Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Regio Gooi en Vechtstreek 2021

Geldend van 11-03-2021 t/m heden

Intitulé

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Regio Gooi en Vechtstreek 2021

Het dagelijks bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek

Gelet op het bepaalde in de artikelen 5, 9, 10 11 en 14 van de Afvalstoffenverordening Regio Gooi en Vechtstreek 2017

BESLUIT:

Vast te stellen het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Regio Gooi en Vechtstreek 2021 met de volgende nadere regels inzake:

 • 1.

  de aanwijzing van de inzamelplaatsen (artikel 5 lid 1 van de Afvalstoffenverordening Regio Gooi en Vechtstreek 2017 (Asv)) en de wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen met inbegrip van grove huishoudelijke afvalstoffen dienen te worden achtergelaten (artikel 5 lid 2Asv);

 • 2.

  de gescheiden aanbieding van bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen die afzonderlijk worden ingezameld (artikel 9 lid 2 Asv);

 • 3.

  de dagen en tijdstippen waarop huishoudelijke afvalstoffen, alsmede de daarin onderscheiden bestanddelen huishoudelijke afvalstoffen, ter inzameling kunnen worden aangeboden (artikel 10Asv);

 • 4.

  aan te wijzen via welk (al of niet vanwege de GAD verstrekt) inzamelmiddel en via welke inzamelvoorziening de inzameling van plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drinkpakken, de inzameling van groente-, fruit- en tuinafval, de inzameling van papier en karton, de inzameling van textiel, de inzameling van glas en de inzameling van huishoudelijk restafval dient plaats te vinden (artikel 11 lid 1Asv);

 • 5.

  het gebruik van inzamelmiddelen voor het aanbieden ter inzameling bij of nabij een perceel en het gebruik van inzamelvoorzieningen voor het aanbieden ter inzameling nabij een perceel (artikel 11 lid 2 Asv);

 • 6.

  het aanbieden of overdragen van bedrijfsafvalstoffenv zijnde afval afkomstig van kantoren, winkels en diensten (artikel 14 lid 2 Asv).

Hoofdstuk 1 Algemeen

Artikel 1 Definities

 • 1.

  Afvalstoffenverordening: Afvalstoffenverordening Regio Gooi en Vechtstreek 2017.

 • 2.

  Asbest: asbest zoals gedefinieerd in artikel 1 lid 1 van het Asbestverwijderingsbesluit 2005.

 • 3.

  GAD: de in de Afvalstoffenverordening Regio Gooi en Vechtstreek 2017 aangewezen inzameldienst welke deel uitmaakt van de organisatie van de Regio Gooi en Vechtstreek.

 • 4.

  Gemeenten: de gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren.

 • 5.

  Inzamelmiddel: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd hulp- of bewaarmiddel bijvoorbeeld een huisvuilzak, minicontainer, ten behoeve van één huishouden.

 • 6.

  Inzamelvoorziening: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd bewaarmiddel of –plaats, bijvoorbeeld een (ondergrondse) verzamelcontainer of een wijkcontainer ten behoeve van meerdere huishoudens.

 • 7.

  Klein chemisch afval (kca): huishoudelijk afval waar chemische stoffen inzitten die schadelijk zijn voor de gezondheid en voor het milieu.

 • 8.

  Regio: De Regio Gooi en Vechtstreek.

 • 9.

  Scheidingsstation: De door het dagelijks bestuur van de Regio op grond van artikel 5 lid 1 van de Afvalstoffenverordening Regio Gooi en Vechtstreek 2017 aangewezen inzamelplaatsen waar gelegenheid is om huishoudelijke afvalstoffen met inbegrip van grove huishoudelijke afvalstoffen achter te laten. Het mobiele scheidingstation valt ook onder dit begrip.

 • 10.

  KWD-afval: Afval afkomstig van kantoren, winkels en diensten.

Hoofdstuk 2 Aanwijzing inzamelplaatsen en wijze van aanbieden (art. 5 lid 1 en lid 2 Asv)

De aanwijzing van de inzamelplaatsen en de wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen met inbegrip van grof huishoudelijk afval dienen te worden achtergelaten.

Artikel 2 Scheidingsstations

 • 1. Er zijn vier plaatsen in de regio Gooi en Vechtstreek waar voor gebruikers van een perceel, op het grondgebied van de regio waar geregeld huishoudelijke afvalstoffen kunnen ontstaan, gelegenheid is huishoudelijk afval met inbegrip van grof huishoudelijk afval achter te laten.

 • 2. De in lid 1 bedoelde plaatsen zijn:

  a. het scheidingsstation Bussum, De Nieuwe Vaart 2, 1401 GP Bussum;

  b. het scheidingsstation Hilversum, Nieuwe Crailoseweg 6a, 1222 AB Hilversum;

  c. het scheidingsstation Huizen, Ambachtsweg 13, 1271 AL Huizen;

  d. het scheidingsstation Weesp, Nijverheidslaan 1c, 1382 LE Weesp.

 • 3. De openingstijden van de in lid 2 vermelde scheidingsstations zijn dinsdag t/m vrijdag van 8.30 uur – 16.30 uur en op zaterdag van 9.00 uur – 16.00 uur met dien verstande dat de scheidingsstations op feestdagen gesloten zijn. Het scheidingsstation in Hilversum is ook op maandag geopend van 8.30 uur tot 16.30 uur.

