Regeling vervallen per 12-04-2022

Subsidieregeling Mkb innovatiestimulering haalbaarheid Noord-Nederland 2021

Geldend van 20-04-2021 t/m 11-04-2022

Intitulé

Subsidieregeling Mkb innovatiestimulering haalbaarheid Noord-Nederland 2021

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

gelet op Verordening (EU) Nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun (PbEU, L352);

gelet op de Algemene subsidieregeling SNN 2019;

BESLUITEN:

 • 1.

  vast te stellen de Subsidieregeling Mkb innovatiestimulering haalbaarheid Noord-Nederland 2021;

 • 2.

  in te trekken de Subsidieregeling Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren haalbaarheid Noord-Nederland 2020 (Provinciaal Blad 2022 van 2020).

Dit besluit treedt in werking met ingang van 20 april 2021 en werkt terug tot en met 20 april 2021 voor zover de bekendmaking plaatsvindt na 20 april 2021.

Gedeputeerde Staten voornoemd,

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

W.F. Brenkman MSc, secretaris

Assen, 9 maart 2021

Kenmerk 4.13/2021000400

Uitgegeven: 19 april 2021

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  ASR SNN 2019: Algemene subsidieregeling SNN 2019;

 • b.

  De-minimisverordening: Verordening (EU) Nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun (PbEU, L352);

 • c.

  Gedeputeerde Staten: Gedeputeerde Staten van de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen;

 • d.

  haalbaarheidsproject: onderzoek naar en de analyse van het potentieel van nieuwe of het aanmerkelijk vernieuwen van producten, procedés of diensten, inclusief trial and error onderzoek. Dit heeft als doel de besluitvorming om tot onderzoek of ontwikkeling over te gaan te ondersteunen door objectief en rationeel de sterke en de zwakke punten van een project, de kansen en risico's in kaart te brengen, waarbij ook wordt aangegeven welke middelen nodig zijn om het project te kunnen doorvoeren en wat uiteindelijk de slaagkansen zijn;

 • e.

  KIA: Kennis en Innovatieagenda;

 • f.

  Missies en Sleuteltechnologieën: document beschreven in bijlage I van deze regeling;

 • g.

  mkb-onderneming: een onderneming zoals opgenomen in bijlage I van verordening 651/2014 van de commissie van 17 juni 2014 (gewijzigd bij verordeningen van de commissie van 14 juni 2017 (EG) 2017/1084 en 2 juli 2020 (EG) nr. 2020/972), waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard;

 • h.

  SNN: het Samenwerkingsverband Noord-Nederland.

Artikel 2 Doel van de regeling

De subsidieregeling heeft als doel innovatie bij het midden- en kleinbedrijf in de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen te stimuleren.

Artikel 3 Doelgroep

Subsidie wordt verstrekt aan een mkb-onderneming die op het moment van aanvragen een vestiging heeft in de provincies Drenthe, Fryslân of Groningen en daar ondernemingsactiviteiten uitvoert.

Artikel 4 Subsidiabele activiteiten

 • 1.

  De te subsidiëren activiteiten dienen ten goede te komen aan de vestiging in de provincie Drenthe, Fryslân of Groningen.

 • 2.

  Subsidie kan worden verstrekt voor een haalbaarheidsproject ten behoeve van een mkb-onderneming dat past binnen een van de KIA's zoals die zijn beschreven in het document Missies en Sleuteltechnologieën.

Artikel 5 Subsidiabele kosten

 • 1.

  Als subsidiabele kosten, voor zover die betrekking hebben op de activiteiten als genoemd in artikel 4, komen in aanmerking:

  • a.

   het inschakelen van een onafhankelijke adviesorganisatie, die is ingeschreven in een handelsregister;

  • b.

   materiaalkosten die uitsluitend nodig zijn voor het haalbaarheidsproject;

  • c.

   een forfaitair tarief van € 60,-- voor de loonkosten van onderzoekers, technici en ander ondersteunend personeel voor zover zij zich met de activiteit bezighouden;

  • d.

   huurkosten van apparatuur en uitrusting voor zover en zolang zij worden gebruikt voor het haalbaarheidsproject.

 • 2.

  In aanvulling op artikel 2.4 van de ASR SNN 2019 zijn buitenlandse reis- en verblijfkosten en overheadkosten niet subsidiabel.

Artikel 6 Staatssteun

De bepalingen uit de De-minimisverordening zijn van toepassing.

