Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tubbergen houdende regels omtrent de tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (Beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten gemeente Tubbergen)

Geldend van 11-03-2021 t/m 22-07-2021 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2021

Intitulé

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tubbergen houdende regels omtrent de tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (Beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten gemeente Tubbergen)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tubbergen,

gelet op:

 • -

  titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  artikel 35 Participatiewet;

overwegende dat:

 • -

  het college het wenselijk vindt om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden een burger in aanmerking kan komen voor een tegemoetkoming Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK);

 • -

  het daarom wenselijk is voor dit doel aparte, tijdelijke, beleidsregels vast te stellen;

besluit:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  wet: Participatiewet;

 • b.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tubbergen;

 • c.

  inkomensterugval: een onvoorzienbare, onvermijdelijke terugval in het inkomen van tenminste 30% als gevolg van de coronacrisis;

Artikel 2 Doelgroep TONK

Een tegemoetkoming TONK is bedoeld voor de aanvrager:

 • 1.

  die door de huidige omstandigheden als gevolg van de coronacrisis te maken heeft met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in zijn of haar inkomen;

 • 2.

  die daardoor noodzakelijke kosten niet meer kan voldoen, en

 • 3.

  waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende soelaas bieden.

Artikel 3 Voorwaarden tijdelijke ondersteuning noodzakelijke woonkosten

 • 1. Aan de aanvrager die te maken heeft met een inkomensterugval, waardoor het voor de betaling van noodzakelijke kosten niet meer mogelijk is om deze uit de beschikbare geldmiddelen te voldoen, kan het college een tegemoetkoming TONK verstrekken.

 • 2. De beschikbare middelen die boven een bedrag van € 5000,-- komen worden hiervoor uitsluitend in aanmerking genomen.

 • 3. Er kan worden volstaan met een verklaring van de aanvrager dat een terugval van meer dan 30% van het inkomen het gevolg is van de maatregelen in verband met het coronavirus (Covid-19)

 • 4. De ‘Beleidsregel algemene en bijzondere bijstand gemeente Tubbergen 2017‘ is niet van toepassing op de aanvragen TONK.

Artikel 4 Noodzakelijke kosten

De tegemoetkoming TONK heeft betrekking op de volgende voor de aanvrager noodzakelijke kosten:

 • a.

  kosten van kale huur, rekening houdend met o.a. de huurtoeslag;

 • b.

  kosten van de hypotheekrente plus aflossing voor de woning;

Artikel 5 Aanvraag

 • 1. De aanvraag voor de tegemoetkoming wordt digitaal ingediend. In afwijking van deze digitale aanvraag is een schriftelijke aanvraag mogelijk indien naar het oordeel van het college bijzondere omstandigheden in het individuele geval hiertoe aanleiding geven.

 • 2. Aanvrager overlegt bij de aanvraag:

  • a)

   de bewijzen van het inkomen van de maand januari 2020 en januari 2021 of van de eerste maand van 2021 waarin sprake is van een inkomensterugval;

  • b)

   de bewijzen van de beschikbare geldmiddelen van de maand januari 2021 of van de eerste maand van 2021 waarin sprake is van een inkomensterugval;

  • c)

   de bewijzen van de noodzakelijke kosten van de maand januari 2021 of van de eerste maand van 2021 waarin sprake is van een inkomensterugval;

 • 3. Een aanvraag tegemoetkoming TONK kan worden ingediend tot 1 augustus 2021;

Artikel 6 Terugwerkende kracht

Een aanvraag voor een tegemoetkoming TONK kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd vanaf 1 januari 2021.

Artikel 7 Duur

De tegemoetkoming wordt verstrekt voor ten hoogste de periode van 1 januari tot en met 30 juni 2021.

Artikel 8 Hoogte tegemoetkoming

 • 1. De tegemoetkoming wordt vastgesteld op het bedrag waarmee de noodzakelijke kosten volgens artikel 4 een bedrag van € 430, - per maand te boven gaan.

 • 2. De maximale totale tegemoetkoming op basis van deze beleidsregel bedraagt € 2.000, - per huishouden.

Artikel 9 Inkomen

Onder inkomen wordt in ieder geval verstaan:

 • a.

  inkomen uit arbeid;

 • b.

  Inkomen uit onderneming

 • c.

  inkomen uit een uitkering;

 • d.

  inkomen uit verhuur;

 • e.

  inkomen uit partner- en/of kinderalimentatie.

Artikel 10 Beschikbare geldmiddelen

 • 1. Beschikbare geldmiddelen zijn geldmiddelen waarover de aanvrager beschikt of redelijkerwijs kan beschikken.

 • 2. Het betreft de beschikbare geldmiddelen van de aanvrager en de partner van de aanvrager.

 • 3. Onder beschikbare geldmiddelen wordt verstaan:

  • a.

   contant geld;

  • b.

   geld op betaal- en spaarrekeningen;

  • c.

   cryptovaluta (zoals bitcoins);

  • d.

   de waarde van effecten (hierbij gaat het om beleggingsrekeningen met aandelen, obligaties, en opties en effecten in depot).

Artikel 11 Afzien opleggen verhuisverplichting

Het college legt aan de aanvrager die op basis van deze beleidsregel in aanmerking komt voor de tegemoetkoming TONK, geen verhuisverplichting op.

Artikel 12 Uitbetaling

De uitbetaling vindt eenmalig plaats.

Artikel 13 Hardheidsclausule

Als de aanvrager niet in aanmerking komt voor een tegemoetkoming TONK kan het college, gelet op alle omstandigheden waaronder een terugval in inkomen van de aanvrager als gevolg van de coronacrisis, in het individuele geval beoordelen of de aanvrager in afwijking van de beleidsregels alsnog in aanmerking komt voor een tegemoetkoming TONK, indien zeer dringende redenen hiertoe noodzaken.

Artikel 14 Inwerkingtreding en duur beleidsregels

 • 1. De beleidsregels treden met terugwerkende kracht in werking met ingang van 1 januari 2021.

 • 2. De beleidsregels vervallen op 1 augustus 2021.

Artikel 15 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten gemeente Tubbergen.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 2 maart 2021

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris

ing. J.L.M. Scholten

de burgemeester

drs. ing. W.A.M. Haverkamp - Wenker