Regeling vervallen per 28-09-2022

Subsidieregeling Goed Leef- en Woonklimaat

Geldend van 16-03-2021 t/m 27-09-2022

Intitulé

Subsidieregeling Goed Leef- en Woonklimaat

Artikel 1.1 Doel van de subsidieregeling

Deze subsidieregeling beoogt mogelijkheden tot samen leven en elkaar ontmoeten voor alle Veldhovense inwoners te stimuleren. Het gaat hier om het faciliteren van het algemene voorzieningenniveau.

Artikel 1.2 Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verlening en vaststelling van subsidies door het college voor de in deze subsidieregeling bepaalde activiteiten.

Artikel 1.3 Algemene begrippen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  Algemene subsidieverordening: Algemene Subsidie Verordening Veldhoven 2017.

 • 2.

  College: het college van burgemeester en wethouders van Veldhoven.

2.SUBSIDIABELE ACTIVITEITEN

Artikel 2.1 Subsidiabele activiteiten

Subsidie op grond van deze regeling kan enkel worden verstrekt voor activiteiten:

 • a.

  gericht op het mogelijk maken van ontmoeting voor alle inwoners, of

 • b.

  gericht op het bijdragen aan de samenleving.

Artikel 2.2 Ontmoeting

Onder de activiteiten als bedoeld in artikel 2.1 onder a wordt verstaan algemeen toegankelijke activiteiten die een algemeen belang dienen, waaronder in ieder geval:

 • a.

  straat- en buurtactiviteiten;

 • b.

  verenigingsactiviteiten gericht op jeugd, ouderen, sport, spel, zang, muziek, toneel en/of cultuur of de ondersteuning daarvan;

 • c.

  activiteiten gericht op het mogelijk maken van zwemsport;

 • d.

  activiteiten ter viering van een volksfeest of ter nationale herdenking;

 • e.

  culturele evenementen, sportieve evenementen of (de voorbereiding van) sportieve kampioenschappen;

 • f.

  activiteiten gericht op het mogelijk maken van bibliotheekwerk, podiumkunsten, muziekeducatie, erfgoedcentrum en expositiefunctie, volwasseneneducatie en samenlevingsopbouw;

 • g.

  op emancipatie gerichte activiteiten;

 • h.

  jubileumvieringen van vrijwilligersorganisaties;

 • i.

  ontmoetingsactiviteiten gericht op het bevorderen van de deelname aan de samenleving van mensen zonder werk.

Artikel 2.3 Bijdragen aan de samenleving

Onder de activiteiten als bedoeld in artikel 2.1 onder b wordt in ieder geval verstaan:

 • a.

  burgerinitiatieven gericht op het samen leven in de wijk of buurt, waaronder buurtpreventie en wijkbewonersoverleg;

 • b.

  sociaal ondernemerschap;

 • c.

  samenlevingsopbouw;

 • d.

  natuur- en milieueducatie

 • e.

  het zijn van informatiekanaal;

 • f.

  Veldhoven-promotie.

VOORWAARDEN EN BEREKENINGSGRONDSLAG

Artikel 3.1 Algemene subsidievoorwaarden

 • 1. Om in aanmerking te komen voor subsidie moeten de activiteiten in overwegende mate gericht zijn op Veldhoven en/of de Veldhovense inwoners.

 • 2. Om in aanmerking te komen voor subsidie zijn de activiteiten een, naar het oordeel van het college, waardevolle aanvulling op het reeds gesubsidieerde aanbod van activiteiten in Veldhoven.

Artikel 3.2 Specifieke subsidievoorwaarden en -berekening

 • 1. In Bijlage I bij deze regeling zijn, waar van toepassing, specifieke voorwaarden opgenomen waaraan een subsidiabele activiteit dan wel een aanvrager moet voldoen om in aanmerking te komen voor subsidie.

 • 2. De hoogte van de subsidie voor een subsidiabele activiteit wordt berekend op de wijze als opgenomen in Bijlage I bij deze regeling.

 • 3. Indien in de gemeentebegroting een indexering wordt toegepast, worden de in Bijlage I bij deze regeling opgenomen bedragen bij de verstrekking van de subsidie verhoogd met deze indexering.

