Nadere regels voor verkiezingsreclame gemeente Veendam

Geldend van 10-03-2021 t/m heden

Intitulé

Nadere regels voor verkiezingsreclame gemeente Veendam

Het college van de gemeente Veendam;

Overwegende dat het wenselijk is nadere regels op te stellen voor verkiezingsreclame;

Gelet op het bepaalde in de Kieswet en de artikelen 2:10 lid 3 en 2:42 lid 6 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Veendam (APV);

b e s l u i t :

vast te stellen:

Nadere regels voor verkiezingsreclame gemeente Veendam

Artikel 1 Definities

In deze nadere regels wordt verstaan onder:

a. verkiezingen:

verkiezingen voor het Europees Parlement, Tweede Kamer, Provinciale Staten, gemeenteraad, referendum en Waterschap;

b. voorgedrukt verkiezingsbord:

door of in opdracht van de gemeente geplaatste borden met een voorgedrukte poster waarop de verkiezingsposters van de deelnemende partijen staan afgedrukt;

c. verkiezingsaffiches:

een affiche/poster van een politieke partij (maximale afmeting hoogte 75 cm x breedte 50 cm);

d. sandwich- en/of driehoeksborden:

deugdelijke borden die zijn opgebouwd uit veelal (dik) kartonnen dragers die zijn verbonden door een plastic koppeldraad of met drie ijzeren dragers voorziene borden (maximale afmeting A0 formaat 118,9 x breedte 84,1 cm);

e. spandoeken:

spandoeken en banners voor de verkiezingen.

Artikel 2 Grondgebied gemeente

De nadere regels zijn van toepassing binnen het grondgebied van de gemeente Veendam, voor zover hierdoor geen strijdigheid ontstaat met hogere regelgeving.

Artikel 3 Verkiezingsreclame op particuliere grond

Het maken van reclame voor de verkiezingen op particuliere percelen, of op andere particuliere onroerende zaken, is vergunningsvrij onder de voorwaarden dat door de verkiezingsreclame geen gevaar ontstaat voor het verkeer of geen ernstige hinder voor de gebruikers van in de nabijheid gelegen onroerende zaken.

Artikel 4 Verkiezingsreclame op openbare plaatsen

Het maken van reclame voor de verkiezingen op, in of boven openbare plaatsen is vergunningsvrij onder de voorwaarde dat aan het gestelde in deze nadere regels wordt voldaan.

Artikel 5 Voorgedrukte verkiezingsborden gemeente

1. Het is aan alle politieke partijen, die deelnemen aan de verkiezingen, toegestaan een digitale poster aan te leveren voor de vooraf gedrukte verkiezingsborden in de gemeente Veendam.

2. Informatie over het aanleveren van de digitale verkiezingsposters voor de voorgedrukte borden, vindt u op de website van de gemeente Veendam, www.veendam.nl.

3. Het is niet toegestaan losse verkiezingsaffiches op de voorgedrukte posters te plakken.

4. Het is niet toegestaan over de afgebeelde verkiezingsaffiches te verven, spuiten, of deze op andere wijze onleesbaar te maken.

5. Het verwijderen van de borden gebeurt binnen vijf dagen na de verkiezingsdag.

Artikel 6 Sandwich- en/of driehoeksborden

1. De borden mogen maximaal zeventien dagen voor de verkiezingsdag geplaatst worden en dienen binnen vijf dagen na de verkiezingsdag te worden verwijderd.

2. Er mogen geen borden worden geplaatst buiten de bebouwde kom.

3. De borden mogen enkel worden geplaatst aan de wegen die in gemeentelijk beheer zijn.

4. Het plaatsen van de borden mag enkel plaatsvinden rondom bomen en/of lantaarnpalen (zonder verkeerstekens), mits deze daardoor niet op enige wijze worden beschadigd;

5. Plaatsing van borden rond bomen die in bezit of eigendom van particulieren zijn, moet gebeuren met instemming van de rechthebbende.

