Regeling vervallen per 31-12-2021

BELEIDSREGEL Compensatie Corona Culturele Infrastructuur

Geldend van 02-03-2021 t/m 30-12-2021

Intitulé

BELEIDSREGEL Compensatie Corona Culturele Infrastructuur

Het college van burgemeester en wethouders van Emmen heeft in zijn vergadering van 2 maart 2021, gelet op artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 3, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening gemeente Emmen 2017 de volgende beleidsregel vastgesteld, “Beleidsregel Compensatie Corona Culturele Infrastructuur”.

Besluit vast te stellen de volgende verordening:

Beleidsregel ‘Compensatie Corona Culturele Infrastructuur’.

Artikel 1: Bijzondere begripsbepaling

 • a.

  Culturele activiteit(en): Een activiteit uit één van de kunstendisciplines: theater, dans, musea en erfgoed, muziek, beeldende kunst, fotografie, film/animatie/multimedia, literatuur/poëzie/taal, of een combinatie van deze disciplines.

 • b.

  Professionele Culturele organisaties: Professionele organisatie die een bepaalde culturele activiteit organiseert en met naam genoemd wordt in, of bijdraagt aan de doelstellingen in de cultuurnota ‘Van Goede Grond’ 2018-2021.

 • c.

  Culturele vrijwilligersorganisatie: Vrijwilligersorganisatie die een bepaalde culturele activiteit organiseert en met naam genoemd wordt in, of bijdraagt aan de doelstellingen in de cultuurnota ‘Van Goede Grond’ 2018-2021.

 • d.

  Cultuurnota: De cultuurnota van de gemeente Emmen ‘Van Goede Grond’ 2018-2021.

 • e.

  Museale voorzieningen: Rechtspersonen die zich primair bezighouden met het tentoonstellen en behoud van beeldende kunst of erfgoed in Emmen.

 • f.

  Culturele festivals: Festivals, georganiseerd door professionals in loondienst van het festival, op het gebied van muziek, podiumkunsten en/of beeldende kunst.

 • g.

  Culturele infrastructuur: Geheel aan culturele voorzieningen in een gemeente.

 • h.

  TOGS: Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19.

 • i.

  Tozo: Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers.

 • j.

  TVL: Regeling subsidie financiering vaste lasten MKB COVID-19.

 • k.

  NOW: Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid.

 • l.

  Subsidieplafond: het bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak ten hoogste beschikbaar is voor de verstrekking van subsidie op grond van deze regeling.

Artikel 2: Doel

Het doel van de subsidieverlening op basis van deze beleidsregel is het compenseren van professionele culturele organisaties, culturele vrijwilligersorganisaties, museale voorzieningen en culturele festivals waar het gaat om geleden schade door Corona. Ook kunnen deze organisaties een beroep doen op subsidie voor innovatie die noodzakelijk is in het kader van de ontstane situatie door Corona.

Artikel 3: Doelgroep

 • A.

  Professionele culturele organisaties:

 • 1.

  Bibliotheek Emmen

 • 2.

  De Kunstbeweging

 • 3.

  Loods13

 • B.

  Culturele vrijwilligersorganisaties:

 • 1.

  Stichting Filmhuis Emmen

 • 2.

  Stichting Grote Kerk Cultureel

 • 3.

  Stichting The Bakeshop

 • 4.

  Stichting DrenthEvents

 • 5.

  ZO!34

 • C.

  Museale voorzieningen

 • 1.

  Stichting Spiker

 • 2.

  Stichting Erfgoed Netwerk Emmen

 • 3.

  Stichting Harmoniummuseum Nederland

 • 4.

  Collectie Brands

 • 5.

  Noabershof

 • 6.

  Van Goghhuis

 • 7.

  Museum of Contemporary Tibetan art

 • 8.

  Industrieel Smalspoormuseum

 • D.

  Culturele festivals

 • 1.

  Veenbrand

 • 2.

  Intro Nature

 • 3.

  Uitmarkt Emmen

Artikel 4: Aanvraag

 • 1.

  Aanvragen worden ingediend middels het aanvraagformulier Compensatie Corona culturele infrastructuur.

 • 2.

  De aanvraag kan worden ingediend tussen 2 maart 2021 en 1 september 2021.

Artikel 5: Toetsingscriteria

 • 1.

  De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd dient plaats te vinden in de gemeente Emmen;

 • 2.