Artikel 3 Toegang

 • 1. Alleen inwoners van de gemeenten zijn gerechtigd huishoudelijke afvalstoffen, met inachtneming van de regels in dit besluit, aan te bieden op de scheidingsstations.

 • 2. Medewerkers van de Regio werkzaam op de scheidingsstations zijn gerechtigd bezoekers van het scheidingsstation te verzoeken om met behulp van een geldig identiteitsbewijs aan te tonen dat hij of zij inwoner is van een van de gemeenten.

 • 3. Indien een bezoeker van het scheidingsstation geen inwoner is van één van de gemeenten of zich niet wil of kan identificeren kan de bezoeker de toegang tot het scheidingsstation worden ontzegd.

Artikel 4 Vervoeren van huishoudelijke afvalstoffen

Het vervoeren van, op een scheidingsstation aan te bieden huishoudelijke afvalstoffen, dient op een zodanige wijze plaats te vinden dat geen verontreiniging van toegangswegen, scheidingsstation en/of omgeving daarvan kan ontstaan.

Artikel 5 Aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

 • 1. Het is niet toegestaan andere afvalstoffen dan huishoudelijke afvalstoffen waaronder grove huishoudelijke afvalstoffen aan te bieden op de scheidingsstations.

 • 2. De aanbieder van huishoudelijke afvalstoffen en/of grove huishoudelijke afvalstoffen dient de aan te bieden stoffen zo veel mogelijk gescheiden aan te bieden en zelf in de daarvoor bestemde containers op de scheidingsstations te deponeren.

Artikel 6 Algemene gedragsregels

 • 1. Het betreden van het scheidingsstation geschiedt op eigen risico.

 • 2. De aanwijzingen van medewerkers van de GAD werkzaam op de scheidingsstations dienen te allen tijde opgevolgd te worden. Tot de op te volgen aanwijzingen kan behoren de aanwijzing om een aan te bieden gesloten doos/huisvuilzak te openen ter controle op het naleven van de scheidingsregels.

 • 3. Medewerkers van de GAD kunnen bij lange wachttijden/ drukte een laatste in de rij aanwijzen.

 • 4. Kinderen die het scheidingsstation bezoeken dienen onder voortdurend toezicht te staan van diegene die de kinderen heeft meegenomen.

 • 5. Het is niet toegestaan te roken of om alcoholhoudende drank te nuttigen tijdens het bezoeken van het scheidingsstation.

 • 6. Het is niet toegestaan op de scheidingsstations harder dan stapvoets te rijden.

 • 7. Bij het verlaten van het vervoermiddel dient de motor van het vervoermiddel te worden uitgezet. Tevens dient het voertuig zodanig te worden geparkeerd dat geen hinder en/of gevaar ontstaat voor anderen.

 • 8. Het doorzoeken en/of meenemen van (herbruikbare) afvalstoffen is verboden.

 • 9. Huisdieren zijn niet toegestaan op de scheidingstations. Huisdieren moeten in het voertuig of buiten het terrein blijven.

Hoofdstuk 3 Gescheiden aanbieding (art. 9 lid 2 Asv)

De gescheiden aanbieding van bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen die afzonderlijk worden ingezameld. Op de website van de GAD worden de afzonderlijke afvalstoffen nader beschreven.

Artikel 7 Groente- fruit- en tuinafval (gft)

 • 1. Groente- fruit- en tuinafval dient gescheiden van de overige huishoudelijke afvalstoffen te worden aangeboden.

 • 2. Groente- fruit- en tuinafval (inclusief vlees en visresten) dient niet verontreinigd met andere stoffen waaronder plastics te worden aangeboden.

 • 3. Vermenging van groente- fruit- en tuinafval met zogenoemde composteerbare plastics met kiemlogo dan wel papieren zakken die gebruikt zijn om het gft-afval voorafgaande aan de aanbieding in op te slaan is toegestaan.

 • 4. Indien ten behoeve van de gebruiker van een perceel geen inzamelmiddel of inzamelvoorziening is aangewezen dient het vrijkomende groente- fruit en tuinafval te worden aangeboden tezamen met het huishoudelijk restafval.

 • 5. Dierlijke meststoffen van kleine huisdieren moeten in het restafval gedeponeerd worden. Dierlijke meststoffen kunnen niet gebracht worden naar één van de scheidingsstations.

Artikel 8 Papier en karton (opk)

 • 1. Papier en karton dient gescheiden van de overige huishoudelijke afvalstoffen te worden aangeboden.

 • 2. Papier en karton mag gescheiden van andere afvalstoffen eveneens worden aangeboden in de daarvoor bestemde inzamelvoorzieningen op de scheidingsstations.

 • 3. Papier en karton mag gescheiden van andere afvalstoffen eveneens worden aangeboden bij clubs, scholen en/of verenigingen die op grond van artikel 4, lid 1 onderdeel a, van de afvalstoffenverordening zijn aangewezen en vermeld staan op het aan dit besluit gehechte overzicht (bijlage 1).

 • 4. Papier en karton dient droog en niet verontreinigd met andere stoffen te worden aangeboden.

