Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westvoorne houdende regels omtrent de aanpassing van het Handboek Vervanging Archiefbescheiden (Besluit tot aanpassing Handboek Vervanging Archiefbescheiden gemeente Westvoorne)

Geldend van 17-03-2021 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westvoorne houdende regels omtrent de aanpassing van het Handboek Vervanging Archiefbescheiden (Besluit tot aanpassing Handboek Vervanging Archiefbescheiden gemeente Westvoorne)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Westvoorne;

Overwegende:

 • -

  dat gemeente Westvoorne vanaf mei 2016 werkt met vervanging door digitale reproducties van de analoge archiefbescheiden die op grond van de Selectielijst archiefbescheiden gemeente Westvoorne voor bewaring of vernietiging in aanmerking komen, waarna deze analoge bescheiden worden vernietigd;

 • -

  dat er wijzigingen zijn ten opzichte van het huidige Handboek Vervanging met betrekking tot programmatuur en apparatuur en vanwege een organisatieverandering;

 • -

  dat het Streekarchief Voorne-Putten akkoord is met het aanpassen van het handboek;

Gelet op:

 • -

  De regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 december 2012 nr. WJZ/466161 (10265), tot wijziging van de Archiefregeling in verband met het stellen van nadere regels omtrent vervanging;

 • -

  Artikel 7 van de Archiefwet;

B E S L U I T E N :

Artikel 1

Het aangepaste handboek Vervanging Archiefbescheiden gemeente Westvoorne vast te stellen met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2020.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dag van bekendmaking van dit besluit in het Gemeenteblad en geldt met terugwerkende kracht met ingang van 1 oktober 2020.

Artikel 3

Dit besluit kan worden aangehaald als Besluit tot aanpassing Handboek Vervanging Archiefbescheiden gemeente Westvoorne.

Ondertekening

Vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Westvoorne op 23 februari 2021.

Burgemeester en wethouders van Westvoorne,

Peter van der Wurff

loco-secretaris

Peter de Jong

burgemeester

Bezwaar

Wilt u bezwaar maken tegen deze beslissing? Stuurt u dan een bezwaarschrift aan het college van burgemeester en wethouders. Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is gepubliceerd, bij ons heeft ingediend. Vermeldt u daarbij de volgende gegevens:

 • Uw naam, adres en datum van het bezwaarschrift;

 • Een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;

 • De reden waarom u het niet eens bent met het besluit;

 • Uw handtekening.

U kunt het bezwaarschrift sturen naar Raadhuislaan 6, 3235 AP Rockanje.