Besluit van het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta houdende regels omtrent mandaat (Mandaatbesluit Waterschap Drents Overijsselse Delta 2021)

Geldend van 17-03-2021 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2021

Intitulé

Besluit van het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta houdende regels omtrent mandaat (Mandaatbesluit Waterschap Drents Overijsselse Delta 2021)

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta;

overwegende dat het ter bevordering van een doelmatige en adequate behandeling en afdoening van zaken nodig en wenselijk is een aantal bevoegdheden van het dagelijks bestuur te mandateren of in volmacht te verlenen aan de secretaris-directeur;

overwegende dat het ter bevordering van een doelmatige en adequate behandeling en afdoening van zaken nodig en wenselijk is dat de dijkgraaf een aantal machtigingen verleent;

gelet op de artikelen 10:3 en 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 84, lid 1 en 95 van de Waterschapswet;

BESLUIT

vast te stellen het navolgende Mandaatbesluit Waterschap Drents Overijsselse Delta 2021.

Begripsbepalingen

Artikel 1

Dit besluit verstaat onder mandaat: de bevoegdheid om in naam van het dagelijks bestuur besluiten te nemen als bedoeld in artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht.

Algemene bepalingen

Artikel 2

Voor de toepassing van dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt met de verlening van mandaat gelijkgesteld de verlening van:

 • a.

  volmacht om namens het dagelijks bestuur privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

 • b.

  machtiging om namens het dagelijks bestuur handelingen te verrichten die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

Artikel 3

 • 1. De gemandateerde rapporteert aan het dagelijks bestuur over de uitoefening van bevoegdheden op grond van dit besluit zoveel als dit, gelet op de aard en inhoud van de betreffende aangelegenheid waarvoor de bevoegdheid wordt uitgeoefend, noodzakelijk is.

 • 2. Naar het oordeel van de secretaris-directeur (potentieel) bestuursgevoelige zaken worden vooraf altijd ter kennisname voorgelegd aan het dagelijks bestuur.

Mandaat en machtiging

Artikel 4

Het dagelijks bestuur verleent mandaat aan de secretaris-directeur in die zaken die zijn weergegeven in de als bijlage 1 opgenomen mandateringslijst.

Artikel 5

 • 1. Het dagelijks bestuur machtigt de medewerkers die werkzaam zijn in de in bijlage 3 opgenomen functies tot vertegenwoordiging van zijn college ter hoorzitting of terechtzitting met betrekking tot bestuursrechtelijke procedures, in alle instanties zowel eisend als verwerend 1 ;

 • 2. De dijkgraaf machtigt de medewerkers van het waterschap die werkzaam zijn in de in bijlage 3 opgenomen functies, tot vertegenwoordiging van het waterschap in civielrechtelijke, bestuursrechtelijke of strafrechtelijke procedures, in alle instanties zowel eisend als verwerend2 .

Artikel 6

Onder de uitoefening van de in dit besluit genoemde bevoegdheden wordt mede verstaan het nemen van alle voorbereidingsbesluiten en het verrichten van alle voorbereidingshandelingen.

Artikel 7

De gemandateerde neemt bij het uitvoeren van de in dit besluit genoemde bevoegdheden de instructies in acht die worden gegeven door het dagelijks bestuur.

Artikel 8

In geval van afwezigheid van de secretaris-directeur aan wie krachtens dit besluit bevoegdheden zijn toegekend, worden deze bevoegdheden uitgeoefend door de daartoe aangewezen plaatsvervanger.

Artikel 9

De gemandateerde ondertekent het genomen besluit als volgt:

Hoogachtend,

namens het dagelijks bestuur,

(naam en functie van de gemandateerde)

Artikel 10

Indien de uitoefening van een mandaat tevens het beslissen over de besteding van budgetten meebrengt, geschiedt dit overeenkomstig het bepaalde in de Verordening financieel beleid en beheer Waterschap Drents Overijsselse Delta en de Budgethoudersregeling Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Instemming

Artikel 11

 • 1. Het dagelijks bestuur stemt er mee in dat de dijkgraaf de secretaris-directeur aan wie overeenkomstig artikel 4 mandaat is verleend (zie bijlage 1) en de medewerkers aan wie overeenkomstig het Besluit ondermandaat Waterschap Drents Overijsselse Delta ondermandaat is verleend, machtigt om overeenkomsten te ondertekenen waarvoor zij zelf het voorbereidingsbesluit mogen nemen. De machtiging van de dijkgraaf is toegevoegd als bijlage 2.

