Nadere regels standplaatsen gemeente Enschede

Geldend van 06-02-2024 t/m heden

Intitulé

Nadere regels standplaatsen gemeente Enschede

Het college van burgemeester en wethouders,

Gelet op het bepaalde in artikel 7.10 van de Verordening kwaliteit leefomgeving

besluit:

vast te stellen de navolgende

Nadere regels standplaatsen gemeente Enschede,

Artikel 1 Vaste standplaatsen

1.1 Locaties

 • 1. Vaste standplaatsen mogen slechts worden ingericht in de gebieden genoemd in bijlagen 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 (winkelcentra) en 11 en 12 (Business and Sciencepark en Twente Village). Voor deze gebieden geldt dat de gemeente met de betreffende winkeliersvereniging en de ondernemersvereniging Kennispark een huurovereenkomst aangaat.

 • 2. Alleen bij winkelcentra die beschikken over een winkeliersvereniging met rechtspersoonlijkheid, mogen standplaatsen worden ingericht.

1.2 Algemene regels vast standplaatsen

 • 1. Degene die in aanmerking wil komen voor een standplaats neemt contact op met de betreffende winkeliersvereniging.

 • 2. Het gebruik van de standplaats is dusdanig dat de (verkeers)veiligheid is gewaarborgd en dat geen overlast/hinder kan optreden voor derden.

 • 3. De fysieke middelen ten behoeve van een standplaats of objecten die daarvoor worden gebruikt mag/mogen op geen enkele wijze vast in de grond verankerd worden.

 • 4. De standplaats moet na vertrek schoon worden achtergelaten.

 • 5. Terrasmeubilair is niet toegestaan.

 • 6. Versterkte muziek is niet toegestaan.

 • 7. De standplaats mag slechts worden ingenomen tijdens de winkelopeningstijden zoals beschreven in de Verordening kwaliteit leefomgeving (Afdeling 5.6).

 • 8. Tijdens evenementen en warenmarkten mogen standplaatshouders de aan hen toegekende standplaats op het marktterrein/evenemententerrein niet exploiteren, tenzij het gebruik van deze standplaats onderdeel uitmaakt van het ter plekke georganiseerde evenement/warenmarkt.

1.3 Huidige standplaatsvergunninghouders

 • 1. Voor standplaatsvergunningen die voor het in werking treden van deze Nadere regels zijn verleend geldt een overgangsperiode van twee jaar na het inwerking treden er van. In deze twee jaar behoudt de vergunninghouder zijn standplaats onder de voorwaarden vermeld in de vergunning. Na deze twee jaar vervalt de vergunning van rechtswege.

 • 2. Voor de standplaatshouders die voor het in werking treden van deze nadere regels zijn verleend ten behoeve van de minimarkten Lonneker en Boekelo geldt tevens een overgangsperiode van maximaal 2 jaar. In deze twee jaar zal met de vergunninghouders worden toegewerkt naar verzelfstandigde minimarkten. Na deze periode van twee jaar of bij verzelfstandiging van de minimarkten vervalt de vergunning van rechtswege.

 • 3. Voor de standplaatsen genoemd in lid 1 en 2 gelden de algemene regels zoals verwoord in artikel 1.2 onverkort met uitzondering van artikel 1.2 lid 1.

Artikel 2 Tijdelijke standplaatsen

2.1 Locaties

Tijdelijke standplaatsen mogen slechts worden ingericht in de gebieden genoemd in bijlagen 1 (Centrum), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (winkelcentra). Voor deze gebieden geldt dat de gemeente met de betreffende winkeliersvereniging en/of Federatie Centrumondernemers Enschede en/of ondernemersvereniging een huurovereenkomst aangaat.

2.2 Algemene regels tijdelijke standplaatsen

 • 1. Degene die in aanmerking wil komen voor een tijdelijke standplaats neemt contact op met de betreffende winkeliersvereniging of voor het Stadserf met de Federatie Centrumondernemers Enschede.

 • 2. Tijdelijke standplaatsen mogen uitsluitend worden ingericht voor verkoop van seizoengerelateerde producten

 • 3. Het gebruik van de standplaats is dusdanig dat de (verkeers)veiligheid is gewaarborgd en dat geen overlast/hinder kan optreden voor derden.

 • 4. De fysieke middelen ten behoeve van een standplaats of objecten die daarvoor worden gebruikt mag/mogen op geen enkele wijze vast in de grond verankerd worden.

 • 5. De standplaats moet na vertrek schoon worden achtergelaten.

 • 6. Terrasmeubilair is niet toegestaan.

