Tramseinreglement provincie Utrecht

Geldend van 06-03-2021 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-12-2020

Intitulé

Tramseinreglement provincie Utrecht

Beschrijving en voorschrift seinen tramvervoersysteem Utrecht volgens artikel 5 van het Besluit lokaal spoor.

Artikel 1. Algemene bepalingen

1.1 Begripsomschrijving

Baanvaksnelheid

De hoogste toegelaten snelheid op een baanvak volgens de baanvaktekeningen uit het Gebruiksdossier.

Blokstelsel

Principe waarbij een gedeelte van de baan verdeeld is in blokken, voorzien van lichtseinen. De lichtseinen geven de trambestuurder informatie over de beschikbaarheid van de opvolgende blokken.

Geluidssein

Een geluidssein is een akoestisch sein dat door zowel trambestuurder als veiligheidsfunctionaris (VHM en/of lwb-tram; zie Kader Werkzaamheden Tramweg) gegeven kan worden ter waarschuwing aan baanwerkers en/of overige personen in de buurt van de naderende tram.

Gevarenzone

Gebied binnen 2,25 m vanaf het hart van een spoor waar aanrijdgevaar door trams rijdend op dat spoor bestaat.

Handsein

Een handsein is een sein dat met de hand al dan niet i.c.m. een licht of sein S2 door een veiligheidsfunctionaris in of naast het spoor wordt gegeven richting de naderende trambestuurder.

Lichtsein

Een lichtsein is een vast sein dat beelden toont in één van drie kleuren (rood, geel of groen). Een lichtsein wordt toegepast op baanvakken waar een blokstelsel aanwezig is.

Lwb-tram

Leider werkplekbeveiliging tram

Openbaar Vervoer Oprij-sein (OVO-sein)

Een Openbaar Vervoer Oprij-sein (OVO-sein) is een voor de doorstroming van openbaar vervoer bij wegkruisingen bedoeld vast sein, dat beelden toont, gevormd, hetzij door een of twee kleine, witte of gekleurde lichten, hetzij een witte verlichte ‘V’ op een ronde achtergrond.

Overweg

Gelijkvloerse kruising van een weg en een spoorweg die wordt aangeduid door middel van een andreaskruis (bord J12 of J13 uit RVV 1990). Een overweg kan voorzien zijn van een overwegbeveiligingsinstallatie.

Overwegbeveiligingsinstallatie (OBI)

Installatie die een overweg beveiligt door middel van lichten die gaan knipperen, een akoestisch signaal en spoorbomen die de weg voor het wegverkeer afsluiten als er een tram aankomt.

Rechts en links

Rechts en links zijn de zijden van de tram, gezien in de rijrichting.

Rijden op zicht (ROZ)

Rijden op zicht is het rijden met een zodanige snelheid om op elke plaats waar een belemmering aanwezig is, te kunnen stoppen.

Rijwegsein

Een rijwegsein is een vast sein, dat beelden toont, gevormd door in wit of knipperend wit licht uitgevoerde cijfers, letters of symbolen. Rijwegseinen geven informatie over rijwegen (stand van de wissels) en sporen.

RVV

Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens.

Tijdelijke snelheidsbeperking

Een snelheidsbeperking van tijdelijke aard op de toegestane snelheid.

Toegestane snelheid

De toegestane snelheid is het resultaat van de baanvaksnelheid en snelheidsbeperkingen. Deze snelheidsbeperking wordt opgedragen door seinen en/of door voorgeschreven beperkingen uit de Bedieninstructie Infra.

Tram

In dit Reglement wordt onder ‘tram’ verstaan:

a. een spoorvoertuig als bedoeld in Wet lokaal spoor;

b. een tram als bedoeld in het RVV.

Tramwaarschuwingsinstallatie (TWI)

Installatie, voorzien van geel knipperlicht (RVV art. 75) en akoestisch signaal, die het (voornamelijk langzaam) verkeer waarschuwt voor de naderende tram.

Vast sein

Een vast sein is een op een vaste plaats geïnstalleerd sein, dat te allen tijde een in dit reglement omschreven beeld toont.

Verkeersregelinstallatie (VRI)

Installatie op een wegkruising, die één of meerdere verkeersstromen regelt middels het geven van optische signalen aan weggebruikers, welke voor de bus/trambestuurder zijn uitgevoerd als OVO-sein.

VHM

Veiligheidsman is een bevoegd persoon die ervoor zorgt dat de werkende tijdig gewaarschuwd wordt voor naderend tramverkeer.

