeerde Staten kunnen verstrekken voor de aanleg van groene daken op een pand en groene gevels aan een pand, gelegen in de provincie Flevoland.

 • 2. Deze subsidieregeling is bedoeld voor eigenaren, bedrijven, instellingen, alsmede huurders waarvan de eigenaar toestemming heeft gegeven.

Artikel 3. Doel van de subsidieregeling

 • 1. Het doel van deze subsidieregeling is het stimuleren van het aanleggen van groene daken op panden en groene gevels aan panden in de bebouwde kom teneinde een bijdrage te leveren aan het beperken van wateroverlast, het verhogen van de biodiversiteit, het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving en het verminderen van CO2-emmissies door energiebesparing.

Artikel 4. Subsidiabele activiteit

 • 1. Een eenmalige subsidie wordt verleend voor de aanleg van een groen dak met een minimum oppervlak van 30 m2, met een minimale wateropslagcapaciteit van 25 liter per vierkante meter.

 • 2. Een eenmalige subsidie wordt verleend voor de aanleg van een groene gevel met een minimum oppervlak van 10 m2, die goed zichtbaar is vanuit de openbare ruimte.

Artikel 5. Hoogte van de subsidie

 • 1. De subsidie voor het aanleggen van een groen dak en/of gevel bedraagt maximaal € 10.000,- per subsidieaanvraag.

 • 2. De subsidiebijdrage bedraagt € 30,- per vierkante meter groen dak. De beplanting dient dan te bestaan uit sedum.

 • 3. Indien een groen dak aantoonbaar uit minimaal twee andere plantensoorten dan sedum bestaat, wordt de bijdrage als bedoeld in lid 2, met € 15,- per vierkante meter verhoogd.

 • 4. Bij groene gevels zijnde een constructie tegen of voor de gevel waarbij planten in de gehele constructie worden geplant in cassettes of vergelijkbaar, is de maximale bijdrage € 50,- per vierkante meter beplant oppervlak.

 • 5. Indien een aanvraag wordt ingediend in buurt- of wijkverband, met dien verstande dat de aanvraag voldoet aan de artikelen in deze subsidieregeling, wordt de bijdrage als bedoeld in lid 2 of lid 3 en/of lid 4, met € 5,- per vierkante meter verhoogd.

Artikel 6. Nadere voorwaarden

 • 1. Het pand waarop het groene dak wordt aangelegd en/of de groene gevel wordt aangebracht, is gelegen binnen de bebouwde kom.

 • 2. De hellingshoek van het groene dak is maximaal 35 graden.

 • 3. Het groene dak bestaat minimaal uit een wortelwerende-, drainage-, substraat- en vegetatielaag;

 • 4. De groene gevel bestaat uit een tegen de gevel geplaatste constructie van cassettes of vergelijkbaar;

 • 5. Het groene dak en/of groene gevel moet minimaal 7 (zeven) jaar in stand blijven.

Artikel 7. Subsidiabele kosten

 • 1. De subsidiabele kosten zijn de kosten voor de realisatie van het groene dak en/of groene gevel.

Artikel 8. Subsidieverplichtingen

 • 1. In aanvulling op de verplichtingen als bedoeld in de ASF 2012 geldt voor de subsidieontvanger de verplichting dat binnen één jaar na datum van de subsidieverlening, de aanleg van het groene dak of gevel dient te zijn gerealiseerd.

Artikel 9. Aanvraag

 • 1. Een aanvraag wordt aangevraagd door een natuurlijk of rechtspersoon.

 • 2. Een aanvraag voor subsidie wordt ingediend door middel van een door Gedeputeerde Staten ter beschikking gesteld online aanvraagformulier.