 • 4. De peildatum voor inwoner- en/of ledenaantal wordt vastgesteld op 1 januari 2019.

 • 5. In afwijking van lid 4 wordt bij nieuwe subsidieaanvragen waarbij in de berekeningsgrondslag een bedrag per lid is opgenomen, uitgegaan van het ledenaantal op het moment van indiening van de aanvraag.

 • 6. Indien een aanvraag door of namens meerdere organisaties wordt ingediend, wordt de hoogte van de subsidie op grond van artikel 3.2 lid 2 cumulatief berekend.

 • 7. Indien activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd in aanmerking komen voor subsidie en niet zijn opgenomen in Bijlage I bij deze regeling, bepaalt het college redelijkerwijs de hoogte van de subsidie.

SUBSIDIEPLAFOND

Artikel 4.1 Subsidieplafonds

 • 1. Het college stelt jaarlijks een subsidieplafond vast voor eenmalige subsidie voor sportieve evenementen.

 • 2. Het college stelt jaarlijks een subsidieplafond vast voor eenmalige subsidie voor culturele evenementen.

 • 3. Het college stelt jaarlijks een subsidieplafond vast voor eenmalige subsidie voor straat- en buurtactiviteiten.

 • 4. Het college stelt jaarlijks een subsidieplafond vast voor activiteiten:

  • a.

   als bedoeld in artikel 2.1, en

  • b.

   anders dan de activiteiten als bedoeld in lid 1, 2 en 3 van dit artikel, en

  • c.

   die niet reeds uitgevoerd worden door een andere organisatie aan welke reeds subsidie is verleend door de gemeente.

 • 5. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Slotbepalingen

Artikel 5.1 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Goed Leef- en Woonklimaat.

 • 2.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

 • 3.

  Deze subsidieregeling is van toepassing op subsidies die betrekking hebben op 2017 en volgende jaren

BIJLAGE I

behorend bij en deel uit makend van de Subsidieregeling Goed leef- en woonklimaat

Grondslag subsidiabele activiteit

Te subsidiëren activiteit

Hoogte van de subsidie (berekeningsgrondslag)

Aanvullende voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen

Artikel 2.1 onder a: Ontmoeting

Artikel 2.2 onder a

Straat- en buurtactiviteiten ter bevordering van de sociale samenhang in de straat of buurt

Eenmalige subsidie

Een bedrag van € 159,75 per activiteit

¨De activiteit vindt plaats in openbaar gebied;

¨De activiteit is gericht op en toegankelijk voor alle bewoners van de straat of buurt.

Artikel 2.2 onder b

Sport- en beweegactiviteiten voor jeugdigen

Jaarlijkse subsidie

-Een bedrag van € 9,50 per lid, en

-een bedrag van € 475 per activiteit waaraan aanvrager deelneemt en die buiten de reguliere activiteiten van aanvrager valt, tot een maximum van drie activiteiten per jaar.

¨De aanvrager is aangesloten bij een landelijk, provinciaal of regionaal orgaan dat leiding geeft aan de beoefening van een bepaalde tak van sport.

Het faciliteren van sociaal contact tussen inwoners, specifiek voor 65+

Jaarlijkse subsidie

Een bedrag van € 2,15 per inwoner van Veldhoven van 65 jaar of ouder

Faciliteren en ondersteunen van jeugdverenigingen

Jaarlijkse subsidie

-Een vast bedrag van € 950, en

-een bedrag per aangesloten jeugdvereniging van € 475 en

-47,5% van de eigenaarslasten (belasting, afschrijving en groot onderhoud cf prijspeil 2011) indien aanvrager een eigen accommodatie bezit.

¨De plaatselijk overkoepelende organisatie behartigt de belangen van minimaal twee aangesloten jeugdverenigingen;

¨De aangesloten jeugdverenigingen hebben minimaal 20 leden tot en met 22 jaar per vereniging.

(Re)creatieve en vormende activiteiten gericht op een zinvolle vrijetijdsbesteding voor jeugdigen in verenigingsverband

Jaarlijkse subsidie

-Een vast bedrag van € 950, en

-een bedrag per contribuerend jeugdlid van € 14,25

¨De aanvrager heeft minimaal 20 contribuerende leden tot en met 22 jaar.