Wegkruising

Gelijkvloerse kruising van een weg en een spoorweg zonder beveiliging waarbij de doorgang van het (spoor)wegverkeer (gedeeltelijk) kan worden geregeld met een VRI. Bij langzaam kruisend verkeer is veelal een TWI geplaatst ter waarschuwing.

Werkplek

Werklocatie van de werkploeg (in het VVW-tram is dit benoemd als werkruimte).

1.2 Rijden op zicht

Op het tramvervoersysteem geldt ‘rijden op zicht’. Rijden op zicht is het rijden met een zodanige snelheid om op elke plaats waar een belemmering aanwezig is, te kunnen stoppen.

Te allen tijde dient bij het rijden rekening gehouden te worden dat er wordt gereden op zicht. Rijden op zicht geldt vòòr ondersteunende seinen en/of bebording.

1.3 Geldigheid van de seinen

Dit reglement geldt voor het tramvervoersysteem in de provincie Utrecht bestaande uit:

  • Utrecht Centraal Centrumzijde – Nieuwegein Stadcentrum v.v.

  • Nieuwegein Stadcentrum – Nieuwegein Zuid v.v.

  • Nieuwegein Stadcentrum – IJsselstein Zuid v.v.

  • Remiseterrein Nieuwegein.

  • Utrecht Centraal Centrumzijde – P+R Uithof v.v.

  • Opstelterrein P+R Uithof.

1.4 Plaats van de seinen

De vaste seinen bevinden zich rechts naast of boven het spoor waarvoor zij gelden. Een uitzondering hierop vormen seinen die door de plaatselijke omstandigheden niet rechts kunnen staan; sein B8 moet in dat geval aangeven voor welk spoor het sein geldt.

De overige seinen moeten zodanig naast of in het spoor worden getoond of gegeven, dat het voor de waarneming het gunstigst is.

1.5 Gebruik en opvolgen van seinen

Seinen moeten zo worden getoond of gegeven, dat daardoor geen misverstand kan ontstaan. De combinatie van afbeelding en omschrijving van de seinbeelden in dit Reglement is bepalend.

Het is verboden seinen anders te gebruiken dan in dit Reglement of in het RVV is omschreven. Dit Reglement laat op grond van het RVV gegeven aanwijzingen of geplaatste verkeerstekens onverlet. Bij een strijdigheid tussen dit Reglement en het RVV prevaleert het RVV.

De trambestuurder moet op de seinen blijven letten tot hij deze is voorbijgereden. Bij passage met de kop van de tram langs het sein geldt de betekenis van betreffend sein.

1.6 Gedoofd sein

Is een vast sein, anders dan een OVO-sein, gedoofd of toont het een onduidelijk of een niet in dit Reglement omschreven seinbeeld, dan moet de trambestuurder stoppen, zo mogelijk voor het sein, en zich in verbinding stellen met de verkeersleiding. Hij handelt daarna volgens de hem door de verkeersleiding gegeven instructie. De trambestuurder handelt verder overeenkomstig de voorwaarden van het passeren van een stoptonend sein als omschreven in het document ‘werkprocessen operatie’.

Is een Openbaar Vervoer Oprij-sein gedoofd of toont het een onduidelijk of niet in dit Reglement omschreven seinbeeld, dan moet de trambestuurder waarschuwingssignalen geven, de snelheid verminderen en stoppen wanneer de veiligheid van het verkeer zulks vordert. De trambestuurder doet melding bij de verkeersleiding.

1.7 Sein buiten dienst

Als een sein buiten dienst is gesteld, wordt het sein aan het zicht onttrokken door het aanbrengen van een grijze of zwarte zak of folie over het sein. Wordt een sein buiten dienst gesteld, dan worden – indien mogelijk – de lichten van het sein gedoofd.

Artikel 2. Seinen

2.1 Lichtseinen (L)

Sein

Afbeelding

Omschrijving

Betekenis

Aandachtspunten

L1

afbeelding binnen de regeling

Rood sein

Een rood licht

Stoppen vóór het sein.

Liggen er wissels achter het sein, dan is de rijweg geblokkeerd. Dit wordt aangegeven door rijwegsein W1.

L2

afbeelding binnen de regeling

Geel sein

Een geel licht

Snelheid begrenzen met een zodanige snelheid om voor het volgende sein te kunnen stoppen.

Het volgende sein kan nogmaals L2 tonen.

Sein L2 kan ook in combinatie met W2, W3 of W4 voorkomen.

L3

afbeelding binnen de regeling

Groen sein

Een groen licht

Voorbijrijden toegestaan met inachtneming van de plaatselijke snelheid.