  Professionele culturele organisaties, culturele vrijwilligersorganisaties, culturefestivals en museale voorzieningen kunnen subsidie aanvragen voor de volgende onderdelen:

 • a.

  Geleden coronaschade: Organisaties kunnen een aanvraag doen indien zij in het jaar 2020 minder inkomsten/meer kosten hadden door Corona. Dit kan veroorzaakt zijn door:

 • 1.

  het niet doorgaan van geplande culturele activiteiten waarvoor wel kosten zijn gemaakt;

 • 2.

  het doorlopen van (huur)verplichtingen terwijl activiteiten niet door zijn gegaan;

 • 3.

  de aanschaf van beschermingsmiddelen in het kader van Corona;

 • 4.

  minder opbrengsten aan contributie/abonnementen/kaartverkoop als gevolg van het niet doorgaan van activiteiten of opzeggingen;

 • 5.

  overige schade geleden door Corona.

 • b.

  Innovatie: Organisaties kunnen subsidie aanvragen voor de volgende onderdelen:

 • 1.

  een nieuw te organiseren culturele activiteit die in 2021 Coronaproof zal plaatsvinden;

 • 2.

  de aanschaf van beschermingsmiddelen in het kader van Corona;

 • 3.

  de aanschaf of inhuur van middelen die bevorderen dat activiteiten digitaal kunnen plaatsvinden;

 • 4.

  nieuwe activiteiten op het gebied van promotie of samenwerking met andere culturele (vrijwilligers)organisaties;

 • 5.

  activiteiten waarbij kunstenaars en creatieve professionals uit Emmen, die minimaal 2 jaar werkzaam zijn als zelfstandige, worden ingehuurd.

 • 6.

  Aanpassingen aan museale voorzieningen waar het fysieke aanpassingen of inrichting/inventaris van het museum betreft.

Artikel 6: Weigeringsgronden

 • 1.

  Naast de weigeringsgronden genoemd in de ASV en de Algemene wet bestuursrecht wordt de subsidie geweigerd indien:

a. Niet voldaan is aan de eisen en criteria in deze regeling:

b. Indien een organisatie ook middelen ontvangt van provincies, private of particuliere fondsen wordt de bijdrage naar rato verleend. Voorbeeld: Als gemeente Emmen 30% van het evenement/de activiteit subsidieert, komt de organisatie ook nu niet voor meer dan 30% van corona-kosten in aanmerking.

2. De subsidie kan geweigerd worden indien er geen beroep is gedaan op de ondersteunende

maatregelen TOGS, de TVL, de NOW en de Tozo.

Artikel 7: Hoogte subsidie

 • De maximaal aan te vragen subsidie per aanvrager is:

A. Professionele culturele organisaties: € 20.000,-

B. Culturele vrijwilligersorganisaties: € 10.000,-

C. Museale voorzieningen: € 10.000,-

D. Culturele Festivals: € 20.000,-

Artikel 8: Verlening, vaststelling en betaling Verlening, vaststelling en betaling van de subsidie vindt plaats overeenkomstig het bepaalde in de ASV.

Artikel 9: Subsidieplafond en verdeelregels

 • 1.

  Het subsidieplafond voor deze regeling is vastgesteld op €270.000,-. De verdeling is als volgt.

A. Professionele culturele organisaties: € 60.000,-

B. Culturele vrijwilligersorganisaties: € 50.000,-

C. Museale voorzieningen: € 80.000,-

D. Culturele Festivals: € 80.000,-

 • 2.

  Per instelling kan maximaal één aanvraag worden ingediend.

 • 3.

  Subsidie wordt verdeeld op volgorde van datum van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen. Wanneer een subsidieaanvraag niet volledig is, geldt voor het in behandeling nemen van de aanvraag de datum waarop de aanvraag volledig is geworden.

 • 4.

  Indien een beroep wordt gedaan op zowel geleden coronaschade als innovatie kan een deel van de gevraagde subsidie worden toegekend.

 • 5.

  Indien honorering van enige subsidieaanvraag tot overschrijding van het subsidieplafond leidt, kan een deel van het gevraagde subsidiebedrag worden toegekend.

Artikel 10: Inwerkingtreding Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 2 maart 2021 tot 31 december 2021. Artikel 11: Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als “beleidsregel Compensatie Corona culturele infrastuctuur”.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen, gehouden op 2 maart 2021,

de gemeentesecretaris de burgemeester

M. Plantinga-Leenders H.F. van Oosterhout