Regeling vervallen per 01-08-2021

Beleidsregels tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten Gooise Meren 2021

Geldend van 15-03-2021 t/m 31-07-2021 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2021

Intitulé

Beleidsregels tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten Gooise Meren 2021

Intitulé

Het college van burgemeester en wethouders van Gooise Meren

gelet op:

 • titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • artikel 35 Participatiewet;

overwegende dat:

 • het college het wenselijk vindt om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden een burger in aanmerking kan komen voor een tegemoetkoming Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK);

 • het daarom wenselijk is voor dit doel tijdelijke beleidsregels vast te stellen;

besluit:

tot het vaststellen van de

Beleidsregels tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten Gooise Meren 2021

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  wet: Participatiewet;

 • b.

  college: college van burgemeester en wethouders van Gooise Meren;

 • c.

  inkomen: inkomen uit arbeid, inkomen uit uitkering, inkomen uit verhuur, inkomen uit onderneming en partner- en/of kinderalimentatie;

 • d.

  inkomen uit onderneming: de omzet van de ondernemer (exclusief de in rekening gebrachte omzetbelasting) verminderd met 17% van deze omzet, zoals bedoeld in artikel 6 lid 2 van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen;

 • e.

  inkomensterugval: een onvoorzienbare, onvermijdelijke en substantiële terugval van tenminste 30% in het inkomen als gevolg van de coronacrisis;

 • f.

  TONK: Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten.

Artikel 2 Doelgroep TONK

Een tegemoetkoming TONK is bedoeld voor de aanvrager:

 • die door de huidige omstandigheden als gevolg van de coronacrisis te maken heeft met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in zijn of haar inkomen van minimaal 30%;

 • die daardoor niet meer kan voldoen aan noodzakelijke kosten die worden benoemd in artikel 4, en

 • waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende uitkomst bieden.

Artikel 3 Voorwaarden tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten

 • 1.

  Het college kan een tegemoetkoming TONK verstrekken aan de aanvrager, die in de Basisregistratie Personen is ingeschreven in de gemeente Gooise Meren, die te maken heeft met een inkomensterugval van minimaal 30%, waardoor de betaling van noodzakelijke kosten niet mogelijk is uit de beschikbare geldmiddelen.

 • 2.

  Er wordt volstaan met een verklaring van de aanvrager dat de substantiële terugval van minimaal 30% in inkomen het gevolg is van de maatregelen in verband met het coronavirus (Covid-19).

 • 3.

  De beschikbare geldmiddelen mogen niet hoger zijn dan € 12.500,- voor een alleenstaande en € 25.000,- voor een alleenstaande ouder of een echtpaar/gezamenlijke huishouding. Uitsluitend de beschikbare middelen boven de genoemde vermogensgrenzen worden in aanmerking genomen.

 • 4.

  Het (gezamenlijk) inkomen op het moment direct voordat de inkomensterugval zich voordoet bedraagt niet meer dan 300% van de voor de aanvrager toepasselijke bijstandsnorm.

 • 5.

  De tegemoetkoming kan worden verstrekt over de periode van 1 januari 2021 tot 1 juli 2021.

 • 6.

  De ‘Beleidsregels bijzondere bijstand Gooise Meren 2019 ‘ zijn niet van toepassing op de aanvragen TONK.

Artikel 4 Noodzakelijke kosten

De tegemoetkoming TONK heeft betrekking op de volgende voor de aanvrager

noodzakelijke kosten:

 • a.

  kosten van huur;

 • b.

  kosten van een koopwoning, namelijk:

  • aflossing en rentebetaling van de hypotheek voor de woning;

  • VVE bijdrage;

  • erfpachtcanon;

 • c.

  kosten van elektriciteit, gas en water voor de woning.

Artikel 5 Aanvraag

 • 1.

  Het college stelt een specifiek aanvraagformulier TONK beschikbaar. De aanvrager is verplicht dit formulier te gebruiken voor zijn aanvraag en het verstrekken van gegevens.

 • 2.