Indien de plaatselijke snelheid niet bekend is, is voorbijrijden met een snelheid van ten hoogste 40 km/h toegestaan.

Sein L3 kan ook in combinatie met W2, W3 of W4 voorkomen.

2.2 Rijwegseinen (W)

Rijwegseinen geven de stand van het navolgende wissel aan. De rijwegseinen kunnen ook in combinatie met lichtseinen en/of OVO-seinen worden getoond.

Sein

Afbeelding

Omschrijving

Betekenis

Aandachtspunten

W1

afbeelding binnen de regeling

Geen rijweg

Een horizontale streep, gevormd door wit licht.

Stoppen vóór het sein.

Het sein W1 kan in combinatie met sein L1 worden getoond.

W2

afbeelding binnen de regeling

Rijweg

a. Een verticale streep, gevormd door wit licht.

De direct achter het sein liggende wissels zijn voor een rechtdoorgaande rijweg vastgelegd.

Voorbijrijden toegestaan met inachtneming van de plaatselijk geldende snelheid.

Kan in combinatie met sein L2 of L3 voorkomen.

b. Knipperend sein W2.

Dezelfde betekenis als onder a; echter de rijweg leidt naar gedeeltelijk bezet opstelspoor.

Het knipperend sein W2 kan in combinatie worden getoond met L2.

W3

afbeelding binnen de regeling

Rijweg links

a. Een van links naar rechts dalende streep, gevormd door wit licht.

De direct achter het sein liggende wissels zijn voor een afbuigende rijweg naar links vastgelegd.

Voorbijrijden toegestaan met inachtneming van de plaatselijk geldende snelheid totdat de tram het sein in zijn geheel is gepasseerd.

In combinatie met sein L2 geldt de betekenis zoals die is geformuleerd bij L2

b. Knipperend W3.

Dezelfde betekenis als onder a; echter de rijweg leidt naar gedeeltelijk bezet opstelspoor.

Het knipperend sein W3 kan in combinatie worden getoond met L2.

W4

afbeelding binnen de regeling

Rijweg rechts

a. Een van links naar rechts stijgende streep, gevormd door wit licht.

De direct achter het sein liggende wissels zijn voor een afbuigende rijweg naar rechts vastgelegd.

Voorbijrijden toegestaan met inachtneming van de plaatselijk geldende snelheid totdat de tram het sein in zijn geheel is gepasseerd.

In combinatie met sein L2 geldt de betekenis zoals die is geformuleerd bij L2

b. Knipperend sein W4.

Dezelfde betekenis als onder a; echter de rijweg leidt naar gedeeltelijk bezet opstelspoor.

Het knipperend sein W4 kan in combinatie worden getoond met L2.

W5

afbeelding binnen de regeling

Spooraanduiding

a. Eén of twee cijfers of letters gevormd door wit licht.

n = 1,2,3,…,99 of A,B,C….Z

De achter het sein liggende wisselstraat is vastgelegd en deze leidt naar het door het cijfer of letter aangeduide spoor. Dit sein geeft aan de trambestuurder aanvullende informatie over het spoor waarnaar de rijweg is ingesteld.

Dit sein komt in combinatie voor met sein W2, W3 of W4.

b. Knipperend sein W5

Dezelfde betekenis als onder a; echter de rijweg leidt naar gedeeltelijk bezet opstelspoor.

2.3 OVO-seinen (OV)

OVO-seinen (negenoog) worden toegepast bij wegkruisingen die voorzien zijn van een VRI en/of een tramwaarschuwingsinstallatie en volgen uit Wetgeving Regeling verkeerslichten.

LET OP: De onderstaande seinen OV1, OV5 en OV6 worden ook in combinatie met OBI’s gebruikt. Zie hiervoor §2.5.

Sein

Afbeelding

Omschrijving

Betekenis

Aandachtspunten

OV1

afbeelding binnen de regeling

a. Twee witte lichten, verticaal ten opzichte van elkaar.

Oprijden voor recht doorgaand verkeer.

Indien na het sein een wegkruising voor komt, wordt het wegverkeer door een VRI geregeld.

b. Knipperend OV1.

Oprijden voor recht doorgaand verkeer.

Indien na het sein een wegkruising voor komt, wordt niet al het kruisend wegverkeer door een VRI geregeld.

OV2

afbeelding binnen de regeling

a. Twee witte lichten, schuin ten opzichte van elkaar. Het bovenste licht links van het onderste licht.

Oprijden voor links afslaand verkeer.

b. Knipperend OV2.

Oprijden voor links afslaand verkeer.