 • 3. Een aanvraag voor subsidie bevat minimaal:

  • a.

   een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier ‘subsidie groene daken en gevels’, inclusief de bijbehorende stukken;

  • b.

   de aanvraag voor een groen dak en/of gevel bevat tevens:

   • -

    een mede door de aanvrager ondertekende offerte van een gecertificeerd bedrijf dat het groene dak en/of gevel gaat aanleggen;

   • -

    een kopie van het Groenkeur-certificaat of een kopie van de persoonsgebonden certificaat ‘Dak- & Gevel Basismedewerker’ of ‘Dak- & Gevel Gevorderde’ of ‘medewerker Dak- & Gevelbegroening aanleg

   • -

    voor subsidieaanvragen voor een groen dak tot € 2500,- mag een ondertekende offerte van een gecertificeerd bedrijf en de gevraagde certificaten achterwege blijven.

  • c.

   uit de aanvraag moet in ieder geval blijken:

   bij een groen dak:

   • -

    het aantal m2 dakoppervlak, het waterbergend vermogen in l/m2 (uit productinformatie en/of offerte), de hellingshoek van het dak, de laagopbouw van het groene dak/gevel en welke type beplanting wordt gebruikt;

  • bij een groene gevel:

   • -

    het aantal m2 te beplanten geveloppervlak, en de toe te passen verticale constructie;

  • d.

   een situatietekening of ontwerp van het toekomstige groene dak en/of groene gevel, inclusief beplantingsplan;

  • e.

   een eigendomsbewijs van het pand;

  • f.

   indien de subsidie door een huurder is aangevraagd: een door de eigenaar van het pand ondertekende toestemming;

  • g.

   indien een aanvraag in buurt- of wijkverband wordt aangevraagd: een door alle partijen ondertekende samenwerkingsverklaring;

  • h.

   een of meerdere kleurenfoto’s van het dak en/of gevel waarop het groene dak wordt aangelegd en/of de groene gevel wordt aangebracht (voor een groene gevel geldt dat de foto vanaf de openbare weg is genomen);

  • i.

   indien de aanvrager een VvE is: een rechtsgeldig VvE-besluit waaruit blijkt dat de VvE instemt met de subsidieaanvraag (als het dak gemeenschappelijk onderdeel is van de VvE);

  • j.

   een kopie van een bankafschrift of bankpas waaruit blijkt wat het rekeningnummer is van de aanvrager.

 • 4. Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend tot 1 november 2021.

Artikel 10. Weigeringsgronden.

 • 1. Een subsidieaanvraag wordt afgewezen wanneer:

  • a.

   de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd niet passen binnen de reikwijdte van deze nadere regels;

  • b.

   voor dezelfde activiteit reeds subsidie is verstrekt op basis van deze subsidieregeling, dan wel andere bestaande regelingen;

  • c.

   het subsidieplafond is bereikt;

  • d.

   de aanvraag wordt ingediend anders dan een eigenaar van een woning, bedrijf, instelling of huurder waarvan de eigenaar toestemming heeft gegeven, als omschreven in artikel 1;

  • e.

   met de aanleg van het groene dak of groene gevel al is gestart voordat het besluit op de aanvraag tot subsidie door de provincie is genomen.

Artikel 11. Subsidieplafond en verdeelcriteria

 • 1. Het subsidieplafond voor deze regeling bedraagt € 450.000,-.

 • 2. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen.

 • 3. Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is, geldt voor het bepalen van de onderlinge rangschikking voor de verdeling van de subsidie de dag waarop de subsidieaanvraag volledig is, als datum van ontvangst.

 • 4. Voor zover door verstrekking van subsidie voor aanvragen, die op dezelfde dag zijn ontvangen, het subsidieplafond wordt overschreden vindt rangschikking van de op die dag binnengekomen volledige subsidieaanvragen plaats op basis van de hoogte van het aangevraagde subsidiebedrag, waarbij een lager aangevraagd subsidiebedrag voorgaat op een hoger aangevraagd subsidiebedrag.

 • 5. Indien toepassing van het derde lid ertoe leidt dat subsidieaanvragen op een gelijke plaats eindigen, wordt de onderlinge rangschikking van die aanvragen bepaald door middel van loting.