Artikel 2.2 onder b

(Re)creatieve en vormende activiteiten gericht op een zinvolle vrijetijdsbesteding voor jeugdigen in verenigingsverband, met daarbij inbegrepen scoutingachtige activiteiten

Jaarlijkse subsidie

-Een vast bedrag van € 4.750, en

-een bedrag per contribuerend jeugdlid van € 14,25

¨De aanvrager heeft minimaal 20 contribuerende leden tot en met 22 jaar.

Speeltuinactiviteiten voor jeugdigen in verenigingsverband

Jaarlijkse subsidie

-Een vast bedrag van € 5.700, en

-een bedrag per contribuerend jeugdlid van € 14,25

¨De aanvrager heeft minimaal 20 contribuerende leden tot en met 22 jaar.

Scoutingactiviteiten voor jeugdigen in verenigingsverband

Jaarlijkse subsidie

-Een vast bedrag van € 4.750, en

-een bedrag per speltak van € 475, en

-een bedrag per contribuerend jeugdlid van € 14,25

-47,5% van de eigenaarslasten (belasting, afschrijving en groot onderhoud cf prijspeil 2011) indien aanvrager een eigen accommodatie bezit.

¨De aanvrager heeft minimaal 20 contribuerende leden tot en met 22 jaar.

Scoutingactiviteiten gericht op een zinvolle vrijetijdsbesteding voor jeugdigen, waarbij extra inzet wordt gepleegd om jeugdigen naar vermogen mee te laten doen

Jaarlijkse subsidie

Een bedrag per Veldhovens jeugdlid van € 251,75

(Re)creatieve en vormende activiteitenweek gericht op een zinvolle vrijetijdsbesteding voor jeugdigen in de vakantie

Jaarlijkse subsidie

-Een vast bedrag van € 3.800 en

-een bedrag per betalende deelnemer van € 14,25

De aanvrager heeft minimaal 20 betalende deelnemers tot en met 22 jaar.

Zingen door amateurs in verenigingsverband

Jaarlijkse subsidie

-Een vast bedrag van € 1.593,75, en

-een bedrag van € 40,65 per lid.

Muziekbeoefening door amateurs in verenigingsverband

Jaarlijkse subsidie

-Een vast bedrag van € 6.562,50 voor een harmonie dan wel van

€ 1.640,65 voor een overige muziekvereniging, en

-een bedrag van € 35,65 per lid tot 18 jaar die geen Hafa-opleiding volgt;

-een bedrag van € 26,15 per lid vanaf 18 jaar die geen Hafa-opleiding volgt;

-een bedrag van € 117,55 per lid tot 18 jaar die een Hafa-opleiding volgt;

-een bedrag van € 92,45 per lid vanaf 18 jaar die een Hafa-opleiding volgt.

Muziekbeoefening door amateurs in verenigingsverband, waarbij extra inzet wordt gepleegd tbv de deelnemers (matig verstandelijke beperking)

Jaarlijkse subsidie

Een vast bedrag van € 1.593,75 en

een bedrag van € 35,65 per lid tot 18 jaar en een bedrag van € 26,15 per lid vanaf 18 jaar

Toneelbeoefening door amateurs in verenigingsverband

Jaarlijkse subsidie

Een vast bedrag van € 455 indien het een vereniging betreft die zich richt op theater voor kinderen, of

Een vast bedrag van € 900 indien het een vereniging betreft die zich richt op theater voor volwassenen

Beeldende amateurkunst in verenigingsverband

Jaarlijkse subsidie

Een vast bedrag van 423,75

Artikel 2.2 onder c

Activiteiten gericht op het mogelijk maken van zwemsport

Jaarlijkse subsidie

Een vast bedrag van € 567.091

¨Faciliteren van verenigingen die activiteiten aanbieden volgens de normen van de KNZB

Sport- en beweegactiviteiten in verenigingsverband op zwemgebied voor alle doelgroepen

Jaarlijkse subsidie

Een bedrag van € 1,22 per inwoner van Veldhoven

Artikel 2.2 onder d

Openbaar toegankelijke, gemeentebreed gecoördineerde activiteiten ter viering van het Sinterklaasfeest met speciale aandacht voor jeugd

