Beleidsregel van de burgemeester van de gemeente Delft houdende regels omtrent de tijdelijke wijziging van de omvang, locatie, inrichting en exploitatie van terrassen en terrasboten in de binnenstad (Beleidsregel tijdelijke wijziging omvang, locatie, inrichting en exploitatie van terrassen en terrasboten in de binnenstad in Coronatijd Delft 2021)

Geldend van 17-03-2021 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel van de burgemeester van de gemeente Delft houdende regels omtrent de tijdelijke wijziging van de omvang, locatie, inrichting en exploitatie van terrassen en terrasboten in de binnenstad (Beleidsregel tijdelijke wijziging omvang, locatie, inrichting en exploitatie van terrassen en terrasboten in de binnenstad in Coronatijd Delft 2021)

Burgemeester van Delft,

Overwegende dat:

 • -

  op 1 december 2020 de Tijdelijke Wet maatregelen COVID-19 is ingegaan, daaropvolgend zijn de tijdelijke regelingen bekend gemaakt;

 • -

  de Rijksoverheid heeft aangegeven dat op een terras, met uitzondering van personen die woonachtig zijn op hetzelfde adres, de 1,5 meter afstandsregel geldt;

 • -

  een van de gevolgen van een anderhalve meter samenleving is dat er behoefte is aan meer ruimte;

 • -

  dit leidt tot een toenemende druk op de openbare ruimte;

 • -

  het mogelijk is dat hiervoor de omvang en afbakening van een terras moet worden aangepast dan wel dat ondernemers om die reden tijdelijk over een (aanvullend) terras of terrasboot zouden willen beschikken;

 • -

  het mogelijk is dat hiervoor de inrichting van een terras moet worden aangepast;

 • -

  ondernemers een aanvraag kunnen indienen voor een tijdelijke vergunning van een terras of ontheffing voor een terrasboot in de zin van deze beleidsregel;

 • -

  onderhavige beleidsregel als doel heeft om te dienen als besluitvormingskader voor dergelijke aanvragen;

 • -

  vergunningen en ontheffingen die verleend worden op basis van onderhavige beleidsregel gelden tot uiterlijk 1 november 2021;

 • -

  de bestaande terrasvergunningen en ontheffingen bij afgifte van een tijdelijke terrasvergunning of tijdelijke ontheffing niet worden ingetrokken, maar naast de tijdelijke terrasvergunning en ontheffing van kracht blijven, met dien verstande dat het bepaalde in de tijdelijke terrasvergunning en ontheffing voorgaat op het bepaalde in de bestaande terrasvergunning en ontheffing.

 • -

  op grond van artikel 28 van de Verordening openbaar gemeentewater Delft 1996 en artikel 2:27d van de Algemeen Plaatselijke Verordening voor Delft nadere regels gesteld kunnen worden omtrent terrasboten, terrassen en de exploitatie daarvan.

Gelet op:

 • -

  de Algemene Plaatselijke Verordening voor Delft;

 • -

  de Verordening openbaar gemeentewater Delft 1996;

 • -

  het “Uitvoeringsbeleid terrassen 2015 Delft”;

 • -

  het “Uitvoeringsbeleid terrasboten 2014 Delft”.

Besluit:

Vast te stellen de beleidsregel tijdelijke wijziging omvang, locatie, inrichting en exploitatie van terrassen en terrasboten in de binnenstad in Coronatijd Delft 2021, luidende:

1. Algemeen (Terrassen en terrasboten):

 • a. De plaatsing en het gebruik van een terras of terrasboot mag niet strijdig zijn aan de geldende de Tijdelijke Wet maatregelen COVID-19 en de Tijdelijke regeling maatregelen en de maatregelen die hiermee samenhangen.

 • b. Horecaondernemers dienen een schriftelijke aanvraag in voor de uitbreiding van een regulier terras, een nieuw tijdelijk terras of tijdelijke terrasboot.

 • c. Alle aanvragen voor een tijdelijk terras worden door de gemeente beoordeeld op basis van deze beleidsregel.

 • d. Er wordt daarbij ook getoetst aan onderstaande criteria:

  • Wordt er hinder (voortdurende overmatige geluidshinder die niet mag worden verwacht van een terras) of overlast (er is structureel sprake van onduldbare hinder en daadwerkelijke indringing in de privésfeer) verwacht van het aangevraagde terras/ de terrasboot? Bij het toetsen op hinder en overlast wordt rekening gehouden met de omgeving waarin het terras ligt: in een woongebied wegen deze punten zwaarder dan in kernwinkelgebieden 1 . Ervaring van voorgaande periode wordt hierin meegewogen.