 • 7. Versterkte muziek is niet toegestaan.

 • 8. De standplaats mag slechts worden ingenomen tijdens de winkelopeningstijden zoals beschreven in de Verordening kwaliteit leefomgeving.

 • 9. Tijdens evenementen en warenmarkten mogen standplaatshouders de standplaats op het marktterrein/evenemententerrein niet exploiteren, tenzij het gebruik van deze standplaats onderdeel uitmaakt van het ter plekke georganiseerde evenement/warenmarkt.

Artikel 3 Promotiestandplaatsen

3.1 Locaties

 • 1. Promotie standplaatsen mogen slechts worden ingericht in de gebieden genoemd in bijlagen 10a, 10b, 10c en 10d. Voor deze gebieden geldt dat de gemeente met de Federatie Centrumondernemers Enschede een huurovereenkomst aangaat.

3.2 Algemene regels promotiestandplaatsen

 • 1. Degene die in aanmerking wil komen voor een promotie standplaats neemt contact op de Federatie Centrumondernemers Enschede.

 • 2. Er mogen geen producten ter verkoop worden aangeboden of anderszins (ruil)handel worden bedreven.

 • 3. Het gebruik van de standplaats is dusdanig dat de (verkeers)veiligheid is gewaarborgd en dat geen overlast/hinder kan optreden voor derden.

 • 4. De standplaats of objecten die daarvoor worden gebruikt mag op geen enkele wijze vast in de grond verankerd worden.

 • 5. De standplaats moet na vertrek schoon worden achtergelaten.

 • 6. Terrasmeubilair is niet toegestaan.

 • 7. Versterkte muziek is niet toegestaan.

 • 8. Er mag alleen een standplaats worden ingenomen tijdens de winkelopeningstijden zoals beschreven in de Winkeltijdenwet en/of winkeltijdenverordening.

 • 9. Tijdens evenementen en warenmarkten mogen standplaatshouders de standplaats op het marktterrein/evenemententerrein niet exploiteren, tenzij het gebruik van deze standplaats onderdeel uitmaakt van het ter plekke georganiseerde evenement/warenmarkt.

Artikel 4 Stadionstandplaatsen

4.1 Locaties

 • 1. Stadionstandplaatsen mogen slechts worden ingericht in het gebied genoemd in bijlage 11 (Twente Village: het gebied FC Twente, Go Planet en IJsbaan).

 • 2. Voor dit gebied geldt dat de gemeente met ondernemersvereniging Kennispark een huurovereenkomst aangaat.

4.2 Algemene regels tijdelijke standplaatsen

 • 1. Degene die in aanmerking wil komen voor een stadionstandplaats neemt contact op met ondernemersvereniging Kennispark.

 • 2. Stadionstandplaatsen mogen uitsluitend worden ingericht voor de verkoop van fanartikelen van FC Twente of snacks.

 • 3. Het gebruik van de standplaats is dusdanig dat de (verkeers)veiligheid is gewaarborgd en dat geen overlast/hinder kan optreden voor derden.

 • 4. De fysieke middelen ten behoeve van een standplaats of objecten die daarvoor worden gebruikt mag/mogen op geen enkele wijze vast in de grond verankerd worden.

 • 5. De standplaats moet na vertrek schoon worden achtergelaten.

 • 6. Terrasmeubilair is niet toegestaan.

 • 7. Versterkte muziek is niet toegestaan.

 • 8. De standplaats mag slechts worden ingenomen 3 uur voorafgaand aan een voetbalwedstrijd, tijdens de voetbalwedstrijd en maximaal 3 uur na het einde van een voetbalwedstrijd

 • 9. De standplaats mag alleen worden ingenomen tijdens thuiswedstrijden van FC Twente of tijdens wedstrijden in de Grolsch Veste van vertegenwoordigende teams (waaronder interlandwedstrijden) gedurende periode 1 augustus tot en met 31 juli van dat jaar.

 • 10. Tijdens evenementen mogen standplaatshouders de standplaats op het evenemententerrein niet exploiteren, tenzij het gebruik van deze standplaats onderdeel uitmaakt van het ter plekke georganiseerde evenement/warenmarkt.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden in werking op 1 mei 2021.

Artikel 6 Intrekken eerdere nadere regels

De Nadere regels standplaatsen gemeente Enschede, vastgesteld op 1 september 2015, vervallen met ingang van de inwerkingtreding van deze Nadere regels.

Ondertekening

Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Enschede op 1 februari 2021,

de loco-secretaris, de burgemeester.

Bijlagen: 12 tekeningen van standplaatsen

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling