Regeling vervallen per 17-02-2022

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest houdende nadere regels omtrent categorieën van voorwerpen waarvoor de vergunningplicht op grond van artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Oegstgeest 2020 niet geldt (Nadere regels artikel 2:10 APV Oegstgeest 2020)

Geldend van 13-03-2021 t/m 16-02-2022

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest houdende nadere regels omtrent categorieën van voorwerpen waarvoor de vergunningplicht op grond van artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Oegstgeest 2020 niet geldt (Nadere regels artikel 2:10 APV Oegstgeest 2020)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest;

gelet op artikel 2:10, lid 5, van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Oegstgeest 2020;

overwegende dat voornoemde bepaling het college de bevoegdheid geeft nadere regels te stellen voor de in 2:10, lid 4, genoemde categorieën van voorwerpen waarvoor het in artikel 2:10, lid 1, opgenomen verbod om zonder vergunning de weg of een weggedeelte anders te gebruiken dan overeenkomstig de publieke functie daarvan, niet geldt;

overwegende dat het doel van die door de raad aan het college gegeven bevoegdheid is om plaatsing van die categorieën van voorwerpen op de weg flexibeler te kunnen reguleren;

overwegende dat deze nadere regels in werking treden onder de opschortende voorwaarde dat de raad besluit tot vaststelling van de bedoelde bepaling in artikel 2:10, lid 5, van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Oegstgeest 2020;

besluit

vast te stellen de navolgende:

Nadere regels voor categorieën van voorwerpen waarvoor de vergunningplicht op grond van artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Oegstgeest 2020 niet geldt

Artikel 1. Definities

In deze nadere regels wordt verstaan onder:

 • 1.

  uitstalling: een los voorwerp geplaatst voor een pand op een openbare plaats, dat een duidelijke relatie heeft met de bedrijfsactiviteiten van de in dat pand gevestigde onderneming, waaronder tevens wordt begrepen:

  • a.

   een reclamebord;

  • b.

   uitstallingsmaterialen en –stellages;

  • c.

   voorwerpen en stoffen die behoren tot het reguliere assortiment van een winkel;

  • d.

   speelattracties;

 • 2.

  bouwobject: een los voorwerp tijdelijk geplaatst op een openbare plaats ten behoeve van werkzaamheden op of aan een perceel, waaronder tevens wordt begrepen:

  • a.

   een open dan wel gesloten container ten behoeve van het verzamelen van (sloop)afval;

  • b.

   een bouwkeet;

  • c.

   een mobiele toiletcabine;

  • d.

   een steiger;

  • e.

   een mobiele lift;

  • f.

   een pomp;

  • g.

   een hekwerk, als dat noodzakelijk is om de openbare veiligheid te waarborgen;

 • 3.

  spandoek: een uitgespannen stuk doek geplaatst op een openbare plaats, waarop een boodschap wordt uitgedragen.

 • 4.

  trotter/tekstkar: een verrijdbare communicatiedrager zonder vaste locatie.

Artikel 2. Plaatsen van uitstallingen

Een uitstalling kan zonder vergunning worden geplaatst indien:

 • 1.

  deze binnen 100 cm van de gevel van het bijbehorende pand blijft, en

 • 2.

  de resterende vrije ruimte of stoepruimte minimaal 150 cm bedraagt, en

 • 3.

  in voetgangersgebieden een minimale ruimte van 350 cm overblijft voor een ongehinderd passeren van het alarmverkeer, en

 • 4.

  de uitstalling uitsluitend aanwezig is tijdens op grond van de Winkeltijdenwet en de Winkeltijdenverordening Oegstgeest 2013 geldende openingstijden van het bijbehorende pand, en

 • 5.

  wat betreft reclameborden sprake is van één reclamebord per onderneming van maximaal A0-formaat.