Indien na het sein een wegkruising voor komt wordt niet al het kruisend wegverkeer door een VRI geregeld.

OV3

afbeelding binnen de regeling

a. Twee witte lichten, schuin ten opzichte van elkaar. Het bovenste licht rechts van het onderste licht.

Oprijden voor rechts afslaand verkeer.

b. Knipperend OV3.

Oprijden voor rechts afslaand verkeer.

Indien na het sein een wegkruising voor komt wordt niet al het kruisend wegverkeer door een VRI geregeld.

OV4

afbeelding binnen de regeling

Een geel licht.

Stoppen voor het sein.

Voor bestuurders die het sein zo dicht genaderd zijn dat stoppen redelijkerwijs niet meer mogelijk is: u dient de kruising te passeren op een zo veilig mogelijke manier.

Het seinbeeld zal spoedig veranderen in seinbeeld OV6.

OV5

afbeelding binnen de regeling

Een knipperend geel licht.

De VRI is in storing.

De trambestuurder dient de snelheid te verminderen en de wegkruising voorzichtig op te rijden onder het geven van geluidssein Gb2 en met inachtneming van de geldende voorrangsregels en de lokale veiligheid.

De trambestuurder neemt contact op met de verkeersleiding over de storing.

OV6

afbeelding binnen de regeling

a. Twee rode lichten, horizontaal ten opzichte van elkaar.

Stoppen vóór het sein.

b. Knipperend OV6

Stoppen vóór het sein. De VRI is geactiveerd door middel van het communicatiesignaal van de tram.

Na doven van het sein wordt OV1, OV2 of OV3 getoond.

2.4 OV-voorsein

Een OV-voorsein kan worden toegepast vlak voor een VRI met als doel tijdig informatie te verschaffen aan de trambestuurder over het navolgende seinbeeld en de berijdbaarheid van de navolgende wegkruising. Hiermee kan de exploitatiesnelheid worden verhoogd.

Sein

Afbeelding

Omschrijving

Betekenis

Aandachtspunten

OV7

afbeelding binnen de regeling

Een ‘V’ gevormd door wit, vast licht.

Doorrijden en/of vertrekken van de halte. De VRI op de eerstvolgende wegkruising is in werking gesteld om het kruisende verkeer tegen te houden.

Indien OV7 niet wordt getoond bij nadering, moet er op worden gerekend dat er gestopt dient te worden voor het ‘stop’-tonend-sein voor de wegkruising.

Na doven van sein OV7 wordt OV1, OV2 of OV3 getoond vlak voor de wegkruising.

2.5 Overwegseinen met gebruik van communicatiesignalen tram

Overwegen die geactiveerd worden door middel van een communicatiesignaal vanuit de tram zijn voorzien van seinen, welke geplaatst zijn aan het einde van een halte. Hiervoor worden dezelfde seinen gebruikt als voor wegkruisingen (OVO-seinen). Overwegen die geactiveerd worden door toonfrequent spoor en/of telpunten zijn niet voorzien van seinen.

Deze seinen zijn voor zover bekend uitgefaseerd tijdens de vernieuwing van de SUNIJ-lijn in 2020.

Sein

Afbeelding

Omschrijving

Betekenis

Aandachtspunten

OV1

afbeelding binnen de regeling

a. Twee witte lichten, verticaal ten opzichte van elkaar.

Oprijden vanaf halte. De OBI voorbij de halte is geactiveerd en de overwegbomen zijn neergelaten.

b. Knipperend OV1

Oprijden vanaf halte met attentiewaarde. De OBI direct achter de halte is geactiveerd en de overwegbomen zijn neergelaten.

OV5

afbeelding binnen de regeling

Een knipperend geel licht.

De OBI is in storing.

De trambestuurder dient de snelheid te verminderen en de overweg voorzichtig op te rijden onder het geven van geluidssein Gb2 en met inachtneming van de geldende voorrangsregels en de lokale veiligheid.

De trambestuurder neemt contact op met de verkeersleiding over de storing.

OV6

afbeelding binnen de regeling

a. Twee rode lichten, horizontaal ten opzichte van elkaar.

Stoppen vóór het sein.

b. Knipperend OV6.

Stoppen vóór het sein. De OBI is geactiveerd door middel van het communicatiesignaal van de tram.

Artikel 3. Borden en Markeringen

3.1 Borden permanent (B)

Sein

Afbeelding

Omschrijving

Betekenis

Aandachtspunten

B1

afbeelding binnen de regeling

Afsluitbord

Een rechthoekig wit bord met zwarte rand en rode horizontale balk.

