Mandaatbesluit DB en voorzitter Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen

Geldend van 15-03-2021 t/m 31-03-2021

Intitulé

Mandaatbesluit DB en voorzitter Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen

Het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Regio Arnhem-Nijmegen, bijeen in zijn vergadering van 10 februari 2021 en de voorzitter van de Gemeenschappelijke regeling Regio Arnhem-Nijmegen, ieder voor zover bevoegd;

Gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op de Gemeenschappelijke regeling Regio Arnhem-Nijmegen;

Besluit vast te stellen het volgende Mandaatbesluit van het dagelijks bestuur en de voorzitter van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen:

Artikel 1 Begripsbepalingen

De begripsbepalingen genoemd in artikel 1 van de regeling, zijn van toepassing op dit besluit. Daarnaast wordt in dit besluit verstaan onder:

 • 1. voorzitter: de voorzitter van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur of diens plaatsvervanger;

 • 2. dagelijks bestuur (DB): het dagelijks bestuur zoals bedoeld in artikel 10 van de regeling;

 • 3. directeur: de directeur zoals bedoeld in artikel 23 van de regeling;

 • 4. Groene Metropoolregio: het openbaar lichaam dat is opgericht bij de regeling;

 • 5. mandaat: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen;

 • 6. ondermandaat: de figuur dat de gemandateerde op zijn beurt mandaat verleent aan een ander;

 • 7. volmacht: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

 • 8. machtiging: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan handelingen te verrichten, geen besluiten en/of privaatrechtelijke rechtshandelingen zijnde;

Artikel 2 Volmacht en machtiging

Daar waar in deze regeling wordt gesproken over mandaat, wordt daaronder ook verstaan volmacht of machtiging.

Artikel 3 Mandaat

Aan de directeur worden de volgende bevoegdheden gemandateerd:

 • 1. het leiding geven aan en het aansturen van de medewerkers die bij, of ten dienste van, de Groene Metropoolregio werkzaam zijn.

 • 2. het aangaan, schorsen en beëindigen van arbeidsovereenkomsten met medewerkers van het regiobureau voor de Groene Metropoolregio;

 • 3. besluiten tot en het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandeling ten behoeve van het aanstellen van stagiaires, detacheringskrachten, inhuurkrachten, uitzendkrachten, ZZP-ers, werkervaringsplaatsen etc. mits de rechtshandelingen passen binnen de door het algemeen en dagelijks bestuur daarvoor gestelde (financiële) kaders;

 • 4. besluiten tot en het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen (inclusief verwerkersovereenkomsten) tot een bedrag van € 100.000,-, mits de rechtshandelingen passen binnen de door het algemeen en dagelijks bestuur daarvoor gestelde (financiële) kaders, alsmede besluiten tot het voeren van rechtsgedingen en handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten (o.a. aanmaningen, ingebrekestellingen), met uitzondering van rechtshandelingen zoals bedoeld in artikel 31a van de wet;

 • 5. besluiten en handelingen in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur;

 • 6. besluiten en handelingen in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming;

 • 7. het aanvragen van subsidies ten behoeve van de Groene Metropoolregio;

 • 8. besluiten en handelingen in het kader van de behandeling van bezwaarschriften, (hoger) beroepsschriften en verzoeken om een voorlopige voorziening tegen besluiten. De bevoegdheid om een beslissing op bezwaar te nemen wordt niet gemandateerd;

 • 9. besluit en handelingen in het kader van een klacht. De bevoegdheid om een beslissing op een klacht te nemen wordt niet gemandateerd.

Artikel 4 Algemene bepalingen

 • 1. De directeur kan de bevoegdheden genoemd in artikel 3 schriftelijk ondermandateren aan medewerkers van de Groene Metropoolregio.

 • 2. De (onder)gemandateerde is bevoegd tot het verrichten van alle handelingen, benodigd voor de voorbereiding, bekendmaking en uitvoering van een door hem krachtens mandaat genomen besluit.

 • 3. De uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden geschiedt binnen de grenzen en met inachtneming van het ter zake geldende recht, specifiek met inachtneming van artikel 10:3 Algemene wet bestuursrecht en met in achtneming van de ter zake geldende instructies per geval of in algemene zin van het dagelijks bestuur of de voorzitter.

 • 4. Het mandaat geldt niet indien het dagelijks bestuur of de voorzitter dit in een concreet geval kenbaar heeft gemaakt.

 • 5. De (onder)gemandateerde oefent zijn bevoegdheid niet uit indien hij bij de te nemen beslissing een persoonlijk belang heeft als bedoeld in artikel 2:4, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 5 Vervanging directeur

 • 1. De directeur wordt bij afwezigheid vervangen door de strateeg van de Groene Metropoolregio.

Artikel 6 Slotbepalingen

 • 1. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

 • 2. Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit DB en voorzitter Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in het dagelijks bestuur van 10 februari 2021:

De secretaris,

Drs. A. Joustra

De voorzitter,

Drs. H.M.F. Bruls

Aldus vastgesteld door de voorzitter op 10 februari 2021:

De voorzitter,

Drs. H.M.F. Bruls