Jaarlijkse subsidie

Een bedrag van € 0,086 per inwoner van Veldhoven

Openbaar toegankelijke, gemeentebreed gecoördineerde oranjemarkt ter viering van Koningsdag met speciale aandacht voor jeugd

Jaarlijkse subsidie

Een bedrag van € 0,13 per inwoner van Veldhoven

Activiteiten ter viering van Koningsdag

Jaarlijkse subsidie

Een vast bedrag van € 233,25

Openbaar toegankelijke, gemeentebreed gecoördineerde carnavalsoptochten ter viering van het carnavalsfeest met speciale aandacht voor jeugd

Jaarlijkse subsidie

Een bedrag van € 0,13 per inwoner van Veldhoven

Artikel 2.2 onder e

Openbaar toegankelijke, sportieve evenementen

Eenmalige subsidie

25% van de noodzakelijke kosten tot een maximum van € 5.000

Sportief wielerevenement

Jaarlijkse subsidie

Een vast bedrag van € 4.057,50

¨Het wielerevenement richt zich op elite wielrenners in ten minste categorie 1.2;

¨De start en finish van het wielerevenement vinden plaats in Veldhoven.

Voorbereiding op sportkampioenschappen

Eenmalige subsidie

25% van de noodzakelijke kosten tot een maximum van € 425

¨Het betreft een nationaal, Europees of wereldkampioenschap.

¨Deelname aan het kampioenschap zet Veldhoven (inter)nationaal op de kaart.

Openbaar toegankelijke, culturele evenementen

Eenmalige subsidie

25% van de noodzakelijke kosten tot een maximum van € 2.065

¨Het evenement is geen reguliere activiteit van aanvrager.

Jaarlijks meerdaags gratis en openbaar toegankelijk Veldhovens festival op meerdere locaties, waarbij cultuur zo breed mogelijk wordt aangeboden ter vermaak van de bezoekers

Jaarlijkse subsidie

Een bedrag van € 0,625 per inwoner van Veldhoven

Tweejaarlijkse theatervoorstelling gericht op Veldhoven

Jaarlijkse subsidie

Een bedrag van € 0,08 per inwoner van Veldhoven

Tweejaarlijkse atelierroute

Jaarlijkse subsidie

Een vast bedrag van € 750

Organiseren van een jaarlijks openbaar toegankelijk festival rondom literatuur, kunst en muziek

Jaarlijkse subsidie

Een vast bedrag van € 1.594

het in stand houden van en (door-) ontwikkelen van een softwareapplicatie met cultuur(historische) wetenswaardigheden over Veldhoven.

Jaarlijkse subsidie:

een vast bedrag van €2.000

De website en de app met routes zijn gedurende het hele jaar toegankelijk via de geëigende communicatiekanalen.

Artikel 2.2 onder f

Activiteiten gericht op het:

¨bevorderen van het lezen en het laten kennismaken met literatuur;

¨ter beschikking stellen van kennis en informatie;

¨bieden van mogelijkheden en activiteiten voor (talent)ontwikkeling en educatie;

¨organiseren van ontmoeting en debat;

¨laten kennismaken met kunst en cultuur

Jaarlijkse subsidie

Een vast bedrag van:

-€ 976.757 in 2017

-€ 925.580 vanaf 20181

¨De aanvrager toont aan oog te hebben voor (talent)ontwikkeling van inhoud en productie van amateurkunsten, door inzichtelijk te maken hoe de amateurkunst zichzelf op een hoger plan brengt door samenwerking en de verhouding met de professionele kunsten;

¨De aanvrager toont aan een gezamenlijke programmering te hebben met de samenwerkingspartners op het gebied van muziekeducatie, podiumkunsten, erfgoed en expositie.

