Gemeente Middelburg – Beleidsregels ontheffingen parkeerschijfzone Middelburg

Geldend van 01-05-2021 t/m heden

Intitulé

Gemeente Middelburg – Beleidsregels ontheffingen parkeerschijfzone Middelburg

Zaaknummer 102143

Op basis van artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990) zijn wij bevoegd ontheffing te verlenen van de bepalingen voor het parkeren in een parkeerschijfzone als bedoeld in artikel 25 RVV 1990.

Op basis van artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht zijn wij bevoegd beleidsregels vast te stellen met betrekking tot onze bevoegdheden.

Besluit

Burgemeester en wethouders van Middelburg besluiten vast te stellen de Beleidsregels ontheffingen parkeerschijfzone Middelburg, onder gelijktijdige intrekking van de gelijknamige regeling van 10 december 2019.

Afdeling 1 Algemene bepalingen

Artikel 1:1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  aanbieder: particulier die eigenaar, huurder of leaser is van een deelauto;

 • b.

  autoverhuurbedrijf: een organisatie die huurauto’s ter beschikking stelt door middel van een huurcontract, waarbij de auto ter beschikking wordt gesteld aan een huurder die daarvoor een (maandelijkse) vergoeding aan het autoverhuurbedrijf betaalt;

 • c.

  bedrijven: rechtspersonen, ondernemingen of daarmee gelijk te stellen beroepsactiviteiten, waaronder dienstverlening en vrijgevestigde beroepen;

 • d.

  betaaldparkeerzone: zone aangeduid met bord BW112 (betaald parkeren) met het opschrift ‘zone’;

 • e.

  belastingobject: onroerende zaak zoals bedoeld in hoofdstuk III van de Wet waardering onroerende zaken;

 • f.

  bewoner: een ingezetene die is ingeschreven in de Basisregistratie Personen van de Gemeente Middelburg;

 • g.

  gebruiker: particulier die een deelauto van een aanbieder gebruikt;

 • h.

  gereguleerd parkeergebied: het gebied met betaaldparkeerzones en vergunninghouderszones zoals aangegeven op de bij de Parkeerverordening behorende bijlage 1;

 • i.

  huurauto: auto die beschikbaar is voor huur voor een bepaalde periode met een vastgesteld huurtarief die aan een autoverhuurbedrijf betaald moet worden;

 • j.

  kenteken: kenteken als bedoeld in de Wegenverkeerswet 1994;

 • k.

  leaseauto: een auto die beschikbaar is voor een leasenemer voor een vastgesteld leasetarief en voor een leasevergoeding die aan het leasebedrijf betaald moet worden;

 • l.

  leasebedrijf: een organisatie die leaseauto's ter beschikking stelt door middel van een leaseconstructie, waarbij de auto ter beschikking wordt gesteld aan een huurder die daarvoor een (maandelijkse) vergoeding aan het leasebedrijf betaalt;

 • m.

  ontheffing: ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het RVV 1990;

 • n.

  parkeerontheffing blauwe zone: ontheffing van de bepalingen voor het parkeren in een parkeerschijfzone;

 • o.

  parkeerschijfzone: zone aangeduid met bord E10 uit bijlage 1 van het RVV 1990 met het opschrift ‘zone’; ook wel ‘blauwe zone’ genoemd;

 • p.

  tweede woning: woning die uitsluitend gebruikt wordt voor een ander doel dan permanente bewoning door een huishouden en niet voor recreatieve doeleinden aan derden wordt verhuurd;

 • q.

  vergunninghouderszone: zone aangeduid met bord E9 uit bijlage 1 van het RVV 1990 met het opschrift ‘zone’.

Afdeling 2 Doelgroep

Artikel 2:1 Doelgroep

Een parkeerontheffing blauwe zone kan worden verstrekt aan:

 • a.

  bewoners of bedrijven in de parkeerschijfzone;

 • b.

  bewoners in een betaaldparkeerzone of vergunningshouderszone, als zij aanbieder zijn van een deelauto die gedeeld wordt met een of meer bewoners in de parkeerschijfzone.

Afdeling 3 Voorwaarden

Artikel 3:1 Bewoners

Een parkeerontheffing blauwe zone voor bewoners wordt verstrekt onder de volgende voorwaarden:

 • a.

  op de ontheffing wordt het kenteken vermeld van het voertuig waarvoor de ontheffing geldig is;

 • b.

  het kenteken moet op naam, adres en woonplaats van de aanvrager staan;

 • c.

  als het kenteken niet op naam, adres en woonplaats van de aanvrager staat omdat er sprake is van een huur-, lease- of bedrijfsvoertuig, wordt een huurcontract, leasecontract of werkgeversverklaring voor het gebruik van dit voertuig overgelegd, alle op naam, adres en woonplaats van de aanvrager;

 • d.

  per belastingobject (woning) worden maximaal twee parkeerontheffingen verstrekt;

 • e.

  per kenteken wordt maximaal één parkeerontheffing verstrekt.