Artikel 12. Subsidievaststelling en betaling

 • 1. Het besluit tot subsidievaststelling, vindt plaats binnen 8 weken na ontvangst van een volledige aanvraag. De uitkering van subsidie vindt gelijktijdig plaats.

 • 2. Uiterlijk 13 weken na realisatie van het groene dak dient een gereedmelding te worden ingediend via de volgende link: https://www.flevoland.nl/Content/Pages/Loket/Subsidies/Subsidie-verantwoorden-gereedmelden/Gereedmelden.

 • 3. Bij de gereedmelding bedoeld in het vorige lid, dient toegevoegd te worden:

  • -

   facturen die betrekking hebben op de ingediende aanvraag;

  • -

   betaalwijzen van de facturen;

  • -

   één of meerdere kleurenfoto’s van het gerealiseerde groene dak en/of groene gevel.

 • 4. De subsidieontvanger dient medewerking te verlenen aan een daartoe bevoegd persoon die in opdracht van de provincie Flevoland ter plaatse vaststelt of subsidiabele activiteiten daadwerkelijk zijn uitgevoerd.

Artikel 13. Hardheidsclausule

 • 1. Gedeputeerde Staten kunnen, indien hiervoor naar hun oordeel dringende redenen zijn, gemotiveerd afwijken van het in deze regels gestelde.

Artikel 14. Slotbepalingen

 • 1. De Subsidieregeling Groene daken en gevels 2021 treedt in werking op de eerste dag na de dag van de bekendmaking van deze regeling.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van Gedeputeerde Staten van Flevoland van 9 maart 2021.

Gedeputeerde Staten van Flevoland,

de secretaris

de voorzitter

Secretaris van Gedeputeerde Staten van Flevoland.

Toelichting Subsidieregeling Groene Daken en Gevels 2021-provincie Flevoland

Algemeen

Inleiding

Groene daken zijn (bij voorkeur) platte daken voorzien van een waterbergende substraatlaag en sedum beplanting. Grassen, kruiden, bloemen en/of struiken kunnen hier ook onderdeel vanuit maken. Groene daken zorgen ervoor dat water wordt opgeslagen, waardoor wateroverlast wordt verminderd. Ook helpen groene daken voor verkoeling in de zomer, verbetert het de biodiversiteit en dragen bij aan een leefbare buurt. Andere voordelen zijn bijvoorbeeld de isolatie in huis: koeler in de zomer, warmer in de winter.

De subsidieregeling van de provincie Flevoland richt zich op woningen en daken van gebouwen in de bebouwde kom met oppervlakten vanaf 30 vierkante meter. Hieronder tevens begrepen een bijgebouw gelegen op hetzelfde perceel. Er is een subsidiebijdrage van maximum € 10.000,- mogelijk. Per vierkante meter is een subsidiebedrag van € 30,- beschikbaar. Voor de aanleg van groene daken met ook kruiden, grassen en bloemen, wordt het subsidiebedrag verhoogd met € 15,- per vierkante meter.

De subsidieregeling is ook bedoeld voor nieuw aan te leggen groene gevels. Net als bij groene daken, dragen groene gevels bij aan het klimaatbestendig inrichten van stedelijk gebied. Onder andere zorgen groene daken voor het afvangen van fijnstof en verkoeling. Verder hebben groene gevels een mooie uitstraling en leveren daarmee een bijdrage aan een leefbare buurt. Een groene gevel heeft wel meer onderhoud nodig. Afhankelijk van de beplanting kan het ook noodzakelijk zijn dat de planten moeten worden voorzien van een watergeefsysteem.

Voor een groene gevel is een subsidiebijdrage van € 50,- per m2 per vierkante meter beplant oppervlak mogelijk. Een voorwaarde is dat de planten in een verticale constructie worden geplant en die constructie tegen of voor de gevel wordt geplaatst. Het is als ware een verticale tuin. Er wordt geen subsidie verstrekt voor beplanting in bakken of in de volle grond, die langs een gevel of constructie omhoog kunnen groeien. Het op deze wijze aanbrengen van klimplanten langs gevels heeft uiteraard dezelfde meerwaarde, echter is minder duur bij de aanleg. De andere voorwaarde is dat de groene gevel een minimale oppervlakte van 10 m2 heeft.