Artikel 3. Plaatsen van bouwobjecten

Een bouwobject kan zonder vergunning worden geplaatst indien:

 • 1.

  plaatsing op het perceel waarop of waaraan de werkzaamheden plaatsvinden redelijkerwijs niet kan worden gevergd, en

 • 2.

  deze binnen 150 meter van het perceel waarop of waaraan de werkzaamheden plaatsvinden blijft, en

 • 3.

  plaatsing geschiedt op een parkeerhaven of parkeerstrook als bedoeld in artikel 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 of, als dit redelijkerwijs niet mogelijk is, op de stoep waarbij de vrij te laten stoepruimte minimaal 150 cm bedraagt, en

 • 4.

  plaatsing geschiedt zonder een rioolput, brandkraan of een andere afsluiting die behoort tot een openbare nutsvoorziening aan het zicht te onttrekken of af te dekken, en

 • 5.

  het gebruik van het bouwobject geen gevaar oplevert voor de veiligheid op de weg, geen schade toebrengt aan de weg, en geen belemmering kan vormen voor beheer en onderhoud van de weg, en

 • 6.

  het bouwobject in totaal niet meer dan 15 m2 aan oppervlakte in beslag neemt, en

 • 7.

  het bouwobject niet langer dan 60 dagen wordt geplaatst, geteld met ingang van de dag waarop het is geplaatst, of, als sprake is van plaatsing in het winkelgebied in en rondom De Kempenaerstraat, de Lange Voort, het Boerhaaveplein of het centrumgebied Nieuw-Rhijngeest het bouwobject niet langer dan 30 dagen wordt geplaatst, geteld met ingang van de dag waarop het is geplaatst, en

 • 8.

  wat betreft open containers sprake is van plaatsing buiten de periode van 23 december tot en met 2 januari, en

 • 9.

  wat betreft mobiele toiletcabines sprake is van plaatsing buiten het winkelgebied in en rondom De Kempenaerstraat, de Lange Voort, het Boerhaaveplein of het centrumgebied Nieuw-Rhijngeest, en

 • 10.

  plaatsing niet geschiedt op een evenemententerrein als bedoeld in artikel 2:24, lid 3, of op een standplaats als bedoeld in artikel 5:17, lid 1, van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Oegstgeest 2020, of op het terrein van een (jaar)markt als bedoeld in artikel 160, lid 1, onder h, van de Gemeentewet.

Artikel 4. Plaatsen van spandoeken

Een spandoek kan zonder vergunning worden geplaatst indien:

 • 1.

  plaatsing uitsluitend geschiedt op de rotonde bij de Hofdijck met de Laan van Oud Poelgeest, bij de Rijnzichtweg ter hoogte van het Apolloplein of bij de kruising van de Haaswijklaan met de Haarlemmerstraatweg, en

 • 2.

  bij plaatsing uitsluitend de speciaal daartoe aangebrachte ophangconstructies worden gebruikt, en

 • 3.

  per locatie niet meer dan 2 spandoeken worden geplaatst.

Artikel 5. Rotondereclame

Een rotondereclamebord kan zonder vergunning worden geplaatst uitsluitend op de rotonde bij de Laan van Oud Poelgeest/Oegstgeesterweg/Hofdijck, de Lange Voort/Abtspoelweg en de Geversstraat/Rhijnzichtweg/Rhijngeesterstraatweg.

Artikel 6. Trotters en tekstkarren

Een trotter of tekstkar kan zonder vergunning worden geplaatst indien deze op een niet tot de rijbaan behorend weggedeelte wordt geplaatst, de verkeersveiligheid niet in gevaar brengt of anderszins hinder veroorzaakt.

Artikel 7. Kerstbomen

Een kerstboom kan zonder vergunning worden geplaatst indien:

 • 1.

  de plaatsing geschiedt in de periode van 1 december tot 7 januari, en

 • 2.

  de plaatsing geschiedt door of namens ondernemers, en

 • 3.

  deze minimaal buiten 100 cm van de gevel van het bijbehorende pand blijft, en

 • 4.

  de resterende vrije ruimte of stoepruimte minimaal 150 cm bedraagt, en

 • 5.

  in voetgangersgebieden een minimale ruimte van 350 cm overblijft voor een ongehinderd passeren van het alarmverkeer, en

 • 6.

  de verkeersveiligheid niet in gevaar brengt of anderszins hinder veroorzaakt.

Artikel 8. Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden in werking op de dag na die waarop zij zijn bekendgemaakt.

Artikel 9. Citeertitel

Deze nadere regels worden aangehaald als: Nadere regels artikel 2:10 APV Oegstgeest 2020.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 2 maart 2021.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest;

de secretaris,

J. Versluis

de burgemeester,

E.R. Jaensch