Verordening van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland houdende regels omtrent controle (Controleverordening Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland)

Geldend van 10-03-2021 t/m heden

Intitulé

Verordening van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland houdende regels omtrent controle (Controleverordening Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland)

Het algemeen bestuur van openbaar lichaam Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland,

gelet op

artikel 213 van de Gemeentewet,

de Wet gemeenschappelijke regelingen, in het bijzonder hoofdstuk 1, paragraaf 7,

het Besluit accountantscontrole decentrale overheden, en

artikel 31 van de Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland,

B E S L U I T

vast te stellen de navolgende Controleverordening Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland

Artikel 1: Begripsbepalingen

 • 1. Op deze verordening zijn de begripsbepalingen van artikel 1, van de Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland, en de begripsbepalingen van artikel 1, van de Financiële verordening Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland, van overeenkomstige toepassing. In deze verordening wordt daarnaast verstaan onder:

  a.

  accountant:

  een door het algemeen bestuur van de Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland benoemde registeraccountant, of accountant-administratieconsulent met een aantekening in het inschrijvingsregister als bedoeld in artikel 36, derde lid Wet op de Accountant-Administratieconsulenten of een organisatie waarin voor de accountantscontrole bevoegde accountants samenwerken, belast met de controle van de in artikel 197 Gemeentewet en artikel 29 van de regeling bedoelde jaarrekening;

  b.

  accountantscontrole:

  de controle door de accountant van:

  • i.

   de getrouwheid van de jaarrekening;

  • ii.

   de rechtmatigheid van verantwoorde baten, lasten en balansmutaties, en

  • iii.

   het in overeenstemming zijn van de door het dagelijks bestuur opgestelde jaarrekening met de bij of krachtens Algemene Maatregel van Bestuur te stellen regels als bedoeld in artikel 186 Gemeentewet, waarbij de nadere regels die bij of krachtens Algemene Maatregel van Bestuur worden gesteld op grond van artikel 213, zesde lid, Gemeentewet, in acht worden genomen, en

  c.

  rechtmatigheid in het kader van de accountantscontrole:

  het overeenstemmen van de totstandkoming van de financiële handelingen en de vastlegging daarvan in lijn met de wet- en regelgeving, zoals bedoeld in het Besluit accountantscontrole decentrale overheden.

Artikel 2: Opdrachtverlening accountantscontrole

 • 1. De accountantscontrole wordt opgedragen aan een door het algemeen bestuur te benoemen accountant. De benoeming van de accountant geschiedt voor een periode van vier jaar.

 • 2. Het dagelijks bestuur bereidt in overleg met het algemeen bestuur de aanbesteding van de accountantscontrole voor.

 • 3. Het dagelijks bestuur stelt voor de aanbesteding van de accountantscontrole het programma van eisen vast. In het programma van eisen worden minimaal de volgende onderwerpen opgenomen:

  • a.

   de toe te passen goedkeuringstoleranties en afwijkende rapporteringstoleranties bij de controle van de jaarrekening;

  • b.

   de apart te controleren deelverantwoordingen en de daarbij toe te passen omvangsbases en goedkeuringstoleranties en afwijkende rapporteringstoleranties;

  • c.

   de inrichtingseisen voor het verslag van bevindingen;

  • d.

   de eventueel aanvullende uit te voeren tussentijdse controles;

  • e.

   de frequentie en inrichtingseisen van de eventueel aanvullende tussentijdse rapportering, en

  • f.

   voor ieder afzonderlijk te controleren begrotingsjaar:

   • i.

    de posten van de jaarrekening en deelverantwoordingen met bijbehorende afwijkende rapporteringstoleranties, waaraan de accountant bij zijn controle specifiek aandacht besteedt, en

   • ii.

    de producten en of organisatieonderdelen met bijbehorende afwijkende rapporteringstoleranties, waaraan de accountant bij zijn controle specifiek aandacht besteedt.

 • 4. Het algemeen bestuur kan in het programma van eisen opnemen dat het algemeen bestuur, jaarlijks voorafgaand aan de accountantscontrole, in overleg met de accountant de posten van de jaarrekening, de producten en eventueel de organisatieonderdelen benoemt, waaraan de accountant bij zijn controle specifiek aandacht dient te besteden en welke rapporteringstoleranties hij daarbij dient te hanteren.

Artikel 3: Informatieverstrekking door het bestuur

 • 1. Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het samenstellen van de jaarrekening conform de geldende interne en externe wet- en regelgeving en overlegt deze aan de accountant voor controle.

 • 2. Het dagelijks bestuur draagt er zorg voor dat alle aan de jaarrekening ten grondslag liggende verordeningen, nota's, besluiten van het algemeen en dagelijks bestuur, administraties, overeenkomsten, berekeningen en dergelijke voor de accountant ter inzage liggen en goed toegankelijk zijn.

 • 3. Het dagelijks bestuur zendt de gecontroleerde jaarrekening samen met het accountantsverslag vóór 1 april maar in elk geval uiterlijk 15 april van het jaar na het jaar waarop de jaarrekening ziet aan de raden.

