Mandaatbesluit AB Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen

Geldend van 15-03-2021 t/m heden

Intitulé

Mandaatbesluit AB Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen

Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Regio Arnhem-Nijmegen, bijeen in zijn vergadering van 24 februari 2021;

Gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op de Gemeenschappelijke regeling Regio Arnhem-Nijmegen;

Besluit vast te stellen het volgende Mandaatbesluit van het algemeen bestuur van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen:

Artikel 1 Begripsbepalingen

De begripsbepalingen genoemd in artikel 1 van de regeling, zijn van toepassing op dit besluit. Daarnaast wordt in dit besluit verstaan onder:

 • 1. voorzitter: de voorzitter van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur of diens plaatsvervanger;

 • 2. algemeen bestuur (AB): het algemeen bestuur zoals bedoeld in artikel 7 van de regeling;

 • 3. dagelijks bestuur (DB): het dagelijks bestuur zoals bedoeld in artikel 10 van de regeling;

 • 4. directeur: de directeur zoals bedoeld in artikel 23 van de regeling;

 • 5. Groene Metropoolregio: het openbaar lichaam dat is opgericht bij de regeling;

 • 6. mandaat: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen;

 • 7. ondermandaat: de figuur dat de gemandateerde op zijn beurt mandaat verleent aan een ander;

 • 8. volmacht: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

 • 9. machtiging: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan handelingen te verrichten, geen besluiten en/of privaatrechtelijke rechtshandelingen zijnde;

Artikel 2 Volmacht en machtiging

Daar waar in deze regeling wordt gesproken over mandaat, wordt daaronder ook verstaan volmacht of machtiging.

Artikel 3 Mandaat

Aan het dagelijks bestuur worden de volgende bevoegdheden gemandateerd:

 • 1. besluiten en handelingen betreffende de subsidie aan de stichting The Economic Board;

 • 2. besluiten en handelingen in het kader van de behandeling van bezwaarschriften, (hoger) beroepsschriften en verzoeken om een voorlopige voorziening in verband met besluiten opgenomen in het eerste lid. De bevoegdheid om een beslissing op bezwaar te nemen wordt niet gemandateerd.

Artikel 4 Algemene bepalingen

 • 1. Het dagelijks bestuur kan de bevoegdheden genoemd in artikel 3 schriftelijk ondermandateren aan medewerkers die bij, of ten dienste van, de Groene Metropoolregio werkzaam zijn.

 • 2. De (onder)gemandateerde is bevoegd tot het verrichten van alle handelingen, benodigd voor de voorbereiding, bekendmaking en uitvoering van een door hem krachtens mandaat genomen besluit.

 • 3. De uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden geschiedt binnen de grenzen en met inachtneming van het ter zake geldende recht, specifiek met inachtneming van artikel 10:3 Algemene wet bestuursrecht en met in achtneming van de ter zake geldende instructies per geval of in algemene zin van het algemeen bestuur.

 • 4. Het mandaat geldt niet indien het algemeen bestuur dit in een concreet geval kenbaar heeft gemaakt.

 • 5. De (onder)gemandateerde oefent zijn bevoegdheid niet uit indien hij bij de te nemen beslissing een persoonlijk belang heeft als bedoeld in artikel 2:4, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 5 Slotbepalingen

 • 1. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

 • 2. Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit AB Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in het algemeen bestuur van 24 februari 2021:

De secretaris,

Drs. A. Joustra

De voorzitter,

Drs. H.M.F. Bruls