Verordening van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland houdende regels omtrent de zorg van het dagelijks bestuur voor de archiefbescheiden, het aanwijzen en het beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer van de archiefbescheiden (Archiefverordening Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland)

Geldend van 10-03-2021 t/m heden

Intitulé

Verordening van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland houdende regels omtrent de zorg van het dagelijks bestuur voor de archiefbescheiden, het aanwijzen en het beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer van de archiefbescheiden (Archiefverordening Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland)

Het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland,

gelet op

de artikelen 40 en 41 van de Archiefwet 1995;

artikel 33 van de Wet gemeenschappelijke regelingen; en

artikel 38 van de Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland;

BESLUIT :

vast te stellen de navolgende Archiefverordening Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1: Begripsbepalingen

Op dit reglement zijn de begripsbepalingen als opgenomen in artikel 1 van de Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland, van overeenkomstige toepassing. Daarnaast wordt in dit besluit en de daarop berustende regelingen verstaan onder:

a.

archiefbescheiden

de archiefbescheiden, bedoeld in artikel 1, onder c, van de Archiefwet, voor zover deze niet zijn overgebracht naar een archiefbewaarplaats;

b.

archiefbewaarplaats:

de overeenkomstig artikel 38, vijfde lid van de regeling, door het dagelijks bestuur aangewezen archiefbewaarplaats van het Regionaal Archief Rivierenland te Tiel;

c.

beheerder:

degene die ingevolge artikel 4 is belast met het beheer van de archiefbescheiden van de organen die niet zijn overgebracht naar een archiefbewaarplaats;

d.

directeur:

de secretaris-directeur van Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland, bedoeld in artikel 38, eerste en tweede lid, van de regeling;

e.

informatiesysteem:

systeem van documentatie, procedures, apparatuur en programmatuur, met behulp waarvan archiefbescheiden kunnen worden vervaardigd, bewerkt, verzonden, ontvangen, bewaard, geordend en geraadpleegd;

f.

organen:

de organen, bedoeld in artikel 1, onder b 1, van de Archiefwet, voor zover behorend tot Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland, en

g.

streekarchivaris

de streekarchivaris van het Regionaal Archief Rivierenland, bedoeld in artikel 10.

Artikel 2: Archiefbewaarplaats

Als archiefbewaarplaats in de zin van artikel 12, eerste lid, van de Archiefwet, is de bewaarplaats van het Regionaal Archief Rivierenland te Tiel aangewezen.

Artikel 3: Archiefruimten

Het dagelijks bestuur draagt zorg voor de inrichting en instandhouding van voldoende en doelmatige archiefruimten.

Artikel 4: Beheerder

Het dagelijks bestuur draagt zorg voor het aanwijzen van de beheerder.

Artikel 5: Personeel

Het dagelijks bestuur draagt zorg voor de aanstelling van voldoende deskundig personeel voor de werkzaamheden verbonden aan het beheer van de archiefbescheiden.

Artikel 6: Vervaardiging, bewaring en vernietiging van archiefbescheiden

 • 1. Het dagelijks bestuur draagt er zorg voor, dat de vervaardiging en de bewaring en, voor zover wettelijk bepaald, de vernietiging van de archiefbescheiden geschieden op zodanige wijze, dat de duurzaamheid, ordening en toegankelijkheid gedurende de wettelijk voorgeschreven bewaartermijn van deze bescheiden zijn gewaarborgd en de authenticiteit ervan kan worden aangetoond.

 • 2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de vervaardiging van bescheiden bestemd voor een overheidsorgaan of andere belanghebbende, van welke bescheiden redelijkerwijze kan worden aangenomen dat zij voor dezen als archiefbescheiden voor blijvende bewaring in aanmerking komen.

Artikel 7: Kosten

Het dagelijks bestuur draagt er zorg voor, dat jaarlijks op de begroting voldoende middelen worden geraamd om de kosten te dekken die aan de zorg voor de archiefbescheiden zijn verbonden.

Artikel 8: Kwaliteitssysteem

Het dagelijks bestuur stelt voor het beheer van de archiefbescheiden van Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland een kwaliteitssysteem vast.

Artikel 9: Verslag

Het dagelijks bestuur doet eenmaal per jaar aan het algemeen bestuur verslag omtrent hetgeen het heeft verricht ter uitvoering van artikel 40 van de Archiefwet.

Artikel 10: Toezicht van de archivaris

De streekarchivaris is belast met het toezicht op het bij of krachtens de Archiefwet bepaalde ten aanzien van het beheer van de archiefbescheiden die niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats.

Artikel 11: Vervanging archivaris

De streekarchivaris kan zich, ter uitoefening van het hem bij artikel 40 gelezen in samenhang met artikel 32, tweede lid, van de Archiefwet, opgedragen toezicht, zich onder handhaving van zijn verantwoordelijkheid doen vervangen door een of meer ambtenaren die in het bezit zijn van een diploma archivistiek als bedoeld in artikel 22 van de Archiefwet.

Artikel 12: Verstrekken bescheiden, inlichtingen en toegang aan archivaris

 • 1. De beheerder verstrekt aan de streekarchivaris of aan degene die namens hem met het toezicht is belast, alle bescheiden en inlichtingen die voor een goede vervulling van zijn taak noodzakelijk zijn en verleent de nodige medewerking om inzicht te verschaffen in de ordening en toegankelijkheid van de archiefbescheiden alsmede in de opzet en werking van hulpmiddelen en systemen waarin archiefbescheiden zijn opgenomen.

 • 2. De streekarchivaris en degenen die hem in de uitoefening van het toezicht vervangen of bijstaan, hebben met inachtneming van de voorschriften ten aanzien van de beveiliging van geheimen, toegang tot de archiefbescheiden en de ruimten waarin deze zich bevinden.

Artikel 13: Mededeling bevindingen

De streekarchivaris doet van zijn bevindingen bij de uitoefening van het toezicht mededeling aan de beheerder alsmede, indien hij hiertoe aanleiding vindt, aan het dagelijks bestuur. De streekarchivaris geeft daarbij aan welke voorzieningen naar zijn oordeel in het belang van een goed beheer moeten worden getroffen.

Artikel 14: Voorstel aan dagelijks bestuur

De beheerder doet aan de streekarchivaris tijdig mededeling van het voornemen om aan het dagelijks bestuur een voorstel te doen tot:

 • a.

  overdracht van één of meer taken aan een ander overheidsorgaan of rechtspersoon;

 • b.

  bouw, verbouwing, inrichting, of verandering van inrichting en ingebruikneming van ruimten als archiefbewaarplaats respectievelijk archiefruimte;

 • c.

  verandering van de plaats van bewaring van niet naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden;

 • d.

  ontwerp, vervanging, aanschaf of invoering van een informatiesysteem;

 • e.

  voorbereiding, invoering en wijziging van ordeningssystemen.

Artikel 15: Verslag van toezicht

De streekarchivaris doet eenmaal per jaar verslag aan het dagelijks bestuur betreffende de uitoefening van het toezicht.

Artikel 16: Slotbepaling

 • 1. Deze verordening wordt aangehaald als Archiefverordening Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland.

 • 2. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag nadat het bekend is gemaakt.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland op 6 januari 2020.

De voorzitter,

C.A.H. Zondag

De secretaris,

C.P.S. Herms