Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland van 9 maart 2021, nr. 1588266/1588274, houdende regels omtrent het uitvoeren van de subsidie voor de MKB innovatiestimulering in de topsectoren (Uitvoeringsregeling subsidie MKB innovatiestimulering topsectoren Noord-Holland 2021)

Geldend van 18-03-2021 t/m 31-12-2021

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland van 9 maart 2021, nr. 1588266/1588274, houdende regels omtrent het uitvoeren van de subsidie voor de MKB innovatiestimulering in de topsectoren (Uitvoeringsregeling subsidie MKB innovatiestimulering topsectoren Noord-Holland 2021)

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Overwegende dat het gewenst is om door middel van subsidieverlening duurzame innovaties in het MKB te bevorderen ten einde een bijdrage te leveren aan een duurzame, vernieuwende en ondernemende economie;

Gelet op artikel 25 van de Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PbEU, L187);

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011;

Besluiten:

Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Algemene groepsvrijstellingsverordening: Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PbEU, L187);

 • b.

  Experimentele ontwikkeling: experimentele ontwikkeling als bedoeld in artikel 2, onder 86, van de Algemene groepsvrijstellingsverordening;

 • c.

  Haalbaarheidsproject: een project dat bestaat uit het verrichten van een haalbaarheidsstudie of een combinatie van een haalbaarheidsstudie en industrieel onderzoek of een experimentele ontwikkeling als bedoeld in artikel 2, onder respectievelijk 87, 85 en 86, van de Algemene groepsvrijstellingsverordening;

 • d.

  Industrieel onderzoek: industrieel onderzoek als bedoeld in artikel 2, onder 85, van de Algemene groepsvrijstellingsverordening;

 • e.

  Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid: programma’s en plannen in het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid, te vinden via Bijlage 3.4.1. behorende bij artikel 3.4.2 van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies;

 • f.

  MKB-onderneming: een onderneming als bedoeld in artikel 2, onder 2 van de Algemene groepsvrijstellingsverordening.

Artikel 2 Doelgroep

Subsidie kan worden verstrekt aan een MKB-onderneming.

Artikel 3 Algemene vereisten

Om voor subsidie op grond van deze regeling in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • a.

  de begunstigde of in het geval sprake is van een samenwerkingsverband als bedoeld in artikel 17, één van de begunstigden, heeft een vestiging in de provincie Noord-Holland waar bedrijfsactiviteiten plaats vinden;

 • b.

  De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd passen binnen het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid;

 • c.

  de uitvoering van de activiteit waarvoor subsidie wordt verleend en de daarmee beoogde, te realiseren innovatie mogen geen onevenredige inbreuk maken op de economische, ecologische of sociale dimensie van duurzaamheid.

Artikel 4 Algemene vereisten aan de subsidieaanvraag

 • 1. Een aanvraag om subsidie wordt ingediend door middel van het voor deze uitvoeringsregeling op www.noord-holland.nl/Loket/Subsidies beschikbaar gesteld aanvraagformulier.

 • 2. Een aanvraag om subsidie bevat tenminste:

  • a.

   het projectplan dat tenminste bevat: een inhoudelijke beschrijving van het project, de doelstelling, de beoogde resultaten en een tijdsplanning;

  • b.

   de begroting van de kosten per (deel-)activiteit;

  • c.

   het financieringsplan van de kosten van de activiteit;

  • d.

   de samenvatting van het project waarvoor subsidie wordt aangevraagd, alsmede schriftelijke toestemming dat deze samenvatting kan worden gebruikt in voor een ieder toegankelijke publicaties.

Artikel 5 Algemene weigeringsgronden

Subsidie wordt geweigerd indien:

 • a.

  de activiteit niet financieel haalbaar is;

 • b.

  de uitvoering van de activiteit is gestart voordat de aanvraag is ontvangen;

 • c.

  aanvrager een onderneming is die in moeilijkheden verkeert als bedoeld in paragraaf 2.2 van de Communautaire richtsnoeren inzake reddings- en herstructureringssteun aan niet-financiële ondernemingen in moeilijkheden (PbEU, 2014/C 249/01);

 • d.

  tegen aanvrager een terugvorderingsbevel is gegeven omdat eerdere steun onrechtmatig en onverenigbaar is verklaard met de interne markt.