6. Er mogen geen borden worden geplaatst voor of om verkeerstekens, lantaarnpalen met verkeerstekens of verkeerslichten.

7. Binnen een afstand van 25 meter vanaf rotondes, kruisingen of splitsingen van wegen mogen geen borden worden geplaatst.

8. De borden moeten zodanig geplaatst worden dat de vrijheid en het uitzicht van het verkeer niet kan worden belemmerd en dat een vrije doorgang voor voetgangers, kinderwagens, rollators, rolstoelen, scootmobielen en dergelijke op het trottoir gewaarborgd blijft.

9. Er mag rondom een boom en/of lantaarnpaal maximaal één borden worden geplaatst.

10. Bij het plaatsen van de borden moet de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen.

11. De borden mogen geen handelsreclame bevatten.

Artikel 7 Verkiezingsspandoeken

1. Verkiezingsspandoeken op of boven openbare plaatsen mogen maximaal 17 dagen voor de verkiezingsdag worden opgehangen en dienen binnen vijf dagen na de verkiezingsdag te worden verwijderd.

2. Bevestiging aan particulier eigendom mag alleen gebeuren met instemming van de rechthebbende.

3. Als een banner of spandoek wordt geplaatst boven een rijbaan, moet de onderzijde van het spandoek minimaal 4,20 meter boven het wegdek hangen.

4. De spandoeken moeten zodanig worden opgehangen dat de vrijheid en het uitzicht van het verkeer niet kan worden belemmerd.

5. De banners of spandoeken moeten zodanig worden aangebracht dat zij geen overlast veroorzaken voor gebruikers van in de nabijheid gelegen onroerende zaken.

6. De banners of spandoeken mogen geen handelsreclame bevatten.

Artikel 8 Verkiezingsreclame in (stoep)krijt of stoepverf

1. Verkiezingsreclame in (stoep)krijt of stoepverf mag maximaal zeventien dagen voor de verkiezingsdag geplaatst worden en dient binnen vijf dagen na de verkiezingsdag te worden verwijderd.

2. Er mogen geen reclame-uitingen in (stoep)krijt of stoepverf worden geplaatst buiten de bebouwde kom.

3. Verkiezingsreclame in (stoep)krijt of stoepverf is enkel toegestaan op stoepen/wegen in gemeentelijk beheer.

4. Er mogen geen verkiezingsreclame-uitingen worden aangebracht op verkeerstekens of direct voor verkeersborden/verkeerstekens.

5. Binnen een afstand van 25 meter vanaf rotondes, kruisingen of splitsingen van wegen mogen geen reclame-uitingen worden geplaatst.

6. Bij het plaatsen van de reclame-uitingen moet de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen.

7. De reclame-uitingen mogen geen handelsreclame bevatten.

8. De reclame-uitingen worden binnen vijf dagen na de verkiezingsdag verwijderd.

Artikel 9 Verbod overige vormen van verkiezingsreclames op, in of boven openbare plaatsen

Het is verboden aanhangers, spandoeken, reclame-uitingen in (stoep)krijt en andere reclamedragers voor de verkiezingen te plaatsen op, aan, in, over of boven het terrein van een stembureau, dan wel binnen 25 meter van de deur van een stembureau.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

Degene die verantwoordelijk is voor de plaatsing en het ophalen van de sandwich- en/of driehoeksborden en verkiezingsspandoeken en/of de met (stoep)krijt/stoepverf aangebrachte reclame-uitingen, is en blijft aansprakelijk voor de aan eigendom van de gemeente of derden toegebrachte schade.

Artikel 11 Afwijking nadere regels

Het college kan in uitzonderlijke situaties besluiten van de nadere regels voor verkiezingsreclame af te wijken.

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel

1. De nadere regels voor verkiezingsreclame treden in werking daags na bekendmaking;

2. De “Nadere regels verkiezingsreclame gemeente Veendam”, vastgesteld op 29 januari 2019, wordt ingetrokken.

3. Deze nadere regels worden aangehaald als: “Nadere regels verkiezingsreclame gemeente Veendam”.

Aldus besloten in de vergadering van het college van Veendam, gehouden op 23 februari 2021

Ondertekening

Het college van Veendam

De secretaris,

De burgemeester,