 • 2. Het dagelijks bestuur stemt ermee in dat de dijkgraaf het afdelingshoofd Vergunningen, handhaving en grondzaken en het afdelingshoofd Financiën, Inkoop en Recht, machtigt tot het vertegenwoordigen van het waterschap bij het transport van notariële akten (bijlage 2).

 • 3. Het dagelijks bestuur stemt ermee in dat de dijkgraaf de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de inkoop van dienstauto’s en materieel, zoals bedoeld in bijlage 2, machtigt tot tenaamstelling hiervan bij de Rijksdienst Wegverkeer op naam van het waterschap.

Artikel 12

Het dagelijks bestuur stemt er mee in dat de dijkgraaf de in bijlage 3 opgenomen medewerkers machtigt tot vertegenwoordiging van het waterschap in civielrechtelijke en strafrechtelijke procedures, in alle instanties zowel eisend als verwerend.

Artikel 13

Het dagelijks bestuur staat toe dat de secretaris-directeur ondermandaat verleent.

Inwerkingtreding en titel

Artikel 14

 • 1. Het Mandaatbesluit Waterschap Drents Overijsselse Delta 2018, zoals vastgesteld door het dagelijks bestuur op 3 december 2019, wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid van dit artikel genoemde datum.

 • 2. Dit besluit treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2021.

 • 3. Dit besluit kan worden aangehaald als Mandaatbesluit Waterschap Drents Overijsselse Delta 2021.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta in de vergadering van 12 januari 2021.

D.S. Schoonman,

dijkgraaf

E. de Kruijk,

secretaris-directeur

Bijlagen

 • 1.

  Mandateringslijst 2021

 • 2.

  Machtiging dijkgraaf plus instemming DB

 • 3.

  Vertegenwoordiging in rechte

Bijlage 1 Mandateringslijst Waterschap Drents Overijsselse Delta 2021 (mandaat en volmacht van het DB aan secretaris-directeur)

Bijlage 1 bij het Mandaatbesluit Waterschap Drents Overijsselse Delta 2021

Nr.

Bevoegdheid

 

Programma’s

 
 

1.

Vaststellen programmaplannen en organiseren uitvoering programmaplannen voortvloeiend uit de vastgestelde programmabegroting voor het betreffende jaar

 
 
 

Omgeving

 
 

2.

Het voeren van civielrechtelijke, bestuursrechtelijke en strafrechtelijke procedures en het instellen van alle rechtsmiddelen , in alle instanties zowel eisend als verwerend, en het nemen van de daarbij behorende beslissingen ter voorbereiding, ter voorkoming of ter beëindiging van deze procedures

3.

Het uitoefenen van het recht van bezwaar en beroep en het indienen van inspraakreacties op (concept-) tegen besluiten of handelingen van bestuursorganen, indien een recht daartoe bij wettelijk voorschrift aan het waterschap of het waterschapsbestuur is toegekend.

4.

Het nemen van:

-een verdagingsbesluit;

-een besluit tot het verlenen van een termijn voor het herstellen van een verzuim;

-een besluit tot kennelijk niet-ontvankelijk verklaren op grond van artikel 6:6 Algemene wet bestuursrecht.

5.

Het besluiten tot aansprakelijk stellen van personen of rechtspersonen.

6.

Het besluiten op verzoeken om schadevergoeding of nadeelcompensatie tot een bedrag van € 125.000,- (incl. b.t.w) per geval.

7.