Artikel 6 Vaststelling

 • 1. Bij subsidies van minder dan € 10.000,- gaat geen subsidieverlening aan de subsidievaststelling vooraf.

 • 2. Een aanvraag tot vaststelling wordt ingediend binnen 13 weken na voltooiing van de activiteit.

 • 3. De aanvraag tot vaststelling dient, naast de in het aanvraagformulier vaststelling subsidie genoemde zaken, te zijn voorzien van een urenregistratie per persoon, per datum, deelactiviteit, die gekoppeld is aan de activiteiten zoals genoemd in het projectplan;

 • 4. Gedeputeerde Staten beslissen binnen 16 weken na ontvangst van de aanvraag tot vaststelling van de subsidie.

Paragraaf 2 Haalbaarheidsproject

Artikel 7 Subsidiabele activiteiten

Subsidie op grond van deze paragraaf kan worden verstrekt voor het uitvoeren van een haalbaarheidsproject in voorbereiding op een Research & Development project als bedoeld in artikel 16 van deze uitvoeringsregeling.

Artikel 8 Vereisten haalbaarheidsproject

Om voor subsidie voor een haalbaarheidsproject in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • a.

  het project bestaat voor

  • 1.

   ten minste 60% uit een haalbaarheidsstudie;

  • 2.

   ten hoogste 40% uit industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling;

 • b.

  de voorgenomen activiteiten waarop het haalbaarheidsproject betrekking heeft, zijn in technische en financiële zin voldoende risicovol om het haalbaarheidsproject te rechtvaardigen;

 • c.

  het project geeft voldoende en realistisch inzicht in het economisch perspectief van de activiteiten waarop het haalbaarheidsproject betrekking heeft;

 • d.

  het project geeft voldoende realistisch inzicht in de uitvoerbaarheid van de voorgenomen activiteiten waarop het haalbaarheidsproject betrekking heeft;

 • e.

  het project draagt bij aan het creëren van economische waarde voor de aanvrager, het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid, Noord-Holland en Nederland;

 • f.

  het projectplan is naar het oordeel van Gedeputeerde Staten van voldoende kwaliteit.

Artikel 9 Subsidiabele kosten

 • 1. Subsidie voor het uitvoeren van een haalbaarheidsproject wordt verstrekt voor de kosten genoemd in artikel 25, derde en vierde lid, van de Algemene groepsvrijstellingsverordening.

 • 2. Indien personeelskosten onderdeel uitmaken van de kosten, als bedoeld in het voorgaande lid, worden deze berekend als een vast uurtarief van € 60,-.

Artikel 10 Subsidiebedrag

 • 1. De subsidie voor het uitvoeren van een haalbaarheidsproject bedraagt 40% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 20.000,-.

 • 2. In afwijking van het voorgaande lid wordt, indien reeds uit andere hoofde subsidie wordt verstrekt voor dezelfde subsidiabele kosten, slechts een zodanig bedrag aan subsidie verstrekt dat het totale bedrag aan subsidies niet meer bedraagt dan op grond van artikel 25 van de Algemene groepsvrijstellingsverordening is toegestaan.

 • 3. Gedeputeerde Staten verstrekken geen subsidies van minder dan € 5.000,-

Artikel 11 Specifieke weigeringsgronden

Onverminderd artikel 5 wordt subsidie als bedoeld in artikel 7 geweigerd indien aan de aanvrager in dezelfde openstellingsperiode reeds subsidie is verstrekt op grond van deze paragraaf.

Artikel 12 Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor het uitvoeren van een haalbaarheidsproject bedraagt € 2.149.200,-.

Artikel 13 Openstellingsperiode en beslistermijn

 • 1. Een aanvraag om subsidie op grond van deze paragraaf is tijdig ingediend indien de aanvraag in de periode van 20 april 2021, 9:00 uur tot en met 9 september 2021 voor 17:00 uur is ontvangen.

 • 2. Een aanvraag om subsidie die buiten de in het vorige lid genoemde periode wordt ontvangen, wordt niet in behandeling genomen.

