Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland houdende regels omtrent de tijdelijke ondersteuning voor noodzakelijke kosten (Beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) gemeente Waterland)

Geldend van 19-03-2021 t/m 31-07-2021

Intitulé

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland houdende regels omtrent de tijdelijke ondersteuning voor noodzakelijke kosten (Beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) gemeente Waterland)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland,

overwegende dat het college het wenselijk vindt om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden een inwoner in aanmerking kan komen voor een tegemoetkoming Tijdelijke ondersteuning noodzakelijk kosten (TONK);

overwegende dat het daarom wenselijk is voor dit doel aparte, tijdelijke, beleidsregels vast te stellen;

gelet op artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 35 Participatiewet,

BESLUIT:

vast te stellen de navolgende Beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK).

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland

 • b.

  beschikbare geldmiddelen: de geldmiddelen als bedoeld in artikel 3 op de eerste dag van de maand dat er recht bestaat op een tegemoetkoming TONK.

 • c.

  inkomen voor de coronacrisis: het in aanmerking te nemen inkomen als bedoeld in artikel 1, onder d, per 1 januari 2020;

 • d.

  in aanmerking te nemen inkomen: het volledige inkomen waarover een inwoner redelijkerwijs kan beschikken als bedoeld in artikel 32, eerste lid, van de Participatiewet. Het inkomen uit bedrijf of zelfstandig beroep wordt in aanmerking genomen conform artikel 6 van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers;

 • e.

  inkomensterugval: een onvoorzienbare, onvermijdelijke terugval in het inkomen van minimaal 25% als gevolg van de coronacrisis;

 • f.

  inwoner: een belanghebbende die zijn woonplaats als bedoeld in artikel 40, eerste lid, van de Participatiewet, in de gemeente Waterland heeft;

 • g.

  voor de leefvorm toepasselijke bijstandsnorm: de bijstandsnorm die van toepassing zou zijn in de leefsituatie van de inwoner als recht zou bestaan op algemene bijstand waarbij geen rekening wordt gehouden met de kostendelersnorm;

 • h.

  wet: Participatiewet;

 • i.

  woonkosten: de kosten als bedoeld in artikel 4.

Artikel 2. Voorwaarden tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten

 • 1. Het college kan een tegemoetkoming TONK verstrekken aan de aanvrager die te maken heeft met een inkomensterugval van minstens 25% wegens de Coronacrisis waardoor de betaling van noodzakelijke kosten niet mogelijk is uit de beschikbare geldmiddelen, waarbij uitsluitend de beschikbare geldmiddelen boven het maximum aan vermogen voor huurtoeslag in aanmerking worden genomen. Dat is in 2021 € 31.340, voor een alleenstaande en € 62.680,- voor een toeslagpartner.

 • 2. Er kan volstaan worden met een verklaring van de aanvrager dat de substantiële terugval in inkomen het gevolg is van de maatregelen in verband met het coronavirus (Covid-19).

 • 3. Het college verstrekt geen tegemoetkoming indien de aanvrager woonkostentoeslag ontvangt.

Artikel 3. Beschikbare geldmiddelen

 • a. Het betreft de beschikbare geldmiddelen van de aanvrager en de partner van de aanvrager.

  Onder beschikbare geldmiddelen wordt verstaan:

 • b. contant geld en/of

 • c. geld op betaal- en spaarrekeningen en/of

 • d. cryptovaluta (zoals bitcoins) en/of

 • e. de waarde van effecten (hierbij gaat het om beleggingsrekeningen met aandelen, obligaties en opties en effecten in depot).

Artikel 4. Aanvraag

 • 1. De aanvraag voor een tegemoetkoming TONK wordt schriftelijk ingediend via het aanvraagformulier bijzondere bijstand of het aanvraagformulier TONK.

 • 2. Aanvrager verstrekt bij de aanvraag de volgende stukken:

  • a.

   bewijzen van het huidige inkomen;

  • b.

   bewijzen van het inkomen voor de coronacrisis;

  • c.

   bewijzen van het huidige vermogen per datum aanvraag;

  • d.

   de bewijzen van de woonkosten over de periode aanvraag;

 • 3. Een aanvraag tegemoetkoming TONK kan worden ingediend uiterlijk op 30 juni 2021.

 • 4. Een aanvraag die is ingediend voor 1 april 2021 kan met terugwerkende kracht tot uiterlijk 1 januari 2021 worden toegekend mits op die datum recht bestaat op een tegemoetkoming TONK.

Artikel 5. kosten die in aanmerking komen voor een tegemoetkoming TONK

De tegemoetkoming TONK is een tegemoetkoming in de kosten van:

 • a.

  huur van een door de aanvrager bewoonde woning; of

 • b.

  rente en aflossing in verband met een voor de financiering van de door de aanvrager bewoonde woning afgesloten hypotheek; en

 • c.

  de kosten van elektriciteit, gas en water verbonden aan de door de aanvrager bewoonde woning.

Artikel 6. Hoogte tegemoetkoming TONK

De hoogte van de tegemoetkoming TONK per maand wordt als volgt berekend:

 • a.

  de kosten als bedoeld in artikel 5 onder a en b in die maand, verminderd met € 442; vermeerderd met

 • b.

  een bedrag van €166,- per maand in verband met de kosten als bedoeld in artikel 4 onder c; verminderd met

 • c.

  het huidige inkomen boven de bijstandsnorm en het huidige vermogen boven het bepaalde in artikel 2.1.

Artikel 7. Maximum hoogte van de tegemoetkoming Tonk

De tegemoetkoming TONK is per maand, onverlet het bepaalde onder artikel 6, niet hoger dan € 1.000,- per maand.

Artikel 8. Duur en vorm

 • 1. De tegemoetkoming wordt verstrekt voor ten hoogste de periode van 1 januari tot 1 juli 2021.

 • 2. De tegemoetkoming TONK wordt verleend om niet.

 • 3. In afwijking van het tweede lid, wordt de tegemoetkoming TONK verleend in de vorm van een geldlening als:

  • a.

   redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de inwoner op korte termijn over voldoende middelen zal beschikken om over de betreffende periode in de woonkosten te voorzien en/of

  • b.

   de hoogte van de tegemoetkoming hoger is dan het bepaalde in artikel 7, kan voor het hogere bedrag een geldlening verstrekt worden en/of

  • c.

   de noodzaak tot het verlenen van een tegemoetkoming TONK het gevolg is van een tekortschietend besef van verantwoordelijkheid voor de voorziening in het bestaan.

 • 4. Een tegemoetkoming TONK wordt per maand uitbetaald.

Artikel 9. Geen verhuisplicht

Het college verbindt aan de verstrekking van de tegemoetkoming TONK geen verhuisverplichting.

Artikel 10. Hardheidsclausule

Als de aanvrager niet in aanmerking komt voor een tegemoetkoming TONK kan het college, gelet op alle omstandigheden, in het individuele geval beoordelen of de aanvrager in afwijking van de beleidsregels alsnog in aanmerking komt voor een tegemoetkoming TONK, indien zeer dringende redenen hiertoe noodzaken.

Artikel 11. Inwerkingtreding en duur beleidsregels

 • 1. De beleidsregels treden in werking de dag na bekendmaking en werken terug tot 1 januari 2021.

 • 2. De beleidsregels vervallen met ingang van 1 augustus 2021.

Artikel 12. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) gemeente Waterland.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland, gehouden op 2 maart 2021.

drs. E.G.H. Dijk MPM

gemeentesecretaris/algemeen directeur

drs. K.S. Heldoorn

burgemeester