Besluit van het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland houdende regels omtrent de vergaderingen van het dagelijks bestuur (Reglement van orde dagelijks bestuur Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland)

Geldend van 10-03-2021 t/m heden

Intitulé

Besluit van het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland houdende regels omtrent de vergaderingen van het dagelijks bestuur (Reglement van orde dagelijks bestuur Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland)

Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland,

gelet op

artikel 15 van de Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland;

artikel 33a, eerste lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen in samenhang met de artikelen 52 en 54 van de Gemeentewet;

B E S L U I T:

vast te stellen het navolgende Reglement van orde dagelijks bestuur Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1: Begripsbepalingen

Op dit reglement zijn de begripsbepalingen als opgenomen in artikel 1 van de Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland, van overeenkomstige toepassing. Daarnaast wordt in dit reglement verstaan onder:

a.

algemeen bestuur:

het algemeen bestuur van Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland, bedoeld in afdeling 2.2 van de regeling;

b.

dagelijks bestuur:

het dagelijks bestuur van Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland, bedoeld in afdeling 2.3 regeling;

c.

secretaris:

de secretaris, genoemd in artikel 38 van de regeling, die tevens directeur is van Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland, en

d.

voorzitter:

de voorzitter van Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland, bedoeld in artikel 22 van de regeling.

Artikel 2: Algemene bepalingen

 • 1. Het dagelijks bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of één van de leden dit nodig vindt, maar ten minste twee keer per jaar.

 • 2. Het dagelijks bestuur bepaalt de dag en het uur van deze vergaderingen.

 • 3. De voorzitter leidt de vergaderingen en bepaalt de orde van de vergaderingen.

 • 4. De voorzitter formuleert de tijdens de vergadering genomen besluiten.

 • 5. Op verzoek van de voorzitter of een lid kan het dagelijks bestuur bij meerderheid besluiten een ambtelijk medewerker of een derde voor de vergadering uit te nodigen.

Artikel 3: Besloten vergadering

De vergaderingen van het dagelijks bestuur zijn besloten, voor zover het dagelijks bestuur niet anders beslist.

Artikel 4: Aanwezigheid secretaris

De secretaris is aanwezig bij de vergaderingen van het dagelijks bestuur. Hij kan aan de beraadslagingen deelnemen.

Artikel 5: Agenda

De secretaris doet een voorstel voor de agenda voor de vergadering van het dagelijks bestuur. De voorzitter stelt de agenda vast en zendt deze aan de leden van het dagelijks bestuur.

Artikel 6: Toepasselijkheid Reglement van orde algemeen bestuur

Op de vergadering van het dagelijks bestuur zijn de bepalingen van het ‘Reglement van orde algemeen bestuur Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland’ van overeenkomstige toepassing voor zover deze bepalingen niet strijdig zijn met het besloten karakter van de vergadering, met uitzondering van:

 • a.

  de artikelen 3 tot en met 5, 7, 8, 9, derde lid, en 13;

 • b.

  de paragrafen 3 en 5 van hoofdstuk 2, en

 • c.

  hoofdstuk 4.

Hoofdstuk 2. Slotbepalingen

Artikel 7: Overige gevallen

In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet of bij twijfel omtrent de toepassing van het reglement, beslist het dagelijks bestuur.

Artikel 8: Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking met ingang van de dag nadat het bekend is gemaakt.

Artikel 9: Citeertitel

Dit reglement wordt aangehaald als Reglement van orde dagelijks bestuur Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland op 6 januari 2020,

De secretaris-directeur

C.P.S. Herms

De voorzitter,

C.A.H. Zondag