Artikel 9 Glas

 • 1. Glas dient op kleur gescheiden van de overige huishoudelijke afvalstoffen te worden aangeboden in de met inachtneming van het bepaalde in artikel 26 aangewezen door of vanwege de GAD geplaatste inzamelvoorzieningen op wijkniveau (glasbakken).

 • 2. Glas mag gescheiden van andere afvalstoffen eveneens worden aangeboden in de daarvoor bestemde inzamelvoorzieningen op de scheidingsstations.

 • 3. Vlakglas mag niet worden aangeboden in de voorziening op wijkniveau (glasbakken). Deze kan wel worden aangeboden en gedeponeerd in de daarvoor bestemde en als zodanig aangeduide inzamelvoorziening(en) op de (mobiele) scheidingsstation(s).

Artikel 10 Textiel

 • 1. Textiel dient gescheiden van de overige huishoudelijke afvalstoffen te worden aangeboden in de inzamelvoorziening op wijkniveau (textielbakken).

 • 2. Textiel gescheiden van andere afvalstoffen, mag eveneens worden aangeboden aan de door daartoe op grond van artikel 4 lid 1 onder a van de ASV aangewezen inzamelaar vermeld op het aan dit besluit gehechte overzicht (bijlage 2) gedurende de textiel-inzamelroute vermeld op de inzamelkalender, middels een inzamelmiddel met daarop de speciale textielsticker.

 • 3. Textiel gescheiden van andere afvalstoffen, mag eveneens worden aangeboden in de door daartoe op grond van artikel 4 lid 1 onder a van de Asv aangewezen inzamelaars vermeld op het aan dit besluit gehechte overzicht (bijlage 3) geplaatste en als zodanig aangeduide inzamelvoorziening.

 • 4. Textiel mag gescheiden van andere afvalstoffen eveneens worden aangeboden in de daarvoor bestemde inzamelvoorzieningen op de scheidingsstations.

 • 5. Textiel dient droog en niet verontreinigd met bijvoorbeeld olie of verf te worden aangeboden in het daarvoor bestemde inzamelmiddel of de daarvoor bestemde inzamelvoorziening.

Artikel 11 Plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drinkpakken (pmd)

 • 1. Plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drinkpakken dienen gescheiden van de overige huishoudelijke afvalstoffen te worden aangeboden.

 • 2. PMD dient niet verontreinigd met andere stoffen te worden aangeboden in het daarvoor bestemde inzamelmiddel of de daarvoor bestemde inzamelvoorziening.

 • 3. PMD mag gescheiden van andere afvalstoffen eveneens worden aangeboden in de daarvoor bestemde inzamelvoorzieningen op de scheidingsstations.

Artikel 12 Afgedankte elektrische of elektronische apparatuur (aeea)

 • 1. Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur dient gescheiden van de overige huishoudelijke afvalstoffen te worden aangeboden:

 • -

  op één van de scheidingsstations of het mobiele scheidingsstation;

 • -

  aan de detaillist die verplicht is tot inname van elektrische en elektronische apparatuur;

 • -

  aan de GAD na het maken van een afspraak. Deze mogelijkheid is er niet voor afgedankte elektrische of elektronische apparatuur klein van omvang (zie hiervoor de website van de GAD).

 • 2. Met inachtneming van het bepaalde in lid 1. van dit artikel dient koel- en vriesapparatuur leeg en zonder ombouw te worden aangeboden.

Artikel 13 Klein chemisch afval (kca)

Klein chemisch afval dient gescheiden van de overige huishoudelijke afvalstoffen te worden aangeboden:

 • a.

  op één van de scheidingsstations;

 • b.

  aan de detaillist die een inzamelplicht heeft tot inzameling van één of meerdere stromen klein chemisch afval;

 • c.

  Kca dient stevig verpakt bij voorkeur in de originele verpakking te worden afgegeven in het kca-depot op het scheidingsstation.

Artikel 14 Grove huishoudelijke afvalstoffen

 • 1. Grove huishoudelijke afvalstoffen dienen gescheiden van de overige huishoudelijke afvalstoffen te worden aangeboden:

  • a.

   op één van de scheidingsstations in de regio of het mobiele scheidingsstation;

  • b.

   aan de GAD na het maken van een afspraak als bedoeld in artikel 21 van dit besluit.

 • 2. Grove huishoudelijke afvalstoffen die ter inzameling op afspraak worden aangeboden dienen op ordelijke wijze te worden geplaatst. Planken en/of staven dienen in hanteerbare bundels met een maximale lengte van 2 meter te worden samengebonden (max 25 kg). Aanbieding dient plaats te vinden op een voor het inzamelvoertuig goed bereikbare plek. De ter inzameling aangeboden grove huishoudelijke afvalstoffen dienen zodanig vrij te liggen dat het opgepakt kan worden met een kraan. De ter inzameling aangeboden grove huishoudelijke afvalstoffen dienen zonder glas/ ramen aangeboden te worden.

 • 3. Maximaal gewicht/volume aanbieding grove huishoudelijke afvalstoffen met uitzondering van grof tuinafval en elektrische- en/of elektronische apparatuur:

  • -

   De gebruiker van een perceel op het grondgebied van een van de gemeenten mag grove huishoudelijke afvalstoffen -met uitzondering van grof tuinafval en elektrische- en/of elektronische apparatuur- met een volume van maximaal 1,0 m3 of tot een gewicht van maximaal 100 kg en met een maximale lengte van 2 meter, eenmaal per veertien dagen kosteloos aanbieden op een van de vier scheidingsstations.

