Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland houdende regels omtrent het subsidieplafond 2021 EFRO React-EU voor het Operationeel Programma EFRO Oost-Nederland 2014-2020

Geldend van 07-10-2021 t/m heden

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland houdende regels omtrent het subsidieplafond 2021 EFRO React-EU voor het Operationeel Programma EFRO Oost-Nederland 2014-2020

Bekendmaking van het besluit van 9 maart 2021- zaaknummer 2014-016804 tot vaststelling van een regeling

Gedeputeerde Staten van Gelderland, handelend in hun hoedanigheid van Managementautoriteit van het Operationeel Programma EFRO Oost-Nederland 2014-2020;

Gelet op de artikelen 4:25, 4:26 en 4:28, onderdeel c, van de Algemene wet bestuursrecht, de artikelen 5.2.2 en 5.2.5, derde lid, van de Regeling Europese EZK en LNV-subsidies, alsmede de Beleidsregel Operationeel Programma EFRO Oost-Nederland 2021;

Besluiten

Vast te stellen de volgende Subsidieplafonds 2021 EFRO React-EU voor het Operationeel Programma EFRO Oost-Nederland 2014-2020:

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor wat betreft de in dit besluit gehanteerde begrippen wordt aangesloten bij de begripsbepalingen zoals opgenomen in artikel 1.1 van de Beleidsregel Operationeel Programma EFRO Oost-Nederland 2021. Deze beleidsregel wordt in dit besluit verder aangeduid als Beleidsregel EFRO 2021.

Artikel 2 Subsidieplafond voor ontwikkelingsprojecten

 • 1. Subsidieaanvragen voor ontwikkelingsprojecten als bedoeld in paragraaf 3.1 van de Beleidsregel EFRO 2021 kunnen uitsluitend worden ingediend in de periode van 1 april 2021 tot en met 31 december 2021.

 • 2. Het deelplafond bedraagt voor de verstrekking van subsidies:

  • a.

   voor zover de activiteiten ten goede komen aan de provincie Gelderland: € 14.963.017;

  • b.

   voor zover de activiteiten ten goede komen aan de provincie Overijssel: € 8.069.350.

 • 3. Indien een aanvraag tevens bijdraagt aan het Rijksbeleid op het gebied van innovatie en koolstofarme economie, wordt de aanvraag tevens beschouwd als een aanvraag voor Rijkscofinanciering op grond van artikel 5.3.1 van de REES. De subsidie komt in dat geval voor 50 procent ten laste van het subsidieplafond, genoemd in artikel 5.3.2 van de REES en voor 50 procent ten laste van het subsidieplafond, genoemd in het tweede lid. Indien het subsidieplafond genoemd in artikel 5.3.2 van de REES echter is bereikt, komt de subsidie geheel ten laste van het subsidieplafond in het tweede lid.

 • 4. De beschikbare middelen worden, met inachtneming van de deelplafonds, verdeeld op volgorde van ontvangst van de aanvragen.

 • 5. Indien er meer aanvragen zijn ontvangen op één dag, waarbij honorering van al deze aanvragen zou leiden tot overschrijding van een deelplafond, wordt de onderlinge rangorde van die aanvragen vastgesteld door middel van loting.

 • 6. Wanneer door de verstrekking van een subsidie een deelplafond zou worden overschreden, worden zowel de aanvraag voor die subsidie, als de daarop in de rangorde volgende aanvragen die betrekking hebben op dat deelplafond, afgewezen.

Artikel 3 Subsidieplafond voor innovatieve ecosystemen

 • 1. Subsidieaanvragen voor innovatieve ecosystemen als bedoeld in paragraaf 3.2 van de Beleidsregel EFRO 2021 kunnen uitsluitend worden ingediend in de periode van 1 april 2021 tot en met 31 december 2021.

 • 2. Het deelplafond bedraagt voor de verstrekking van subsidies:

  • a.

   voor zover de activiteiten ten goede komen aan de provincie Gelderland: € 13.000.000;

  • b.

   voor zover de activiteiten ten goede komen aan de provincie Overijssel: € 7.000.000.

 • 3. Indien een aanvraag tevens bijdraagt aan het Rijksbeleid op het gebied van innovatie en koolstofarme economie, wordt de aanvraag tevens beschouwd als een aanvraag voor Rijkscofinanciering op grond van artikel 5.3.1 van de REES. De subsidie komt in dat geval voor 50 procent ten laste van het subsidieplafond, genoemd in artikel 5.3.2 van de REES en voor 50 procent ten laste van het subsidieplafond, genoemd in het tweede lid. Indien het subsidieplafond genoemd in artikel 5.3.2 van de REES echter is bereikt, komt de subsidie geheel ten laste van het subsidieplafond in het tweede lid.