Activiteiten gericht op het:

¨breed aanbieden van instrumentaal en vocaal muziekonderwijs, met name gericht op jeugdigen;

¨bieden van mogelijkheden en activiteiten voor (talent)ontwikkeling en educatie, met name gericht op jeugd en onderwijs;

¨laten kennismaken met kunst en cultuur

Jaarlijkse subsidie

Een vast bedrag van:

-€ 796.104 in 2017

-€ 680.957 vanaf 20181

¨De aanvrager toont aan oog te hebben voor (talent)ontwikkeling van inhoud en productie van amateurkunsten, door inzichtelijk te maken hoe de amateurkunst zichzelf op een hoger plan brengt door samenwerking en de verhouding met de professionele kunsten;

¨De aanvrager toont aan een gezamenlijke programmering te hebben met de samenwerkingspartners op het gebied van bibliotheekwerk, podiumkunsten, erfgoed en expositie.

Activiteiten gericht op het:

¨onderscheidend breed aanbieden van podiumkunsten en film;

¨bieden van mogelijkheden en activiteiten voor (talent)ontwikkeling en educatie gericht op innovatie;

¨specifiek aanbieden van activiteiten/diensten voor Engelstalige inwoners van Veldhoven;

¨zijn van vliegwiel voor en facilitator van amateur(toneel)kunst;

¨organiseren van ontmoeting en debat;

¨laten kennismaken met kunst en cultuur

Jaarlijkse subsidie

Een vast bedrag van: € 1.089.289

¨De aanvrager toont aan oog te hebben voor (talent)ontwikkeling van inhoud en productie van amateurkunsten, door inzichtelijk te maken hoe de amateurkunst zichzelf op een hoger plan brengt door samenwerking en de verhouding met de professionele kunsten;

¨De aanvrager toont aan een gezamenlijke programmering te hebben met de samenwerkingspartners op het gebied van bibliotheekwerk, muziekeducatie, erfgoed en expositie.

Activiteiten gericht op het:

¨ontwikkelen van:

-tentoonstellingen met cultuurhistorisch uitgangspunt - tentoonstellingen van hedendaagse beeldende kunst - tentoonstellingen van werk van lokale kunstenaars;

¨bieden van mogelijkheden en activiteiten voor (talent)ontwikkeling en educatie, met name gericht op jeugd en onderwijs;

¨organiseren van ontmoeting en debat;

¨laten kennismaken met kunst en cultuur;

¨beheer, conservatie en ontsluiting van de erfgoedcollectie

Jaarlijkse subsidie

Een vast bedrag van:

-€ 239.655 voor 2017

-€ 236.625 vanaf 20181

¨De aanvrager toont aan oog te hebben voor (talent)ontwikkeling van inhoud en productie van amateurkunsten, door inzichtelijk te maken hoe de amateurkunst zichzelf op een hoger plan brengt door samenwerking en de verhouding met de professionele kunsten;

¨De aanvrager toont aan een gezamenlijke programmering te hebben met de samenwerkingspartners op het gebied van bibliotheekwerk, podiumkunsten en muziekeducatie

Activiteiten gericht op het faciliteren van volwasseneneducatie

Jaarlijkse subsidie

Een bedrag van € 1,39 per inwoner van Veldhoven

collegebesluit 19.0000319 bevat geen beslispunt om de grondslag gewijzigd vast te stellen.

Artikel 2.2 onder g

Activiteiten ten behoeve van de emancipatie en integratie van minderheidsgroepen (met name buitenlandse vrouwen) in de Nederlandse samenleving.

Jaarlijkse subsidie

Een vast bedrag van € 283,25

Jaarlijks multicultureel festival gericht op integratie en emancipatie

Jaarlijkse subsidie

Een vast bedrag van € 934,90

Activiteiten gericht op het vergroten van de maatschappelijke weerbaarheid, algemene basiskennis en vaardigheden van buitenlandse vrouwen die de Nederlandse taal niet/onvoldoende beheersen

Jaarlijkse subsidie

Een bedrag van € 6,17 per in Veldhoven woonachtige niet-westerse allochtoon

dit aantal wordt ontleend aan CBS rapport, te raadplegen op https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/

Activiteiten gericht op het bevorderen van de emancipatie en integratie, het versterken van de acceptatie en tolerantie van lesbiennes, bi- en homoseksuelen en transgenders