  • -

   Indien het maximum van 1 m3 of het gewicht van 100 kg, als vermeld in lid 1 wordt overschreden dan is de aanbieder een tarief verschuldigd per elke volgende m3 dan wel 100 kg. Het algemeen bestuur stelt jaarlijks bij de vaststelling van de begroting voor de Regio Gooi en Vechtstreek het verschuldigde tarief per m3 / 100 kg grove huishoudelijke afvalstoffen vast.

Artikel 15 Grof tuinafval

 • 1. Grof tuinafval dient gescheiden van de overige huishoudelijke afvalstoffen te worden aangeboden:

  • a.

   op één van de scheidingsstations in de regio;

  • b.

   aan de GAD na het maken van een afspraak als bedoeld in artikel 21 van dit besluit.

 • 2. Grof tuinafval dat ter inzameling op afspraak wordt aangeboden dient op ordelijke wijze te worden geplaatst. Verder dient grof tuinafval, in hanteerbare bundels samengebonden, met een maximale lengte van 2 meter en een maximaal gewicht van 15 kg te worden aangeboden. Aanbieding dient plaats te vinden op een voor het inzamelvoertuig goed bereikbare plek. Het ter inzameling aangeboden grof tuinafval dient zodanig vrij te liggen dat het opgepakt kan worden met een kraan.

Artikel 16 (Auto)banden

(Auto)banden (al of niet met velg) dienen gescheiden van de overige huishoudelijke afvalstoffen te worden aangeboden:

 • 1.

  Aan garagebedrijven waaraan in het kader van producentenverantwoordelijkheid bij Algemene Maatregel van Bestuur een inzamelplicht voor (auto)banden is opgelegd;

 • 2.

  Tot een maximum van vier autobanden per kalenderjaar in de daarvoor bestemde en als zodanig aangeduide inzamelvoorzieningen op één van de scheidingsstations of het mobiele scheidingsstation.

Artikel 17 Asbesthoudende en op asbest gelijkende stoffen

Asbesthoudende en op asbest gelijkende stoffen mogen gescheiden van de overige huishoudelijke afvalstoffen en in overeenstemming met de regels in het Asbestverwijderingsbesluit worden aangeboden op de scheidingsstations. Deze stoffen kunnen niet aangeboden worden op het mobiele scheidingsstation.

 • 1. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 van dit besluit is het inwoners van de gemeenten toegestaan maximaal 35 vierkante meter hecht gebonden asbest golfplaten en/of maximaal 35 vierkante meter asbesthoudende vloertegels of niet-gelijmde, asbesthoudende vloerbedekking en asbesthoudende huishoudelijke producten op een scheidingsstation aan te bieden.

 • 2. Indien een inwoner van de gemeenten Asbesthoudende en op asbest gelijkende stoffen wil aanbieden op een van de scheidingsstations dan meldt hij dit bij aankomst op het scheidingsstation bij een van de medewerkers van de GAD werkzaam op het betreffende scheidingsstation.

 • 3. Asbesthoudende en op asbest gelijkende stoffen dienen als volgt te worden aangeboden:

  • -

   op deugdelijke wijze dubbel (luchtdicht) ingepakt in stevig doorzichtig plastic (PE folie of zak van minimaal 0.2 mm dikte) zodat deze niet scheurt;

  • -

   de verpakking dient te zijn voorzien van het officiële asbest logo;

  • -

   de verpakking moet zorgvuldig zijn afgesloten en dichtgeplakt met plakband / tape.

 • 4. Niet of onjuist verpakt Asbesthoudende en op asbest gelijkende stoffen wordt geweigerd.

 • 5. Het (o)verpakken van Asbesthoudende en op asbest gelijkende stoffen op een scheidingsstation is niet toegestaan.

Artikel 18 Huishoudelijk restafval

 • 1. Huishoudelijk restafval dient gescheiden van de overige huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling te worden aangeboden.

 • 2. Per perceel of per afzonderlijk gebruikt perceelsgedeelte mogen ten hoogste 8 vuilniszakken tegelijk per week worden aangeboden.

 • 3. Huishoudelijk restafval mag gescheiden van de overige huishoudelijke afvalstoffen worden aangeboden op één van de scheidingsstations m.u.v. het mobiele scheidingsstation.

Hoofdstuk 4 Tijdstip van aanbieding (art. 10 Asv)

De dagen en tijdstippen waarop huishoudelijke afvalstoffen alsmede de daarin onderscheiden bestanddelen huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling dienen te worden aangeboden.

Bij percelen aanbieden

Artikel 19 Inzamelkalender

 • 1. Er is een inzamelkalender beschikbaar waarop aangegeven de dagen waarop huishoudelijk restafval, groente-, fruit- en tuinafval, papier en karton, textiel, plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drinkpakken en kerstbomen bij percelen worden ingezameld.

 • 2. Op de onder lid 1 bedoelde dagen vindt de inzameling plaats van 7.30 uur tot 22.00 uur met dien verstande dat er sprake kan zijn van afwijkende tijdstippen van inzameling ten gevolge van afwijkende inzameldagen in verband met bijvoorbeeld feestdagen.

