1ste wijziging van het “gemeentelijk Noodfonds COVID-19”

Geldend van 13-03-2021 t/m heden

Intitulé

1ste wijziging van het “gemeentelijk Noodfonds COVID-19”

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE BAARLE-NASSAU;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 2 maart 2021, nr. 324749;

overwegende dat:

  • -

    artikel 5 van het “gemeentelijk Noodfonds COVID-19” dient te worden verduidelijkt en aangepast;

gelet op:

  • -

    het bepaalde in artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

b e s l u i t :

  • 1.

    Vast te stellen de 1ste wijziging van het “gemeentelijk Noodfonds COVID-19”.

Artikel I

Artikel 5, lid 1, van het gemeentelijk Noodfonds COVID-19, komt als volgt te luiden:

1. door een aanvrager die:

a. geen inwoner is van de gemeente Baarle-Nassau;

b. geen ondernemer is van een in de gemeente Baarle-Nassau gevestigde onderneming;

c. ondernemer is van een in de gemeente Baarle-Nassau gevestigde onderneming waarvoor reeds door een andere ondernemer van diezelfde onderneming aanspraak op het noodfonds is gemaakt; of

d. geen stichting of vereniging is die is gevestigd in de gemeente Baarle-Nassau;

Artikel II

In artikel 5, lid 2, van het gemeentelijk Noodfonds COVID-19, komt als volgt te luiden:

2. door een aanvrager die een aanvraag voor een financiële tegemoetkoming gericht op compensatie van de gevolgen van de coronacrisis heeft ingediend of kan indienen bij een andere gemeente of overheid die heeft geleid of zal leiden tot aanspraak op een tegemoetkoming;

Artikel III

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking ervan.

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Baarle-Nassau op 5 maart 2021,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BAARLE-NASSAU,

M. Tromp M.H.M.R. de Hoon- Veelenturf

secretaris burgemeester