  • Afweging noodzaak tegenover belasting op de omgeving. Wanneer een aangevraagd terras in de vorige periode of huidige periode niet of zeer beperkt is uitgebaat kan worden besloten dat hij nu niet wordt verleend of kan de vergunning worden ingetrokken vanwege onterechte belasting van schaarse openbare ruimte.

  • Het tijdelijke terras mag het gebruik en de beleving van de openbare ruimte niet onevenredig aantasten. Om dit te kunnen beoordelen wordt getoetst aan: is de openbare ruimte nog steeds logisch ingericht voor gebruikers zodat zij weten waar ze kunnen lopen en staan en zij kunnen de openbare ruimte nog steeds doorkruisen.

  • Is het mogelijk om anderhalve meter afstand in acht te nemen voor zowel omwonenden, de bezoekers van het terras en voor passanten (voetgangers en fietsers). Bv het toestaan van zowel een gevelterras en een ander soort terras (waaronder ook begrepen terrasboot of boomkransterras) is alleen mogelijk als de vrije ruimte vanaf het gevelterras tot aan het tegenover gelegen terras minimaal 5 meter bedraagt.

  • De aanvrager van een niet-regulier terras (terras dat normaal niet mogelijk is aangezien het niet op de terraszonekaart voorkomt) dient bij de aanvraag aan te tonen dat er over de aanvraag overleg geweest is met omwonenden en direct belanghebbenden uit de omgeving. Bij toetsing wordt de uitkomst van de consultatie van de directe omgeving meegewogen zodat er een volledige belangenafweging kan plaatsvinden. Het gaat hierbij niet om consensus met de directe omgeving.

  • De aanvrager van een uitbreiding van een regulier terras (terras dat op de zonekaart staat en nu groter wordt uitgezet, eventueel aansluitend op het terras op de terraszonekaart) dient aan te tonen dat direct belanghebbenden en omwonenden geïnformeerd zijn.

  • Als een aanvraag voor een tijdelijke terras op een locatie van een officiële fietsparkeervoorziening is gesitueerd of de officiële fietsparkeervoorziening op korte termijn gerealiseerd wordt, dan zal in de belangenafweging aan het fiets-parkeren een zwaar gewicht worden toegekend. In deze belangenafweging weegt de omvang van de fietsparkeervoorziening een rol.

 • e. Alle aangevraagde terrassen en terrasboten worden direct beoordeeld aan de hand van bovengenoemde criteria. Vergunningaanvragen die negatief scoren op 1 of meerdere criteria kunnen worden afgewezen. De aanvrager kan dan het bericht ontvangen dat de aangevraagde terrassen hangende de aanvraagprocedure niet zijn toegestaan.

 • f. Een bestaande terrasgelegenheid mag maximaal verdubbeld worden in vierkante meters, mits mogelijk binnen de omgeving en mits wordt voldaan aan de voorwaarden zoals opgenomen in deze beleidsregel of het reguliere terrassenbeleid.

 • g. Wanneer individuele horecaondernemers op dezelfde plek het terras willen uitbreiden, kan dit alleen als er onderlinge overeenstemming is, wanneer dit niet lukt neemt de burgemeester een besluit of neemt de burgemeester het beluit dat uitbreiding niet mogelijk is

 • h. Alle voorwaarden uit het vigerend beleid, die betrekking hebben op welstand, monumentale beleving, gevoel vervallen voor het tijdelijke terras.

 • i. Alle voorwaarden die betrekking op de (verkeers-)veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid blijven gelden.

 • j. De afstand vanaf de hoofdingang van het desbetreffende pand tot aan het eiland- en boomkransterras bedraagt maximaal 25 meter.

 • k. Wanneer, in de praktijk en door voortschrijdend inzicht, blijkt dat uitbreiding van een terras op de vergunde wijze niet te combineren is met de 1,5 meter samenleving, moet dit terras op aanwijzing van de burgemeester worden aangepast of verwijderd.

 • l. Voor de vergunningsaanvraag welke valt onder deze beleidsregel, ten aanzien van de tijdelijke terrassen en exploitatie daarvan, wordt de uniforme voorbereidingsprocedure gevolgd, conform APV artikel 2;27c, lid 4.

 • m. Voor zover de bepalingen uit het algemene terrassenbeleid (Uitvoeringsbeleid terrassen 2015 Delft en Uitvoeringsbeleid terrasboten 2014 Delft) niet komen te vervallen, blijven deze onverkort van kracht.

 • n. Deze beleidsregel tijdelijke terrassen en terrasboten vervalt uiterlijk op 1 november 2021

2. Boomkransterras

Voor boomkransterrassen geldt naast de algemene regels het volgende:

 • a.

  Deze zijn tijdelijk langs alle kades binnen het autoluwe gebied, met uitzondering van de Voldersgracht, mogelijk.