 • 3. De inzamelkalender wordt op verzoek per perceel waar geregeld huishoudelijke afvalstoffen kunnen ontstaan verspreid. De inzamelkalender kan ook geraadpleegd worden op de website van de GAD (www.gad.nl) of middels de GAD-app.

Artikel 20 Dagen en tijdstippen aanbieden

 • 1. Het is verboden de in artikel 19 lid 1 van dit besluit vermelde (bestanddelen uit) huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling aan te bieden vóór 20.00 uur van de dag voorafgaande aan de dag waarop volgens de inzamelkalender inzameling plaatsvindt.

 • 2. De in artikel 19 lid 1 van dit besluit vermelde fractie(s) dient (dienen) op de inzamelkalender vermelde inzameldag uiterlijk om 7.30 uur op of nabij de openbare weg ter inzameling te worden aangeboden en uiterlijk om 22.00 op dag van inzameling weer terug geplaatst te worden op eigen terrein.

Op afspraak aanbieden

Artikel 21 Inzameling op afspraak

 • 1. Grof tuinafval, grove huishoudelijke afvalstoffen en omvangrijke elektrische of elektronische apparatuur kan ter inzameling worden aangeboden aan de GAD na een daartoe gemaakte afspraak over de datum waarop de GAD het aangeboden grof tuinafval, grof huishoudelijk afval of de omvangrijke elektrische of elektronische apparatuur komt ophalen.

 • 2. Het is verboden de in lid 1 van dit artikel genoemde ter inzameling op afspraak aangeboden afvalstoffen op of nabij de weg te plaatsen of geplaatst te houden vóór 20.00 uur van de dag voorafgaande aan de datum waarvoor de onder 1 bedoelde ophaalafspraak is gemaakt.

 • 3. Bij het maken van de afspraak als vermeld onder 1 kunnen van de zijde van de GAD voorzover nodig ook aanwijzingen worden gegeven over wijze van plaatsen, aanbieden dan wel verpakken van het aangeboden afval. Deze aanbiedregels staan op de website van de GAD vermeld.

 • 4. De aanbieder van in lid 1 van dit artikel genoemde ter inzameling op afspraak aangeboden afvalstoffen dient in lid 3 vermelde aanwijzingen bij de aanbieding in acht te nemen.

 • 5. De in lid 1 van dit artikel op afspraak ter inzameling aangeboden afvalstoffen dienen op de afgesproken inzameldag uiterlijk om 7.30 uur op of nabij de openbare weg ter inzameling te worden aangeboden.

 • 6. Voorzover afvalstoffen bestemd voor inzameling na aanbieding door de GAD niet zijn meegenomen, is de aanbieder verplicht deze zo spoedig mogelijk doch uiterlijk om 20.00 uur van de weg te verwijderen en op eigen terrein te plaatsen. Afvalstoffen welke ten onrechte of op een onjuiste wijze zijn aangeboden en welke na inzameling zijn achtergebleven, dienen onverwijld door de aanbieder te worden verwijderd.

Glas aanbieden

Artikel 22 Inzamelvoorziening voor glas

Het is verboden tussen 22.00 uur en 7.30 uur glas te werpen in de daartoe bestemde en als zodanig aangeduide inzamelvoorziening voor glas.

Hoofdstuk 5 Wijze en plaats van aanbieding (art. 11 lid 1 Asv)

Aanwijzen via welk (al of niet vanwege de GAD verstrekt) inzamelmiddel en via welke inzamelvoorziening de inzameling van plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drinkpakken, de inzameling van groente-, fruit- en tuinafval, de inzameling van papier en karton, de inzameling van textiel, de inzameling van glas en de inzameling van huishoudelijk restafval dient plaats te vinden.

Artikel 23 Plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drinkpakken (pmd)

Voor de inzameling van plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drinkpakken worden aangewezen:

 • 1.

  Het door de GAD verstrekte inzamelmiddel te weten een minicontainer met oranje markering of deksel voor de gebruikers van de percelen met grondgebonden woningen. Daar waar inwoners geen gebruik maken van een inzamelmiddel voor pmd, is de gebruiker van het perceel zelf verantwoordelijk voor het wegbrengen van het pmd naar een verzamelcontainer of de scheidingsstations, dan is niet toegestaan een pmd-zak in de wijk aan te bieden.

 • 2.

  De door de GAD geplaatste inzamelvoorzieningen te weten verzamelcontainers voor plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drinkpakken voor de gebruikers van stapelbouw.

 • 3.

  De pmd-zakken voor plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drinkpakken voor de inwoners die gebruik maken van inzamelvoorzieningen voor huishoudelijk restafval en nog niet zijn aangesloten op een inzamelvoorziening voor pmd.

Artikel 24 Groente- fruit- en tuinafval (gft)

Voor de inzameling van groente- fruit- en tuinafval wordt aangewezen:

 • 1.

  Het door de GAD verstrekte inzamelmiddel te weten een minicontainer met groene deksel voor de gebruikers van grondgebonden woningen.

 • 2.

  De door de GAD geplaatste inzamelvoorzieningen te weten verzamelcontainers voor groente, fruit en tuinafval voor alle gebruikers van stapelbouw.

Artikel 25 Papier en karton (opk)

Voor de inzameling van papier en karton wordt aangewezen:

 • 1.