Het besluiten op aanvragen van vergunningen en de handhaving daarvan (inclusief het besluiten tot het gedogen van een overtreding en het ambtshalve verlenen danwel wijzigen van een vergunning).

8.

Het nemen van handhavingsbesluiten op grond van hoofdstuk 5 van de Algemene wet bestuursrecht.

9.

Aanvragen van vergunningen.

10.

Besluiten tot aanleg of wijziging van een waterstaatswerk, en het daartoe vaststellen van een projectplan op grond van artikel 5.4 Waterwet, waarvan geen wijziging van betekenende mate van de bestaande waterstaatkundige situatie is te verwachten en waarvan het realiseren ervan niet maatschappelijk gevoelig ligt3 .

11.

Het afhandelen van klachten. Hieronder valt ook het beslissen over de afhandeling van een klacht na advies van een klachtadviescommissie.

12.

Het besluiten op verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur en het besluiten op verzoeken op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens dan wel Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

13.

Het instellen van een vaarverbod bij vorst op wateren waarvan het waterschap het vaarwegbeheer heeft. De secretaris-directeur doet hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan het dagelijks bestuur.

 
 
 

Financiën

 
 

14.

Het besluiten tot het doen van nieuwe en vervangingsinvesteringen ten behoeve van infrastructuur en bedrijfsvoering, die in de investeringslijst bij de begroting door het algemeen bestuur zijn aangewezen om te worden afgedaan bij of krachtens het dagelijks bestuur en waarvan het dagelijks bestuur (door tweede oormerking van de lijst) vervolgens heeft bepaald dat deze mogen worden afgedaan door de secretaris-directeur.

15.

Het besluiten omtrent het gunnen van opdrachten (inclusief het initiëren van inkooptrajecten), het aangaan van verplichtingen en het afsluiten van contracten tot een bedrag van € 5.000.000,-

16.

Het doen van een subsidieverzoek aan derden.

17.

Het afsluiten van geldleningen binnen de kaders vastgelegd in het treasurystatuut.

18.

Het aanpassen van het inkoop- en aanbestedingsbeleid indien veranderde wet- en regelgeving (inclusief rechtspraak) deze aanpassingen vereisen. Het algemeen bestuur dient over deze aanpassingen te worden geïnformeerd.

 
 
 

Personeel

 
 

19.

Inrichten organisatiemodel.

20.

Het vaststellen van generieke functiebeschrijvingen als bedoeld in de cao Werken voor waterschappen (cao)

21.

Het vaststellen van personele regelingen, zoals het personeelshandboek.

22.

Het aangaan, wijzigen en beëindigen van arbeidsovereenkomsten met ambtenaren van het waterschap (met uitzondering van de directieleden en de concerncontroller).

23.

Overige besluiten op grond van het voor het waterschap geldende personeelshandboek.

 
 
 

Eigendommen

 
 

24.

Het besluiten tot het verrichten van (on)roerende zaak transacties tot en met een bedrag van € 250.000,-.

25.

Het besluiten tot het in gebruik geven/nemen, (ver)huren of verpachten van onroerende zaken. Hieronder wordt ook begrepen het aangaan, wijzigen en beëindigen van pacht-, jacht- en visrechtovereenkomsten en de verkoop van rietgewas.

26.

Het besluiten tot het vestigen dan wel afstand doen van zakelijk rechten of het op een ander wijze verlenen van toestemming of de intrekking daarvan.

 
 
 

Bedrijfsvoering

 
 

27.

Het inwinnen en bijhouden (muteren) van de gegevens in de basisregistraties BGT en BRO en het borgen van de kwaliteit van die gegevens.

28.

Digitale gegevenslevering derden.

29.

Vaststellen van onderliggende planvorming bij het calamiteitenplan zoals bedoeld in artikel 5.29 Waterwet: uitvoeringsdocumenten zoals crisisbestrijdingsplannen, werkdocumenten en gegevensdocumenten.

30.

Het nemen van alle noodzakelijke besluiten in de vergadering van de Vereniging van Eigenaren ten aanzien van het pand dokter van Deenweg 186 te Zwolle.