Stoppen vóór het sein; afgesloten tramspoor.

B2

afbeelding binnen de regeling

Bord: ‘Einde blokstelsel’

Een geruit bord, waarop een door een schuine zwarte streep doorgehaald sein geplaatst is.

Einde blokstelsel. De trambestuurder wordt niet meer ondersteund door lichtseinen.

B3

afbeelding binnen de regeling

Snelheidsbord

Een vierkant wit bord, waarop een zwart getal.

Voorbijrijden toegestaan met de door het getal aangegeven snelheid.

Het grote cijfer geeft de snelheid in tientallen km/u aan, een evt. kleine cijfer 5 geeft de verhoging van de snelheid met 5 km/u aan.

De trambestuurder regelt de snelheid overeenkomstig de door het rijden op zicht opgelegde omstandigheden, maar mag de door het snelheidsbord aangegeven maximum snelheid nooit overschrijden.

B4

afbeelding binnen de regeling

Bord: ‘Einde snelheidsbeperking’

Een vierkant wit bord waarop een door een schuine zwarte streep doorgehaald, zwart getal.

Voorbijrijden toegestaan. Einde van de door het snelheidsbord opgelegde snelheidsbeperking.

B5

afbeelding binnen de regeling

Kilometer- en hectometeraanduiding overweg

Nadering van een OBI.

Het getal geeft de kilometer- en hectometeraanduiding aan van de bijbehorende overweg.

B6

afbeelding binnen de regeling

Stop-bord

Een vijfhoekig wit bord met een zwarte S.

Stoppen vóór het bord.

Indien geen Sein B9 is geplaatst, neem contact op met de verkeersleiding en volg opdracht op.

Komt in combinatie met sein B9 voor.

B7

afbeelding binnen de regeling

Bord ‘Einde bovenleiding’

Een ruitvormig bord met afwisselende witte en blauwe banden.

Einde bovenleiding.

Het bord mag niet worden voorbijgereden door voertuigen met opstaande stroomafnemer.

B8

afbeelding binnen de regeling

Pijlbord

Een zwart bord met daarin een witte pijl.

Een aanduiding van het spoor waarvoor het sein bestemd is.

B9

afbeelding binnen de regeling

Onderbord

Opdracht van sein opvolgen.

3.2 Markeringen (M)

Sein

Afbeelding

Omschrijving

Betekenis

Aandachtspunten

M1

afbeelding binnen de regeling

Stopstreep

Een witte markeringsstreep of witte balk in dwarse ligging tussen de spoorstaven van een spoor.

Markering van de plaats van stoppen.

Trams moeten met de voorzijde vóór de stopstreep tot stilstand worden gebracht.

M2

afbeelding binnen de regeling

Vrijbalk

Witte markeringsstreep of witte balk in dwarse ligging tussen twee sporen.

Aanduiding van de uiterste grens op een spoor waar men zich kan begeven dan wel materiaal en/of materieel op kan stellen zonder zich te begeven in de gevarenzone van naastliggende sporen.

Artikel 4. Tijdelijke seinen

4.1 Tijdelijke snelheidsbeperking

Sein

Afbeelding

Omschrijving

Betekenis

Aandachtspunten

325a

afbeelding binnen de regeling

L-bord

Een rechthoekig zwart bord met daarin een geel ellipsvormig vlak met een zwarte letter L.

Bij nacht voorzien van twee synchroon knipperende gele lichten.

Aankondiging van een tijdelijk beperkte snelheid.

Een L-bord staat circa 50 meter vóór het tijdelijke snelheidsbord (325b).

325b

afbeelding binnen de regeling

Tijdelijk snelheidsbord

Een rechthoekig zwart bord met daarin een achtkantig geel vlak met een zwart getal.

Snelheid aanpassen tot de door het getal aangegeven

snelheid. Deze snelheid moet bereikt zijn bij het Abord (326). Het cijfer geeft de snelheid in tientallen km/u aan.

326

afbeelding binnen de regeling

A-bord

Een rechthoekig zwart bord met daarin een geel ellipsvormig vlak met een zwarte letter A.

Bij nacht voorzien van een geel knipperend licht.

Aanduiding van het begin van het spoorgedeelte waarvoor de tijdelijk snelheidsbeperking geldt volgens het tijdelijke snelheidsbord (325b).

327

afbeelding binnen de regeling

E-bord

Een rechthoekig zwart bord met daarin een groen ellipsvormig vlak met een witte rand en een witte letter E.

Bij nacht voorzien van een groen licht.

Aanduiding van het einde van het spoorgedeelte waarvoor de tijdelijke snelheidsbeperking geldt.