  Het door de GAD verstrekte inzamelmiddel te weten een minicontainer met blauwe deksel voor de gebruikers van grondgebonden woningen.

 • 2.

  De door GAD geplaatste inzamelvoorzieningen te weten verzamelcontainers voor papier en karton voor alle gebruikers van stapelbouw.

Artikel 26 Glas

Alle gebruikers van percelen, waar huishoudelijke afvalstoffen kunnen ontstaan, in de gemeenten, worden voor de inzameling van glas aangewezen op de door of namens / in opdracht van de GAD geplaatste inzamelvoorzieningen op wijkniveau, te weten glasbakken.

Artikel 27 Textiel

Alle gebruikers van percelen, waar huishoudelijke afvalstoffen kunnen ontstaan, in de gemeenten, worden voor de inzameling van textiel aangewezen op de door of namens / in opdracht van de GAD geplaatste inzamelvoorzieningen op wijkniveau voor alle gebruikers van percelen, te weten textiel containers. Tevens kunnen gebruikers gebruik maken van de textielinzameling huis-aan-huis volgens de data in de inzamelkalender, middels een inzamelmiddel met daarop de speciale textielsticker.

Artikel 28 Huishoudelijk restafval

Voor de inzameling van huishoudelijk restafval wordt aangewezen:

 • 1.

  Het door de GAD verstrekte inzamelmiddel te weten een minicontainer met grijze deksel voor de gebruikers van een grondgebonden woning met meer dan 30m2 buitenruimte. De door de GAD geplaatste inzamelvoorzieningen te weten verzamelcontainers voor huishoudelijk restafval voor de gebruikers in stapelwoningen of grondgebonden met minder dan 30m2 buitenruimte.

 • 2.

  De door de gebruiker aangeschafte huisvuilzakken voor de gebruikers van de percelen met de adressen die nog niet zijn aangewezen op een inzamelmiddel of -voorziening.

Hoofdstuk 6 Bedrijfsafvalstoffen (KWD-contracten) (art 14 lid 2 Asv)

Regels over inzamelen van KWD-klanten (kantoren/ winkels/ diensten) ( art 14).

Artikel 29 Aanbiedregels KWD contracten

 • 1. De aanbiedregels uit dit besluit en de Asv 2017 zijn op de KWD klanten van overeenkomstige toepassing. KWD klanten sluiten een contract af met de inzameldienst voor de bestanddelen aan huishoudelijk afval namelijk gft, papier en karton, pmd en restafval. In dit contract is bepaald dat de KWD klanten betalen voor de geleverde diensten door de inzameldienst.

 • 2. KWD klanten bieden hun bedrijfsafval aan middels gele minicontainers met kleuraccent of gekleurde deksel behorende bij de betreffende afvalstroom of in de aangewezen inzamelvoorzieningen.

 • 3. De inzameling van bedrijfsafval uit minicontainers en inzamelvoorzieningen van KWD klanten dient te passen in de vastgestelde route voor huishoudelijk afval.

 • 4. Bedrijfsafval en -grondstoffen van KWD klanten zijn qua samenstelling gelijk aan het huishoudelijk afval (geen swill bijvoorbeeld).

 • 5. Voor bedrijven bestaat de mogelijkheid om een kca-kaart aan te schaffen, waarmee bedrijven kca kunnen brengen naar één van de scheidingsstations. De tarieven worden vastgesteld middels de tarievenlijst behorende bij de begroting van de Regio Gooi en Vechtstreek.

Artikel 30 Gebruik inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen KWD klanten

Voor het gebruik van inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen door KWD klanten is Hoofdstuk 7 van dit besluit van overeenkomstige toepassing, m.u.v. artikel 31 lid 4 Asv.

Hoofdstuk 7 Nadere regels over gebruik inzamelmiddelen en voorzieningen (art 11 lid 2 Asv)

Regels over het gebruik van inzamelmiddelen voor het aanbieden ter inzameling bij of nabij een perceel en over het gebruik van inzamelvoorzieningen voor het aanbieden ter inzameling nabij een perceel.

Minicontainers

Artikel 31 Gebruiker

 • 1. De GAD verstrekt minicontainers ten behoeve van die percelen waarvoor een minicontainer het met inachtneming van het bepaald in de artikelen 28, 31 en 37 aangewezen inzamelmiddel is.

 • 2. De GAD blijft eigenaar van de ten behoeve van percelen verstrekte minicontainers en is gerechtigd containers in te nemen indien dit noodzakelijk wordt geacht.

 • 3. De gebruiker van een perceel aan wie een of meerdere minicontainers zijn verstrekt draagt zorg voor een zorgvuldig en verantwoord gebruik van de verstrekte minicontainer(s).

 • 4. Indien de gebruiker van een perceel, aan wie een of meerdere minicontainers zijn verstrekt, verhuist dienen de minicontainers achter gelaten te worden ten behoeve van de opvolgende gebruiker van het betreffende perceel.

Artikel 32 Gebruik en onderhoud

 • 1. De GAD draagt zorg voor het noodzakelijke technische onderhoud van de door de GAD verstrekte minicontainers.

 • 2. De gebruiker van de door de GAD verstrekte minicontainer(s) draagt zorg voor het gebruik van de minicontainer in overeenstemming met het aangegeven gebruiksdoel.

