Verordening besluittermijn schuldhulpverlening Waddinxveen 2021

Geldend van 11-03-2021 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-03-2021

Intitulé

Verordening besluittermijn schuldhulpverlening Waddinxveen 2021

De raad van de gemeente Waddinxveen;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 05 januari 2021,

gelet op artikel 108, tweede lid, jo. artikel 147, eerste lid, van de Gemeentewet;

gelet op artikel 4a, derde lid, van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening;

gelet op artikel 4:13 van de Algemene wet bestuursrecht.

besluit

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening besluittermijn schuldhulpverlening Waddinxveen 2021

Artikel 1. Begrippen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • college: college van burgemeester en wethouders;

 • schuldhulpverlening: het ondersteunen bij het vinden van een adequate oplossing gericht op de aflossing van schulden indien redelijkerwijs is te voorzien dat een natuurlijke persoon niet zal kunnen voortgaan met het betalen van zijn schulden of indien hij in de toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen, alsmede de nazorg;

 • eerste gesprek: Het eerste gesprek waarin de schriftelijke of mondelinge hulpvraag wordt vastgesteld.

Artikel 2. Besluittermijn

De beschikking tot schuldhulpverlening zoals bedoeld in artikel 4a, eerste lid, van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, dan wel de afwijzing ervan, wordt door het college gegeven binnen een termijn van acht weken na de dag waarop het eerste gesprek, bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, heeft plaatsgevonden.

Artikel 3. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang 1 maart 2021.

 • 2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening besluittermijn schuldhulpverlening Waddinxveen 2021.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Waddinxveen d.d. 17 februari 2021.

De raad voornoemd,

de griffier,

de voorzitter,

Toelichting

Algemene toelichting Verordening besluittermijn schuldhulpverlening Waddinxveen 2021

Per 1 januari 2021 wijzigt de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). Gemeenten krijgen hierdoor nadrukkelijk (in artikel 4a, derde lid) de opdracht om in een verordening te bepalen binnen welke termijn de beschikking bedoeld in het eerste lid van dat artikel wordt gegeven. In lid 3 wordt als maximale termijn 8 weken genoemd. Voor die termijn is gekozen.

Artikelsgewijze toelichting Verordening besluittermijn schuldhulpverlening Waddinxveen 2021

Artikel 1. Begrippen

Enkele begrippen zijn opgenomen in deze verordening. Voor de overige begrippen die al zijn omschreven in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, de Algemene wet bestuursrecht of de Gemeentewet geldt dat deze niet afzonderlijk gedefinieerd worden in deze verordening. Deze zijn vanzelfsprekend van toepassing op deze verordening.

Artikel 2. Beschikkingstermijn

In de gewijzigde Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Staatsblad 2020, 239) krijgen gemeenten nadrukkelijk de opdracht om een beschikking af te geven voor schuldhulpverlening. De maximale besluittermijn is acht weken. Ook de Algemene wet bestuursrecht stelt dat een redelijke termijn acht weken behelst indien niet anders vastgesteld. Op grond van artikel 4a lid 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening kan bij gemeentelijke verordening een kortere termijn bepaald worden. Hier is niet voor gekozen.

Artikel 3. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 maart 2021. In artikel 4a, derde lid, van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening de verordeningsopdracht voor de gemeenteraad neergelegd om een beschikkingstermijn vast te stellen van maximaal acht weken.

 • 2.

  In dit artikel is de citeertitel van deze verordening neergelegd.