Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest houdende regels omtrent het aanwijzen van gebieden met een verbod op het verspreiden van geschreven of gedrukte stukken of afbeeldingen

Geldend van 13-03-2021 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest houdende regels omtrent het aanwijzen van gebieden met een verbod op het verspreiden van geschreven of gedrukte stukken of afbeeldingen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest;

gelet op artikel 2:6 van de Algemene plaatselijke verordening Oegstgeest 2020;

Overwegende dat:

 • is gebleken dat het verspreiden van geschreven of gedrukte stukken of afbeeldingen overlast veroorzaakt in winkelgebieden;

 • het wenselijk wordt geacht dat gemeentelijk toezichthouders en politie in staat worden gesteld om tegen het verspreiden van geschreven of gedrukte stukken of afbeeldingen op te treden;

 • artikel 2:6 van de APV het college de mogelijkheid biedt gebieden aan te wijzen waar het verboden is om geschreven of gedrukte stukken dan wel afbeeldingen onder publiek te verspreiden dan wel openlijk aan te bieden, aan te bevelen of bekend te maken;

 • deze maatregel zal bijdragen aan het verhogen van de leefbaarheid in het algemeen en in de aangewezen gebieden in het bijzonder;

 • de omvang van het gebied proportioneel is in relatie tot het beoogde doel;

 • het college ontheffing kan verlenen van het verbod.

BESLUITEN:

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2:6, eerste lid, APV Oegstgeest 2020, de volgende openbare plaatsen aan te wijzen als plaatsen waar het verboden is om zonder ontheffing geschreven of gedrukte stukken of afbeeldingen te verspreiden:

 • a.

  Winkelgebied Kempenaerstraat (De Kempenaerstraat/Terweeweg/Terweeplein)

 • b.

  Winkelgebied Lange Voort (Lange Voort/Irislaan/Lijtweg)

 • c.

  Boerhaaveplein

 • d.

  Centrumgebied Nieuw Rhijngeest (Rustenburgerpad)

 • e.

  Clusiushof

 • f.

  De Boeg

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

Ondertekening

Aldus besloten in onze vergadering van 2 maart 2021,

Burgemeester en wethouders van Oegstgeest,

de secretaris,

de burgemeester,

BEZWAARMOGELIJKHEID:

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit een bezwaarschrift worden ingediend door belanghebbenden. Het bezwaarschrift dient onder vermelding van het besluit waartegen het is gericht binnen zes weken na bekendmaking van het desbetreffende besluit gericht te worden aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest, Postbus 1270, 2340 BG te Oegstgeest

Tevens kan bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH te Den Haag, een verzoek tot voorlopige voorziening worden ingediend. Aan een dergelijk verzoek zijn kosten verbonden.