 • 3. De gebruiker van de door de GAD verstrekte minicontainer(s) draagt zorg voor het schoonhouden van de verstrekte minicontainer(s) zodanig dat geen stank- of geurhinder ontstaat én voorts zodanig dat de medewerkers van de GAD geen hinder ondervinden van verontreiniging van de minicontainer(s) bij het ledigen en terugplaatsen daarvan.

 • 4. Het schoon houden van de minicontainer(s) dient plaats te vinden met niet bijtende, niet agressieve op kunststof inwerkende schoonmaakmiddelen.

 • 5. Het is verboden reclameuitingen te hangen/plakken of op een andere manier te bekladden aan de verstrekte minicontainer(s).

 • 6. Het is verboden zwerfafval te veroorzaken door ter inzameling gereedstaande afvalstoffen, inzamelmiddelen of inzamelvoorzieningen, te doorzoeken en/of te verspreiden, te stoten, te schoppen, omver te werpen of door deze anderszins te behandelen.

Artikel 33 Minicontainer met kleuraccent of gekleurde deksel

 • 1. De minicontainer met groene deksel mag alleen gebruikt worden voor het ter inzameling aanbieden van groente- fruit- en tuinafval.

 • 2. De minicontainer met blauwe deksel mag alleen gebruikt worden voor het ter inzameling aanbieden van papier en karton.

 • 3. De minicontainer met oranje kleuraccent of oranje deksel mag alleen gebruikt worden voor het ter inzameling aanbieden van plastic verpakkingen, metalen verpakkingen (blik) en drinkpakken.

 • 4. De minicontainer met grijze deksel mag alleen gebruikt worden voor het ter inzameling aanbieden van huishoudelijk restafval.

Artikel 34 Hete of brandende (vloei)stoffen

Hete of brandende (vloei)stoffen mogen niet gedeponeerd worden in de verstrekte minicontainer(s).

Artikel 35 Aanbieding minicontainer en huisvuilzakken

 • 1. Het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen met behulp van minicontainers of met behulp van huisvuilzakken dient ordelijk te geschieden door plaatsing daarvan op het voetpad zo dicht mogelijk bij de openbare rijweg of – bij het ontbreken van een voetpad- aan de kant van de openbare rijweg, zodanig dat voetgangers en andere verkeersdeelnemers niet gehinderd worden en de doorgang onbelemmerd plaatsvindt. Indien er een opstelplaats is aangewezen dan dient de minicontainer op die betreffende plek worden aangeboden.

 • 2. Het deksel van ter lediging aangeboden minicontainers dient gesloten te zijn.

 • 3. De ter lediging aangeboden minicontainer:

 • -

  dient deze in een wijk waar de achterlader rijdt met de handgreep in de richting van de rijweg te worden geplaatst;

 • -

  dient deze in een wijk waar de zijlader rijdt met de handgreep van de rijweg af te te worden geplaatst.

 • 4. De inhoud van de ter inzameling aangeboden minicontainer van 140l mag niet zwaarder zijn dan 55 kg, de inhoud van de ter inzameling aangeboden minicontainer van 240l mag niet zwaarder zijn dan 75 kg.

 • 5. De inhoud van de ter inzameling aangeboden vuilniszakken mag niet zwaarder zijn dan 12 kg per zak.

 • 6. Het is verboden afvalstoffen naast/op de aangeboden minicontainer(s) te plaatsen.

 • 7. Ter inzameling aangeboden huisvuilzakken mogen geen scherpe voorwerpen en/of uitsteeksels bevatten en moet goed gesloten zijn.

Artikel 36 Aantal minicontainers per perceel

 • 1. Percelen voor het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen aangewezen op minicontainers worden door de GAD standaard voorzien van:

 • -

  één minicontainer voor groente- fruit- en tuinafval (240l);

 • -

  één minicontainer voor papier en karton (240l);

 • -

  één minicontainer voor plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drinkpakken (240l);

 • -

  één minicontainer voor huishoudelijk restafval (140l).

 • 2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel kunnen de minicontainers voor groente-, fruit en tuinafval, papier en karton en plasticverpakkingen, metalen verpakkingen en drinkpakken omgeruild worden voor een kleiner formaat van 140l.

 • 3. In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel kan -na een daartoe strekkend verzoek van de gebruiker van een perceel- voor het aanbieden van huishoudelijk restafval een extra minicontainer met 140l inhoud óf in de plaats van de verstrekte minicontainer met een inhoud van 140l een minicontainer met een inhoud van 240l voor het ter inzameling aanbieden van huishoudelijk restafval worden verstrekt, indien er sprake is van:

  • -

   een huishouden bestaande uit vijf of meer personen;

  • -

   een huishouden met één of meer kinderen in de luiers onder de 5 jaar;

  • -

   er voor een of meer van de leden van het betreffende huishouden medische redenen zijn voor de noodzaak tot een extra minicontainer;

  • -

   er is een extra restafvalcontainer mogelijk mits er aantoonbaar voldoende scheiding is van afvalstoffen.

  De containers zoals in lid 3 beschreven kunnen per voorwaarde worden verstrekt en zijn voor een maximale tijdsduur van 5 jaar. Na deze 5 jaar wordt de woonsituatie opnieuw bekeken.