 • b.

  Buiten het autoluwe gebied kan geen aanspraak worden gemaakt op meer dan 1 parkeervak voor de horecagelegenheid. Hierop kan een uitzondering worden gemaakt wanneer er twee aaneengesloten vakken tussen 2 boomkransen liggen.

 • c.

  Nieuwe boomkransterrassen moeten gesloten zijn tussen 23.00 uur en 09.00 uur.

 • d.

  Het meubilair (stoelen en tafels) mag blijven staan. Bekabeling voor het afsluiten van het terras is toegestaan, zoveel mogelijk uit het zicht.

 • e.

  De buitengrens van een boomkransterras mag tot maximaal 10 meter aan weerszijden van de begrenzing van het horecapand liggen.

3. Terrasboot

Voor terrasboten geldt naast de algemene regels het volgende:

 • a.

  Wanneer individuele horecaondernemers dezelfde ligplaats willen innemen, kan dit alleen als er onderlinge overeenstemming is. Wanneer dit niet lukt neemt de burgemeester een besluit of besluit de burgemeester dat een ligplaats niet mogelijk is.

 • b.

  Tijdelijke terrasboten moeten gesloten zijn tussen 23.00 uur en 09.00 uur.

 • c.

  De afstand vanaf de hoofdingang van de horecagelegenheid tot aan de terrasboot bedraagt maximaal 25 meter.

4. Objecten

Zoals genoemd onder punt 1 blijven alle niet tijdelijk vervallen voorwaarden gelden.

Belangrijk hieruit zijn:

 • 1.

  • a.

   De terrasgrond mag niet worden bedekt (vlonders, vloerbedekking etc.)

  • b.

   Objecten (buffetkar, menubord, etc.) bevinden zich altijd op het terras en niet buiten de vergunde of gemelde afmeting en worden na sluitingstijd binnen gehaald.

  • c.

   Voorwaarde is dat het terras er altijd verzorgd en gebruiksklaar uitziet. (geen opslag)

Hieraan worden toegevoegd:

 • 2.

  • d.

   Boomtafels zijn toegestaan, mits het zitplaatsen betreft die, ten alle tijden, geheel binnen de vergunde zone worden geplaatst en gebruikt, waarbij schade aan de boom ten alle tijden voorkomen wordt.

  • e.

   Indien in de tijdelijke situatie noodzakelijk, mag er een bar worden geplaatst op het terras, echter uitsluitend voor het bereiden van consumpties voor de gasten op het terras en niet voor take-away. De buitenbar moet naar binnen na sluitingstijd.

  • f.

   Objecten op het terras zijn alleen na voorgaande toestemming mogelijk en alleen wanneer deze worden geplaatst ten behoeve van het verbeteren van de veiligheid van de bezoekers.

5. Voorwaarden die voor de tijdelijke terrassen, terrasboten en zones vervallen

Uitvoeringsbeleid terrassen 2015 Delft

Punt 4 terrassen- meldingen & vergunningen

 • Punt 4.1. algemeen punt 3 locatie: een terras mag alleen binnen een zone van de terraszonekaart vallen.

 • Punt 4.3 : De termijn van een vergunning is 3 jaar.

Punt 5 regels locatie en formaat

Algemeen

 • Punt 1: Een terras mag alleen maar in het verlengde van het eigen pand worden uitgezet.

 • Punt 3: Een terras voor een hoekpand is niet toegestaan indien hierdoor het zicht op historische pleinen, grachten, bruggen en straten belemmerd wordt.

 • Punt 4: Een terras is op bruggen (gehele brug: brugdek, bruggenhoofd, trap en vergelijkbaar) niet toegestaan om het zicht op grachten te waarborgen.

 • Punt 5: Een terras mag niet leiden tot het verdwijnen van een parkeerplaats.

 • Bepaling mbt de welstandstoets

Eilandterras & boomkransterras

 • Punt 14: De afstand vanaf de hoofdingang van het desbetreffende pand tot aan het eiland- en boomkransterras bedraagt maximaal 10 meter.

 • Punt15: Een eiland- en boomkransterras is minimaal 8 m2 .

 • Punt 18: Een boomkransterras is ter bescherming van zicht op grachten niet toegestaan binnen 10 meter van een brug en/of voor watergevels op tegenoverliggende kade.

 • Punt 19: Voor een boomkransterras geldt dat deze tussen twee boomkransen ligt en minimaal 75% van het boomkransterras moet voor het eigen pand liggen.

 • Punt 20: Boomkransterrassen gelegen tegenover stegen en straten zijn niet toegestaan omdat zij het zicht op grachten belemmeren.

Specifieke gebieden

Markt

 • Punt 1: Het gevelterras mag niet verder dan 3.50 meter uit de gevel reiken om het zicht langs de kerk en stadhuis te waarborgen.