Na het E-bord mag de trambestuurder de toegestane baanvaksnelheid hervatten.

4.2 Afbakening werkplek voor het tramverkeer

Eisen aan kegels: zie Kader Werkzaamheden Tramweg.

Sein

Afbeelding

Omschrijving

Betekenis

Aandachtspunten

A3

afbeelding binnen de regeling

Gele kegel

Een gele verkeerskegel of een kegel met gele lamp, geplaatst naast het spoor.

In het donker met knipperend geel licht.

Snelheid verminderen en rekenen op ‘stop’ voor het volgende sein.

S1

afbeelding binnen de regeling

Rode kegel

Een rode verkeerskegel of een kegel met rode lamp, geplaatst in het spoor.

In het donker met knipperend rood licht.

Aanvang werkplek. De trambestuurder stopt voor dit sein. Op aanwijzing van de LWB-tram of VHM verder rijden met de ter plaatse toegestane snelheid.

S2

afbeelding binnen de regeling

Rode vlag of lamp

Een opgestoken rode vlag.

In het donker een rode lamp.

Aanvang werkplek. De trambestuurder stopt voor dit sein. Op aanwijzing van de VHM verder rijden met de ter plaatse toegestane snelheid.

4.3 Handseinen (V)

Bij werkzaamheden in de nacht dient een zichtbaar wit, geel of rood licht gebruikt te worden met de bewegende hand.

Sein

Afbeelding

Omschrijving

Betekenis

Aandachtspunten

V1

afbeelding binnen de regeling

Noodstop

Beide handen boven het hoofd heen en weer bewegen.

De trambestuurder maakt een noodstop.

V2

afbeelding binnen de regeling

Langzaam rijden

Hand horizontaal langzaam op en neer bewegen.

De trambestuurder rijdt met een gepaste snelheid.

V3

afbeelding binnen de regeling

Stop

Hand opgestoken naast het hoofd.

De trambestuurder stopt.

V4

afbeelding binnen de regeling

Naar seingever toe rijden

Hand naast het hoofd van voren en naar achteren bewegen.

De trambestuurder mag oprijden naar de seingever toe.

V5

afbeelding binnen de regeling

Van seingever af rijden

Hand van zo hoog naar zo laag mogelijk op en neer bewegen.

De trambestuurder mag van de seingever afrijden.

Achteruit rijden van tram is niet toegestaan. Alleen toepassen bij uitzonderingssituaties. Begeleiding bij achterzijde van de tram is noodzakelijk.

4.4 Geluidsseinen (G)

Een geluidssein wordt gegeven met een fluit of toeter.

Een lange toon duurt 2 tot 3 seconden, een korte toon duurt 1 seconde of korter.

Sein

Afbeelding

Omschrijving

Betekenis

Aandachtspunten

G1

afbeelding binnen de regeling

Noodsignaal

Minimaal 5 korte tonen na elkaar.

De werkenden verlaten onmiddellijk het spoor.

G2

afbeelding binnen de regeling

Let op

Eén lange toon.

Er passeert een voertuig in het naastgelegen spoor.

G3

afbeelding binnen de regeling

Stop werk

Lange toon, dan korte toon, dan lange toon.

Stop of pauzeer de werkzaamheden. De werkenden gaan uit het spoor.

G4

afbeelding binnen de regeling

Hervat werk

Eén korte toon.

Werkenden mogen het spoor weer betreden.

4.5 Geluidsseinen (Gb) te geven door de trambestuurder

Sein

Afbeelding

Omschrijving

Betekenis

Aandachtspunten

Gb1

afbeelding binnen de regeling

Een matig lange toon, te geven met de claxon/hoorn of het belsignaal.

Ter afwending van direct gevaar. Te geven:

- bij het naderen van het einde van een tegemoetkomende tram, tenzij waarneembaar is dat er geen overweg of wegkruising kort achter deze tram ligt.

Gb2

afbeelding binnen de regeling

Een korte toon, te geven met het belsignaal.

Langzaam verkeer opgelet. Te geven:

- als waarschuwing van langzaam verkeer in nabijheid van de naderende tram.

- bij het naderen van het einde van een tegemoetkomend rail- of wegvoertuig rijdend op tram/busbaan.

4.6 Tramseinen (T)

Sein

Afbeelding

Omschrijving

Betekenis

Aandachtspunten

T1

afbeelding binnen de regeling

Frontsein

Drie naar voren gerichte, witte lichten, waarvan twee op gelijke hoogte en het derde midden daarboven.

Voorzijde van een tram.