Deze subsidieregeling is bedoeld voor eigenaren en huurders van een woning, bedrijven en instellingen. Hierbij worden ook bijvoorbeeld buurthuizen en scholen bedoeld. Zij allen kunnen een aanvraag indienen.

In deze subsidieregeling is als voorwaarde gesteld dat de aanleg van een groen dak of groene gevel wordt uitgevoerd door een bedrijf gecertificeerd met het keurmerk ‘Groenkeur’, verschaft door Stichting Groenkeur, of een bedrijf dat een persoon in dienst heeft en/of eigenaar is met het persoonsgebonden certificaat ‘Dak- & Gevel Basismedewerker’ of ‘Dak- & Gevel Gevorderde’ of ‘medewerker Dak- & Gevelbegroening aanleg. Op deze wijze wordt geborgd dat de aanleg van een groen dak of gevel vakkundig plaatsvindt. Voor de aanleg van groene daken tot een subsidiebijdrage van € 2500,- is een uitzondering gemaakt, omdat anders deze initiatieven relatief duur worden. Deze uitzondering geldt niet voor groene gevels.

De provincie wil initiatieven in buurt- of wijkverband bevorderen. Hiervan is sprake indien minimaal twee verschillende eigenaren, huurders, bedrijven of instellingen, voortkomend uit een buurtinitiatief en betrekking hebbend op minimaal twee verschillende panden, een aanvraag indienen. Het subsidiebedrag wordt dan extra verhoogd met € 5,- per vierkante meter. Voor het indienen van een aanvraag in buurt- of wijkverband behoort een bij een aanvraag in buurt- of wijkverband, behoort een door alle partijen ondertekende samenwerkingsverklaring te worden gevoegd.

Subsidies kunnen worden aangevraagd via de website van de provincie Flevoland: htpps://www.flevoland.nl. Op deze site is naast een aanvraagformulier voor groene daken en gevels, nadere informatie over de subsidieregeling en over de aanleg van groene daken en gevels, te vinden.

Uitvoering

Volledigheidshalve wordt benadrukt dat de subsidieaanvrager/eigenaar te allen tijde zelf verantwoordelijk is en blijft voor de bouwkundige staat van het gebouw en het voldoen aan de bouwregelgeving in het Bouwbesluit en de Bouwverordening, als ook voor het noodzakelijke onderhoud van het groene dak.

Dragende dak- en gevelconstructie en vergunningen

De beoordeling of de dragende constructie van een gebouw voldoende draagkracht bezit om het groene dak of gevelconstructie te dragen en of het dak in de juiste staat verkeert, is de verantwoordelijkheid van de subsidieaanvrager / eigenaar.

Een aanvrager is zelf verantwoordelijk voor het, hebben van de benodigde vergunningen. Het kan zijn dat voor groene daken een omgevingsvergunning onderdeel bouwen nodig is (bijvoorbeeld bij schuine daken of wanneer een constructie verzwaard moet worden).

Bij de subsidieaanvraag verplicht in te dienen gegevens

Om te kunnen bepalen of een aanvraag aan het gestelde doel voldoet is het nodig dat verschillende documenten / overzichten overlegd worden. In de subsidieregeling is aangegeven wat hieronder wordt bedoeld. Alleen op basis van een complete aanvraag kan een subsidie worden toegekend. Conform ASF 2012 worden aanvragen t/m € 25.000,- direct vastgesteld. Hieronder vallen dus ook de subsidies voor groene daken en gevels. Om moeizame controles en eventuele terugvorderingen te voorkomen, willen wij benadrukken dat het van belang is dat de gevraagde gegevens volledig en kloppend zijn en dat de aanleg van het groene dak vakkundig plaatsvindt en zodanig dat het groene dak/gevel tenminste 7 jaar in stand kan worden gehouden.