 • 4. De beschikbare middelen worden, met inachtneming van de deelplafonds, verdeeld op volgorde van ontvangst van de aanvragen.

 • 5. Indien er meer aanvragen zijn ontvangen op één dag, waarbij honorering van al deze aanvragen zou leiden tot overschrijding van een deelplafond, wordt de onderlinge rangorde van die aanvragen vastgesteld door middel van loting.

 • 6. Wanneer door de verstrekking van een subsidie een deelplafond zou worden overschreden, worden zowel de aanvraag voor die subsidie, als de daarop in de rangorde volgende aanvragen die betrekking hebben op dat deelplafond, afgewezen.

Artikel 4 Voorbehoud

 • 1. De Europese Commissie heeft het voorstel tot wijziging van het Operationeel Programma EFRO Oost-Nederland 2014-2020 nog niet goedgekeurd.

 • 2. Indien de Europese Commissie het voorstel tot wijziging als bedoeld in het eerste lid niet, of gewijzigd, goedkeurt, kunnen de subsidieplafonds naar beneden worden bijgesteld.

 • 3. Een verlaging als bedoeld in het tweede lid raakt ook de reeds ingediende aanvragen.

Artikel 5 Bekendmaking en inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin deze wordt geplaatst.

Ondertekening

Gedeputeerde Staten van Gelderland

John Berends

Commissaris van de Koning

Pieter Hilhorst

Secretaris

Toelichting

Artikel 2, tweede lid, en artikel 3, tweede lid

Bij de verdeling van subsidiegelden werkt de Managementautoriteit met deelsubsidieplafonds voor Gelderland en voor Overijssel. Hierdoor is er een budget beschikbaar ‘voor zover de activiteiten ten goede komen aan de provincie Gelderland’, en een budget ‘voor zover de activiteiten ten goede komen aan de provincie Overijssel’.

In een project waaraan Gelderse en Overijsselse bedrijven deelnemen, werken de deelplafonds als volgt:

 • De subsidie voor de Gelderse bedrijven telt mee voor het Gelderse deelplafond;

 • De subsidie voor de Overijsselse bedrijven telt mee voor het Overijssels deelplafond.

Als het budget in een van de provincies is uitgeput, of niet is opengesteld, kan de Managementautoriteit mogelijk toch subsidie verlenen aan een project waaraan Gelderse en Overijsselse bedrijven deelnemen. Dit geldt in de situatie dat het project ten goede komt aan de provincie die het budget verstrekt. De Managementautoriteit hanteert dan een vergelijkbare toets als in het geval dat de projectpartners bijvoorbeeld een bedrijf uit Utrecht, of een kennisinstelling uit Noord-Brabant nodig hebben. Het zou immers onwenselijk zijn dat Gelderse projectpartners bijvoorbeeld wel de TU Delft, maar niet de Universiteit Twente in een project kunnen betrekken.

Artikel 2, vijfde en zesde lid, en artikel 3, vijfde en zesde lid

De verdeling zoals bedoel in artikel 2, vierde lid, en artikel 3, vierde lid, werkt zo lang er genoeg budget is. De artikelleden die hierop volgen, zorgen ervoor dat duidelijk is hoe de MA vervolgens omgaat met de resterende aanvragen.

Wanneer toewijzing van alle aanvragen met dezelfde ontvangstdatum binnen een bepaald deelplafond ertoe zou leiden dat het plafond zou worden overschreden, geldt dat de onderlinge rangorde van die aanvragen wordt vastgesteld door middel van loting (lid 5). Hierbij geldt dat het niet uitmaakt op welk tijdstip de Managementautoriteit een aanvraag ontvangt: bepalend is de datum waarop dat gebeurt. De Managementautoriteit zal aanvragen afwijzen die worden uitgeloot, of die een latere ontvangstdatum hebben dan de toegekende aanvragen (lid 6).

Artikel 4

De Managementautoriteit past in dit artikel de mogelijkheid uit artikel 4:28, onderdeel c, van de Algemene wet bestuursrecht toe. Zij wijst met dit artikel bij de bekendmaking van de subsidieplafonds expliciet op de mogelijkheid van verlaging daarvan (lid 2), en de gevolgen daarvan voor reeds ingediende aanvragen (lid 3). Indien onverhoopt de goedkeuring van het voorstel tot wijziging van het Operationeel Programma uitblijft, betekent dit dat de Managementautoriteit geen middelen ontvangt van de Europese Commissie. Het plafond kan in dat geval worden aangepast en op nihil worden gesteld.

Gepubliceerd te Arnhem

Gedeputeerde Staten van Gelderland

J.C.G.M. Berends - Commissaris van de Koning

P.G.G. Hilhorst - secretaris