T2

afbeelding binnen de regeling

Sluitsein

Twee naar achteren gerichte rode lichten op het laatste voertuig.

Achterzijde van een tram.

T3

afbeelding binnen de regeling

Remlicht

Twee naar achteren gerichte rode lichten op het laatste voertuig.

De tram vermindert snelheid als gevolg van bediening van het remsysteem. Het remlicht kan tegelijk met het sluitsein worden getoond. Het remlicht licht sterker op dan het sluitsein.

T4

afbeelding binnen de regeling

Richtingaanwijzer

Aan de linker langszijde en aan de voor- en achterzijde van de tram, links van het midden, knipperende oranje lichten.

De tram zal links afslaan. De richtingaanwijzer kan tegelijk met front- en sluitsein en eventueel het remlicht getoond worden.

Aan de rechter langszijde en aan de voor- en achterzijde van de tram, rechts van het midden, knipperende oranje lichten.

De tram zal rechts afslaan. De richtingaanwijzer kan tegelijk met front- en sluitsein en eventueel het remlicht getoond worden.

T5

Zie sein T4

Alarmverlichting

Knipperende richtingaanwijzers aan beide zijden.

Gevaar. De alarmverlichting kan tegelijk met het front- en sluitsein en eventueel het remlicht worden getoond.

Artikel 5. Nieuw geplaatst tijdens projecten Uithoflijn, SUNIJ-lijn, NTR

Tijdens de bouwfase van deze projecten zijn een aantal nieuwe seinen geplaatst. Daarnaast zijn er enkele seinen die om onbekende reden niet eerder zijn opgenomen.

Sein

Afbeelding

Omschrijving

Betekenis

Aandachtspunten

Y1

afbeelding binnen de regeling

Zie W1

Seinen W1 t/m W4 zijn gecombineerd in één lamp, in deze situatie is er voor elk aspect een eigen lamp

Y2

afbeelding binnen de regeling

Zie W2

Seinen W1 t/m W4 zijn gecombineerd in één lamp, in deze situatie is er voor elk aspect een eigen lamp

Y3

afbeelding binnen de regeling

Zie W3

Seinen W1 t/m W4 zijn gecombineerd in één lamp, in deze situatie is er voor elk aspect een eigen lamp

Y4

afbeelding binnen de regeling

Zie Z4

De behuizing is de vervanger van alle aspecten van seinen Z4, Z5 en Z6

Y5

afbeelding binnen de regeling

Zie Z5

De behuizing is de vervanger van alle aspecten van seinen Z4, Z5 en Z6

Y6

afbeelding binnen de regeling

a. Vast, zie Z6a

De behuizing is de vervanger van alle aspecten van seinen Z4, Z5 en Z6

b. Knipperend, zie Z6b

De behuizing is de vervanger van alle aspecten van seinen Z4, Z5 en Z6

Y7

afbeelding binnen de regeling

Een knipperende gele driehoek.

Indicatie voor de bus-/trambestuurder dat de Tramwaarschuwingslichten voor het overige verkeer zijn geactiveerd.

Y8

afbeelding binnen de regeling

Groen licht

Spanningsindicatie werkplaats:

voorbij dit punt geen spanning op de bovenleiding. Verboden te passeren met pantograaf omhoog.

De keuze voor groen voor deze situatie: het is veilig om te werken, spanningsloos

Y9

afbeelding binnen de regeling

Rood licht

Spanningsindicatie werkplaats:

Voorbij dit punt wel spanning op de bovenleiding. Passeren met pantograaf omhoog is toegestaan

Y10

afbeelding binnen de regeling

Geen rijweg

Een horizontale streep gevormd door blauw licht

Indicatie deuren werkplaats:

Stoppen vóór het sein

Y11

afbeelding binnen de regeling

Rijweg

Een verticale streep, gevormd door blauw licht

Indicatie deuren werkplaats:

Voorbijrijden toegestaan met inachtneming van de plaatselijk geldende snelheid.

Y12

afbeelding binnen de regeling

Knipperende balk

De oranje balk gaat knipperen zodra de tram nadert.

Eerder opgenomen in de Bedieninstructie Infra, artikel 54, 73 en 75

afbeelding binnen de regeling

Wit licht

Na het indrukken van de haltevertrekknop door de trambestuurder verschijnt de witte lamp, die aangeeft dat het verderop

liggende OVO het sein OV-1 zal tonen.

Eerder opgenomen in de Bedieninstructie Infra, artikel 54, 73 en 75

Y13

afbeelding binnen de regeling

Gecombineerd sein met aspecten voor een oranje balk en een OVO-sein.