Jaarlijkse subsidie

Een bedrag van € 0,03 per inwoner van Veldhoven

Artikel 2.2 onder h

Jubileumactiviteiten van vrijwilligersorganisaties

Jaarlijkse/eenmalige subsidie

Een vast bedrag van

-€ 105 voor een 12,5 jarig jubileum

-€ 156,75 voor een 25 jarig jubileum

-€ 210,75 voor een 40 jarig jubileum

-€ 264 voor een 50 jarig jubileum

-€ 298,50 voor een 60 jarig jubileum

-€ 333,75 voor een 75 jarig jubileum

75+ jubileum: het college bepaalt een redelijke bijdrage afgestemd op de jubileumactiviteiten

¨De aanvrager ontvangt reeds gemeentelijke subsidie voor de reguliere activiteiten;

¨Het betreft een jubileum van minimaal 12,5 jaar.

Artikel 2.2 onder i

Ontmoetingsactiviteiten gericht op het bevorderen van de deelname van mensen zonder werk aan de maatschappij

Jaarlijkse subsidie

Een vast bedrag van € 26.464,50

Artikel 2.1 onder b: Bijdrage aan de samenleving

Artikel 2.3 onder a

Buurtpreventie-activiteiten die de veiligheid en leefbaarheid in de buurt bevorderen

Jaarlijkse subsidie

Een vast bedrag van € 127,50, en

een bedrag van € 0,64 per woning in de buurt waarop de aanvraag betrekking heeft

Activiteiten gericht op het versterken van de leefbaarheid in een wijk door het bevorderen van actieve participatie van bewoners en partijen uit de wijk

Jaarlijkse subsidie

Een vast bedrag van € 4.533

¨Per wijk komt één aanvraag in aanmerking voor subsidie. Indien meerdere aanvragen voor één wijk worden ingediend, worden de aanvragen op volgorde van binnenkomst behandeld.

Burgerinitiatieven gericht op het samen leven op wijkniveau

Jaarlijkse / eenmalige subsidie

100% van de kosten tot een maximum van € 1.425

¨Het burgerinitiatief levert, naar het oordeel van het college, een bijdrage aan het versterken van binding en ontmoeting in de wijk

Artikel 2.3 onder c

bevorderen van de sociale cohesie door het organiseren van ontmoeting tussen ouders/verzorgers die minder draagkrachtig zijn.

Jaarlijkse subsidie

Een vast bedrag van € 1.200

het wekelijks organiseren van een inloopochtend

Artikel 2.3 onder d

Activiteiten gericht op het vergroten van de kennis van en interesse voor een natuurlijke leefomgeving

Jaarlijkse subsidie

Vast bedrag van € 3.000

¨De aanvrager is aangesloten bij een landelijke vereniging gericht op milieu- en natuureducatie

Activiteiten gericht op het vergroten van de kennis over vogels die in het wild in De Kempen voorkomen

Jaarlijkse subsidie

Vast bedrag van € 220

Artikel 2.3 onder e

Dagelijkse radio- en kabelkrantactiviteiten gericht op het informeren van de inwoners van Veldhoven over lokale (culturele, politieke, maat-schappelijke en verenigings-) activiteiten

Jaarlijkse subsidie

Een vast bedrag van € 19.278 en een bedrag van € 0,29 per inwoner van Veldhoven

Informatieverstrekking binnen een wijk over wijkaangelegenheden

Jaarlijkse subsidie

Een bedrag van € 0,16 per inwoner van de wijk waarop de aanvraag betrekking heeft,

tot een maximum van € 1.834

¨Per wijk komt één aanvraag in aanmerking voor subsidie. Indien meerdere aanvragen voor één wijk worden ingediend, worden de aanvragen op volgorde van binnenkomst behandeld.

Artikel 2.3 onder f

Promoten en vermarkten van VVV-producten en diensten voor Veldhoven en De Kempen

Jaarlijkse subsidie

Een bedrag van € 1,08 per inwoner van Veldhoven

Het zijn van klankbord/ netwerk voor gemeente en ondernemers op het gebied van Toerisme en Recreatie

Jaarlijkse subsidie

Een vast bedrag van € 708,75

1 Deze bedragen zijn vast behoudens mogelijke wijzigingen als gevolg van een stijging of daling in de huurlasten.