Groenbeleidsplan 2014-2024 - Bomen- en groenstructuur Luchen

Geldend van 05-03-2021 t/m heden

Intitulé

Groenbeleidsplan 2014-2024 - Bomen- en groenstructuur Luchen

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Geldrop-Mierlo;

gelezen het voorstel 123382 van 9 februari 2021;

overwegende dat,

het gewenst is om een beleidsregel vast te stellen omtrent de belangrijkste bomenlanen en groengebieden van de wijk Luchen te Mierlo,

omdat deze bomenlanen en groengebieden vanwege hun ligging of omvang van belang zijn voor veel van de inwoners en door opname in de bomen- en groenstructuur extra beschermd worden;

gelet op de artikelen 4:81, eerste lid, 4:83 en 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

b e s l u i t vast te stellen de volgende beleidsregel[s]:

Groenbeleidsplan 2014-2024 - Bomen- en groenstructuur Luchen.

foto

Inwerkingtreding en citeertitel

1. Deze beleidsregel treedt in werking op 5 maart 2021.

2. Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Groenbeleidsplan 2014-2024 Bomen- en groenstructuur Luchen van de gemeente Geldrop-Mierlo.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geldrop-Mierlo in de vergadering van 16 februari 2021.

J.C.J. van Bree, burgemeester

N.J.H. Scheltens, secretaris