Artikel 7 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 2.3 van de ASR SNN 2019 wordt de subsidie in ieder geval geweigerd indien:

 • a.

  niet wordt voldaan aan de voorwaarden van de De-minimisverordening;

 • b.

  werkzaamheden die onderdeel zijn van het project zijn aangevangen vóór ontvangst van de aanvraag;

 • c.

  ter zake van de subsidiabele kosten verplichtingen zijn aangegaan vóór ontvangst van de aanvraag;

 • d.

  het project niet voldoet aan het bepaalde in deze regeling;

 • e.

  het project niet in overeenstemming is met het doel van deze regeling;

 • f.

  de voorgenomen activiteiten waarop het haalbaarheidsproject betrekking heeft in technische zin onvoldoende risicovol zijn om het haalbaarheidsproject te rechtvaardigen;

 • g.

  de voorgenomen activiteiten waarop het haalbaarheidsproject betrekking heeft in financiële zin onvoldoende risicovol zijn om het haalbaarheidsproject te rechtvaardigen;

 • h.

  het haalbaarheidsproject onvoldoende inzicht geeft in het economisch perspectief van de voorgenomen activiteiten waarop het haalbaarheidsproject betrekking heeft;

 • i.

  het haalbaarheidsproject onvoldoende inzicht geeft in de uitvoerbaarheid van de voorgenomen activiteiten waarop het haalbaarheidsproject betrekking heeft;

 • j.

  aan de onderneming in hetzelfde kalenderjaar al subsidie is verstrekt op grond van deze regeling;

 • k.

  indien de onderneming de subsidie wil aanwenden voor een project waarvoor reeds door een bestuursorgaan of de Europese Commissie subsidie is verstrekt of dat deel uitmaakt van een dergelijk project.

Artikel 8 Subsidieplafond

 • 1.

  Gedeputeerde Staten stellen het gezamenlijk subsidieplafond vast op € 4.487.500,--.

 • 2.

  Het Dagelijks Bestuur SNN verdeelt het in het vorige lid bedoelde bedrag op volgorde van ontvangst van de aanvragen.

 • 3.

  Voor zover door verstrekking van subsidie op aanvragen die op dezelfde dag zijn ontvangen, het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de onderlinge rangschikking van die aanvragen vastgesteld door middel van loting.

Artikel 9 Aanvraagperiode

Gedeputeerde Staten stellen gezamenlijk de aanvraagperiode vast op 20 april 2021 09:00 uur tot en met 9 september 2021 om 17:00 uur.

Artikel 10 Subsidieaanvraag

 • 1.

  Een aanvraag kan worden ingediend bij het SNN via een daarvoor ontwikkeld webportal dat bereikbaar is via www.snn.nl.

 • 2.

  De aanvraag gaat in ieder geval vergezeld van een projectplan conform het door het SNN beschikbaar gestelde format.

 • 3.

  De aanvrager voegt bij de aanvraag voor subsidie in ieder geval een beknopte samenvatting van het project waarvoor de subsidie wordt aangevraagd die kan worden gebruikt in voor een ieder toegankelijke publicaties.

 • 4.

  De aanvraag gaat vergezeld van een naar waarheid ingevulde De-minimisverklaring.

Artikel 11 Subsidiepercentage

De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten.

Artikel 12 Subsidiehoogte

Het subsidiebedrag bedraagt ten hoogste € 20.000,--.

Artikel 13 Subsidieverplichtingen

Bij de subsidieverlening worden in elk geval de volgende verplichtingen opgelegd:

 • 1.

  met de uitvoering van het haalbaarheidsproject wordt gestart binnen vier maanden na de bekenmaking van het besluit tot subsidieverlening;

 • 2.

  het haalbaarheidsproject wordt gerealiseerd binnen twaalf maanden na de start van het haalbaarheidsproject.

Artikel 14 Bevoorschotting

Binnen drie weken na de bekendmaking van het besluit tot subsidieverlening wordt de subsidie voor 100% bevoorschot.

Artikel 15 Wijzigings- of intrekkingsgronden

De subsidie kan onverminderd het bepaalde in artikel 4:48 van de Algemene wet bestuursrecht worden ingetrokken of ten nadele van de subsidieontvanger worden gewijzigd, indien:

 • a.

  het project niet wordt uitgevoerd in overeenstemming met het doel of de voorschriften van deze regeling;

 • b.

  tegen de uitvoering van het project overwegende bezwaren bestaan.

Artikel 16 Verantwoorden

 • 1.

  De subsidieaanvrager dient na afronding van het project een getekende verklaring aan te leveren dat het project is gerealiseerd conform een daartoe beschikbaar gesteld format.

 • 2.

  De subsidieaanvrager is verplicht desgevraagd, door middel van een verslag van de uitgevoerde werkzaamheden en een samenvatting van het project, aan te tonen dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend zijn verricht en dat is voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen.

Artikel 17 Vaststelling

De subsidieontvanger dient uiterlijk vier weken na afloop van het project een verzoek tot subsidievaststelling in.

Artikel 18 Bekendmaking en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze regeling wordt bekendgemaakt in het Provinciaal Blad en treedt in werking met ingang van 20 april 2021.

 • 2.

  Deze regeling werkt terug tot en met 20 april 2021 voor zover de bekendmaking plaatsvindt na 20 april 2021.

Artikel 19 Overgangsrecht

 • 1.

  De MIT haalbaarheid Noord-Nederland 2020 wordt ingetrokken op de dag dat de MIT haalbaarheid Noord-Nederland 2021 in werking treedt.

 • 2.

  Op aanvragen die zijn ingediend op grond van de MIT haalbaarheid Noord-Nederland 2020, blijft de MIT haalbaarheid Noord-Nederland 2020 van toepassing.

Artikel 20 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: MIT haalbaarheid Noord-Nederland 2021.

Ondertekening