  Aanvrager overlegt bij de aanvraag:

  • a.

   de bewijzen van het inkomen van de aanvrager en de eventuele partner van drie maanden voorafgaand aan de inkomensdaling. Ondernemers kunnen de meest recente kwartaalaangifte BTW aanleveren voorafgaand aan de inkomensdaling;

  • b.

   de bewijzen van het huidige inkomen van de aanvrager en de eventuele partner zo mogelijk over een periode van tenminste drie maanden voorafgaande aan de datum van aanvraag. Ondernemers kunnen de meest recente kwartaalaangifte BTW voorafgaand aan de datum van aanvraag;

  • c.

   de bewijzen van de beschikbare geldmiddelen van de aanvrager en de eventuele partner op de eerste dag van de periode waarvoor de tegemoetkoming wordt aangevraagd;

  • d.

   de bewijzen van de noodzakelijke kosten zoals benoemd in artikel 4 van de laatste drie maanden voorafgaand aan de aanvraag.

 • 3.

  De in lid 2 bedoelde bewijzen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit inkomensspecificaties, facturen, betaalverzoeken en afschriften van bank- en spaarrekeningen.

 • 4.

  Een aanvraag tegemoetkoming TONK kan worden ingediend tot 1 augustus 2021;

Artikel 6 Terugwerkende kracht

De tegemoetkoming TONK kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd vanaf 1 januari 2021.

Artikel 7 Hoogte tegemoetkoming

De maximale tegemoetkoming op basis van deze beleidsregel bedraagt € 500,- per maand per huishouden. Wanneer de aanvrager al woonkostentoeslag ontvangt, wordt dit in mindering gebracht op de tegemoetkoming TONK.

Artikel 8 Beschikbare geldmiddelen

 • 1.

  Beschikbare geldmiddelen zijn geldmiddelen waarover de aanvrager beschikt of redelijkerwijs kan beschikken.

 • 2.

  Het betreft de beschikbare geldmiddelen van de aanvrager en de partner van de aanvrager.

 • 3.

  Onder beschikbare geldmiddelen wordt verstaan:

  • a.

   contant geld;

  • b.

   geld op privé betaal- en spaarrekeningen en zakelijke betaal- en spaarrekeningen;

  • c.

   cryptovaluta (zoals bitcoins);

  • d.

   de waarde van effecten (hierbij gaat het om beleggingsrekeningen met aandelen, obligaties, en opties en effecten in depot).

Artikel 9 Afzien opleggen verhuisverplichting

Het college legt aan de aanvrager die op basis van deze beleidsregels in aanmerking komt voor de tegemoetkoming TONK, geen verhuisverplichting op.

Artikel 10 Drempelbedrag

Geen tegemoetkoming TONK wordt verstrekt wanneer de tegemoetkoming minder bedraagt dan € 15,- per maand.

Artikel 11 Uitbetaling

De uitbetaling vindt maandelijks plaats en heeft betrekking op de maand(en) waarvoor een tegemoetkoming is aangevraagd.

Artikel 12 Inlichtingenplicht

De aanvrager doet uit eigen beweging mededeling van alle feiten en omstandigheden die van invloed kunnen zijn op het recht op tegemoetkoming TONK. Hiertoe behoort ook een (verwachte) inkomensverbetering in de periode waarvoor een tegemoetkoming TONK is aangevraagd.

Artikel 13 Controle

De aanvrager moet alle bewijsstukken indien opgevraagd door de gemeente verstrekken. Het college kan op basis van steekproeven controles uitvoeren.

Artikel 14 Terugvordering

De tegemoetkoming TONK kan herzien, ingetrokken en teruggevorderd worden wanneer blijkt dat de aanvrager hier geen recht op heeft en/of de inlichtingenplicht niet correct is nageleefd.

Artikel 15 Hardheidsclausule

Als de aanvrager niet in aanmerking komt voor een tegemoetkoming TONK kan het college in het individuele geval beoordelen of de aanvrager in afwijking van de beleidsregels alsnog in aanmerking komt voor een tegemoetkoming TONK.

Artikel 16 Uitvoering

De uitvoering van deze beleidsregels wordt gemandateerd aan het adjunct-afdelingshoofd Uitvoeringsdienst Sociaal Domein en ondergemandateerd aan de medewerker beleidsuitvoering Uitvoeringsdienst Sociaal Domein.

Artikel 17 Inwerkingtreding en duur beleidsregels

 • 1.

  Deze beleidsregels treden met terugwerkende kracht in werking met ingang van 1 januari 2021.

 • 2.

  Deze beleidsregels vervallen op 1 augustus 2021.

Artikel 18 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: ‘Beleidsregels tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten Gooise Meren 2021’.

Ondertekening