Brabantse Turfmarkt & Burgwal

 • Punt 1. Het gevelterras mag niet verder dan 1.50 meter uit de gevel reiken, voor het horecabedrijf aan de Burgwal 22/24 geldt dat het terras 2.80 diep kan zijn (het terras belemmert hier andere gebruiksfuncties niet).

 • Punt 2. Als het tegenovergelegen horecabedrijf nog niet heeft gemeld dat het een deel van de openbare ruimte als terras wenst te exploiteren, kan een vergunning voor drie jaar aangevraagd worden voor nog één eilandterras in het verlengde van het (bestaande) terras. Beestenmarkt De volledige terraszone voor eilandterrassen mag in gebruik worden genomen door de aanliggende horecabedrijven, zodat ook de openbare ruimte voor de naastgelegen panden als terrasruimte mag worden gebruikt.

Uitvoeringsbeleid terrasboten 2014 Delft

4.1 Seizoen ontheffing terrasboot

 • Punt 5. De seizoenontheffing wordt voor een periode van 5 jaar verleend.

Aantal terrasboten in grachtvakken

 • Op de ligplaatsenkaart aangegeven hoeveel terrasboten in desbetreffend grachtvak.

 • Het maximumaantal van 15 seizoenontheffingen voor terrasboten.

Locatie & formaat in grachtvak

Algemeen

 • Punt 5: De onderlinge afstand tussen terrasboten bedraagt 10 meter.

 • Punt 6: De afstand vanaf de hoofdingang van het desbetreffende horecapand tot aan de terrasboot bedraagt maximaal 10 meter.

 • Punt 8: Een terrasboot mag niet leiden tot het verdwijnen van een parkeer- of fietsparkeerplaats.

 • Bepaling m.b.t. de welstandstoets

7. Regels exploitatie

Toegangsvak en naast de terrasboot gelegen boomkransterrassen

 • Punt 1: Het is niet toegestaan het toegangsvak als boomkransterras te exploiteren.

 • Punt 2. Het is de ontheffing houder van de seizoenontheffing niet toegestaan om naast de terrasboot een boomkransterras te exploiteren.

6. Handhaving

 • a. Indien sprake is van een overtreding van bovenstaande nadere regels zoals opgenomen in deze beleidsregel c.q. de voorschriften van de tijdelijke terrasvergunning of ontheffing zoals verleend op basis van deze beleidsregels, ontvangt de ondernemer bij een eerste constatering een waarschuwing.

 • b. Volgt na de waarschuwing wederom een overtreding van deze nadere regels c.q. de voorschriften van de tijdelijke terrasvergunning of ontheffing, dan wordt de tijdelijke terrasvergunning of ontheffing geschorst voor een periode van één week.

 • c. Bij een overtreding na een eerdere schorsing of een zeer ernstige overtreding van deze nadere regels c.q. de voorschriften van de tijdelijke terrasvergunning of ontheffing wordt de tijdelijke terrasvergunning of ontheffing ingetrokken.

7. Procedure

 • a.

  Voor het gebruik maken van een groter of extra terras, een winterterrasboot of een niet reguliere terrasboot dient een aanvraag te worden ingediend bij de burgemeester.

 • b.

  Bij de aanvraag moet een bewijs gevoegd worden dat direct belanghebbenden, omwonenden, medeondernemers uit de omgeving betrokken zijn bij de aanvraag. (regulier terras geïnformeerd, niet regulier terras in overleg met).

8. Strijdigheid

Dit besluit is van toepassing op aanvragen en of aanpassingen van terrassen die gedaan worden in het kader van de terrasuitbreiding en aanpassing op de 1,5 m economie ter bestrijding van de Coronacrisis. Het gestelde in het “Uitvoeringsbeleid terrassen 2015 Delft”, het “Uitvoeringsbeleid terrasboten 2014 Delft” blijft, tenzij in tegenspraak met dit besluit, onverkort van kracht op nieuwe terrasaanvragen;

9. Inwerkingtreding en werkingsduur

 • a.

  Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • b.

  Deze beleidsregel tijdelijke terrassen en terrasboten vervalt op 1 november 2021, of eerder indien de noodzaak van deze maatregel vervalt doordat de corona maatregelen (zoals nu neergelegd in de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 en bijbehorende regeling) voor deze datum zijn opgeheven.

10. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als Beleidsregel tijdelijke wijziging omvang, locatie, inrichting en exploitatie van terrassen en terrasboten in de binnenstad in Coronatijd Delft 2021

Ondertekening

Aldus besloten…..

De burgemeester


Noot
1

Vastgesteld gebied in Taskforce Tijdelijke Maatregelen Openbare Ruimte