Geurverordening “Verordening geurhinder en veehouderij Asten 2020”

Geldend van 13-03-2021 t/m heden

Intitulé

Geurverordening “Verordening geurhinder en veehouderij Asten 2020”

RAADSBESLUIT

Zaaknummer 2020073452

Onderwerp:

Dagtekening:

Agendanummer:

Geurverordening “Verordening geurhinder en veehouderij Asten 2020”

9 maart 2021

21.03.10

Behoort bij besluit van de gemeenteraad van Asten d.d. 9 maart 2021

De raad van de gemeente Asten;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 januari 2021;

gehoord het advies van de Commissie Ruimte van 23 februari 2021;

gelet op artikel 6 van de Wet geurhinder en veehouderij;

gelet op de door hem bij besluit van 5 juli 2016 vastgestelde geurgebiedsvisie als bedoeld in artikel 8 van de Wet geurhinder en veehouderij;

gelet op de door hem bij besluit van 9 maart 2021 vastgestelde aanvulling aangaande de aan te houden afstanden voor melkveehouderijen op de geurgebiedsvisie als bedoeld in artikel 8 van de Wet geurhinder en veehouderij;

besluit:

vast te stellen de volgende verordening houdende regels met betrekking tot beslissingen inzake vergunningen krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover betreft geurhinder vanwege tot veehouderijen behorende dierenverblijven.

Verordening geurhinder en veehouderij Asten 2020

 

Artikel 1. Begripsbepaling

In deze verordening wordt verstaan onder:

Veehouderij:

inrichting die tot een krachtens artikel 1.1, derde lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht aangewezen categorie behoort en is bestemd voor het fokken, mesten, houden, verhandelen, verladen of wegen van dieren.

Wet:

de Wet geurhinder en veehouderij.

Geurgebiedsvisie

de onderbouwing van de geurverordening als bedoeld in artikel 8 van de Wet.

Geurgevoelig object:

zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet geurhinder en veehouderij.

Geurbelasting:

de waarde ter plaatse van de gevel van het gevoelige object, berekend met V-Stacks, uitgedrukt in Europese odour units per tijdseenheid.

Odour units (ouE/m3. P98):

geurconcentratie als aantallen Europese odour units in een volume-eenheid lucht (ouE/m3), gemeten volgens de NEN-EN 13725:2003 “Luchtbepaling van de geurconcentratie door dynamische olfactometrie”. In deze verordening wordt voor de geurbelasting uitgegaan van het gebruikelijke 98-percentiel geurconcentratie. Hetgeen betekent dat de – met een verspreidingsmodel – berekende geurconcentratie gedurende 98 procent van de tijdseenheid niet wordt overschreden.

Artikel 2. Aanwijzing gebieden

Als gebieden als bedoeld in artikel 6 van de Wet worden de volgende gebieden aangewezen:

 • 1.

  Het grondgebied van de gemeente Asten, met uitzondering van het gebied als bedoeld in lid 2.

 • 2.

  De woonkern Heusden en het (fijnstofconcentratie)gebied rondom de woonkern Heusden.

 • 3.

  De gebieden als bedoeld in lid 1 en 2 wordt aangegeven op de bij deze verordening behorende en als zodanig gewaarmerkte Gebiedsvisie en bijbehorende gewaarmerkte kaart (Geurnormenkaart behorende bij de Verordening geurhinder en veehouderij 2016 gemeente Asten).

Artikel 3. Andere waarden voor de geurbelasting

 • 1.

  In afwijking van artikel 3, lid 1 van de Wet bedraagt de maximale waarde voor de geurbelasting van een veehouderij op een geurgevoelig object in het gebied als genoemd in artikel 2 lid 1 van deze verordening:

A. Woonkernen Asten en Ommel 1,0 odour units.

B. Buitengebied 10,0 odour units.

 • 2.

  In afwijking van artikel 3, lid 1 van de Wet bedraagt de maximale waarde voor de geurbelasting van een veehouderij op een geurgevoelig object in het gebied als genoemd in artikel 2 lid 2 van deze verordening:

 • C. Woonkern Heusden 0,5 odour units.

 • D. Buitengebied rondom woonkern Heusden 5,0 odour units.

Artikel 4: Andere waarden voor de afstanden melkveehouderij

In afwijking van artikel 4, lid 1 van de Wet bedraagt de minimale afstand tussen een (melk)rundveehouderij met melkkoeien en/of jongvee (categorieën A1 en A3 uit de Regeling geurhinder en veehouderij) en een geurgevoelig object - niet zijnde bedrijfswoningen bij een andere veehouderij en/of voormalige agrarische bedrijfswoningen die na 19 maart 2000 onderdeel uitmaakten van een veehouderij - in de gebieden als genoemd in artikel 2 lid 1 en artikel 2 lid 2 van deze verordening, de in tabel 1 genoemde waarde.

 • Tabel 1: Andere afstanden (melk)rundveehouderij

Gebied

Grondgebied gemeente Asten anders dan het fijnstof concentratiegebied

Fijnstof concentratiegebied Heusden e.o.

Geuremissie (odour units) waarop de afstanden zijn gebaseerd

Overeenkomend aantal volwassen melkkoeien (c.q. aantal stuks jongvee x 2)

A.

B.

C.

D.

Woonkernen Ommel en Asten

Buitengebied

Woonkern Heusden

Buitengebied rondom woonkern Heusden

Aan te houden

Afstand

Aan te houden

Afstand

Aan te houden

Afstand

Aan te houden

Afstand

nvt (standaardafstanden Wgv)

1 - 300

100

50

100

50

9.000

301 - 400

404

137

649

206

12.000

401 - 500

484

157

776

227

15.000

501 - 600

557

176

891

248

18.000

601 - 700

624

196

998

269

21.000

701 - 800

688

217

1098

289

24.000

801 - 900

748

237

1192

310

27.000

901 - 1000

806

258

1283

331

30.000

1001 - 1100

861

280

1369

351

33.000

1101 - 1200

914

302

1453

372

36.000

1201 - 1300

966

324

1533

393

39.000

1301 - 1400

1016

346

1611

413

42.000

1401 - 1500

1064

369

1687

434

45.000

1501 en >

1112

392

1761

455

Artikel 5: Andere waarden voor de afstanden pelsdierhouderij

In afwijking van artikel 4, eerste lid van de Wet, bedraagt de minimale afstand tussen een pelsdierhouderij met fokteven en een geurgevoelig object in de gebieden als genoemd in artikel 2 lid 1 en artikel 2 lid 2 van deze verordening, de in tabel 2 genoemde waarde.

Tabel 2 : aan te houden afstanden pelsdierhouderijen tot geurgevoelige objecten in de bebouwde kom en in het buitengebied. De in deze tabel opgenomen andere afstanden zijn van toepassing bij de bouw van nieuwe stallen.

 

Aantal fokteven

 

0- 2000

2001- 4000

4001-6000

6001- 8000

8001- 10000

meer dan 10000

Afstand tot geurgevoelige objecten in de bebouwde kom (A. en C.)

200

300

400

500

550

650

Afstand tot geurgevoelige objecten in het buitengebied (B. en D.

125

175

200

225

250

300

Artikel 6. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie.

Artikel 7. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als de “Verordening geurhinder en veehouderij Asten 2021”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten

van 9 maart 2021. 

De raad voornoemd,

griffier, voorzitter,

mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans, A.A.H.C.M. van Extel-van Katwijk

Ondertekening