 • 4. Het dagelijks bestuur overlegt de gecontroleerde jaarrekening samen met de accountantsverklaring en het verslag van bevindingen aan het algemeen bestuur.

 • 5. Alle informatie die na afgifte van de accountantsverklaring en voor behandeling van de jaarekening in het algemeen bestuur beschikbaar komt en die van invloed is op het beeld dat de jaarrekening geeft, wordt onmiddellijk door het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur en de accountant gemeld.

Artikel 4: Inrichting accountantscontrole

 • 1. De accountant bepaalt binnen het kader van de opdrachtverlening de wijze waarop de accountantscontrole wordt ingericht, alsmede de aard en de omvang van de daarbij behorende werkzaamheden.

 • 2. De accountant bepaalt binnen het kader van de opdrachtverlening de frequentie van de uit te voeren controles. De accountant kan de controlewerkzaamheden zonder voorafgaande kennisgeving uitvoeren.

 • 3. Ter bevordering van een efficiënte en doeltreffende accountantscontrole vindt periodiek (afstemmings)overleg plaats tussen de accountant en een vertegenwoordiging vanuit het dagelijks bestuur, de directeur en, voor zover van toepassing, de controller.

Artikel 5: Toegang tot informatie

 • 1. De accountant is bevoegd tot het opnemen van alle kassen, waardepapieren en voorraden en het inzien van alle boeken, notulen, brieven, computerbestanden en overige bescheiden, waarvan hij inzage voor de accountantscontrole nodig acht. Het dagelijks bestuur draagt er zorg voor dat de accountant voor de uitvoering van zijn controlewerkzaamheden een onbelemmerde toegang heeft tot alle kantoren en informatiedragers van de organisatie.

 • 2. De accountant is bevoegd om van alle medewerkers van de Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland mondelinge en schriftelijke inlichtingen en verklaringen te verlangen die hij voor de uitvoering van zijn opdracht denkt nodig te hebben. Het dagelijks bestuur draagt er zorg voor dat de desbetreffende medewerkers hieraan hun medewerking verlenen.

 • 3. Het dagelijks bestuur draagt er zorg voor dat de Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland de accountant alle informatie te verstrekt, opdat de accountant zich een juist en volledig oordeel kan vormen over de rechtmatige totstandkoming van baten, Iasten, balansmutaties en het gevoerde beheer en over de getrouwheid van de daarover verstrekte informatie.

Artikel 6: Overige controles en opdrachten

 • 1. Het dagelijks bestuur kan de accountant opdracht geven tot het uitvoeren van specifieke werkzaamheden met betrekking tot de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid voor zover de onafhankelijkheid van de accountant daarmee niet in het geding komt. Het dagelijks bestuur informeert het algemeen bestuur vooraf over een aan de accountant te verstrekken opdracht als bedoeld in de vorige zin.

 • 2. Het algemeen bestuur draagt zorg voor de verantwoording aan de Europese Commissie en neemt hierbij de gestelde controle-eisen in acht. Indien een deel van deze vereisten wordt uitgevoerd door een accountant, is het dagelijks bestuur bevoegd hiervoor de opdracht te verlenen aan een andere dan de door het algemeen bestuur benoemde accountant, indien dit in het belang van de Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland is.

 • 3. Het dagelijks bestuur draagt zorg voor de verantwoording aan derden, waaronder de Belastingdienst, Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, Sociale Verzekeringsbank, Centraal Bureau voor de Statistiek. Het dagelijks bestuur neemt hierbij de gestelde controle-eisen in acht. Indien een deel van deze vereisten wordt uitgevoerd door een accountant, is het dagelijks bestuur bevoegd hiervoor opdracht verlenen aan een andere dan de door het algemeen bestuur benoemde accountant, indien dit in het belang van de Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland is

Artikel 7: Rapportering

 • 1. Indien de accountant bij een controle afwijkingen constateert die leiden tot het niet afgeven van een goedkeurende controleverklaring, meldt hij deze onmiddellijk schriftelijk aan het algemeen bestuur en zendt hiervan een afschrift aan het dagelijks bestuur.

 • 2. In aanvulling op het in de Gemeentewet voorgeschreven verslag van bevindingen, brengt de accountant aan de directeur en, voor zover van toepassing, controller, verslag uit van de door hem uitgevoerde (deel)controles en daaruit voortvloeiende bevindingen die niet van bestuurlijk belang zijn.

 • 3. De accountantsverklaring en het verslag van bevindingen worden voor verzending aan het algemeen bestuur door de accountant aan het dagelijks bestuur voorgelegd met de mogelijkheid voor het dagelijks bestuur om op deze stukken te reageren.

 • 4. Voorafgaand aan de behandeling van de jaarstukken in het algemeen bestuur bespreekt de accountant het verslag van bevindingen desgewenst met het algemeen bestuur of een vertegenwoordiging daarvan.

Artikel 8: Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op dag nadat deze is bekendgemaakt.

Artikel 9: Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald onder de naam Controleverordening Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland op 6 januari 2020

De secretaris-directeur

C.P.S. Herms

De voorzitter,

C.A.H. Zondag