 • 3. Gedeputeerde Staten beslissen binnen 16 weken na ontvangst van een aanvraag om subsidieverlening op grond van deze paragraaf.

Artikel 14 Volgorde van behandeling

 • 1. Aanvragen om subsidie op grond van deze paragraaf worden behandeld op volgorde van ontvangst.

 • 2. Wanneer een aanvrager op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag, de datum waarop de aanvraag aangevuld en compleet is gemaakt.

 • 3. Indien meerdere aanvragen op dezelfde dag worden ontvangen en het subsidieplafond zou worden overschreden, wordt rangschikking van die aanvragen bepaald door loting.

Artikel 15 Verplichtingen

In de subsidieverlening kunnen Gedeputeerden Staten een verplichting opnemen omtrent de datum waarop de gesubsidieerde activiteiten zijn afgerond.

Paragraaf 3 Research & Development samenwerkingsproject

Artikel 16 Subsidiabele activiteit

Subsidie op grond van deze paragraaf kan worden verstrekt voor het uitvoeren van een Research & Development samenwerkingsproject dat bestaat uit industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling of een combinatie hiervan.

Artikel 17 Vereisten Research & Development samenwerkingsproject

Om voor subsidie voor het uitvoeren van een Research & Development samenwerkingsproject in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • a.

  aanvrager neemt deel aan een samenwerkingsverband van twee of meer MKB-ondernemingen, die geen partner- of verbonden ondernemingen zijn volgens de definitie in artikel 2, tweede lid, van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening;

 • b.

  het samenwerkingsverband heeft tot doel de uitvoering van het project;

 • c.

  het samenwerkingsverband heeft geen rechtspersoonlijkheid;

 • d.

  de kwaliteit van het samenwerkingsverband is toereikend om het project uit te voeren;

 • e.

  geen van de deelnemers aan het samenwerkingsverband neemt meer dan 70% van de subsidiabele kosten voor zijn rekening;

 • f.

  het project geeft voldoende en realistisch inzicht in het economisch perspectief van de voorgenomen activiteiten waarop het R&D samenwerkingsproject betrekking heeft;

 • g.

  het projectplan geeft voldoende en realistisch inzicht in de uitvoerbaarheid van de voorgenomen activiteiten waarop het R&D samenwerkingsproject betrekking heeft;

 • h.

  het projectplan draagt bij aan het creëren van economische waarde voor de deelnemers in het samenwerkingsverband, het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid, Noord-Holland en Nederland;

 • i.

  ten minste 50% van de subsidiabele kosten van het project wordt gedragen door de aanvrager of de andere deelnemers die zijn gevestigd in Noord-Holland;

 • j.

  de kwaliteit van het projectplan is naar het oordeel van Gedeputeerde Staten van voldoende kwaliteit.

Artikel 18 Vereisten subsidieaanvraag

Onverminderd artikel 4 bevat een aanvraag om subsidie op grond van deze paragraaf:

 • a.

  een beschrijving van de deelnemers waarmee wordt samengewerkt in het samenwerkingsverband als bedoeld in artikel 17, onder a;

 • b.

  een toelichting waaruit tenminste de verdeling van de projectactiviteiten, financiën en gevraagde subsidie per deelnemer blijkt;

 • c.

  een machtiging aan één van de begunstigden om de communicatie omtrent de subsidieverstrekking namens de deelnemers te mogen verrichten en de na subsidieverstrekking door Gedeputeerde Staten te betalen bedragen te ontvangen.

Artikel 19 Subsidiabele kosten

 • 1. Subsidie wordt verstrekt voor de kosten genoemd in artikel 25, derde lid, van de Algemene groepsvrijstellingsverordening.

 • 2. Indien personeelskosten onderdeel uitmaken van de kosten, als bedoeld in het voorgaande lid, worden deze berekend als een vast uurtarief van € 60,-.

Artikel 20 Subsidiebedrag

 • 1. De subsidie op grond van deze paragraaf bedraagt 35% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 350.000,-.