Aldus vastgesteld door het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta in de vergadering van 12 januari 2021

D.S. Schoonman,

Dijkgraaf

E. de Kruijk,

secretaris-directeur

Bijlage 2 behorend bij het mandaatbesluit Waterschap Drents Overijsselse Delta 2021

Machtiging ondertekening overeenkomsten, transport notariële akten en tenaamstelling voertuigen

De dijkgraaf machtigt de secretaris-directeur aan wie overeenkomstig artikel 4 van het Mandaatbesluit Waterschap Drents Overijsselse Delta 2021 mandaat is verleend en de medewerkers aan wie overeenkomstig het Besluit ondermandaat Waterschap Drents Overijsselse Delta ondermandaat is verleend tot het ondertekenen van overeenkomsten waarvoor zij zelf het voorbereidingsbesluit mogen nemen.

De dijkgraaf machtigt de heer D. Roze, afdelingshoofd Vergunningen, handhaving en grondzaken en de heer L. Mellema, afdelingshoofd Financiën, Inkoop en Recht, tot het vertegenwoordigen van het waterschap bij het transport van notariële akten. Onder deze machtiging is tevens de bevoegdheid begrepen om ondermachtiging te verlenen aan iedere medewerker van een door het waterschap ingeschakeld notariskantoor ten behoeve van passering van notariële akten.

De dijkgraaf machtigt de heer L.A. Post, technisch specialist, bij wie inkoop van materieel tot zijn takenpakket behoort, tot tenaamstelling bij de Rijksdienst Wegverkeer (RDW) van materieel op naam van het waterschap.

De dijkgraaf machtigt de heer N. van Duijvenvoorde, senior adviseur projectmanagement, bij wie inkoop van dienstauto’s tot zijn takenpakket behoort, tot tenaamstelling bij de RDW van dienstauto’s op naam van het waterschap.

Het dagelijks bestuur heeft door middel van vaststellen van het Mandaatbesluit Waterschap Drents Overijsselse Delta 2021 (artikel 11) met bovenstaande machtigingen ingestemd.

Zwolle, 12 januari 2021

D.S. Schoonman

dijkgraaf

Bijlage 3 behorend bij het mandaatbesluit Waterschap Drents Overijsselse Delta 2021

Vertegenwoordiging in rechte

Het dagelijks bestuur dan wel de dijkgraaf, ieder voor zover bevoegd, machtigt mevrouw N. de Lange-Liemburg, de heer J. Klooster, mevrouw J.U Kruidhof-Stam, mevrouw A. Westendorp-Van der Wiel, mevrouw C. Jansen op de Haar-Wiersma en mevrouw C.V. de Vries (zijnde functionarissen die de functies adviseur juridische zaken (B, C en D) vervullen) tot vertegenwoordiging van het waterschap in civielrechtelijke, bestuursrechtelijke en strafrechtelijke procedures, bij alle instanties zowel eisend als verwerend. Het begrip vertegenwoordiging omvat niet alleen de bevoegdheid om het woord te voeren bij de rechter, maar ook alle handelingen die nodig zijn ten aanzien van een bepaalde procedure, zoals het ondertekenen en insturen van correspondentie en het indienen van een verweerschrift.

Het dagelijks bestuur heeft door middel van vaststellen van het Mandaatbesluit Waterschap Drents Overijsselse Delta 2021 (artikel 12) met bovenstaande machtigingen ingestemd.

Zwolle, 12 januari 2021

D.S. Schoonman

dijkgraaf


Noot
1

Het begrip vertegenwoordiging omvat niet alleen de bevoegdheid om het woord te voren bij de rechter, maar ook alle handelingen die nodig zijn ten aanzien van een bepaalde procedure, zoals het ondertekenen en insturen van correspondentie en het indienen van een verweerschrift.

Noot
2

Zie eerste noot.

Noot
3

Als het gaat om een wijziging van betekenende mate en het maatschappelijk gevoelig ligt, blijft het een bevoegdheid van het AB.