 • 4. In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel kan – na een daartoe strekkend verzoek van de gebruiker van een perceel- een minicontainer voor restafval inleveren. Het scheiden van het afval blijft gehandhaaft. In overleg met de GAD wordt een alternatief vastgelegd.

 • 5. Doet de situatie als vermeld in lid 3 en lid 4 van dit artikel zich niet meer voor dan dient hiervan mededeling te worden gedaan aan de GAD en dient de extra / grotere minicontainer te worden ingeleverd resp. vervangen door een minicontainer met een inhoud van 140l, resp. weer een nieuwe minicontainer te worden uitgeleverd op betreffende perceel.

 • 6. In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel kan, na een verzoek van de gebruiker van een perceel extra minicontainer(s) worden verstrekt voor het ter inzameling aanbieden van groente- fruit- en tuinafval, van papier en karton en/of van plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drinkpakken indien de inhoud van de verstrekte minicontainer niet toereikend is.

Artikel 37 Vermissing of diefstal

 • 1. Bij vermissing of diefstal van een door de GAD verstrekte minicontainer dient de gebruiker van een perceel hiervan melding te doen bij de GAD via de klantenservice van de GAD of via het formulier op de website van de GAD.

 • 2. Na melding draagt de GAD zorg voor de vervanging van de verdwenen minicontainer.

Inzamelvoorzieningen

Artikel 38 Afsluiten

 • 1. De gebruiker van een afsluitbare inzamelvoorziening dient deze voorziening na gebruik goed af te sluiten.

 • 2. In bepaalde gevallen kan de GAD besluiten bepaalde inzamelvoorzieningen gedurende de nacht (23:00-07:00 uur) af te sluiten om (geluids)overlast te voorkomen. Ook kan de GAD gedurende speciale evenementen of feestdagen de inzamelvoorzieningen tijdelijk afsluiten.

Artikel 39 Toegangstag

 • 1. Voor het gebruik van inzamelvoorzieningen krijgen de gebruikers per huishouden één gratis toegangstag uitgereikt. Eén extra toegangstag kan tegen betaling via de klantenservice worden aangevraagd (voor tarieven zie tarievenlijst begroting Regio Gooi en Vechstreek).

 • 2. Bij vermissing dient de gebruiker hiervan melding te doen bij de GAD via de klantenservice of via het formuiier op de website van de GAD. Een nieuwe toegangstag kan dan worden worden uitgereikt volgens lid 1 van dit artikel.

 • 3. Wanneer de toegangstag kapot is kan de gebruiker deze kosteloos omwisselen via de klantenservice van de GAD.

 • 4. De toegangstag dient bij verhuizing achter te blijven op het perceel m.u.v. kwd-klanten.

Artikel 40 Bijplaatsen afval

 • 1. Het is verboden afvalstoffen in de nabijheid van een inzamelvoorziening bij te plaatsen.

 • 2. Het is verboden zwerfafval te veroorzaken door de inzamelvoorzieningen (of bijplaatsingen), te doorzoeken en/of te verspreiden, te stoten, te schoppen, omver te werpen of door deze anderszins te behandelen.

Artikel 41 Storing/defect

Bij een defect of storing van de inzamelvoorziening kan de gebruiker hiervan melding te doen bij de GAD.

Artikel 42 Gebruik overeenkomstig bestemming.

 • 1. Het is verboden in de inzamelvoorziening bestemd voor groente- fruit- en tuinafval andere afvalstoffen dan groente- fruit- en tuinafval te deponeren.

 • 2. Het is verboden in de inzamelvoorziening bestemd voor papier en karton andere afvalstoffen dan papier en karton te deponeren.

 • 3. Het is verboden in de inzamelvoorziening bestemd voor plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drinkpakken andere afvalstoffen dan plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drinkpakken te deponeren.

 • 4. Het is verboden in de inzamelvoorziening bestemd voor glas andere afvalstoffen dan glas te deponeren.

 • 5. Het is verboden in de inzamelvoorziening bestemd voor textiel andere afvalstoffen dan textiel te deponeren.

 • 6. Het is verboden in de inzamelvoorziening bestemd voor huishoudelijk restafval andere afvalstoffen dan huishoudelijk restafval te deponeren.

 • 7. Het is verboden reclameuitingen te hangen of te plakken aan een inzamelvoorziening.

Artikel 43 Persoonlijke eigendommen

Gebruiker van een inzamelvoorziening kan na een daartoe strekkend verzoek aan de GAD verzoeken de inzamelvoorziening te ledigen of de inzamelvoorziening te doorzoeken naar een persoonlijk eigendom. De kosten worden vooraf betaald bij de GAD (voor tarief zie tarievenlijst begroting Gooi en Vechtstreek).

Hoofdstuk 8 Slotbepalingen

Artikel 44 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking één dag na bekendmaking.

Het dagelijks bestuur kan afwijken van de regels van dit besluit, indien toepassing ervan zou leiden tot een niet gerechtvaardigde hardheid ten opzichte van de gebruikers van een perceel.

Artikel 45 Intrekking

Op de dag van inwerkingtreding van dit besluit wordt het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Regio Gooi en Vechtstreek 2017 ingetrokken.

Artikel 46 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Regio Gooi en Vechtstreek 2021.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de parafencyclus d.d. 26 februari 2021van het dagelijks bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek.

J.J. Bakker

secretaris

P.I. Broertjes

voorzitter