 • 2. Indien de totale te verstrekken subsidie zoals genoemd in het eerste lid € 200.000,- of minder bedraagt, bedraagt de subsidie per begunstigde minimaal € 25.000,- en maximaal € 100.000,-.

 • 3. Indien de totale te verstrekken subsidie zoals genoemd in het eerste lid meer dan € 200.000,- bedraagt, bedraagt de subsidie per begunstigde minimaal € 25.000,- en maximaal € 175.000,-.

 • 4. In afwijking van de voorgaande leden wordt, indien reeds uit andere hoofde subsidie wordt verstrekt voor dezelfde subsidiabele kosten, slechts een zodanig bedrag aan subsidie verstrekt dat het totale bedrag aan subsidies niet meer bedraagt dan op grond van artikel 25 van de Algemene groepsvrijstellingsverordening is toegestaan.

Artikel 21 Specifieke weigeringsgronden

Onverminderd artikel 5 wordt subsidie als bedoeld in artikel 16 geweigerd indien aan de aanvrager of één van de deelnemers van het samenwerkingsverband in dezelfde openstellingsperiode reeds subsidie is verstrekt op grond van deze paragraaf.

Artikel 22 Subsidieplafond

 • 1. Het subsidieplafond voor het uitvoeren van een Research & Development-samenwerkingsproject als bedoeld in artikel 16 bedraagt € 5.014.800,-.

 • 2. Van het plafond zoals genoemd in het voorgaande lid wordt maximaal 50% aan subsidies verleend aan Research & Development samenwerkingsprojecten die meer dan € 200.000,- aan subsidie ontvangen op grond van deze regeling.

Artikel 23 Openstellingsperiode en beslistermijn

 • 1. Een aanvraag om subsidie op grond van deze paragraaf is tijdig ingediend indien de aanvraag in de periode van 1 juni 2021, 9:00 uur tot en met 9 september 2021 voor 17:00 uur is ontvangen.

 • 2. Een aanvraag om subsidie die buiten de in het vorige lid genoemde periode wordt ontvangen, wordt niet in behandeling genomen.

 • 3. Gedeputeerde Staten beslissen binnen 16 weken na sluiting van de indieningstermijn op de aanvraag.

Artikel 24 Rangschikking aanvragen door middel van een tender

 • 1. Tijdig ingediende en volledige aanvragen die voor subsidie in aanmerking komen op grond van deze paragraaf, worden gerangschikt op een prioriteitenlijst waarbij aanvragen met een hoger aantal punten voorgaan op aanvragen met een lager aantal punten.

 • 2. De rangschikking wordt bepaald door het totaal aantal punten dat wordt gehaald op basis van de volgende criteria:

  • a.

   de te verwachten technologische vernieuwing of wezenlijke nieuwe toepassingen van een bestaand product, proces of bestaande dienst, te waarderen met maximaal 25 punten;

  • b.

   de te creëren economische waarde voor de deelnemers in het samenwerkingsverband, voor het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid, de economie in de provincie Noord-Holland en Nederland, te waarderen met maximaal 25 punten;

  • c.

   de kwaliteit van de samenwerking, ten minste blijkend uit de mate van complementariteit van de deelnemers, de capaciteiten van de deelnemers en de kwaliteit van de projectorganisatie, te waarderen met maximaal 25 punten;

  • d.

   het bereikte resultaat binnen het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid, te waarderen met maximaal 25 punten;

 • 3. Aanvragen die na de rangschikking minder dan 50 punten behalen, worden geweigerd.

 • 4. Indien meerdere aanvragen op dezelfde plaats op de prioriteitenlijst eindigen en door honorering van deze aanvragen het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de aanvraag met de laagste projectkosten gehonoreerd.

Paragraaf 4 Slotbepalingen

Artikel 25 Slotbepalingen

 • 1. Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin zij wordt geplaatst.

 • 2. Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2022.

 • 3. Deze regeling wordt aangehaald als Uitvoeringsregeling subsidie MKB innovatiestimulering topsectoren Noord-Holland 2021.

Ondertekening

Haarlem, 9 maart 2021.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

A.Th.H. van Dijk, voorzitter.

R.M. Bergkamp, provinciesecretaris.