Bij het naderen van de tram wordt OV-5 getoond.

Eerder opgenomen in de Bedieninstructie Infra, artikel 55, 56, 71, 72 en 74

afbeelding binnen de regeling

Gecombineerd sein met aspecten voor een oranje balk en een OVO-sein.

Na het indrukken van de halte-vertrekknop of bij nadering van de tram knippert de oranje balk die aangeeft dat de VRI de vertrekaanvraag voorbereidt. OV-1 wordt getoond zodra de tram mag oprijden.

Eerder opgenomen in de Bedieninstructie Infra, artikel 55, 56, 71, 72 en 74

B10

afbeelding binnen de regeling

Pantograaf neer

Een ruitvormig blauw bord met een wit-zwarte rand en een horizontale witte balk.

Dit bord markeert het punt waar de bestuurder de pantograaf ‘neer’ moet bedienen.

B11

afbeelding binnen de regeling

Einde looppad

Een rechthoekig wit bord met een blauw golfpatroon

Dit bord markeert het einde van het looppad en is laag geplaatst

Geldt voor alle functionarissen

Artikel 6. Uit te faseren seinen

De seinen die hier worden beschreven zijn nog wel aanwezig in het tramvervoersysteem, maar worden bij vernieuwing vervangen door seinen uit Artikel 2.

Sein

Afbeelding

Omschrijving

Betekenis

Aandachtspunten

Z1

afbeelding binnen de regeling

Een rond wit licht.

Zie OV1.

Te vervangen door OV1 of OV7 indien het om een voorsein gaat (bij vertrek halte met een navolgend OV1).

Z2

afbeelding binnen de regeling

a. Een horizontale streep, gevormd door een vast geel licht.

Aan de trambestuurder, die vóór sein OV5 stilstaat en de halteringsknop indrukt, wordt dit sein getoond als de apparatuur voor de VRI in werking is gesteld. De tram moet blijven staan tot sein OV1, OV7 of Z1 wordt getoond.

Te vervangen door knipperend OV6.

b. Een knipperend Z2.

Aan de trambestuurder, die vóór sein OV6 stilstaat, wordt dit sein getoond als de tram automatisch is gedetecteerd. Gedurende het tonen van dit sein kan de bestuurder een aanvraag doen voor een rijweg door middel van het indrukken van de halteringsknop. De tram moet blijven staan tot sein OV1, OV7 of Z1 wordt getoond.

Te vervangen door knipperend OV6.

Z3

afbeelding binnen de regeling

Een naar links (L) of naar rechts (R) geknikte streep, gevormd door wit licht.

Voorbijrijden op zicht toegestaan met de ter plaatse hoogst toegelaten snelheid. De rijweg is ingesteld uit het linker (L) of het rechter (R) spoor in de richting van een uitgereden wissel, dat in de afbuigende stand bereden wordt.

Te vervangen door W3 of W4, ook indien het wissel van de achterzijde bereden wordt.

Z4

afbeelding binnen de regeling

Geen rijweg

Een horizontale streep, gevormd door wit licht.

Stoppen vóór het sein.

Het sein W1 kan in combinatie met sein L1 worden getoond.

Wordt ook toegepast op haltes vlak voor een overweg. In dit geval is er geen navolgend wissel.

Te vervangen door OV6 indien het sein geplaatst is voor een overweg. Voor wissels blijft sein W1 gelden.

Z5

afbeelding binnen de regeling

Een horizontale streep en daaronder een stip, beide gevormd door wit licht.

Aan de trambestuurder, die vóór sein W1 stilstaat en de halteringsknop indrukt, wordt dit sein getoond als de apparatuur voor het neerlaten van halve-overwegbomen van de voorbij de halte gelegen overweg in werking is gesteld. De tram moet blijven staan tot dit sein wijzigt in sein OV7.

Te vervangen door knipperend OV6.

Z6

afbeelding binnen de regeling

a. Een ‘V’ gevormd door wit, vast licht

De tram mag vertrekken. De overwegbomen

van de OBI voorbij de halte zullen tijdig neergelaten worden.

Te vervangen door OV1.

b. Een knipperend Z6a.

De tram mag vertrekken van de halte. De overwegbomen van de OBI direct achter de halte zijn neergelaten.

Te vervangen door knipperend OV1.

Artikel 7. Citeertitel

Tramseinreglement Provincie Utrecht.

Artikel 8. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 1 december 2020 onder intrekking van besluit 815B0B03 van 24 april 2019.

Ondertekening

Vastgesteld door Gedeputeerde Staten op 01-12-2020