Nadere regels met betrekking tot warenmarkten

Geldend van 01-05-2021 t/m heden

Intitulé

Nadere regels met betrekking tot warenmarkten

Het college van burgemeester en wethouders,

Gelet op het bepaalde in artikel 7.24 van de Verordening kwaliteit leefomgeving

besluit:

vast te stellen de navolgende Nadere regels m.b.t. warenmarkten

Artikel 1 Inrichting van de markt

 • 1. dagen, tijden en locaties:

  De warenmarkten in Enschede vinden plaats op de volgende dagen en locaties:

  • zaterdag van 08.00 tot 17.00 uur (tijdens zomertijd tot 17.15 uur) op het Van Heekplein (Enschede centrum), waarbij op dagen voorafgaand aan feestdagen of indien de weersomstandigheden hiertoe aanleiding geven in overleg tussen gemeente en marktondernemers voor warenmarkten een andere begin/-eindtijd dan normaliter gebruikelijk is kan worden overeengekomen.

 • 2. verplaatsen van markten

  Indien een warenmarkt op een feestdag valt kan deze markt worden verplaatst naar de dag voor of na die betreffende feestdag. Dit zal in overleg met een afvaardiging van of namens de marktondernemers van de te verplaatsen markt worden afgestemd. De termijn hiervoor bedraagt in beginsel uiterlijk 4 weken voor de dag waarop de markt al dan niet zal worden verplaatst.

 • 3. extra markten

  Extra warenmarkten vinden enkel plaats op het Van Heekplein. Deze extra warenmarkten kunnen worden gehouden op: Goede Vrijdag, 1 mei, Sacramentsdag, 3 oktober, 1 november, de zondag voor Eerste kerstdag. Tijdens extra warenmarkten geldt als uitgangspunt dat:

  • a.

   voor de plaats van de marktkramen geldt de indeling zoals deze geldt tijdens de zaterdagmarkt wordt gehanteerd;

  • b.

   marktondernemers die vergunning hebben verkregen voor reguliere warenmarkt op het Van Heekplein, genieten bij inschrijving voor een extra markt voorrang, welke vervalt drie weken voordat deze markt plaats zal vinden.

  • c.

   voor de extra markten geldt geen branchering.

 • 4. seizoensmarkten

  Burgemeester en wethouders kunnen, bij voldoende animo en kwaliteit van het potentiële productenaanbod extra seizoensmarkten organiseren. Voor deze seizoensmarkten geldt het brancheringsbesluit niet.

 • 5. overige bepalingen

  • a.

   Een inrichtingsplan van de reguliere warenmarkt alsmede het brancheringsbesluit en de sanctiestrategie zijn als bijlage bij deze beleidsregels gevoegd en maken onlosmakelijk deel uit van de beleidsregels.

  • b.

   Het college is bevoegd in bijzondere gevallen in afwijking van artikel 1.1:

   • i.

    andere dagen, uren en plaatsen aan te wijzen waarop de markt zal worden gehouden;

   • ii.

    e markt tijdelijk op te heffen;

   • iii.

    voor de verkoop van bepaalde waren andere tijden en/of plaatsen aan te wijzen.

Artikel 2 Selectiecommissie

 • 1. Op grond van de Verordening kwaliteit leefomgeving kan voor de warenmarkt op zaterdag een selectiecommissie worden ingesteld, die bestaat uit een vertegenwoordiging van marktondernemers die vergunninghouder zijn op diezelfde warenmarkt in Enschede. De leden (en hun plaatsvervangers) van deze commissies worden benoemd door het college..

 • 2. De selectiecommissie brengt bij twee of meer aanvragen voor een en dezelfde vaste marktplaatsvergunning advies uit aan het college binnen een termijn van twee weken van een daartoe strekkend verzoek.

 • 3. De selectiecommissie bestaat uit een oneven aantal leden. Hiervoor geldt een minimum van drie personen en een maximum van vijf personen. De leden van de selectiecommissie zijn een afvaardiging van marktondernemers van de betreffende warenmarkt waarvoor de selectiecommissie is ingesteld.

 • 4. De selectiecommissie brengt haar advies in gezamenlijkheid en schriftelijk uit op basis van een gewone meerderheid van stemmen.

 • 5. Het uiteindelijke besluit op het al dan niet honoreren van een aanvraag voor het mogen inrichten van een marktplaats wordt genomen door het college. Bij niet tijdige of onvoldoende kwalitatieve advisering door de selectiecommissie neemt het college op basis van eigen inzicht een besluit.

Artikel 3 Selectie-eisen voor het mogen innemen van een vaste marktplaats, bij concurrerende aanvragen

 • 1. Een vrijgekomen marktplaats zal via een openbare bekendmaking worden gepubliceerd indien artikel 7.14 van de Verordening kwaliteit leefomgeving niet van toepassing is (anciënniteitslijst). Vervolgens kunnen marktondernemers schriftelijk kenbaar maken geïnteresseerd te zijn in de vrijgekomen marktplaats.