Artikel 3:2 Bedrijven

Een parkeerontheffing blauwe zone voor bedrijven wordt verstrekt onder de volgende voorwaarden:

 • a.

  op de ontheffing wordt het kenteken vermeld van het voertuig waarvoor de ontheffing geldig is;

 • b.

  het kenteken moet op naam, adres en woonplaats van de aanvrager (= bedrijf) staan, of van de directeur zoals vermeld in het uittreksel van de Kamer van Koophandel, of van de bedrijfsleider blijkende uit een schriftelijke verklaring van het bedrijf;

 • c.

  als het kenteken niet op naam, adres en woonplaats van de aanvrager (= bedrijf), de directeur of de bedrijfsleider staat omdat er sprake is van een huur- of lease- of bedrijfsvoertuig, wordt een werkgeversverklaring voor het gebruik van dit voertuig overgelegd, alle op naam, adres en woonplaats van de aanvrager (=bedrijf);

 • d.

  per belastingobject (bedrijf) worden maximaal twee parkeerontheffingen verstrekt;

 • e.

  per kenteken wordt maximaal één parkeerontheffing verstrekt.

Artikel 3:3 Particulier autodelen

Een parkeerontheffing blauwe zone voor particulier autodelen wordt verstrekt onder de volgende voorwaarden:

 • a.

  de aanbieder van de deelauto woont op een adres in het gereguleerd parkeergebied en staat op dit adres ingeschreven in de Basisregistratie Personen van Middelburg;

 • b.

  de gebruiker van de deelauto woont op een adres in de parkeerschijfzone en staat op dit adres ingeschreven in de Basisregistratie Personen van Middelburg;

 • c.

  de aanbieder en de gebruiker overleggen een door beiden ondertekende Verklaring particulier autodelen;

 • d.

  op de ontheffing wordt het kenteken vermeld van het voertuig waarvoor de ontheffing geldig is;

 • e.

  het kenteken staat op naam, adres en woonplaats van de aanbieder;

 • f.

  als het kenteken niet op naam, adres en woonplaats van de aanbieder staat omdat er sprake is van een huur-, lease- of bedrijfsvoertuig, wordt een huurcontract, leasecontract of werkgeversverklaring voor het gebruik van dit voertuig overgelegd, alle op naam, adres en woonplaats van de aanbieder;

 • g.

  per belastingobject (woning) worden maximaal twee parkeerontheffingen verstrekt;

 • h.

  per kenteken wordt maximaal één parkeerontheffing verstrekt.

Afdeling 4 Overige bepalingen

Artikel 4:1 Aanvraag ontheffingen

Het college neemt alleen complete aanvragen in behandeling. Een complete aanvraag bestaat uit de volgende stukken:

 • a.

  een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier;

 • b.

  een kopie van het kentekenbewijs of een kopie van het huurcontract, leasecontract of werkgeversverklaring voor het gebruik van het voertuig;

 • c.

  een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de aanvrager, en bij particulier autodelen ook een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de gebruiker;

 • d.

  indien noodzakelijk en voor zover van toepassing een kopie van het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Artikel 4:2 Geldigheidsduur ontheffingen

Een parkeerontheffing blauwe zone is geldig tot het einde van het jaar.

Artikel 4:3 Tweede woningen

Als de aanbieder eigenaar is van een zogenoemde ‘tweede woning’ in het gereguleerd parkeergebied en deze woning alleen voor zichzelf als tweede woning gebruikt, wordt de aanbieder beschouwd als bewoner in de zin van deze regeling.

Als de gebruiker eigenaar is van een zogenoemde ‘tweede woning’ in de parkeerschijfzone en deze woning alleen voor zichzelf als tweede woning gebruikt, wordt de gebruiker beschouwd als bewoner in de zin van deze regeling.

Artikel 4:4 Nieuwe bewoners

Als bewoners in de parkeerschijfzone komen wonen en vóór de beoogde datum van adreswijziging schriftelijk aangifte hebben gedaan van adreswijziging, dan kunnen zij een parkeerontheffing blauwe zone verkrijgen op het nieuwe woonadres.

Artikel 4:5 Intrekken ontheffing

Burgemeester en wethouders kunnen een parkeerontheffing intrekken of wijzigen:

 • a.

  op verzoek van de houder van de ontheffing;

 • b.

  wanneer de houder van de ontheffing niet (meer) voldoet aan de gestelde criteria;

 • c.

  wanneer er zich een wijziging voordoet in een van de omstandigheden die relevant waren voor het verlenen van de ontheffing;

 • d.

  wanneer voor het betreffende gebied het stelsel van ontheffingen komt te vervallen;

 • e.

  wanneer de houder van de ontheffing in strijd handelt met de aan de ontheffing verbonden voorschriften of beperkingen;

 • f.

  wanneer blijkt dat bij de aanvraag van de ontheffing onjuiste gegevens zijn verstrekt;

 • g.

  om redenen van algemeen belang.

Afdeling 5 Slotbepalingen

Artikel 5:1 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 1 mei 2021.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van Middelburg

in hun vergadering van 9 maart 2021.

de secretaris,                                   de burgemeester,

mr. A. van den Brink                       mr. H.M. Bergmann