Hoogheemraadschap van Delfland – – bekendmaking – Beleidskader Participatie Delfland

Geldend van 16-03-2021 t/m heden

Intitulé

Hoogheemraadschap van Delfland – – bekendmaking – Beleidskader Participatie Delfland

Op 11 maart heeft de Verenigde Vergadering van Delfland het Beleidskader Participatie unaniem vastgesteld. Het Beleidskader Participatie maakt inzichtelijk wat inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties kunnen verwachten van Delfland in participatieprocessen. Ook maakt het duidelijk hoe Delfland initiatieven van bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisatie beoordeelt op het moment dat zij Delfland uitnodigen om te participeren. Het beleidskader is ontwikkeld in het kader van de Omgevingswet waarbij participatie een belangrijke pijler is. Het participatiebeleid van Delfland wordt bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet (naar verwachting op 1 januari 2022) formeel toegepast.

Eén van instrumenten van de Omgevingswet

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet is het voor overheden verplicht om bij het wettelijk instrumentarium participatie toe te passen en daarvoor participatiebeleid op te stellen. De Omgevingswet stimuleert het in een vroegtijdig stadium betrekken van belanghebbenden om tijdig belangen, meningen en creativiteit op tafel te krijgen. Dat moet leiden tot betere plannen en besluitvorming. Daarnaast kan het bijdragen aan het vertrouwen in de overheid. Partijen voelen zich niet overvallen, maar worden juist betrokken bij nieuwe ontwikkelingen. Dat zou het draagvlak voor besluiten kunnen vergroten en mogelijk leiden tot snellere procedures. Het Beleidskader Participatie past uitstekend bij de open, uitnodigende en transparante manier waarop Delfland wil omgaan met de omgeving.

Inzien van de stukken

Het Beleidskader Participatie van Delfland kunt u raadplegen via de bijlage bij deze publicatie. Kijk hiervoor link op deze pagina onder: 'Externe bijlagen". U kunt het document ook vinden op de website van Delfland https://www.hhdelfland.nl/actueel/nieuws/beleidskader-participatie-delfland-vastgesteld

Meer informatie

Indien u vragen heeft naar aanleiding van deze bekendmaking of over het Beleidskader Participatie dan kunt u op werkdagen van 8:00 tot 17:30 uur contact opnemen met het klantcontactcentrum van Delfland via telefoonnummer (015)260 8108 of een mail sturen naar loket@hhdelfland.nl.

Ondertekening