 • 2. Indien twee of meer aanvragen voor een marktplaats worden ingediend voor een vrijgekomen marktplaats wordt na toetsing van de aanvragen op grond van artikel 7.13 van de Verordening kwaliteit leefomgeving beoordeeld in welke mate het aangeboden assortiment van de aanvragers een toevoeging is ten opzichte van de reeds aangeboden waren op de betreffende markt; De vrijgekomen marktplaats wordt dan toegewezen aan de aanvrager die met zijn productenaanbod de meeste toegevoegde waarde voor de betreffende warenmarkt heeft.

 • 3. Indien bij het beslissen op de aanvraag, zoals genoemd in artikel 2.5, blijkt dat er op basis van de selectie-eisen geen kwalitatief onderscheid te bepalen is tussen de aanvragers voor de vrijgekomen marktplaats, dan wordt de marktplaats op basis van loting toegekend. De loting wordt uitgevoerd door de gemeente in aanwezigheid van de betreffende aanvragers.

Artikel 4 Verzoeken tot branchewisseling of verkoop van branchegerelateerde producten

 • 1. Een vergunninghouder kan een verzoek indienen tot wisseling van branche op de warenmarkt waarvoor vergunning is verkregen. Dit onder de volgende voorwaarden:

  • a.

   de branchewisseling is mogelijk op grond van het brancheringsbesluit voor de betreffende warenmarkt.

  • b.

   indien sprake is van overname van een vergunning in de zin van de marktverordening, is het verzoek niet gedaan binnen een periode van één jaar na overname van de vergunning.

 • 2. Een vergunninghouder mag producten verkopen die branchegerelateerd zijn ten opzichte van het productenaanbod waarvoor vergunning is verleend op voorwaarde dat deze branchegerelateerde producten niet meer dan 10% bedragen van het totale productenaanbod van deze vergunninghouder.

 • 3. Voor vergunninghouders die ten tijde van inwerkingtreding van deze beleidsregel reeds een vergunning hebben verkregen, waarin voorwaarden zijn opgenomen die in strijd zijn met het eerste lid van dit artikel, blijven deze strijdige bepalingen van kracht.

 • 4. Bij bedrijfsbeëindiging door een vergunninghouder die een vergunning heeft zoals bedoeld in artikel 5.2 lid 2, geldt voor degene die de vergunning overneemt onverkort de bepaling uit artikel 5.2 lid 1. De voorwaarden uit de overgenomen vergunning die in strijd zijn met artikel 5.2 lid1 komen daarmee te vervallen.

Artikel 5 Terrassen

 • 1. Op de markt mogen terrassen worden ingericht voor de onmiddellijke consumptie van ter plaatse gekochte etenswaren en dranken.

 • 2. De terrassen mogen niet worden ingericht in de onmiddellijke nabijheid van de aanrijroute voor hulpdiensten of op een andere wijze die gevaarzetting met zich meebrengt.

 • 3. Het terras mag geen gevaar, schade of hinder opleveren voor de omgeving en tevens de bruikbaarheid van de weg of de openbare ruimte in het geding brengen.

 • 4. De terrassen moeten dusdanig worden ingericht dat er in de gangpaden een vrije doorgang van tenminste 150 centimeter aanwezig is.

 • 5. Voor twee tegenover elkaar gelegen terrassen geldt, dat vanaf het midden van de doorgang een vrije ruimte van tenminste 75 centimeter aan weerszijden van het midden in acht moet worden genomen zodat er een vrije doorgang van 1,50 meter in totaal ontstaat.

 • 6. Brandkranen dienen te allen tijde voldoende toegankelijk te zijn voor hulpdiensten.

 • 7. Het gebruik van nutsvoorzieningen/voorzieningen voor algemeen nut of de toegang daartoe mogen op geen enkele wijze worden beperkt of belemmerd;

 • 8. Op het terras mogen uitsluitend tafels, stoelen en parasols worden geplaatst. Deze objecten dienen op deugdelijke wijze te worden geplaatst zodat geen gevaarzetting kan optreden.

 • 9. Terrasmeubilair mag niet in de grond verankerd worden.

Artikel 6 Demonstratieplaatsen

 • 1. Demonstrateurs worden uitsluitend op initiatief van het college uitgenodigd om hun producten op de warenmarkt aan te bieden. Het college zal in dergelijke gevallen demonstrateurs uiterlijk één week voordat de markt georganiseerd wordt, uitnodigen.

 • 2. Op de zaterdagmarkt zijn drie demonstratieplaatsen beschikbaar.

Artikel 7 Overgangsrecht

Vergunninghouders die ten tijde van de vaststelling van deze beleidsregel een vergunning hebben verkregen in strijd met het brancheringsbesluit behouden hun vergunning conform de voorwaarden die vermeld staan in diezelfde vergunning.

Artikel 8 Citeerdeel

Deze beleidsregels en de hierbij behorende bijlagen worden aangehaald als: ”Beleidsregels op grond van artikel 7.14 van de Verordening kwaliteit leefomgeving”.

Artikel 9 Intrekking eerdere regels

Met de inwerkingtreding van deze regels vervallen de eerder vastgestelde Beleidsregels op grond van artikel 16 van de Marktverordening.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze Nadere regels treden in werking met ingang van 1 mei 2021.

Ondertekening

Vastgesteld door het College van Burgemeester en Wethouders van Enschede op 1 februari 2021,

de loco-secretaris, de burgemeester,