Sanctiestrategie warenmarkten

Geldend van 01-05-2021 t/m heden

Intitulé

Sanctiestrategie warenmarkten

Het college van burgemeester en wethouders,

Gelet op het bepaalde in artikel 7.23 van de Verordening kwaliteit leefomgeving

besluit:

vast te stellen de navolgende Sanctiestrategie warenmarkten

Sanctiestrategie Marktverordening

Deze sanctiestrategie wordt vastgesteld als beleidsregel welke onderdeel uit maakt van de

Marktverordening. De strategie is deels gebaseerd op de landelijke handhavingsstrategie maar

verbijzonderd en toegespitst op de gang van zaken op de markt.

Afhankelijk van het gedrag van de overtreder in samenhang met de mogelijke gevolgen van de

feitelijk overtreding wordt bepaald welk handhavingsinstrument wordt ingezet. Soms volstaat een

mondelinge waarschuwing van de marktmeester en in andere gevallen is onmiddellijk handhavend

optreden noodzakelijk. In uiterste gevallen kan een marktplaatsvergunning worden ingetrokken.

De (mogelijke) gevolgen

Er moet worden ingeschat wat de consequenties zijn van de overtreding. Bij overtredingen met

gevaarzetting of veiligheidsgevolgen wordt onmiddellijk opgetreden. Bij overtredingen met

beperkte gevolgen voor de markt kan worden volstaan met een (mondelinge) waarschuwing. Er is

daarnaast ook een midden categorie. Dat zijn overtredingen zonder directe veiligheidsgevolgen

maar die wel van belang zijn voor de markt.

Gedrag overtreder

Ook het gedrag van de overtreder speelt mee in de afweging welk handhavingsinstrument wordt

toegepast. Bij een goedwillende, pro actieve ondernemer past een andere handhavingsaanpak dan

bij onverschillige, calculerende gedragingen en recidivisten.

afbeelding binnen de regeling

Handhavingsinstrumenten

1. Mondelinge/schriftelijke waarschuwing

2. Vooraankondiging handhavingsbesluit

3. Handhavingsbesluit (last onder dwangsom of bestuursdwang)

4. Intrekken marktplaatsvergunning

Stappenplan

Bij de lichtgrijze segmenten kan worden volstaan met een mondelinge of schriftelijke waarschuwing

(stap 1).

Bij de middensegmenten zijn er verzwarende aspecten en wordt stap 1 overgeslagen. In deze

gevallen wordt een vooraankondiging (met daarin een laatste waarschuwing) verstuurd (stap 2).

In de donkergrijze/ zware segmenten wordt er direct opgetreden. Afhankelijk van de situatie kan er

worden gekozen voor een handhavingsbesluit of voor het intrekken van een marktplaatsvergunning.

Ondertekening

Vastgesteld door het College van Burgemeester en Wethouders van Enschede op 1 februari 2021,

de loco-secretaris, de burgemeester,