Regeling vervallen per 31-12-2021

BELEIDSREGEL Compensatie Corona Amateurkunst

Geldend van 02-03-2021 t/m 30-12-2021

Intitulé

BELEIDSREGEL Compensatie Corona Amateurkunst

Het college van burgemeester en wethouders van Emmen heeft in zijn vergadering van 2 maart 2021, gelet op artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 3, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening gemeente Emmen 2017 de volgende beleidsregel vastgesteld, “Beleidsregel Compensatie Corona Amateurkunst”.

Besluit vast te stellen de volgende verordening:

Beleidsregel ‘Compensatie Corona Amateurkunst’.

Artikel 1: Bijzondere begripsbepaling

 • a.

  Amateurkunst: Culturele activiteiten die worden ontplooid door culturele stichtingen en verenigingen ten behoeve van deelnemers die deze activiteiten niet uit hoofde van hun beroep beoefenen.

 • b.

  Amateurkunstgezelschappen: Koren, muziekverenigingen, orkesten, theatergezelschappen, folkloristische gezelschappen.

 • c.

  Culturele Commissies: commissies bestaande uit vrijwilligers die in een wijk of dorp in de gemeente Emmen culturele activiteiten ontplooien.

 • d.

  Herdenking: Een plechtige activiteit die verband houdt met het herdenken van slachtoffers en/of deelnemers van de Tweede Wereldoorlog.

 • e.

  Amateurkunstverenigingen: Het gaat hier om verenigingen die zich op vrijwillige basis bezighouden met het stimuleren van deelname aan culturele activiteiten en kunst(educatie).

 • f.

  Culturele activiteit(en): Een activiteit uit één van de kunstendisciplines: theater, dans, musea en erfgoed, muziek, beeldende kunst, fotografie, film/animatie/multimedia, literatuur/poëzie/taal, of een combinatie van deze disciplines.

Artikel 2: Doel

Het doel van de subsidieverlening op basis van deze beleidsregel is het compenseren van organisaties voor amateurkunst, culturele commissies en herdenkingen in Emmen waar het gaat om geleden schade door Corona. Ook kunnen deze organisaties een beroep doen op subsidie voor innovatie die noodzakelijk is in het kader van de ontstane situatie door Corona.

Artikel 3: Doelgroep

 • A.

  Amateurkunstgezelschappen

 • B.

  Culturele commissies

 • C.

  Herdenkingen

 • D.

  Amateurkunstverenigingen

Artikel 4: Aanvraag

 • 1.

  Aanvragen worden ingediend middels het aanvraagformulier Compensatie Corona Amateurkunst.

 • 2.

  De aanvraag kan worden ingediend tussen 2 maart 2021 en 1 september 2021.

Artikel 5: Toetsingscriteria

 • 1.

  De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd wordt getoetst aan de volgende criteria.

 • a.

  de activiteit vindt plaats in de gemeente Emmen;

 • b.

  de aanvrager heeft geen winstoogmerk met de betreffende activiteit;

 • c.

  de aanvrager is voor 15 maart 2020 met de culturele activiteiten gestart.

Amateurkunstorganisaties kunnen subsidie aanvragen voor de volgende onderdelen:

 • a.

  Geleden coronaschade: Organisaties kunnen een aanvraag doen indien zij in het jaar 2020 minder inkomsten/meer kosten hadden door Corona.

 • 1.

  het niet doorgaan van geplande culturele activiteiten waarvoor wel kosten zijn gemaakt;

 • 2.

  het doorlopen van (huur)verplichtingen terwijl activiteiten niet door zijn gegaan;

 • 3.

  de aanschaf van beschermingsmiddelen in het kader van Corona;

 • 4.

  minder contributie/abonnementen als gevolg van het niet doorgaan van activiteiten of opzeggingen;

 • 5.

  overige schade geleden door Corona.

 • b.

  Innovatie: Organisaties kunnen subsidie aanvragen voor de volgende onderdelen:

 • 1.

  een nieuw te organiseren culturele activiteit die in 2021 Coronaproof zal plaatsvinden;

 • 2.

  de aanschaf van beschermingsmiddelen in het kader van Corona;

 • 3.

  de aanschaf van middelen die bevorderen dat activiteiten digitaal kunnen plaatsvinden;

 • 4.

  nieuwe activiteiten op het gebied van promotie en ledenwerving of samenwerking met andere culturele vrijwilligersorganisaties;

 • 5.

  activiteiten waarbij kunstenaars en creatieve professionals uit Emmen, die minimaal 2 jaar werkzaam zijn als zelfstandige, worden ingehuurd.

Artikel 6: Weigeringsgronden

Naast de weigeringsgronden genoemd in de ASV en de Algemene wet bestuursrecht wordt de subsidie geweigerd indien niet voldaan is aan de eisen en criteria in deze regeling.

Artikel 7: Hoogte subsidie

 • De maximaal aan te vragen subsidie per aanvrager is €1.000,-.

Artikel 8: Verlening, vaststelling en betaling Verlening, vaststelling en betaling van de subsidie vindt plaats overeenkomstig het bepaalde in de ASV.

Artikel 9: Subsidieplafond en verdeelregels

 • 1.

  Het subsidieplafond voor deze regeling is vastgesteld op €40.000,-.

 • 2.

  Subsidie wordt verdeeld op volgorde van datum van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen. Wanneer een subsidieaanvraag niet volledig is, geldt voor het in behandeling nemen van de aanvraag de datum waarop de aanvraag volledig is geworden.

 • 3.

  Indien een beroep wordt gedaan op zowel geleden coronaschade als innovatie kan een deel van de gevraagde subsidie worden toegekend.

 • 4.

  Indien honorering van enige subsidieaanvraag tot overschrijding van het subsidieplafond leidt, kan een deel van het gevraagde subsidiebedrag worden toegekend.

Artikel 10: Inwerkingtreding Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 2 maart 2021 tot 31 december 2021. Artikel 11: Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als “beleidsregel Compensatie Corona Amateurkunst”.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen, gehouden op 2 maart 2021,

de gemeentesecretaris de burgemeester

M. Plantinga-Leenders H.F. van Oosterhout